Spring naar inhoud

Intro en actueel

Als u deze pagina toch wilt uitprinten dan vindt hier een versie die u wel de grafieken en tabellen geeft.
§1 Introductie

Het motto van deze site is dat regeringen liegen. De Nederlandse regering is daarop geen uitzondering hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat onze habituele leugenaar van overheidswege al 8 jaar  minister-president  is.[2] Op deze site behandelen we een aantal economische onderwerpen die speciaal mijn aandacht hebben. Dat geldt in het bijzonder de pensioenaangelegenheden, de overheidsschuld en de inkomens- en vermogensverdeling. Belangrijk is daarbij het cijfermateriaal dat monopolistisch met de pretentie Wat er feitelijke gebeurt™ door het CBS wordt aangeleverd. Hetzelfde geldt voor het CPB, waarvan de directeur, als zij een lezing houdt voor het IMF, aantoonbaar aan geschiedvervalsing doet. Ook de media schrijven klakkeloos de persberichten van de overheid over en verspreiden daarmee onnodig vaak nepnieuws doordat zij de verstrekte overheidsinformatie onvoldoende checken en analyseren.

We geven op deze pagina enkele tabellen en grafieken uit een beperkt aantal voornamelijk permanente bijdragen die inzicht geven wat deze site zoal te bieden heeft. In het menu heeft u verder toegang tot de bijdragen met een meer permanent karakter (0. Permanent) en bijdragen met actuele onderwerpen. (1. Actueel). De bijdragen met een meer permanent karakter worden van tijd tot tijd geactualiseerd. De noten aan het slot van die bijdragen geven de bronvermelding.

Kernthema is dat het geld in Nederland over de drempels klotst maar dat de regering de groots mogelijke moeite doet om ons aan te praten dat de schuldpositie van de overheid en de huishoudens zorgelijk is. Daarbij wordt informatie verstrekt die op zijn minst onvolledig is en gezien de omvang van die omissies zelfs met opzet misleidend genoemd mag worden.

De meest actuele stand op basis van het CPB CEP 2019 (cCEP) en de DNB-kwartaalstatistiek publicatiedatum 7 maart 2019 is als volgt:

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

In januari 2019 nam het pensioenvermogen pensioenfondsen volgens DNB met € 31,1 mld. toe tot € 1.371,3 mld. en bedroeg de actuele dekkingsgraad 104,7%.

In die goeie ouwe tijd hield de kasteelheer de mensen arm en de pastoor de mensen dom (L.P. Boon, Pieter Daens). In de moderne tijd, zogenaamd na de “verlichting”, zijn die twee machten samengebundeld tot een regering. Die regering heeft er geen belang bij de informatie over de omvang van de belastingclaim op het pensioenvermogen te verstrekken: bezuinigen en ombuigingen, een pleonasme, vallen dan immers minder makkelijk af te dwingen. Als we toch een poging wagen het pensioenvermogen te bepalen, komen we op ca € 1.715 mld. {€  1.370 pensioenfondsen, € 210 mld. pensioenvermogen verzekeringsmaatschappijen na aftrek dubbeltelling van ca € 15 mld. en € 150 mld. naar ruwe schatting voor de derde pensioenpijler}. De belastingclaim op het pensioenvermogen, die “onze” regering liever onder de hoge hoed houdt, bedraagt dan ruwweg € 600 mld. Daarover strijkt de regering jaarlijks een fors rendement op, waarvan net als van de vordering zelf, uiteraard niets in de boeken verschijnt.

In de afgelopen decennia is in Nederland een enorme pensioenpot opgebouwd die bijzonder voor de eurolanden is zoals uit de volgende grafiek weergeeft:

De staat heeft een belastingclaim op het pensioenvermogen van 35%, zodat 65% netto voor de pensioendeelnemers resteert. Van deze claim staat niets in de boeken van de staat en van de forse rendementen die jaarlijks op deze belastingclaim wordt gemaakt net zo min. Wel worden we jaarlijks gewaarschuwd voor de rentelast op onze overheidsschuld, die meer dan geheel in de pensioenpot is belegd. Die rentekosten worden wel jaarlijks bij de belastingbetaler in rekening gebracht geheel in strijd met het zogenaamde matching principle, één van de elementaire eisen van ordentelijk boekhouden naast accrual accounting, waar ook grondig tegen wordt gezondigd.

We kunnen eigenlijk het hele verhaal in één grafiek samenvatten. Het verloop van de relevante grootheden in de periode 1995 tot 2020 is ongeveer als volgt:

(click op de grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

(i) De in de grafiek gegeven percentages geven de meetkundige toename per jaar aan.

(ii) Het effect van de internetcrisis en de bankencrisis blijkt duidelijk uit de grafiek.

(iii) Door de bankencrisis (door onvoldoende toezicht van DNB en de staat volgens de Telderstichting) moest de Nederlandse regering in 2008 ineens € 85 mld. ophoesten om de banken te redden en hadden we onverhoeds ineens weer een staatsschuld waardoor de burger de broekriem moest aanhalen. Dat geld kwam op redelijk korte termijn weer grotendeels terug, de broekriem werd door onze premier en de minister van financiën, die beiden kennelijk van toeten noch blazen wisten, nog een gaatje strakker aangehaald, waardoor Nederland veel bbp en daarmee belastingen misliep.

(iv) Het zal duidelijk zijn dat de bepalingen van het Stabiliteits- en GroeiPact elke relevantie voor Nederland missen. Dat Nederland daarmee toch lastig is gevallen en zelfs met boete is bedreigd, kan uitsluitend worden toegeschreven aan volstrekt incompetente diplomatie van de Nederlandse regering en gebrek aan elementaire boekhoudkundige kennis van de EU-bobo’s. We zijn immers het enige Euroland dat aan zijn niet bestaande staatsschuld flink verdient en daarvan niets in zijn boeken verantwoordt. Daarnaast zijn onze ambtenarenepensioenen in het ABP en PFZW ook nog eens afgefinancierd.

Het verloop van de Nederlandse overheidsschuld 2006-2020 wordt dus eerder als volgt volgens de groene lijn:

De overheidshuishouding wordt op papier in hoge mate ontregeld door de omkeerregel pensioenen die dan ook met de grootst mogelijk spoed moet worden opgedoekt. Door de afschaffing kan ook de belastinglast aanmerkelijk worden verlaagd. Alle belastingbetalers betalen immers op grote schaal mee aan de belastingderving en belastinguitstel van deze regeling. Voor een overzicht van de rampzalige consequenties voor de overheidsfinanciën en de portefeuille van de burger zie de bijdrage Opdoeken die omkeerregel pensioenen!

Het vermogen van de huishoudens valt door het pensioenvermogen en enkele aanvullingen aanzienlijk positiever uit dan ons door het CBS wordt voorgeschoteld. Na correctie wordt het totale vermogensplaatje voor Nederland – met de nodige slagen om de arm per 1/1/2017 als volgt:

De werkelijke schuldratio is dus aanzienlijk lager. Voor de staat kan de belastingclaim zelfs tegen de staatsschuld worden weggestreept. Per saldo verdient de staat op zijn schuld door het forse rendement op die pensioenvermogen claim.

In Noot[1] zijn enkele verwijzingen naar bijdragen op deze site opgenomen, die de cijfers verder onderbouwen.

Van de CBS-vermogenscijfers klopt dus niet al te veel. Dat geldt in versterkte mate voor het CBS inkomen uit vermogen cijfer dat echt helemaal nergens op slaat.

Op grond van de belasting in box 3 – de vermogensrendementsheffing (VRH) – bedraagt het belastbare vermogen voor vrijstelling € 460,4 mld. en wordt daarmee een inkomen uit vermogen van € 18,4 mld. verondersteld. Dat vermogen is exclusief eigen woning en ondernemingsvermogen. Het CBS kwam februari 2017 voor 2014 niet verder dan € -4,4 mld. inkomen uit vermogen, inclusief eigen woning en exclusief ondernemingsvermogen. Zelfs een kind kan begrijpen dat dit op € 917 mld. vermogen wel heel erg weinig inkomen is door het HRA-gefoefel (forfaitair CBS-inkomen totaal eigen woning zelfs kleiner dan de hypotheekrente) van het CBS. Vier maanden later werd dat inkomen door het CBS zonder blikken of blozen fors bijgesteld naar € 21,2 mld. en het CBS had er dus vele jaren flink naast gezeten en daarmee zijn gerapporteerde inkomensverdeling ook. Ook dat cijfer van € 21,2 mld. slaat overigens nergens op. Er moet met het rendement pensioenvermogen en overige correcties eerder aan € 168 mld. voor 2014 worden gedacht. Het is hier niet de plaats om op de correcties op dat inkomen uitgebreid in te gaan. We verwijzen naar de bijdrage Inkomen uit vermogen 2011-2014 , waaraan we de volgende voor rendement pensioenen geactualiseerde samenvatting ontlenen:

Als we dan ook nog in aanmerking nemen dat het ondernemings- en aanmerkelijk belang vermogen (2014: € 240 mld.) en het inkomen daaruit op fiscale informatie is gebaseerd dan moeten we concluderen dat er met het huidige CBS-cijfermateriaal weinig zinnigs valt te zeggen over de vermogens- en inkomensverdeling aangezien beide cijfers op volstrekt onvolledige en daarmee op onjuiste informatie zijn gebaseerd. Een stekenblinde Asscher kon dan ook namens het kabinet Rutte II concluderen dat het kabinet “geen indicaties had om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.” Als je het CBS niet betaalt om die cijfers te verbeteren, zal je die indicaties ook nooit krijgen, hoewel sommige wetenschappers hun uiterste best doen. [4] De huidige wel bekende CBS-cijfers over de vermogensverdeling per inkomens- en vermogensdeciel, hoe gebrekkig ook, zijn overigens op zichzelf al onevenwichtig genoeg:

(click op de tabel of Ctrl+ om te vergroten)

_________________

Laatst bijgewerkt 11 maart 2019

[1] LINKS naar enkele geciteerde bijdragen

Pensioenvermogen 2019;

Overheidsschuld

Overheidsbalans 2016/2017

Vermogen huishoudens 31-12-2015 (“2016”)

Inkomen uit vermogen 2011-2014

Bruto Binnenlands Product 1814 – heden.

[2] Het leugenachtige karakter van Teflon Rutte blijkt uit onderstaande video die we op grond van de cijfers in 2008 moeten dateren. Eind 2008 was de officiële staatschuld 350 mld. In werkelijkheid was die schuld slechts € 105 mld. Dat kwam dan alleen nog omdat de Nederlandse staat € 85 mld. in de banken had moeten stoppen aangezien het particulier initiatief zijn zaken weer eens niet op orde had. De Telderstichting, hoe kan het ook anders, schoof de schuld volledig in de schoenen van de toezichthouder en de overheid. Dat geld kwam overigens grotendeels terug zoals we in § 2.3 Overheidsschuld zien. Ook het rendement op het pensioenvermogen viel in 2008 wat tegen ( €-107 mld.) , maar dat grote verlies werd in 2009 al weer grotendeels goed gemaakt, zodat het pensioenvermogen weer op pijl kwam.

De VVD-staatsschuldmeter is dan ook op wonderbaarlijke wijze verdwenen, zoals dat ook om duidelijke reden met de VVD-poster Hypotheekrente staat als een huis het geval is. Bedoeld zal overigens zijn een huis in Groningen. Over het chronische geheugenverlies van de heer Rutte tijdens de dividenbelasting perikelen hebben we het dan maar even niet. Maar dit NRC-commentaar is te mooi om niet even te citeren:

“Zo nu en dan wordt in Den Haag het verhaal verteld over de ambtenaar die van zijn nerveuze minister de vraag kreeg wat deze moest antwoorden over een netelige kwestie. „Als u het eens probeert met de waarheid”, antwoordde de man. Wellicht is dit een idee voor premier Rutte.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/dividendbelasting-probeer-het-eens-een-keer-met-de-waarheid-premier-rutte-a1600953

zie ook: https://fd.nl/economie-politiek/1241805/rutte-liegen-is-geen-doodzonde

[3] CPB, Arjan Lejour,  “Indicatoren vermogensongelijkheid”, 11 september 2018,

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-11sept2018-Indicatoren-vermogensongelijkheid.pdf

[4] http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/wiemer-salverda

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/verkenningen/2014/06/04/hoe-ongelijk-is-nederland/V028-Hoe-ongelijk-is-Nederland.pdf

Advertenties