Spring naar inhoud

Intro en actueel

1 Introductie

Het motto van deze site is dat regeringen liegen. De Nederlandse regering is daarop geen uitzondering wat onder andere blijkt uit het feit dat onze habituele leugenaar van overheidswege al 8 jaar minister-president is.[1]

Op deze site behandelen we een aantal economische onderwerpen die speciaal mijn aandacht hebben. Dat geldt in het bijzonder de pensioenaangelegenheden, de overheidsschuld en de inkomens- en vermogensverdeling. Belangrijk is daarbij het soms gebrekkige cijfermateriaal dat monopolistisch met de pretentie Wat er feitelijke gebeurt™ door het CBS wordt aangeleverd. Het CPB loopt veelal in diens kielzog mee. De media schrijven klakkeloos de persberichten van de overheid over en verspreiden daarmee onnodig vaak nepnieuws doordat zij de verstrekte overheidsinformatie onvoldoende checken en analyseren.

In de afgelopen decennia is in Nederland een enorme pensioenpot opgebouwd tot een bedrag van ca € 1.549 mld. eind 2018. Hiervan komt € 1.007 mld. aan de pensioendeelnemers toe en € 542 mld. aan de staat als belastingclaim op dat pensioenvermogen. In de periode 1995-2018 groeide dat vermogen met 6,5% per jaar (bbp: 3,8 % p.j.). Voor de periode 2019-2060 is die groei lager dan de bbp-groei maar nog steeds ca 2,6% per jaar ondanks de afnemende vergrijzing.  Als je de pensioendata niet goed in de cijfers verwerkt, leidt dit tot statistieken die volstrekt onvolledig en daarmee onjuist zijn. De staat heeft door de omkeerregel pensioenen, waarbij pensioenpremie onbelast wordt afgestort en de uitkering tegen ca 35% wordt belast een belastingclaim van 35% op het pensioenvermogen opgebouwd. Daarnaast derft de staat ca 17% belasting op de pensioenpremie doordat de aftrek inclusief sociale premies tegen 52% plaatsvindt. De in het jaar door de omkeerregel misgelopen belasting (inclusief vermogensrendementsheffing) wordt bij de burgers in het lopende jaar in de vorm van onnodig hoge belastingen in rekening gebracht. Door de continue stijging van het pensioenvermogen zal dit vermogen ook niet bijdragen aan de toekomstig hogere AOW- en zorgkosten zoals veelal ten onrechte wordt beweerd.

Hoewel de rentelast op de overheidsschuld jaarlijks in de vorm van belastingen bij de burgers wordt opgehaald, is de staatsschuld meer dan geheel belegd in de pensioenpot en wordt op de belastingclaim jaarlijks een fors rendement gemaakt. Van dat rendement wordt nauwelijks iets in de boeken van de overheid verantwoord. (alleen als onderdeel van de pensioenuitkeringen, voor zover dat rendement gegeven de indexatie-achterstanden tot uitkering komt). Het matching principle, één van pijlers van ordentelijk boekhouden, wordt daarmee met voeten getreden.

De pensioenvermogensstatistieken zijn uiterst onvolledig omdat de zogenaamde derde pensioenpijler niet in het pensioenvermogen wordt meegenomen. In ons bananenkoninkrijk zijn die cijfers niet bekend. Knot deed er in 2012 een gooi naar en kwam op € 180 mld. pensioenvermogen bovenop de bestaande pensioencijfers van toen € 1.089 mld. (dus 16,5%). Het gaat hierbij dus niet om de postzegelkas.

Er wordt ten onrechte onredelijk veel waarde gehecht aan het CPB houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën dat zo rond de 0% schommelt en regelmatig wordt geactualiseerd op basis van kennelijk niet zo constante arrangementen. Op de lange termijn (2060) is elke schatting pure kabbalistiek. Eind 2018 bedroeg het pensioenvermogen pensioenfondsen 174% bbp_2018. In 2002 meende het CPB dat het pensioenvermogen van de pensioenfondsen eind 2060 181% bbp zou bedragen. Voor het bbp geldt dat het CPB vindt dat je in dit soort publicaties het bedrag aan bbp_2060 zelf maar moet uitzoeken.  April 2019 gaat men uit van een pensioenvermogen pensioenfondsen eind 2060 van 148,4% bbp. Dat scheelt toch een slok op een borrel. Als we in 2060 een overheidsschuld van -31% bbp hebben en daarnaast een belastingclaim op het pensioenvermogen van 51,9 % bbp (35% van 148,4%) kan ik geen chocola maken van het huidige houdbaarheidssaldo (MN 2019: “beperkt tekort”). Vooralsnog houd ik het erop dat het CPB in elk geval niet kan rekenen: of de vorenstaande cijfers kloppen niet of het houdbaarheidssaldo moet door de volstrekt onnodige overschotten in 2060 veel hoger uitvallen.

Het geld klotst in Nederland over de plinten maar de opeenvolgende regeringen deden de grootst mogelijke moeite om ons aan te praten dat de schuldposities van de overheid en de huishoudens uiterst zorgelijk waren. Daarbij werd informatie verstrekt die op zijn minst onvolledig en gezien de omvang van die omissies zelfs met opzet misleidend genoemd mag worden. Hoe misleidend die vermogenscijfers van de burgers en de staat het laatste decennium waren laat onderstaande samenvatting met de meest actuele gegevens zien:

We geven hier uitsluitend de aanpassingen van het vermogen, maar deze aanpassingen werken natuurlijk door in het inkomen uit dat vermogen, dat sowieso al uiterst onvolledig in de inkomenscijfers wordt  opgenomen door het CBS omdat veelal gebruik gemaakt wordt van fiscale gegevens. Een kwantitatieve benadering voor het jaar 2014 is in de bijdrage Inkomen uit vermogen 2011-2014 opgenomen. Door gebreken in de inkomens- en vermogensstatistieken is elke conclusie omtrent de werkelijke inkomens- en vermogensverdeling gebaseerd op drijfzand.

Het verloop van de overheidsschuld voor de jaren 1995-2020 kan dan ook als volgt grafisch worden samengevat:

Conclusies op basis van deze grafiek:

♦ {1} De informatie van de overheid over het verloop en de stand van de overheidsschuld in het afgelopen decennium is dus volstrekt misleidend en de 2008 bankencrisis had voor Nederland voor wat betreft de overheidsfinanciën een storm in een glas water behoren te zijn. Derhalve was er geen aanleiding voor cry wolf verhalen en de CPB bangmakerij met het This time is different sprookjesboek was ook nergens voor nodig. Het CBS, CPB en niet te vergeten de media waren dus partners in crime.

♦ {2} De Europese commissie legde Nederland geheel ten onrechte Excessive Deficit Procedures op conform het Stability and Growth Pact (SGP) omdat die kneuzen geen balans konden lezen. Dit klemt te meer daar Nederland ook nog zijn ambtenarenpensioenen bij het ABP en PFZW (2018: vermogen € 421 mld., na aftrek belastingclaim) heeft afgefinancierd, kom daar bij de andere eurolanden eens om. De regering heeft ook geen moeite gedaan om dat beeld bij te stellen: je kon zo mooi bezuinigingen en ombuigingen, een pleonasme, afdwingen.

♦ {3} De premiers (Rutte en Balkenende), onze opeenvolgende ministers van financiën en ons parlement, die kennelijk van toeten noch blazen wisten (zie {2}), dwongen het Nederlandse volk de broekriem nog een gaatje strakker aan te halen, waardoor Nederland een substantieel bedrag aan bbp en daarmee aan belastinginkomensten misliep en de recessie onnodig werd versterkt.

♦ {4} Door de omkeerregel pensioenen op te doeken kunnen we het inzicht in de overheidsfinanciën aanzienlijk verbeteren en daarnaast het belastingtarief fors naar beneden brengen.

Tot slot

Tot slot kom ik nog even terug op de inkomens- en vermogensverdeling. Relevant daarbij is de tegeltjeswijsheid van oud vicepremier Asscher (tijdens Piketty discussie):

“Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”

Die misvatting kun je ook frequent in de media aantreffen, waarbij dan vaak nog op het pensioenvermogen wordt gewezen, terwijl 73% van de pensioenpremies door de top 30% inkomens wordt afgetrokken. De top 10% heeft een aandeel van 64 % in het vermogen op basis van de CBS-vermogensverdeling en 36 % op basis van de CBS-inkomensverdeling. Die cijfers zijn vergaand onjuist gezien b.v. de krakkemikkige waardering van ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang vermogen in die statistieken waarvan die top 10% een aandeel heeft van in totaal 91,9% op basis van onjuiste CBS-cijfers. Ook wordt het inkomen uit vermogen in de CBS-statistieken veel te laag weergegeven. [2] Mede doordat de staat onvoldoende geld beschikbaar stelt, is het CBS niet in staat om die statistieken vergaand te verbeteren. Zonder dat geld zou het CBS zijn publicaties echter beter kunnen clausuleren zodat geen onjuiste conclusies worden getrokken op basis van zijn uiterst krakkemikkige cijfermateriaal. Een schone taak voor de Raad van Advies. [3] Voor Wat er feitelijke gebeurt™, moet je te vaak niet bij het CBS zijn.

Toegang bijdragen via tabbladen

Onder de tab Permanent kunt u o.a. de volgende bijdragen nalezen, die wat uitgebreider ingaan op de behandelde onderwerpen:

Bruto binnenlands product 1814 – heden

Pensioenvermogen 2008-2020

Overheidsschuld

Overheidsbalans

Vermogenhuishoudens 31-12-2016 (“2017”)

Inkomen uit vermogen 2011-2014

Overige bijdragen vindt u naast de tab permanent, waarvan de bijdragen van tijd tot tijd worden geactualiseerd, onder de tab actueel de bijdragen die een incidenteel actueel onderwerp behandelen.

__________________

Laatst bijgewerkt 26 april 2019

[1] Het leugenachtige karakter van Teflon Rutte blijkt uit onderstaande video die we op grond van de cijfers in 2008 moeten dateren. Eind 2008 was de officiële staatschuld 350 mld. In werkelijkheid was die schuld slechts € 109 mld. Dat kwam dan alleen nog omdat de Nederlandse staat € 85 mld. in de banken had moeten stoppen aangezien het particulier initiatief zijn zaken weer eens niet op orde had. De Telderstichting, hoe kan het ook anders, schoof de schuld volledig in de schoenen van de toezichthouder en de overheid. Dat geld kwam inmiddels overigens grotendeels terug. Ook het rendement op het pensioenvermogen viel in 2008 wat tegen ( €-109 mld.) , maar dat grote verlies werd in 2009 al weer grotendeels goed gemaakt, zodat het pensioenvermogen weer op pijl kwam.

De VVD-staatsschuldmeter is dan ook op wonderbaarlijke wijze verdwenen, zoals dat ook om duidelijke reden met de VVD-poster Hypotheekrente staat als een huis het geval is. Bedoeld zal overigens zijn een huis in Groningen. Over het chronische geheugenverlies van de heer Rutte tijdens de dividenbelasting perikelen hebben we het dan maar even niet. Maar dit NRC-commentaar is te mooi om niet even te citeren:

“Zo nu en dan wordt in Den Haag het verhaal verteld over de ambtenaar die van zijn nerveuze minister de vraag kreeg wat deze moest antwoorden over een netelige kwestie. „Als u het eens probeert met de waarheid”, antwoordde de man. Wellicht is dit een idee voor premier Rutte.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/dividendbelasting-probeer-het-eens-een-keer-met-de-waarheid-premier-rutte-a1600953

zie ook: https://fd.nl/economie-politiek/1241805/rutte-liegen-is-geen-doodzonde

[2] Wiemer Salverda, Bas van Bavel, “CBS meet méér ongelijkheid, maar verkoopt het als mínder”, Me Judice, 4 april 2017.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/cbs-meet-meer-ongelijkheid-maar-verkoopt-het-als-minder

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/raad-van-advies

Advertenties