Skip to content

De inkomsten van de staat uit de pensioenuitkering

________________________________________________________________________

Één van mijn trouwe lezers, de heer Kortekaas, blijft er terecht herhaaldelijk op hameren dat de staat naast de belasting op de pensioenuitkering ook nog eens zorgverzekeringswetpremie incasseert. De belastingclaim op het pensioenvermogen werd door mij gesteld op 35% van het pensioenvermogen, hoewel een zorgvuldige onderbouwing van dat percentage ontbreekt en we het CPB op zijn blauwe ogen moeten geloven.[1]

Gegeven de omvang van dat pensioenvermogen (31-12-2017 ca 1.731 mld.) hebben we het niet over de postzegelkas en zouden daarom meer inzicht moeten hebben in omvang en ontwikkeling van deze belastingclaim (31-12-2017: € 606 mld.). Dit klemt te meer daar elke procent belasting- en/of premieverlaging direct tot een daling van het staatsvermogen met 17,3 mld. aanleiding geeft en ik niet de indruk heb dat deze overweging bij een belastingherziening door politici of het CPB in het verleden ooit werd meegewogen.

We zullen daarom eens kijken of we enige vat op het werkelijke percentage kunnen krijgen.

________________________________________________________________________

§1 Casus inhouding op pensioenuitkering

We gaan uit van een echtpaar dat naast AOW alleen pensioen ontvangt zonder daarbij de pretentie te hebben daarmee een model doorsnee situatie weer te geven.

Voor diverse inkomens kan het belastingtarief op de op de pensioenuitkering als volgt worden bepaald [4]:

(a) Het tarief is bepaald door van de totale belasting en premies het geringe deel dat toe te reken valt aan de AOW af te trekken. Tevens is aangegeven wat het effect is op de indirecte belastingen die op 8% van het besteedbaar inkomen zijn gesteld. [2c, in feite is dit percentage thans hoger, dankzij de BTW-verhoging]

(b) De zorgverzekeringswetpremie bedraagt voor AOW’ers in 2018 5,65% van het premie-inkomen met een maximum inkomen van € 54,614.  Naast de AOW gaat het dus om een maximale pensioenuitkering van maximaal  ca € 44.230. ( De AOW- is een uitkering die om de 6 maanden wordt bijgesteld incl. vakantiegeld zodat je eigenlijk van te voren nooit precies weet wat je krijgt)

(b) Je moet dus een behoorlijke pensioenuitkering hebben om aan een belastingtarief van 35% toe te komen en intuïtief zou je op basis van de tabel concluderen dat het percentage van 35% te hoog gegrepen lijkt. Daarbij moet dan wel in ogenschouw genomen worden dat tot voor kort de top 30% inkomens ca 73% van de pensioenpremie voor hun rekening nemen en op basis van dit gegeven zal het CPB voor inkomstenbelasting wel gelijk hebben. Blijft dat je ook rekening zou kunnen houden met de zvw-premie en de indirecte belastingen op het besteedbaar inkomen. Het percentage van 35% is dus laag en aan de zeer voorzichtige kant.

§2 Evaluatie van door overheid toegeworpen botjes

Van overheidswege zijn we in 2016 ook nog verblijd met de volgende gegevens ontleend aan de middellangetermijnverkenning 2017-2021

(a) De bronnen voor de data zijn in noot [2] toegelicht. De cijfers uit Vergrijzing verdeeld voor de belasting op pensioeninkomen laten zien dat de CPB-cijfers de waan van de dag weergeven. Constante arrangementen zijn in het huidige politieke klimaat immers ook de waan van de dag.

(b) Van §1 weten we dat op de AOW alleen zv-premie wordt ingehouden door de vrijstellingen. De belasting  en premies zijn na aftrek van de zvw-premie AOW dus geheel aan de pensioenuitkeringen toe te rekenen.

(c) Ter info is ook de ontwikkeling van de totale indirecte belastingen gegeven. Deze opbrengst stijgt met bijna 3% bbp  door de toename van de consumptie op de langere termijn nadat de huishoudens hun schulden hebben verminderd.” [2a]. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met de verdringing van minder welgestelde pensionado’s.

(d) Het belasting- en premie percentage schommelt dus rond de 34-42%.  Dit percentage is inclusief de zvw-premie voorzover die niet aan de AOW moet worden toegerekend.

§3 Conclusies

(1) Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de overheid is een beter inzicht vereist in het effectieve belastingpercentage op de pensioenuitkering en de omvang van het totale pensioenvermogen. Het op deze site gehanteerde percentage van 35% is eerder aan de lage kant als de cijfers van het Ministerie van Financiën kloppen. (5% meer is € 87 mld. (11,9% bbp_2017), niet bepaald de postzegelkas.

(2) Het storten van pensioenpremie is een vorm van sparen. Naar analogie van sparen dienen de indirecte belastingen (ca 8% besteedbaar inkomen) niet in de bepaling van de belastingclaim te worden betrokken. Wel is dat bedrag nog een mooie buffer die in het kader van het Europese stabiliteitspact wel in aanmerking zou moet worden genomen.

(2) Bij toekomstige belastingherzieningen moet rekening worden gehouden met de impact van die herziening op de belastingclaim op het pensioenvermogen om onnodige douceurtjes te voorkomen die toch in belangrijke mate de Upper Middle Class toekomen. (historie top belastingtarief in mijn herinnering van 80% ->60% -> 52% -> 51,95% ->??)

(3) Pensioenpremie is genoten inkomen waarvoor de prestatie ook geleverd is. Derhalve dient de belastingopbrengst ook aan het jaar waarin de prestatie geleverd is, te worden toegerekend. (matching principle – zie de bijdrage opdoeken die omkeerregel pensioenen!)

(4) “Met de toename van de pensioenuitkeringen en de afname van ingelegde pensioenpremies zal de consumptie van alle huishoudens toenemen.” [2b] Het pensioenvermogen pensioenfondsen neemt echter in absolute bedragen tot 2060 nog steeds toe. Relatief is de afname na een piek in 2030 van 177,9% bbp_2030 in 2060 30,4% bbp.

(5) In de houdbaarheidssommetjes zou ik graag in de toekomst ook de ontwikkeling van het totale pensioenvermogen in relatie tot het bbp vermeld willen zien. Als dat pensioenvermogen gestaag stijgt en het houdbaarheidssaldo niet, dan weten we ten minste in elk geval dat er een lek in de CPB-berekening zit.

De volgende video geeft aan wanneer we die gegevens uiterlijk zouden willen ontvangen: [3]

____________________

Laatst bijgewerkt 12 maart 2018

[1] https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

“De pensioenuitkeringen worden belast. Typisch gebeurt dat tegen lagere tarieven dan waartegen de premies zijn afgetrokken, zo’n 35%. Dat komt omdat het belastbare inkomen tijdens pensionering meestal lager ligt dan het belastbare inkomen tijdens het werkende leven (en dus in lagere schijven valt), maar ook omdat over de eerste twee schijven geen AOW-premies zijn verschuldigd waardoor de tarieven 18% lager liggen.”

Eerder:

CPB , Vergrijzing verdeeld Toekomst van de Nederlandse Overheidsfinanciën, juni, 2010,

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/vergrijzing-verdeeld-toekomst-van-de-nederlandse-overheidsfinancien.pdf

“Immers, het effectieve tarief waartegen premies kunnen worden afgetrokken (gemiddeld 52%) is hoger dan het tarief waartegen uitkeringen worden belast (gemiddeld 35%). Bovendien zijn pensioenvermogens vrijgesteld van belastingen. Per saldo resulteert een subsidie op pensioenbesparingen.”, blz 47.

Waarmee de economische wetenschap sinds 2010 nog geen steek verder is gekomen.

[2] Bronnen:

[a] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/31/bijlage-ontwikkeling-pensioenuitkeringen/bijlage-ontwikkeling-pensioenuitkeringen.pdf

Een gebruikelijk probleem met dit bronnenmateriaal (het CPB heeft hier ook een handje van)  is dat het bbp dat van toepassing is niet gegeven wordt. Gelukkig kregen we nog een afgekloven botje van de staat toegeworpen en zo waar kan je daar een indicatie voor de reële groeicijfers vinden:

[b]  htps://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/31/bijlage-ontwikkeling-pensioenuitkeringen/bijlage-ontwikkeling-pensioenuitkeringen.pdf

Pagina’s nummeren we tegenwoordig ook niet meer, maar het bbp-gegeven staat in tabel 7. Uiteraard is het bijzonder knap van ons CPB om die fluctuaties in de bbp-groei te kunnen voorspellen. We hebben de cijfers maar geïnterpreteerd als 1,9% reële groei geldt voor de groei in de jaren 2030-2040 etc. Uiteraard kun je naar de inflatiecijfers voor het bbp fluiten en die stellen we dus maar op 1,6% zo rond maart 2016 een redelijke aanname. De groei bbp 2015-2060 is dan 3,3% per jaar.

[c] Leon Bettendorf, Sijbren Cnossen, Casper van Ewijk, “BTW-verhoging treft hoge en lage inkomens even sterk”, Me Judice, 25 april 2012.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk

De BTW is m.i.v. 1/10/2012 verhoogd van 19% naar 21% en het percentage indirecte belastingen in percentage besteedbaar inkomen zal dus stijgen. De btw-verhoging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. Waarom die verhoging inmiddels niet wordt teruggedraaid is niet geheel duidelijk.

[d]CPB, maart 2016,

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-presentatie-12feb2016-houdbaarheid-overheidsfinanci%C3%ABn.pdf

Ook ons CPB heeft de onhebbelijke gewoonte om in zijn houdbaarheidsstudies de gegevens in % bbp uit te drukken en de vermelding van die bbp-cijfers en een heldere beschijving van de ontwikkeling in de tijd van het bbp (groei en inflatie) achterwege te laten. Het voordeel van een dergelijk presentatie is dat je achteraf nooit gehouden kunt worden aan de uitkomsten.

Ik stel dan ook voor dat bedrijven in het vervolg alle cijfers in hun jaarverslag uitdrukken in % van de omzet, en dan vervolgens vermelding van de omzetcijfers achterwege laten.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=HX0fIi3H-es

[4] Met dank aan: https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

 

Advertenties

Pensioenvermogen 2017

_______________________________________________________________________________

Wie in Nederland wil weten hoe hoog het pensioenvermogen in werkelijkheid is, komt van een koude kermis thuis. Op basis van de van overheidswege verstrekte cijfers valt er geen volledig plaatje op te stellen.

De overheid heeft er als oom Dagobert ook geen belang bij omdat hij zelf grootaandeelhouder is met een aandeel van 35% in dat pensioenvermogen. Inzicht in de juiste cijfers zou er immers toe kunnen leiden dat er in geen jaren bezuinigingen of ombuigingen meer vallen af te dwingen en die optie moet je natuurlijk altijd wel openhouden. Sterker: de conclusie zou wel eens kunnen zijn dat we door Balkenende IV en Rutte I en II, met Dijsselbloem, in het ootje zijn genomen over de stand van de overheidsfinanciën.  In elk geval hebben de media daaraan hun portie bijgedragen.

In de periode 2007-2017 nam het pensioenvermogen met ca 7,2% per jaar en in totaal met € 1.107 mld. toe. In 2017 nam het pensioenvermogen met € 80 mld. (10,9 % bbp_2017) toe. Voor 2018 is de schatting van de toename € 87 mld. (11,2% bbp) Bij ordentelijk boekhouden moeten we natuurlijk wel de rente in 2018 van € 6,2 mld. op de staatschuld (31-12-2017: € 411 mld.) , die derhalve geheel in het pensioenvermogen is belegd, in aanmerking nemen. De staat doet dit liever andersom en boekt wel de rente maar niet het rendement op de belastingclaim! Je moet je burgers tenslotte kort houden. Een discussie over het mogelijk te lage overheidsoverschot (2018 0,7% bbp) en de “in het rood springende” structurele begrotingssaldo lijkt mij daarbij vergeleken spijkers op laag water zoeken.

In de bijdrage Pensioenfondsen vindt u meer in detail pensioengegevens van de pensioenfondsen. De meest recente gegevens voor het pensioenvermogen gedurende 2018 wordt per kwartaal in deze bijdrage voor het eerst per eind maart ( publicatiedatum rond 10 juni 2018) opgenomen.

_______________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Het Nederlandse pensioenvermogen is relatief, in relatie tot het bbp, een van de hoogste in de wereld (2017:  234 % bbp_2017). [zie §6] Dat pensioenvermogen bedraagt eind 2017 zo’n € 1.731 mld., waarvan € 0,6 biljoen (35% belastingclaim) aan de staat toekomt en € 1.125 mld. (65%) aan de pensioendeelnemers. Als we net als het CPB in zijn houdbaarheidsstudies uitgaan van een gemiddeld rendement van 5% per jaar dan verdient de staat jaarlijks zo’n € 30 mld. en de pensioendeelnemers € 55 mld. aan dat vermogen. Van dat rendement vindt u niets terug in boekhouding van de staat en dat inkomen van de pensioendeelnemers loopt ook niet mee in de inkomens- en vermogenstatistieken van het CBS. Het CBS beschouwt het pensioen-“vermogen” immers volgens een  een jezuïtische redenering niet als vermogen en diverse politieke partijen (w.o. PvdA, en SP) delen deze lachwekkende opvatting zoals weer eens bleek bij de Piketty discussie in de Tweede Kamer. [2]

Het pensioenvermogen bestaat naast het pensioenvermogen van de pensioenfondsen uit het pensioenvermogen verzekeringsmaatschappijen en een geschat pensioenvermogen derde pijler. De derde pensioenpijler bestaat o.a. uit lijfrenten, pensioenen in eigen beheer en FOR ( Fiscale oudedagsreserve). De omvang van die reserves is nauwelijks bekend en wordt hier grof geschat. [3]

§2 Pensioenvermogen 2006 – 2019

Tabel 1 Pensioenvermogen 2006-2019 in € mld.

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) De pensioenvermogen cijfers zijn t/m 2017 ontleend aan de DNB statistieken.[1a en 1b] met een schatting van de derde pensioenpijler.[3]

(2) Het pensioenvermogen eind 2018 en 2019 is geschat op basis van een 5% toename per jaar. De aanname is dan verder dat de pensioenpremies ongeveer gelijk zijn aan de pensioenuitkeringen.

(3) Op grond van de in het verleden betaalde pensioenpremie is in § 4 een uiterst grove inschatting gemaakt over der verdeling per inkomensdeciel van het pensioenvermogen.

(4) De rendementen op het pensioenvermogen fluctueren aanzienlijk van jaar tot jaar. Het Minsterie van Financiën leutert in zijn jaarlijkse riscioanalyse eerder over het renterisico op de staatsschuld maar besteed geen aandacht aan dit veel grotere risico.

De toename van het pensioenvermogen 2002-2017 laat zich als volgt grafisch weergeven:

(1) Voor een toelichting op de (onvolledige) historische cijferreeks zie appendix A.

(2) De toename van het pensioenvermogen in de periode 2007-2017 bedroeg ca € 930 mld. (7.3% per jaar) De beleggingsresultaten  in de periode 2007-2016 zijn in §5 ruwweg benaderd op € 620 mld.

(3) Het zal duidelijk zijn dat deze uiterst magere groei van het pensioenvermogen voor de pensioenfondsen met 6,6 % per jaar (totaal ca 7,3 % p.j.) strikt noodzakelijk is om aan de toekomstige pensioenverplichtingen tegen die volstrekt reële FTK- rekenrente te voldoen. Alle in het verleden behaalde rendementen, m.u.z. van een FTK-rekenfooitje, moeten immers voor dit doel worden opgepot van DNB en de politiek, want zoals een oud hollands spreekwoord luidt “wat in het vat zit, verzuurt niet“. De vraag is natuurlijk wel welke generatie al die centen t.z.t. gaat opstrijken.

(4) Als het CBS en CPB het pensioenvermogen terloops al eens vermelden dan  doen zij dit ten onrechte altijd bruto en suggeren daarmee dat het hele bedrag aan de pensioendeelnemers toekomt. Over het aandeel van de staat hebben ze het om hun moverende redenen nooit.

§3 De pensioenpotten in 2040 en 2060

Het zal duidelijk zijn dat het prognotiseren van het toekomstige pensioenvermogen geen sinicure is, zelfs onder constante arrangementen. Het minst belangrijke probleem is de eis van constante arrangementen: de politiek doet al zo’n tien jaar zijn uiterste best om op zijn handen te blijven zitten. Problemen zijn natuurlijk het toekomstig rendement (CPB 5%), juiste toepassing van de FTK-regeltjes, inclusief (na-)indexatie en de daarbij behorende rekenrente (CPB ?).  Over de laatste grootheid tasten we volstrekt in het duister.

Helaas tasten we ook in het duister over de bbp-cijfers voor de jaren 2030- 2060. Aangezien de pensioenreserves pensioenfondsen als percentage bbp bekend zijn, en die gegevens ons door het CPB onthouden worden, zullen we dat bbp zelf moeten benaderen. Daartoe gaan we uit van een reële stijging van 1,6% en een inflatie van 2%, ook over de groei! {[2060 := (start 2021: 821,9) * 1,03632^39] = € 3.304 mld.} Inmiddels weten we dat het bbp 2021 eerder € 867,9 mld. bedraagt.

Op grond van de publicatie Kamerstukken het “Stabiliteisprogramma Nederland april 2017” valt de volgende tabel op te stellen omtrent de prognose van het pensioenvermogen [3]:

Tabel 2 Ontwikkeling pensioenvermogen 2010 – 2060 in € mld.

(1) De vleespotten zijn in de toekomst dus geenszins leeg en het pensioenvermogen blijft toenemen, zoals we ook reeds van een ABP-publicatie wisten.  In relatie tot het bbp neemt het pensioenvermogen wel af door de demografische samenstelling van de bevolking.

(2) Als we dan ook nog weten dat de overheidsschuld eind 2040 -5 % bbp  € -81 mld.) en eind 2060 -31 % bbp (€ -1.024 mld.) bedraagt dan begrijpt u dat de toekomstige generatie binnenkort helemaal binnenloopt. [4]

(3) Het cry wolf duo Gradus en Beetsma probeert traditiegetrouw het Nederlandse volk de put in te praten. Ik weet ook niet “welk signaal van deze cijfers uitgaat”, maar in elk geval komt het mij voor dat Rupsje Nooitgenoeg voldoende aan zijn trekken is gekomen. De neoliberale Priet Prat van dit duo luidt als volgt [5]:

“Wij hopen dat een nieuw kabinet van christelijk-liberale snit vooral de voorwaarden wil scheppen om de private sector te laten gedijen. Het is immers de private sector waar uiteindelijk al onze uitgaven worden verdiend.” [zie noot 5 voor voorbeeld]

En dan moet je ook nog een studieschuld aangaan om deze onzin aan de VU/UvA te mogen studeren. Een broerdere investering lijkt mij nauwelijks denkbaar.

§4 De verdeling van het pensioenvermogen naar inkomensdeciel

Er zijn nog al wat macro-economen die beweren dat de vermogensverdeling nadat het pensioenvermogen in aanmerking wordt genomen aanzienlijk minder scheef wordt. Dat is uiteraard het geval als je de uiterst scheve vermogensverdeling van een overigens incompleet vermogensplaatje telt bij een nog steeds uiterst scheve verdeling van het inkomen, een soort homeopatische verdunning onder economen. Maar die “politieke economen” die daaraan refereren vinden die Nederlandse inkomensverdeling dan veelal ook helemaal niet scheef.

Op basis van de gestorte pensioenpremie 2001 – 2014 per inkomensdeciel  ben ik zo vrij dat te betwijfelen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt:

Tabel 3 Pensioenpremie 2001-2014 naar inkomensdeciel

(1) 73% van de pensioenpremie 2001-2014 groot € 411 mld. wordt gestort door het 8e t/m het 10e inkomensdeciel, dus 30% van de huishoudens.  Dat zal ongetwijfeld zijn neerslag vinden in het behaalde rendement op het pensioenvermogen en daarmee de verdeling van de pensioenreserves. Dat rendement is ook nog eens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

(2) Om de stelling van die macro-economen te nuanceren is de grafische voorstelling van de tabel in combinatie met de vermogensverdeling per inkomens- en vermogensdeciel verhelderend:

(1) Voor de weging het pensioenvermogen huishoudens is hier € 958 mld. (na aftrek 35% belastingen) en het vermogen huishoudens € 1.189 mld. (2014) Uiteraard drukt echter op het pensioenvermogen wel een progressieve belastingclaim die voor de inkomensdecielen redelijk ongelijk uitvalt. Het werkelijke beeld is dus aanzienlijk gecompliceerder.

(2)   De verdeling van het pensioenvermogen is aanzienlijk ongelijker dan de vermogensverdeling per inkomensdeciel m.u.z. van met name het 10e inkomensdeciel. (effect ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang vermogen). Gezien het spaarkarakter van de pensioenvorming voor de hogere inkomens (Commissie van Weeghel) hoeft dat niet te verbazen.

(3) Overigens moet men zich wel realiseren dat het inkomen volgens het CBS exclusief het rendement op pensioenvermogen is, en dat scheelt weer een fles op een borrel. Het zal duidelijk zijn dat de volstrekt misleidende inkomen uit vermogenstatistieken er voor zorgen dat de vermogensverdeling per inkomensdeciel nogal afwijkt van de verdeling per vermogensdeciel: inkomen dat je niet verantwoordt, verstoort immers het beeld.

(4) Tot slot kunnen we de verdeling van het gemiddeld vermogen per deciel voor eind 2014 ook nog als volgt weergeven:

(a) Gegeven het feit dat het CBS bijna uitsluitend fiscaal cijfermateriaal bij elkaar harkt, dient u de gegevens over de vermogenscijfers exclusief pensioenvermogen met een flinke zoutpot bij de hand tot u te nemen. De afwijking tussen de vermogensverdeling naar inkomen en vermogen valt daarmee ook ten dele te verklaren naast natuurlijk de definitie van het inkomensbegrip zelf.

§5 Rendement pensioenvermogen 2007-2016

In deze paragraaf zullen we pogen het rendement op het pensioenvermogen voor de jaren 2007 – 2016 te benaderen.

(a) Aangenomen is dat op het niet-pensioenfondvermogen een rendement van 4% wordt gemaakt.

(b) In totaal maakte de staat dus een rendement van zo’n € 216 mld., waarvan nul komma nul in de boeken van de staat werd verantwoord. De toename van de belastingclaim was in die periode € 303 mld.

(c) De pensioendeelnemers maakten een rendement van ca € 401 mld. In hun inkomenstatistieken komen de pensioen gerelateerde inkomens voor als pensioenuitkeringen, terwijl de pensioenpremie van het inkomen worden afgetrokken. Het behaalde indirecte en directe rendement verdwijnt in de CBS statistieken van het bruto-inkomen en besteedbaar inkomen jaarlijks onder tafel.

§6 Vergelijking met het buitenland [6]

Als we alleen naar de pensioenfondsen kijken wordt het beeld als volgt:

Grafiek 1 Relatieve belang pensioenvermogen geselecteerde landen

Op basis van de OECD-cijfers kunnen we dus concluderen dat Nederland relatief één van de grootste pensioenreserves heeft. Het is alleen jammer dat deze cijfers bij de toetsing aan het Europese Groei- en Stabliteitspact onder tafel verdwijnen. Dit klemt te meer daar we ook nog de ambtenarenpensioenen hebben afgefinancierd, daar moet je in het buitenland eens om komen. Netto, na aftrek van de al meegenomen 35% belastingclaim, gaat het om afgerond € 394 mld. [link]:

APENDIX A Een duik in het verleden

Zo goed of eerder zo kwaad als dat gaat zullen we ook een duik in het verleden nemen. We gaan daarbij terug tot 1987. Dat gaat moeizaam omdat ons CBS een bloedhekel heeft aan doorlopende cijferreeksen en ook niet erg behulpzaam is om deze informatie toegankelijk te maken.

We hebben de volgende informatie bij elkaar gescharreld aan de hand van DNB en CBS statistieken:

Tabel Samenvatting bepaling pensioenvermogen 1987 – 2017

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

Tabel 3 Historie pensioenvermogen 1987-2017 in € mld. 

(1) De gekleurde velden geven aan hoe het pensioenvermogen voor een bepaald jaar door mij is samengesteld.

(2) De derde pensioenpijler is herleid op basis van de ratio 5/45 van het pensioenvermogen van de tweede pijler exclusief algemene reserve pensioenfondsen. Dit is uit pure armoede omdat betere gegevens ontbreken. Gegeven het cijfer van Knot voor 2012 van € 181 mld. lijkt dat cijfer conservatief.[3]

Al met al zorgt die forse stijging van het pensioenvermogen voor een flinke drain in de belastinginkomsten van de overheid en het besteedbaar inkomen van de pensioendeelnemers Daarnaast mogen alle belastingbetalers die additioneel benodigde belasting die hierdoor extra nodig is nu ophoesten. Voor een uitgebreide uiteenzetting zie de bijdrage Opdoeken die omkeerregel pensioenen!

(b) Voor de leemtes in het pensioenvermogen cijfermateriaal tot 2006 zie tabel 3.

_________________

Laatst bijgewerkt 12 maart 2018

[1] Bronnen

[1a] https://statistiek.dnb.nl/downloads/index.aspx#/details/balans-van-pensioenfondsen-jaar-breukvrij/dataset/7f1c8359-f083-43e0-ac59-762e84c40bdf/resource/5d1bf2b2-48d5-4c4e-924b-836a6f25bd70

[1b] https://statistiek.dnb.nl/downloads/index.aspx#/details/balans-van-verzekeringsinstellingen-jaar/dataset/0d7365b8-1f9d-45d4-9836-5949d3df784a/resource/997b00c2-2155-4ffd-9dce-96ae3cf0251b

[1c] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82594NED&D1=44-45&D2=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88,93-94&HDR=G1&STB=T&VW=T

[1d] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7118shfo&D1=2,8-10,12-13,25-26,28&D2=0&D3=a&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

[1e] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83835NED/table?ts=1520583920215

[2] Volgens een jezuïtische redenering van het CBS is pensioenvermogen geen vermogen omdat het geen bezit is dat “op korte of middellange termijn kan worden omgezet worden in consumptieve bestedingen of leidt tot inkomsten die deel uitmaken van het inkomensbegrip besteedbaar inkomen.  ”Pensioenfondsen zijn “ageing giants”: meer dan 60% van het totale pensioenvermogen is bestemd voor pensioenen, die al zijn ingegaan of die binnen 10 jaar zullen ingaan.” , aldus commissie Frijns 2010. Dat pensioenvermogen komt in elk geval “beschikbaar” voor een aantal ondernemers als hun pensioenafspraak in eigen beheer in de (pensioen-)BV niet voor verwezenlijking vatbaar is door een negatief vermogen en ook kan dat pensioenvermogen gewoon worden geërfd. De FOR kan je naar believen laten vrijvallen, maar dat vermogen kent het CBS niet eens. De laatst bekende gegevens over het pensioen in eigen beheer dateren uit 2009 moest Wiebes onlangs aan de Tweede Kamer bekennen.

[3] Grove schatting 3e pensioenpijler

Het pensioenvermogen derde pensioenpijler is in Nederland een goed bewaard geheim.

Het CBS stelt dat:

Van de totale pensioenaanspraken in 2005 zit de helft in de eerste pijler1), 45 procent in de tweede en 5 procent in de derde.

https://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/40a155e9-15e5-469b-95fe-f504a904c1d7/0/2008p19p155art.pdf , blz 198.

en nog eens bevestigd in:

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2010/45/pensioenaanspraken-geld-van-nu-voor-later

Op die wat oude basis (2010) kom ik tot een ratio van 5/45.

Voor 2012 hebben we nog de volgende informatie:

De heer Knot kwam voor 2012 in totaal op 212% bbp, het geen ca € 181 mld. voor de derde pijler overlaat. Dat is dus € 42 mld. hoger dan de 5/45 regel.

Klaas Knot, “De spaarzin en schuldenlast van de Familie NL”, http://www.dnb.nl/binaries/Speech%20afscheid%20Jan%20Hommen_tcm46-297055.pdf

Leen Preesman, “”, Onduidelijkheid over herkomst 300 miljard pensioenvermogen”, http://nederland.ipe.com/nederland-guest/onduidelijkheid-over-herkomst-300-miljard-nederlands-pensioenvermogen_58530.php#.UogKw8RWxcZ

Klaas Knot, “Stilstand op een hoog niveau”, http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf , blz 5.

[3]  Weggemoffeld (tabel 5.1) in Kamerstukken, “Stabiliteisprogramma Nederland april 2017”,

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/04/13/bijlage-1-stabiliteitsprogramma-2017/bijlage-1-stabiliteitsprogramma-2017.pdf .

[4] https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf ,blz. 45

[5] Raymond Gradus, Roel Beetsma, “Houdbaarheidssaldo uitstekend kompas voor begrotingsbeleid”, Me Judice, 5 september 2017.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/houdbaarheidssaldo-uitstekend-kompas-voor-begrotingsbeleid

Voor de zorgkosten is deze passage illustratief voor het denkpatroon van deze heren:

Volgens een recent pleidooi van Van Wensveen (2017) is de berekening van toekomstige zorguitgaven te somber, omdat de CPB-berekeningen ‘niet vatbaar zijn voor beleidsombuigingen’. Ook dit standpunt delen wij niet. Het CPB hanteert in zijn houdbaarheidssommen namelijk de veronderstelling dat de overheidsarrangementen constant blijven en dit betekent dus dat de stijging van de zorguitgaven vooral is terug te voeren op de vergrijzing. Studies van het IMF geven echter aan dat twee derde van de zorgkostenstijging in geavanceerde economieën in de afgelopen twee decennia voorkomt uit kosten die niet direct aan de vergrijzing zijn gerelateerd, zoals technologische innovatie. Het CPB realiseert zich dit maar al te goed, want ‘vooral van de zorguitgaven is het goed denkbaar dat ze meer stijgen dan nu wordt verondersteld’ (CPB, 2014).

Persoonlijk denk ik dat die zorgkosten zo hoog uitvallen omdat het door deze CDA-economen zo aanbeden kwaadaardig sadistische Opperwezen de mensheid met een aantal volstrekt onnodige verschrikkelijke ziektes heeft opgescheept. Binnen diezelfde CDA-kringen wordt dit ook wel als intelligent design aangeduid. Dat design mogen onze medici tegen forse zorgkosten dan weer rechtbreien. Deze medici zijn overigens veelal niet werkzaam in het door deze twee heren aanbeden gouden kalf van de private sector.

[6] OECD,”Private pensions and public pension reserve funds”

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017/assets-in-private-pension-plans-and-public-pension-reserve-funds_pension_glance-2017-35-en#page1

 

CPB: Kabinet spaart te weinig

______________________________________________________________________________

De directeur van het CPB mevrouw Laura van Geest kletst habitueel regelmatig uit haar nek.[1] Vandaag kletste Philip de Witt Wijnen, ook habitueel voor de NRC, weer eens lekker met haar mee. [2]  Nederland spaart namenlijk al vele jaren tegen de klippen op. Zo hebben we geen overheidsschuld meer sinds 2006 en inmiddels een overheidsactief opgebouwd in de orde van groote van € 150 mld. [3]  Op de 35% belastingclaim op het pensioenvermogen groot ca € 600 mld. maakt de staat jaarlijks een fors, zij het fluctuerend, rendement in de orde van grootte van gemiddeld 5% bbp, waarvan niets in de boeken verschijnt. De rente op de staatsschuld, die materieel in het pensioenvermogen is belegd, wordt wel jaarlijks opgevoerd. Daarbij maakt het niet uit of we een crisis of geen crisis hebben: Nederland spaart als een kip zonder kop rücksichtslos door.

______________________________________________________________________________

De NRC, onze voormalige slijpsteen voor de geest,  schotelde ons de volgens grafiek voor [2]:

In plaats van te neuzelen over het structurele begrotingssaldo, een hobby horse van macro-economen, kijk ik liever even naar onderstaande tabel [4; 5]:

(click op tabel of CTRL+ om te vergroten)

(a) De tabel laat zien waarom ik claim dat de Nederlanders tegen de klippen op sparen en dat de staat dus in de opeenvolgende kabinetten een aardig vorkje meeprikte en ons, volstrekt onnodig, de broekriem liet aanhalen.

(b) Het zal duidelijk zijn dat de begrotingssaldo cijfers voor 2018 en 2019 peanuts zijn in relatie tot de verwachte ontwikkeling van de belastingclaim.

Waar hebben we overigens eigenlijk een CBS en CPB en niet te vergeten de media voor? Kennelijk niet om ons juist voor te lichten.

______________________

Laatst bijgewerkt 7 maart 2018

[1] Laura van Geest , “Sound Public Finances Experience with Fiscal Institutions in the Netherlands “,

https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/capdr/pdf/lvangeest.pdf

Ik doel hierbij in het bijzonder op slide 7, een typisch voorbeeld van geschiedvervalsing.

Zie ook mijn bijdrage Know the past.

[2] Philip de Witt Wijnen, “Kabinet: kabinet spaart te weinig”, NRC 7 maart 2018, blz E5.

Maar men kan ook denken aan eerdere bijdragen:

Onze staatsschuld – Mea Culpa??

Tamminga kletst weer eens uit zijn nek

De NRC checkt er weer losjes op los

Sinds die Belg de scepter zwaait, is die krant hardhollend achteruit gegaan en ontaard in een Suske en Wiske boek.

[3] In 2008 kregen we ineens een overheidsschuld omdat de overheid de banken tegemoet moest komen en € 85 mld. aan fianciële vaste activa moest investeren, maar die hebben we inmiddels grotendeels terugontvangen en met rente.

[4] De gegevens van de pensioenvermogens eind 2017 komen eerst 9 maart 2018 beschikbaar. Voor een redelijke schatting voor de pensioenfondsen zie de bijdrage Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q4 2017

[5] Het gaat daarbij om tienden van procenten bbp.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/bezuinigingen-voor-volgend-kabinet-zijn-onontkoombaar

Ook mevrouw Van Geest meent dat er “Tussen nu en eind van deze kabinetsperiode  weleens een omwenteling zou kunnen komen.”

Ik denk dat als de hemel naar beneden valt we allemaal een blauwe muts op hebben.  Als ik mevouw Van Geest was, zou ik maar eens een cursus elementair boekhouden gaan volgen en die glazen bol even opbergen. Bestudering van het matching principle beveel ik in het bijzonder in haar aandacht aan.

Door FTK geautoriseerde diefstal

________________________________________________________________________________________

Pensioenexperts Mensonides en Frijns hielden de eigenschappen van de rekenrente van het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) nog eens goed tegen het licht. “De huidige FTK-regels hebben geleid tot een ongekend oppotten van pensioengelden. Een beter te verdedigen rekenrente zou de gemiddelde dekkingsgraad kunnen verhogen met 10 tot 20 procentpunten”. [1a] Eerder sprak Han de Jong al zijn verbazing uit over “het achterwege laten van een hervorming van de rekenrentesystematiek terwijl Nederland in internationaal verband zich als braafste jongen van de klas met de laagste rekenrente arm rekent.” [1b] Wat er overigens braaf is aan het bestelen/ (verduisteren van geld) van pensioendeelnemers met ingegane pensioenen valt dan nog wel uit te leggen.

In deze bijdrage laten we zien hoeveel geld de pensioendeelnemers bij benadering aan uitkering in de periode 2008-2017 volstrekt onnodig misliepen.  Ook laten we zien hoeveel geld de overheid extra oppotte in die periode ten last van de belastingbetalers dankzij de misgelopen indexering binnen het FTK-“stelsel”.

________________________________________________________________________________________

§1 Wat wordt er gestolen van de pensioendeelnemer?

De pensioenrechten van de deelnemer wordt momenteel nauwelijks geïndexeerd voor inflatie of loonstijging. Inmiddels is het ambitieniveau van de meeste fondsen teruggeschroefd naar het volgen van de inflatie. Gezien de hoogte van die inflatie en de rendementen op het pensioenvermogen moet een dergelijke indexering een niet al te moeilijke opgave zijn, Recent is er dan ook (weer eens) op gewezen dat het hoog tijd wordt de rekenrente te herzien. [1a; 1b] Maar de politiek zit liever op zijn handen.

Voor de jonge pensioendeelnemer geldt dat het geld dat in de pensioenpot blijft zitten in de toekomst tot uitkering kan komen en over dat geld wordt wel rendement gemaakt. Dat geldt niet voor de oudere pensioendeelnemer die dat geld niet in zijn graf kan meenemen.

Op basis van een pensioen van € 10.000 in 2007 kan de volgende globale opstelling worden gemaakt van de inmiddels gederfde indexatie:

(a) Het voorbeeld in de linker kolommen is gebaseerd op de ABP-cijfers waarbij tot en met 2015 geïndexeerd werd op basis loonstijging en daarna op basis van prijsinflatie. De rechter kolommen gaan uit van indexering voor prijsinflatie CBS. Voor de jaren 2018-2022 is 1,7% prijsinflatie aangehouden. Aangenomen is dat tot en met 2022 niet tot indexering kan worden overgegaan.

(b) De cumulatieve indexatieachterstand is dus fors. Uit een eerdere berekening weten we wie dit opgepotte geld t.z.t. zullen incasseren.

(c) Die FTK-regeltjes veroorzaken dus op termijn dat het pensioen een kwart lager uitvalt.

§2 Wat wordt er gestolen van de huidige belastingbetalers?

Door het achterweg blijven de indexering van de pensioenuitkeringen loopt de staat in het lopende jaar inkomsten- en indirecte belastingen mis over die uitkeringen. Op termijn maakt het voor de staat, afgezien van het renteverlies, niets uit omdat voor de staat geldt dat wat in het vat zit niet verzuurt. Voor een begrotingsevenwicht dient echter de uitgestelde belasting wel op andere wijze te worden geïnd en dat gaat dan weer ten laste van de huidige belastingbetalers.

(a) De pensioenuitkeringen 2017-2022 is een stelpost. Als de indexering wel had plaats gevonden zouden de pensioenuitkeringen overeenkomstig hoger zijn uitgevallen. De staat had dan meer directe en indirecte belastingen geïnd.[3] Door het nalaten van indexering worden die belastingen nu extra opgepot in de pensioenpot, de belastingclaim blijft immers in tact. En ook zonder deze oppotting leidt ons huidige pensioenstelsel al tot een forse belastingdrain.

(b) Voor 2017 wordt zo ca € 1.637 mln. directe en ca €  243 mln. indirecte belastingen minder geïncasseerd en die belasting zal dus op andere wijze moeten worden geheven.  Die belastingderving neemt toe door de cumulatieve indexatie-achterstand en eind 2017 gaat het dus cumulatief om ca € 10.794 mln. belasting. Dat loopt op tot ruim € 23 mld. in 2022.

Geen wonder dat het besteedbaar inkomen dan ook onder druk staat. Al dat pensioengeld wordt daarnaast aan de Nederlandse economie onttrokken: het pensioenvermogen wordt immers grotendeels (86%) in het buitenland belegd.[4]

Mocht de politiek besluiten om u alsnog een individuele pensioenpot toe te kennen dan wel gaag laten afrekenen op basis van in het verleden gestorte pensioenpremies en daarop behaalde rendementen, anders wordt u natuurlijk nogmaals getild.

_______________________

Laatst bijgewerkt 25 februari 2018

(Disclosure: Geen belanghebbende, m.u.z. belastingbetaler natuurlijk)

[1a] Jelle Mensonides, Jean Frijns, “Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader”, Me Judice, 19 februari 2018.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/collectief-pensioenstelsel-verdient-een-beter-toezichtskader

[1b] Han de Jong, “De hervorming van een goed pensioenstelsel”, Me Judice, 30 januari 2018.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel

[2] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/indexatie.aspx

[3] Voor de directe belastingen gaan we uit van 35% over de uitkeringen. De indirecte belastingen zijn ca 8% van het besteedbaar inkomen dus ca 8% van 65% van de uitkeringen. Uiteraard een grove benadering om de gedachten te bepalen. Onze overheidsinstellingen maken alleen rekensommetjes voor de gevestigde orde en zoeken dit nooit goed uit.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/lage-inkomens-betalen-relatief-veel-indirecte-belasting

[4] https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb295699.jsp

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q4 2017

______________________________________________________________________________

Deze bijdrage geeft weer een korte samenvatiing van de kwartaalberichten 4e kwartaal 2017, die voor PFZW, PMT, PME en bpfBouw door de gebrekkige informatievoorziening overigens nauwelijks de naam kwartaalbericht verdienen.

In het vierde kwartaal 2017 nam het pensioenvermogen van de grote vijf met € 25,7 mld. toe t.o.v. het 3e kwartaal 2017.  Die toename was € 47,8 mld. (6,5 %) voor heel 2017 t.o.v. 2016.

Nederland is met z’n pensioenselsel niet alleen het braafste jongetje van de klas zoals de Jong stelt [2] maar ook het stompzinnigste jongetje van de klas zoals  we aan de hand van de historische ABP-cijfers weer eens laten zien.

______________________________________________________________________________

§1 Dashboard

Het dashboard voor het 4e kwartaal 2017 luidt als volgt:

Tabel 1 Dashboard pensioenvermogen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW 2017K4

(1) De gecombineerde actuele dekkingsgraad voor de vijf grote fondsen bedraagt 104,0%, dat is 6,8% hoger dan eind 2016.

(2) In het vierde kwartaal 2017 nam het pensioenvermogen met € 25,7 mld. toe t.o.v. het 3e kwartaal 2017.  Die toename voor het hele jaar was € 47,8 mld. (6,5 %) t.o.v. eind 2016.

§2 Relatieve belang van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen

Het relatieve belang van de vijf grote fondsen valt als volgt in te zien:

Tabel 2 Relatieve belang bedrijfspensioenfondsen

(1) Het relatieve belang in het totale pensioenvermogen van alle pensioenfondsen is dus ca 57%. Het aandeel in de beleggingsresultaen schommelt aanzienlijk.

(2) Een projectie met een korreltje zout van het totaale pensioenvermogen van alle pensioenfondsen voor het 4e kwartaal 2017 wordt dus ca € 1. 360 mld. (780/57,4%), een geschatte toename van € 75 mld. t.o.v. eind 2016.

§3 Rendement

Het behaalde rendement van de vijf grote fondsen valt als volgt samen te vattten:

(1) Het rendement op de beleggingen laat dus een dalend maar vooral grillig verloop zien. Gezien het aanzienlijke belang van de vastrentende waarden in de beleggingsportefeuilles hoeft dat niet te verbazen.

(2) Aangezien het ABP het enige fonds is dat behoorlijke kwartaal rendementscijfers geeft laten we ook nog even het rendement van het ABP voor de jaren 2014 – 2017 per beleggingscategorie zien:

(1) De relevantie van de FTK risicovrije rekenrente valt direct uit de tabel af te lezen: het cumulatieve rendement op de vastrentende waarde is 22% van het totale rendement terwijl die vastrentende waarde ca 35% van de beleggingen uitmaken.

(2) Het belang van aandelen en onroerend goed in de beleggingen is ca 45% en het cumulatieve aandeel in het rendement 66%. De de pensionado’s moeten dankzij het stompzinnige FTK, waar onze politci de volle verantwoordelijkheid voor dragen, maar op een houtje bijten. (geen belanghebbende) – zie ook [2]

Die stompzinnigheid mag uit de volgende grafiek blijken voor de ABP-deelnemers:

(1) De grafiek geeft het 10-jaars rendement voor de jaren 1993-2002 t/m 2008-2017. Het rampjaar 2008 maakt dus onderdeel uit van de cijfers. In slechts twee jaar duikt het 10-jaarsrendement onder de 4% (2008 & 2009).

(2) Mocht u tegenwerpen dat het ABP niet representatief is voor de behaalde rendementen dan moet u deze grafiek die de 5-jaars gemiddelde rendementen van de fondsen voor de jaren 2007-2017 weergeeft maar eens in ogenschouw nemen:

Elke pensioendeelnemer kan voor zijn eigen fonds een dergelijke grafiek opstellen. Ik zou zeggen maak hiervan een blowup en ga ermee op het Frederiksplein en het Binnenhof staan. [3]

De noodzaak daarvan wordt direct duidelijk door het volgende citaat uit het PFZW kwartaalbericht:

” Eind 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad van PFZW voor het derde opvolgende jaaronder de grens van het dekkingstekort van 104,2%. Als de  beleids-dekkingsgraad tot en met eind 2020 onder deze grens blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd.”

Nog een citaat uit dat kwartaalbericht:

“Jaarlijks gemiddelde rendement vanaf 1971: 8,2%. Tienjaars gemiddelde rendement: 6,2% (C.M: N.B inclusief 2008)

_____________________

Laatst bijgewerkt 18 februari 2018

[1] Het vinden van de kwartaalberichten van PMT, PME en bpfBOUW is elk kwartaal weer een zoektocht. Bronnen zijn het eenvoudigst te vinden via de SER publicatie Themabrief pensioenen en AOW, die verder ook nuttige informatie bevat:

http://yourzine.tripolis.com/public/lastmailingsnapshot?mt=newsletter&gId=ceQ+JVRSnQ0qAmdP7jvR4A&scId=oolHzkjXv4Su6MTRAoQG0w

[2] Han de Jong, “De hervorming van een goed pensioenstelsel”,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel

[3] Beware fellow plutocrats, the pitchforks are coming

 

 

Vermogen huishoudens 31-12-2015 (“2016”)

__________________________________________________________________________________

Traditiegetrouw vatten we hier de ontwikkeling van het huishoudvermogen per 31-12-2015 (“2016”) weer samen n.a.v. de CBS publicatie met de prikkelende maar toch wel wat verhullende kop: “Vermogen huishoudens bijna 10 procent hoger in 2016” [1a]

Die ontwikkeling van het huishoudvermogen kan zonder de gebruikelijke tekstbrei als volgt worden weergegeven:

(1) Zoals uit de bijdrage pensioenvermogen blijkt fluctueert de mutatie in het pensioenvermogen van jaar tot jaar aanzienlijk. In 2015 nam het totale pensioenvermogen maar met € 29 mld. toe. (2014: € 233 mld.)

De Nederlandse burger staat er dus al vele jaren uitstekend voor, al zou je dat op grond van de uitlatingen in het verleden van onze kennelijk met een bipolaire stoornis behepte politici (himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt) niet zeggen.  Voor de volledigheid nemen we ook nog even het aandeel van de burger in het overheidsvermogen mee.

Het CBS vermogen 2016 is per 1.1.2016 en dus feitelijk per 31-12-2015. In §3 geven we een aantal tabellen  met de ontwikkeling van de vermogensverdeling die het CBS in zijn tekst even achterwege liet. Maar zoals Asscher al namens het kabinet Rutte II zei: “Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is”.

De top 20% vermogens nemen respectievelijk 86% van de stijging vermogen 2015 exclusief eigen woning en 97% van die stijging voor de periode 2005-2015 voor hun rekening. Helaas werd die vermelding in het videootje van Peter Hein van Mulligen even achterwege gelaten. [1a]

In §4 gaan we nader in op de gebrekkige belastingheffing op dit vermogen.

__________________________________________________________________________________

§1 Het totale plaatje per 31-12-2015

(1) Het pensioenvermogen is ontleend aan de bijdrage Pensioenvermogen en gesplitst in het aandeel van de staat (35%) en het aandeel van de pensioendeelnemers. De overheidsschuld is de EMU-overheidsschuld en is dus gecorrigeerd naar nominale waarde i.p.v. marktwaarde. [1c] Voor het staatsvermogen zie de bijdrage Overheidsbalans.

(2) Het overig vermogen is inclusief overige schulden (€ 97,9 mld en de inmiddels mede dankzij die progressieve politici oplopende studieschulden (€ 13,9 mld.)

(3) Hoewel  onze economen, de toezichthouder DNB en natuurlijk onze nepmedia blijven zeuren over de torenhoge schulden van de Nederlandse burgers is de samengevoegde schulden/activa ratio toch slechts 28%. Er zijn weinig landen die zich hiermee kunnen meten.

§2 Het huishoudvermogen 2006- 2015.

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) Het ondernemingsvermogen bestaat uit het aanmerkelijk belang vermogen en het ondernemingsvermogen. De waardering van dit vermogen is fiscaal gedreven [1a2] en elke gelijkenis met de reële waarde in het economisch verkeer berust op zuiver toeval. (zie)

(2) Voor de hoogte van de kapitaalverzekeringen zie [2]: start in 2012 met € 80 mld. oplopend tot € 135 mld. in 2018.

De samenstelling van het vermogen voor de periode 2005 – 2015 kan als volgt worden weergegeven:

(1) In de grafiek zijn de aandeelpercentages voor 2005 en 2015 vermeld. Daarnaast is de toename per jaar weergegeven. De top van het gele segment markeert de grens van het door het CBS aangemerkte huishoudvermogen.

(2) Het overige vermogen (2015: € 500 mld.) wordt door de staat in belangrijke mate belast met de vermogensrendementsheffing die wordt geheven op basis van een forfaitair rendement. Naast de toename van dit vermogen met 1% per jaar moet je natuurlijk ook rekening houden met het gedurende het jaar gerealiseerde inkomen. (zie de bijdrage inkomen uit vermogen (revisited).  De staat claimt dat het niet doenlijk is om het werkelijke rendement te belasten, zoals veelal wel in het buitenland gebeurt. (cf. CPB-studie) Naast deze leugenachtige voorstelling van zaken (zie het motto van deze site) is ook sprake van expropriatie voor een grote groep belastingplichtigen. Het CBS wees er immers al op dat de inflatie gedurende 2008 – 2015 ruim 20 percent was.[1a]. De inflatie gedurende de periode 1/1/2016 – 31-12-2015  was 17,8% of 1,7 % per jaar.[1d]

(3) Eigen woning (€ 1.113 mld; hypotheek: € 696 mld.)

In de periode 2005-2015 nam de eigen woning bruto met € 81 mld. toe en de hypotheekschuld met € 207 mld. af.

(4) De forse toename van het pensioenvermogen leidt niet alleen bij de huishoudens tot een toename van het vermogen, ook de overheid hamstert flink mee, hetgeen leidt tot een onverantwoorde druk op het besteedbaar inkomen. Dit klemt te meer daar de derving/uitstel belastingheffing door de omkeerregel pensioenen door alle burgers moet worden opgebracht, De volgende grafiek maakt dit duidelijk:

§3 Enkele gegevens inzake de ontwikkeling van de vermogensverdeling

De gegevens zijn ontleend aan [1a]. Deze analyse had niet misstaan in het CBS-perbericht.

Tabel 3.1 Ontwikkeling vermogen naar vermogensbestanddeel

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) De top 20% vermogens nemen respectievelijk 86% van de stijging vermogen 2015 exclusief eigen woning en 97% van die stijging voor de periode 2005-2015 voor hun rekening. Een substantiële rol daarbij speelt het ondernemingsvermogen met een stijging van respectievelijk € 20,5 mld (2015) en € 103,8 mld. (2005-2015). En dan hebben we het nog maar over de fiscale cijfers en niet over de werkelijke waardestijging van dat vermogen in het economisch verkeer. [1a2]

Tabel 3.2 verdeling vermogen per vermogensdeciel 2005-2015

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

Tabel 3.2 verdeling vermogen per vermogensklasse 2005-2015

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) De Quote 500 ging voor 2015 uit van een vermogen van € 91,9 mld. (2014: € 83,3 mld.) voor wat dat getal waard is.

(2) Nadere gegevens van de miljonairs zijn als volgt samen te vatten:

Tabel 3.4 Vermogensverdeling naar inkomens- en vermogensdeciel 2015

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) De top 10% vermogens hebben een aandeel van 66,3% van het vermogen; de top 10% inkomens hebben een aandeel in het vermogen van 36%. Deze discrepantie heeft in elk geval te maken met het gebrekkige inkomensbegrip voor het inkomen uit vermogen, dat veel te laag wordt voorgesteld.[3]

Grafisch kan de verdeling voor 2015 als volgt worden weergegeven:

(1) De verdeling van het pensioenvermogen naar inkomensdeciel is een grove benadering – zie de bijdrage pensioenvermogen. Hierbij is gerekend met een netto pensioenvermogen na aftrek van een doorsnee belasting- en sociale premie- tarief van 35%. In werkelijkeheid hebben we natuurlijk te maken met een progressief belastingtarief.

Als je de verdeling van het pensioenvermogen bij de vermogensverdeling naar vermogen telt wordt de laatste verdeling natuurlijk gelijker, maar wat bewijst dat eigenlijk? Bovendien moet je dat natuurlijk dan wel goed doen.[4]

§4 Belasting op inkomen uit vermogen

Het Nederlandse belasting-“stelsel” kent een in Europees perspectief relatief lage belasting op kapitaalinkomen van 12,1 % dat is 15,4% van de belastingopbrengst. Daar staat op Europees niveau een belasting op kapitaalinkomen van 31,4 % of 21,6% van de belastingopbrengst tegenover. [5, blz 416] Het bewust achterwege laten van een ordentelijke belastingheffing op vermogen bevordert de ongelijke verdeling van het vermogen en de recente vermindering van de dividendbelasting met € 1,5 mld. is weer een stap in die verkeerde richting. De bijdrage Inkomen uit vermogen (revisited) geeft een kwantitatieve opsomming van de belangrijkste belastinganomalieën in de vermogensbelasting. In het geciteerde artikel van Jacobs vindt u in tabel 2 een opsomming van de huidige belasting op kapitaalinkomen in 2016. Wat de belastingopbrengst wordt na zijn fundamentele herziening moet u zelf maar eens uitrekenen.

Alleen voor pensioenen en eigen woning komt Jacobs al op zo’n € 34,3 mld. meer belastingopbrengst zodat de box 1 tarieven met 9% kunnen dalen. [5, blz 417] Een typisch voorbeeld van een grote stappen snel thuis benadering. De box 1 belastingopbrengst stelt Jacobs dus op een onwaarschijnlijk hoog bedrag van € 381 mld. [zie [6] voor de begrotingscijfers 2018]. Hij moet er natuurlijk wel even bijvertellen dat de pensioenuitkeringen naar beneden gaan, ook van de kleine pensioenen. Ook de sociale premies en toeslagen moeten in het plaatje worden betrokken. De vrijstelling vermogensbelasting  zal daarnaast ook wel moeten worden bijgesteld.

Zelf kom ik op basis van de mij bekende gegevens op de volgende uitkomsten in € mld.:

Deze pensioenrendement uitkomsten fluctueren dus nogal van jaar tot jaar en de schatting van Jacobs is aan de lage kant.

De arbeidsinkomensquote (AIQ) geeft door al die omissies ook een volstrekt vertekend beeld. Zo genieten b.v. de pensioendeelnemers jaarlijks een van VRH-vrijgesteld rendement op hun aandeel in het pensioenvermogen dat toch echt aan de werknemers moet worden toegerekend. Voor een overzicht van die vorstelijke, maar ten dele tot uitkering komende, rendementen zie §5 in de bijdrage Pensioenfondsen. De staat prikt ook nog een aardig vorkje mee zonder dat inkomen overigens op te voeren.

Het wachten is dus op de belastinghervormingen van Rutte III, die wel net zo succesvol zullen zijn als de belastinghervormingen van Rutte I en II. Noot [7] verwijst naar een artikel van Koen Caminada met een forse belastinghervorming van € 59 mld. om de gedachten te bepalen.

________________________

Laatst bijgewerkt 11 februari 2018.

[1a] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/06/vermogen-huishoudens-bijna-10-procent-hoger-in-2016

[1a2] Toelichting op waardering van het vermogen door het CBS.

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2018/06/vehtab.pdf

“Vanaf 2007 wordt de waarde van het aanmerkelijk belang vastgesteld op basis van het vennootschapsvermogen {uit de vennootschapsbelasting [ CM: n.b. – bij navraag CBS – dit is het fiscaal vermogen en dus niet het commerciële vermogen]} en de verdeling van het aandelenbezit over verschillende (directeur-) grootaandeelhouders. Het aanmerkelijk belang wordt vastgesteld door per bedrijf het fiscale ondernemingsvermogen te verdelen over de aanmerkelijk-belang-houders. Deze verdeling gebeurt conform het opgegeven aandelenbezit in de vennootschapsbelasting of de gegevens van de Kamers van Koophandel. Als het aandelenbezit niet bekend is, dan wordt bij besloten vennootschappen ervan uitgegaan dat het hele vermogen gelijk is verdeeld over de aanmerkelijk-belang-houders. Het onroerend goed in de vennootschap wordt gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.”

“Voor de bepaling van de hoogte van het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de winstaangiftegegevens van ondernemers. Het ondernemingsvermogen wordt opgenomen vanuit de vermogensvergelijking, die is opgenomen in deze winstaangifte. [ CM: n.b. dit is het fiscaal vermogen en dus niet het commerciële vermogen] Globaal wordt de winst aan de hand van deze gegevens als volgt bepaald: winst is gelijk aan de waarde van de onderneming aan het einde van het jaar plus privé stortingen minus privé onttrekkingen minus de waarde van de onderneming aan het begin van het jaar. Vanaf 2007 wordt het onroerend goed binnen het ondernemingsvermogen gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde”

[1b] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83834NED/table?ts=1518009496921

[1c] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82567ned&D1=0&D2=0&D3=a&D4=83,88-89,93,l&HDR=G3,G1&STB=T,G2&VW=T

[1d] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=129,247-286&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

Index 2005: 84,88 en 2015 100. Derhalve per jaar (100/84,88)^0,1-1.

[2] Als het CBS zijn werk niet goed kan doen doordat het rijk onvoldoende middelen ter beschikking stelt, zul je je als burger moeten behelpen:

Salverda,  https://www.wimdreesfonds.nl/uimg/wds/b51992_att-tvof-editie-jaargang-46-2014-nummer-3.pdf , blz 85

“Ten tweede wordt een belangrijke vorm van vermogen niet waargenomen, doordat ze buiten de heffing van de inkomstenbelasting valt. Dat geldt met name voor de depots van spaarhypotheken. Het daarin opgespaarde bedrag is onlangs geschat op 80 miljard euro aan het eind van 2012, en groeit naar verwachting tot 135 miljard euro in 2018”

Bij gebrek aan beter deze cijfers aangehouden. Specifiek aan de eigen woning gekoppeld gaat het om:

“Op basis van een eerdere uitvraag onder verzekeraars, raamt DNB dat er op dit
moment 32 tot 37 miljard euro aan kapitaal is opgebouwd in KEW-polissen. ”

en

” De waarde van deze polissen zal volgens ramingen van het Verbond gedurende de looptijd oplopen tot 200 miljard. Ongeveer 20% van de KEW-polissen betreft beleggingshypotheken. De overige 80% betreft (een combinatie van) spaar- en levenshypotheken. “

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-192774.pdf

[3] CBS LOGO: Voor wat er feitelijk gebeurt 

[4] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/vermogen-in-nederland-gelijker-verdeeld-sinds-eind-negentiende-eeuw

Nog eens uitvoerig geciteerd in:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2014/09/16/kamerbrief-over-de-nederlandse-vermogensverdeling/kamerbrief-over-de-nederlandse-vermogensverdeling.pdf

Zie blz. 10.  Zoals bekend is de contante waarde van geld dat door het FTK nooit tot uitkering komt overigens nihil. (geen belanghebbende)

Het pensioenvermogen 2012 wordt hier gesteld op 49% van € 2.587 mld. of € 1.268 mld. (tabel 2, blz. 10). Natuurlijk is dat weer eens bruto en is het aandeel van de staat hier niet vanaf getrokken, zodat slechts 65% of € 824 mld. overblijft. Dat is € 153 mld. lager dan ik voor dat jaar opvoer, maar het CBS heeft natuurlijk weer geen rekening gehouden met de derde pensioenpijler, door Knot voor dat jaar overigens gesteld op € 181 mld. 

Dat de regering 100% van het pensioenvermogen toerekent aan de burgers is consistent met het motto van deze site en volstrekt misleidend.

[5] Bas jacobs, “Fundamentele herziening van belastingen op kapitaalinkomen”, ESB  Jaargang 102 (4753) 7 september 2017

https://esb-binary-external-prod.imgix.net/hBbetx0KhFK5-BJhYJ5g8mlzSTY.pdf?dl=Jacobs%20(2017)%20Fundamentele%20herziening%20van%20belasting%20op%20kapitaalinkomen%20ESB4753%20416-419.pdf

[6] http://www.rijksbegroting.nl/2018/kamerstukken,2017/9/20/kst237146_2.html

[7] Koen Caminada, “De tragiek van gefaalde ambities en gemiste kansen rond belastinghervorming”, Me Judice, 23 september 2015.

Caminada komt daarbij op € 18,3 mld. voor de eigenwoning, € 7,3 mld. voor de huurwoning, € 9,5 mld. voor het opdoeken van ondoelmatige aftrekposten en slechts € 3,8 mld. voor pensioensparen. De overige posten moet u zelf maar nalezen.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

__________________________________________________________________

In een recent publicatie van het CBS wordt gesteld dat vooral vermogende ouderen vrijgesteld worden van het woningforfait. In werkelijkheid ligt natuurlijk het gros van de zogenaamde eigen woning eigenaren aan het overheidsinfuus.

Het is verbazingwekkend dat de mensen zich nog steeds opwinden over een onbetrouwbare overheid, hetgeen gezien het motto van deze site toch al jaren een pleonasme is. Elke redenering van een politicus is immers altijd pour les besoins de la cause en die vermindering van de dividendbelasting moest toch ergens van betaald worden?

__________________________________________________________________

Het CBS meldt op basis van de gegevens in de maattabel:

“Bijna 22 procent van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning maakte in 2016 gebruik van de vrijstelling van het eigenwoningforfait. Van de helft van deze huishoudens was de hoofdkostwinner 68 jaar of ouder, het doorsnee vermogen was ruim 93 duizend euro”

Onderstaande tabel laat zien hoe de bijtelling eigenwoningforfait voor 2018 geregeld is.

Het gevolg van de Wet Hillen is dat je bij een hypotheekrente van 3,1% en een huis in de categorie € 75.000 – € 1.060.000 niets te maken met de bijtelling EWF tot een hypotheekbedrag van 22,6% van de WOZ-waarde. Weliswaar heb je dan ook geen HRA.

De eigen woning kan worden opgevat als een consumptiegoed of een vermogensgoed. In de eerste situatie wordt de hypotheekrente niet afgetrokken en vindt er ook geen bijtelling EWF plaats. In het tweede geval wordt de economische huurwaarde van de woning (ca 4,5% WOZ-waarde) als inkomen gerekend en mag je de kosten van de eigen woning incl. hypotheekrente aftrekken.[2]

Het huidige hybride eigen woning stelsel is een grabbelton om de welgestelde eigen woning bezitter in elk opzicht te ontzien. Alle hypotheekrente die het eigen woning forfait overstijgt wordt ten onrechte afgetrokken.

We vatten de CBS-gegevens van de maattabel [1] even gecomprimeerd samen, het totaal aantal huishoudens 2016 bedraagt overigens 7.721.000:

Op basis van zijn eigen maattabel  had het CBS dus ook de volgende conclusies kunnen trekken:

(a) De eigen woning bezitter profiteert aanvankelijk fors van de hypotheekrenteaftrek, voornamelijk door een veel te lage bijtelling van het eigen woning forfait die bij lange na de betaalde hypotheekrente niet compenseert, laat staan dat deel (gemiddeld 34% 2014) van de eigen woning dat met eigen vermogen is gefinancierd.

{zie de bijdrage Inkomen uit vermogen (revisited)}

(b) Het is redelijk normaal om in dertig jaar je volledige hypotheek af te lossen. Als je dat op 65-jarige leeftijd nog  niet volbracht hebt dan is dat een typisch voorbeeld van eigen schuld dikke bult. Het is dan ook helemaal niet logisch dat aan eigen woning bezitters op die leeftijd nog hypotheekrenteaftrek wordt gegeven. Die zelfde hypotheekrenteaftrek zorgt er immers mede voor dat die hypotheek niet eerder werd afgelost. Politieke partijen als de VVD en het CDA (beide van die “Wet Hillen”) zijn hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor.

(c) De CBS vermogencijfers zijn uiterst incompleet. (zie de bijdrage Vermogen huishoudens 31-12-2014 “2015”) en zullen gezien de hoogte van het pensioenvermogen, kapitaalverzekeringen etc. voor boven 65-jarigen aanzienlijk hoger uitvallen. Die kapitaalverzekeringen worden ook nog ten dele aangehouden om de hypotheek af te lossen. [3] De cijfers in de maattabel zijn dus volstrekt onvolledig.

Met de kapitaalverzekeringen eigen woning is een totaal bedrag tussen de € 32 tot 37 miljard gemoeid op termijn oplopend tot het luttele bedrag van zo’n € 200 miljard. [4] Het aandeel pensionado’s is mij niet bekend.

(d) De CBS besteedbaar inkomen cijfers zijn ook volstrekt misleidend. Voor een uitgebreide behandeling zie de bijdrage Inkomen uit vermogen (revisited) . Het volstaat hier door er op te wijzen dat het besteedbaar inkomen voor 2014 (laatst bekende inkomensstatistiek) inclusief een hypotheekrente aftrek van € 31,5 mld. en bijtelling inkomen uit vermogen eigen huis van € 29,9 mld. en dus per saldo op een negatief inkomen eigen woning van -€ 1,6 mld. uitkomt. De bijtelling op basis van 4,5% WOZ-waarde had voor 2014 overigens € 45,7 mld. bedragen. In Chinees rekenen excelleert het CBS.

Dat er van het gemiddeld besteedbaar inkomen geen hout klopt, blijkt ook uit de tabel. Dat krijg je als je het inkomen uit vermogen systematisch onvolledig en dus onjuist voorstelt.

Een verantwoorde conclusie trekken op basis van deze CBS-cijfers is dus niet mogelijk of het moet zijn dat bijna alle beter gesitueerden (de zgn U.M.C) op een of andere manier aan het HRA-infuus liggen. Dat is nu eenmaal één van de anomalieën in ons belastingstelsel. Daarvan is de vrijstelling EWF van de Wet Hillen slechts een relatief onbetekenend privilege.

____________________

Laatst bijgewerkt 1 februari 2018

Disclosure: Ik profiteer al sinds 2003 van die belachelijke Wet Hillen, kennelijk  ingegeven door CDA-rentmeesterschap. Zoals bekend zorgen rentmeesters historisch gezien altijd goed voor zichzelf. (vgl ook Louis Paul Boon, Pieter Daens)

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/vooral-vermogende-ouderen-vrijgesteld-van-woningforfait

[2] Die 4,5% WOZ-waarde is een gedateerd CPB-cijfer waarmee huurders nog wel eens mee worden lastig gevallen. In werkelijkheid is de WOZ-waarde ca 20% opgedreven door de hypotheekrenteaftrek en dat is al in dit cijfer gecorrigeerd. De commissie parameters pensioenfondsen rekent met 5% rendement voor onroerend goed. De belastingdienst denkt dat ik fluitend 5,38% maakt over mijn vermogen.

[3] https://www.homefinance.nl/nieuws-blog/blogberichten/4125/dnb-laat-zich-horen/

Het voorstel van DNB is natuurlijk niet geheel belangeloos, want dit ontlast de balans van de banken ……… en daarna schaffen we de Wet Hillen af. Q.E.D – zie het motto van deze site.

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-192774.pdf,

“Op basis van een eerdere uitvraag onder verzekeraars, raamt DNB dat er op dit
moment 32 tot 37 miljard euro aan kapitaal is opgebouwd in KEW-polissen. ”

en

” De waarde van deze polissen zal volgens ramingen van het Verbond gedurende de looptijd oplopen tot 200 miljard. Ongeveer 20% van de KEW-polissen betreft beleggingshypotheken. De overige 80% betreft (een combinatie van) spaar- en levenshypotheken. “