Skip to content

Overheidsschuld 2016

__________________________________________________________

Nederland heeft relatief het hoogste pensioenvermogen in Europa (eind 2017 ca. 240% bbp) en dat vermogen stijgt sinds 2006, inclusief de 2008 bankencrisis, met 6,9% per jaar. CBS, CPB en DNB rekenen dit pensioenvermogen altijd graag voor 100% toe aan de huishoudens, terwijl toch echt 35% van dat pensioenvermogen aan de staat toekomt in de vorm van nog te innen belasting in box 1. De Staat heeft daarmee eind 2017 een, niet in de boeken verantwoorde, vordering van € 596 mld. op zijn burgers.[2] Politieke economen bedrijven veelal politiek in plaats van wetenschap en sluiten zich voor wat betreft de overheidsschuld graag aan bij de zienswijze van “onze” regering, CPB, CBS en DNB. [7] Bovendien is het regelmatig bepalen van het houdbaarheidstekort natuurlijk een aardige vorm van werkverschaffing, die zonder overheidsschuld niet opportuun en zelfs uitermate ondoelmatig is.

Door de financiële crisis van 2008 zijn de overheidsfinanciën van Nederland volledig uit het lood geslagen als we de regering, politici en media mogen geloven. De werkelijkheid verschilt echter nogal van deze leugenachtige (sorry, dat heet in deze post-postmoderne tijd geframede) voorstelling van zaken en kan als volgt worden benaderd:

237_1

Het staatsvermogen per eind 2015 werd in een andere bijdrage al behandeld. Nadien is de overheidsschuld  tegen marktwaarde ca € 13 mld. hoger geworden en wordt de belastingclaim ook ca € 71 mld. hoger eind 2017. De waarde van de gasvoorraad zal echter verder zijn afgenomen.

In Nederland kennen we de omkeerregel pensioenen die er toe leidt dat genoten inkomen dat onder fiscale voorwaarden in een pensioenlichaam wordt gestort is vrijgesteld van de huidige belasting en t.z.t. wordt belast tegen het dan geldende tarief. Het gevolg is dat de overheid jaarlijks belasting misloopt, die natuurlijk wel direct moet worden opgebracht. De overheid houdt dus een claim op het op het pensioenvermogen van zo’n 35%. De overheid had die vordering natuurlijk ook in de boeken kunnen opnemen, maar doet dat lekker niet zodat ze bezuinigingen en ombuigingen kan afdwingen. CBS, CPB en DNB kunnen de Nederlanders zo al jaren onjuist voorlichten over de werkelijke hoogte van onze echte overheidsschuld.[2]

Met een  belastingclaim van € 596 en een overheidsschuld van € 438 mld. hebben we eind 2017 een actief van € 158 mld. Op die belastingclaim wordt jaarlijks een rendement gemaakt van afgerond € 37 mld. Op die overheidsschuld betalen we in 2017 € 6,4 mld. rente zodat we per saldo ca € 30 mld. overhouden. Het zal duidelijk zijn dat we daarmee noch van een overheidsschuld noch van een overheidstekort kunnen spreken.

Daarnaast heeft de overheid de ambtenarenpensioenen afgefinancierd. Daarmee is na aftrek van de al meegenomen 35% belastingclaim netto nog eens een bedrag van € 358 mld. gemoeid.

Waarom Nederland de afgelopen jaren door Brussel ad nauseam werd lastig gevallen met het Groei en Stabiliteitspact is dan ook alleen te verklaren door een uiterst gebrekkige boekhoudkundige kennis van de EU-bobo’s en een – al of niet met opzet – klungelige  Nederlandse diplomatie. Nou ja, een discussie over de groei kan ik mij dat nog wel voorstellen want die groei was t.o.v. onze buren na Balkende IV onder Rutte I en II inderdaad abdominabel in vergelijking met het buitenland.

Zonder overheidsschuld zouden de banen eigenlijk niet aan te slepen moeten zijn. De politieke economen hebben dus nog wat uit te leggen. Teulings heeft er overigens wel een verklaring voor: “pakhuizen vol met appeltjes voor de dorst”. [10] Zelfs het omslagstelsel wordt door hem van stal gehaald, zo snel mogelijk opdoeken dus.

______________________________________________________

§1 Inleiding

Al bijna een decennium wordt het Nederlandse volk lastig gevallen met de eisen van het Europese Stability and Growth Pact (SGP) waarbij de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60% bbp en het overheidstekort de 3% bbp niet mag overschrijden. Bij een jaarlijks toename van het bbp met 5% stijgt dan immers bij een schuld van 60% en een tekort van 3% de relatieve overheidsschuld (60% bbp) niet. Van 2007 t/m 2017 zal het bbp echter slechts met 1,9% p.j. toenemen, de overheidsschuld nam in diezelfde periode met 4,9% p.j. toe. Terwijl de rente in 1992 nog 6,2% van het bbp bedroeg zal die voor 2017 0,9% bbp gaan bedragen. Hel en verdoemenis staat ons te wachten als we niet aan de eisen van het SGP voldoen, er hangt zelfs een permanente dreiging van een boete boven ons hoofd, die de overheidsschuld alleen nog maar zal doen toenemen. Regering, politici en de media spaarden kosten noch moeite om het Nederlandse volk van de ernst van de situatie te laten doordringen, en zijn dan stomverbaasd als dat volk, na de put ingepraat te zijn, het even niet meer ziet zitten. De parameters van dat SGP zijn volledig achterhaald en zouden dus nodig op de helling moeten. Voor Nederland kan dat SGP-document direct het ronde archief in omdat we noch een schuld noch een tekort hebben. De urgentie van de wet Houdbare OverheidsFinanciën van december 2013 kan dan ook alleen verklaard worden doordat onze politici de ballen verstand hebben van een doelmatige overheidshuishouding.[9]

Er is eigenlijk weinig reden om veel woorden vuil te maken aan een zo marginaal probleem als de Nederlandse EMU-overheidsschuld. Door de belastingclaim op het fors stijgend pensioenvermogen en rekening houdend met de acquisitie in 2008 van € 85 mld. financiële activa om de bankencrisis te bestrijden, hebben we eigenlijk al vele jaren geen overheidsschuld meer, zoals onderstaande grafiek duidelijk maakt [1]:

237_1

(1) Als we het hier over onze werkelijke nominale overheidsschuld hebben dan doelen we op de oker cijferkolommen in de grafiek. De belastingclaim, inclusief derde pensioenpijler, is ontleend aan de bijdrage Pensioenen 2016, de EMU-schuld is volgens CBS Statline of het CPB MEV 2017.[1/1a]

(2) Die bankencrisis werd door onze politici geframed als een crisis ten gevolge van onze nauwelijks bestaande overheidsschuld , waarbij door het CPB zelfs het “standaard”-werk This time is different van Reinhart en Rogoff uit de kast werd gehaald. {Een soort Apocalypse Now met rekenfouten en omissies} [3] Dit terwijl onze werkelijke schuld eind 2008, inclusief de in dat jaar voor € 85 mld. verworven financiële vaste activa, ca € 78 mld. bedroeg of slechts 12% bbp.

(3) Bovenstaande schuld is opgenomen tegen nominale waarde. Eind 2e kwartaal 2016 is de marktwaarde van die schuld € 73,9 mld. hoger door de lage rentestand. Indien we de overheidsschuld uit de markt willen halen, b.v. om de staatsschuld af te lossen, is dat de relevante schuld. Het plaatje in tabelvorm van het verloop van die overheidsschuld wordt dan als volgt [1]:

(click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

237_2

Eind 2017 hebben dus geen overheidsschuld van € 438 mld. maar een actief van ca € 158 mld. Houden we rekening met de hogere marktwaarde van die overheidsschuld dan gaat daar op basis van het meest recente cijfer (Q2 2016) € 73,9 mld. vanaf.

(4) In de mltv 2018-2021 van het CPB konden we lezen dat de overheidsschuld eind 2040 een actief van € -5 mld. is en eind 2060 zelfs € – 31 mld. [1f, blz. 45] Uiteraard nog zonder belastingclaim op het dan van toepassing zijnde pensioenvermogen. Dàt gegeven wordt ons door het CPB onthouden. We mochten eens vragen stellen over de situatie in 2040, als het geld helemaal over de plinten klotst. Het ABP is in elk geval van mening dat de pensioenpot, ook dan, zeker nog niet leeg is.[4]

(5) Voor 2016 en 2017 is een stijging van het pensioenvermogen van 6,9% aangehouden. Voor 2016 is dat op € 1,6 mld. na, al eind juni 2016 gerealiseerd. De pensioendeelnemers mogen op een houtje bijten, de staat loopt door het hoge rendement op het pensioenvermogen binnen, zolang het pensioenvermogen ten minste niet afgestempeld moet worden. (Meneer Dijsselbloem en de onzin uitkramende dames en heren uit de commisie studiegroep begrotingsruimte [6], mogelijk is dit toch een reden om die belastingclaim versneld te gaan incasseren,) Mocht die afstempeling van pensioenrechten noodzakelijk zijn dat is dat te danken aan het door de overheid gecreëerde Financieel ToetsingsKader, dat volstrekt losgezongen is van de werkelijkheid. Het is dan ook typerend voor het denkvermogen op het MvF dat op de vraag in welke mate de lage rente invloed heeft op de begroting er met geen woordt gerept wordt over het rendement op de belastingclaim. [1g, vrg 18 & 123]

Voor 2016 hebben we, als een gebeurtenis na balansdatum, de belastingclaim op het pensioenvermogen verlaagd met € 4,0 mld. in verband met de afkoop van de pensioenen in eigen beheer in de jaren 2017-2019.[1] Dat bedrag werd verjubeld in de miljoenennota 2017 [1e] Telkens als de overheid de belastingtarieven aanpast heeft dat zijn uitwerking op de belastingclaim op het pensioenvermogen. Zo zie ik dat effect ook nooit terug bij voorstellen om tot een vlaktaks over te gaan.

(6) In de glazenbol van het MvF kunnen we voor de ontwikkeling van de EMU- overheidsschuld nog wat verder vooruitkijken [1g, vrg 23] :

237_11

Hoewel ik een bloedhekel heb aan pipe dreaming, waag ik mij toch aan een uiterst ruwe schatting van de belastingclaim eind 2021. Het is aannemelijk dat de belastingclaim dan, de systematiek van §1 (5) volgend,  rond de € 700 – 760 mld. ligt. Het EMU-schuldcijfer voor 2017 wijkt licht af van de CPB MEV 2017, zie hiervoor het antwoord op Kamervragen MN2017.[1g, vrg 19]

§2 De rente-“last” op onze officiële EMU-overheidsschuld.

Jarenlang zijn we lastig gevallen met de rentelast op onze staatsschuld. De heren politici vertelden er natuurlijk niet bij dat die overheidsschuld materieel belegd was in ons pensioenvermogen. Van dat rendement op het pensioenvermogen prikt de staat een aardig vorkje mee. Dat bedrag verschijnt natuurlijk niet in de boeken van de staat. Zolang de media niet doorvragen en de politici hun mond houden zal dat bedrag u ook onthouden worden.

We geven eerst de rentelast op de overheidsschuld sinds 1995 zoals dat van officiële overheidszijde (CBS, CPB en MvF) wordt verstrekt [8] :

237_12

(1) We schreven overheidszijden omdat de ene hand niet weet wat de andere hand doet en de MvF-cijfers [1g, vrg 32} afwijken van de CBS-cijfers [1d2, 1d3 en 8] en de CPB-cijfers [1d3]. Het CBS splitst de ontvangen interest en de betaalde interest en het is onduidelijk welk cijfer je moet nemen. Het nettocijfer CBS-cijfer uit statline 1995-heden sluit redelijk aan bij de cijfer van het MvF in het antwoord op kamervragen.[1g] Met het CPB-cijfer kunnen we helemaal niets aanvangen. [1d3]

(2) De CBS interestlast bedroeg in 1996 netto € 14,7 mld. of 4.3 % bbp. Gebruiken we dit percentage voor 2017 dan zou de rentelast € 30.9  mld. hebben bedragen, dat is dus 4,8 keer zoveel als de werkelijke last in 2017 (miljoenennota € 6,4 mld.) Bovendien is dat bbp 2017 cijfer nog gedrukt door het beleid van Rutte II (ca € 57 mld. lager bbp eind 2015).

We gaan verder met de MvF cijfers [1g] om consistentie in het cijfermateriaal te houden. Onderstaande grafiek laat zien hoe wij op onze overheidsschuld verdienen van 2000 t/m 2017 door het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen. Die opbrengst zien we ook niet terug in de CBS- en CPB-cijfers, die wel de rentelast opvoeren maar zwijgen over het ongeboekte rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen (mismatch).[2]

237_4

(1) De netto rente is de rente op de overheidsschuld minus het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen. De rente op de schuld bedraagt voor 2017 inmiddels 0,9 % van het bbp. Het netto rendement op de belastingclaim is inmiddels in 2017 opgelopen tot zo’n € 30 mld. na aftrek van de betaalde interest op de overheidsschuld. Dat is toch mooi 6,1 x het EMU-tekort 2017. Dat rendement is onderdeel van de jaarlijkse mutatie in het pensioenvermogen.

(2) We gaan uit van een gemiddeld rendement van 6,4% per jaar.[5] In werkelijkheid zal het rendement op het pensioenvermogen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Zo was het rendement in 2014 ≈16% en in 2015 slechts ≈1,75%.

(3) Indien de overheidsschuld na de aanpassing van de overheidsschuld tegen marktwaarde wordt opgenomen zal de toekomstig te betalen reële interest op die overheidsschuld voorlopig verwaarloosbaar zijn. Een goede reden voor de overheid om eindelijk eens renderende investeringen te entameren.

(4) In de periode 2007 – 2017 betaalt de overheid € 93,4 mld. aan rente over de overheidsschuld, die in die periode op de belastingbetaler wordt afgewenteld. Het rendement op de belastingclaim van ca € 285 mld. (6,4%) liet de overheid lekker in de pensioenpot zitten. Uiteraard alle reden voor de jongeren om zich weer te beklagen over de babyboomers die zo’n grote overheidsschuld achterlaten.

 ____________________

Laatst bijgewerkt 26 oktober 2016

Noten {groen commentaar}

[1] Bronnen cijfers

[1a] Belastingclaim op het pensioenvermogen: de bijdrage Pensioenen 2016 en

237_10

[1b] Overheidsschuld : CBS Statline, Verloop van de EMU-overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565ned&D1=a&D2=0&D3=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-90&HDR=G1,G2&STB=T&P=T&VW=T

[1c] Marktwaarde overheidsschuld: CBS Statline, Marktwaarde overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82567ned&D1=0&D2=0&D3=a&D4=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-89&HDR=G3,G1&STB=T,G2&VW=T

Ik neem aan de het CBS bij het bepalen van de marktwaarde van de overheidsschuld ook de hedgecontracten die door de DSTA zijn afgesloten in de berekening heeft betrokken. 

[1d1] Interestlast tot 1969 – 2013: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81191NED&D1=76-77&D2=0&D3=0-35,40,45,50,55,60,65,70,75,79-80&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

[1d2] Interestlast vanaf 1995: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82563ned&D1=77-78&D2=0&D3=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-90&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

[1d3] Om de verwarring nog groter te maken doet het CPB ook nog een dit in het zakje:

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Langetijdreeksen-overheidsfinancien-mev2017_publicatie.xls

Elke gelijkenis van het CPB-cijfer met het CBS cijfer berust op zuiver toeval – zie grafiek.

[1e] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Macro-Economische-Verkenning-MEV-2017.pdf

[1f] https://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021

[1g] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/30/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017.pdf , vraag 46.

[2] Met de Worldbank deel ik de voorkeur voor het accrual stelsel i.p.v. het archaïsche kasstelsel – voor de transitie:

“based on the view that accrual information includes, supplements and enhances the cash information currently provided and benefits both internal and external users”

http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/April2003Seminar/Course%20Readings/05.%20Government%20accounting/IFAC%20Transition%20to%20Accrual%20PSC-Study_No_14.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2016/tnm1606.pdf

De belastingclaim op het pensioenvermogen is redelijk in te schatten indien het CBS zijn statistieken eindelijk op orde heeft. Mocht het risico op afstempeling van pensioenrechten te groot worden geacht dan is er natuurlijk niets op tegen om die belastingclaim zo snel mogelijk te effectueren. Zie de bijdrage Opdoeken die omkeerregel pensioenen!. De rentebate op de belastingclaim, begrepen in de mutatie van de belastingclaim, zult u ook vergeeft in de boeken van de staat zoeken. Wel wordt de rente op de overheidsschuld als last verantwoord. (een zuivere overtreding van het matching principle)

[3] CEP 2009, Rogoff cs werd twaalf keer geciteerd:

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cep2009.pdfhttps://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/blad/2010-nr.-6/acc_2010_6_believers_versus.pdf

en uiteraard deed onze nationale zwartkijker ook een duit in het zakje:

DNB, “Sanering Nederlandse overheidsfinanciën kan geen uitstel velen”,

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb268919.jsp

zie verder ook:

https://esb.nu/blog/20012327/cpb-nu-ook-in-de-greep-van-budgettaire-orthodoxie

http://www.peri.umass.edu/236/hash/31e2ff374b6377b2ddec04deaa6388b1/publication/566/

http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/05/26/reinhart-and-rogoff-are-not-happy/?_r=0

[4] http://pensioenblog.blogspot.nl/2012/12/de-pensioenpotten-blijven-gevuld.html

[5] De rentevoet op de belastingclaim op het pensioenvermogen 2007-2015 excl derde pensioenpijler is bepaald op basis van het rekenkundig gemiddeld rendement per jaar van de vijf grote pensioenfondsen op basis van de verhouding gewogen pensioenvermogen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBouw. Dit geeft 7% als uitkomst. Voor het veel kleinere derde pijler pensioenvermogen en de verzekeringsmaatschappijen nemen we een rendement van 4%. Gemiddeld komt het rendement dan op ongeveer 6,4%.

Mocht u de uitkomst hoog voorkomen: het ABP behaalde de laatste 20 jaar een rendement van 7% gemiddeld. Het gemiddelde historisch rendement van het PFZW is 8,2%.

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/ondanks-onrust-nog-steeds-positief-rendement-in-2015.aspx

https://www.pfzw.nl/actueel/nieuws-van-pfzw/Paginas/U-krijgt-meer-pensioen-dan-u-aan-premie-betaalt.aspx

[6] https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/documenten/rapporten/2016/07/01/15e-rapport-studiegroep-begrotingsruimte-van-saldosturing-naar-stabilisatie

Citaten uit het rapport (kijk even in bijlage 2 van dat rapport om te zien welke overheidsbobo’s als leden van die studiegroep meededen):

Als direct gevolg van de crisis verslechterde het EMU-saldo van een overschot van 0,2 procent in 2008 naar een tekort van 5,4 procent in 2009. De EMU-schuld liep, als gevolg van de tekorten, de stagnerende groei en interventies in de financiële sector, op tot een hoogtepunt van 68,2 procent in 2014. {Mevrouw Laura van Geest, directeur CPB, is zeer hardnekkig in het verspreiden van onzin over de overheidsfinanciën – zie}

Schuldafbouw richting een niveau dat een nieuwe klap kan verdragen.

Ondanks de forse verbeteringen van de staat van de overheidsfinanciën, is de schokbestendigheid van de begroting door de crisis aangetast. {Sinds 2014 hebben we al weer geen schuld meer, daarvoor had die schuld betrekking op de financiële vaste activa uit 2008, opgedrongen door de banken}

Het huidige schuldniveau ligt ruimschoots boven het niveau van voor de crisis. Volgens de economische literatuur [ zie ook mijn noot [3]] kan een te hoge overheidsschuld de reële economie schaden. Het is echter moeilijk aan te tonen waar deze drempelwaarde ligt. Verschillende studies wijzen erop dat deze zich tussen de 80 procent en 100 procent bbp bevindt.{6} De effecten van een te hoge overheidsschuld op de reële economie kunnen fors zijn. Het CPB schat op basis van beschikbare schattingen het gemiddelde negatieve effect van een decennium met een schuld van 10 procent boven de drempelwaarde tussen 1 tot 6 procent bbp in het tiende jaar.{7}

{Knap van die Haagse cijferfetisjisten: ze kennen de drempelwaarde niet, maar kunnen wel uitrekenen dat de schuld boven die drempelwaarde een negatief effect heeft van 1 tot 6 percent op het bbp. Gegeven die foutenmarge is die uitkomst echt as useful, as an ashtray on a motorbike.}

De Nederlandse EMU-schuld is nu ver verwijderd van de drempelwaarde, maar kan bij een nieuwe schok in de gevarenzone komen. In 2011 en opnieuw in 2014 is een schokproef uitgevoerd. Deze bracht in kaart hoe de Nederlandse economie en overheidsfinanciën zouden reageren op een combinatie van ernstige schokken. De meest recente schokproef concludeerde dat de schuldquote kan oplopen tot niveaus tussen de 77 en 101 procent bbp.{8} Voor een kans van 90 procent is een buffer van 30 procent bbp nodig en voor 95 procent een buffer van 45 procent bbp.

{En dan hebben ze het effect op het pensioenvermogen en dus de overheidsschuld nog niet eens meegenomen. Die belastingclaim buffer van 22% bbp eind 2017 is natuurlijk ook niet meegenomen. Ook hier is de foutenmarge (77% – 101% bbp) trouwens indicatief voor de waarde van de uitkomst van die schokproef.}

Voor Nederland adviseert de OESO {10} – rekening houdend met landenspecifieke omstandigheden – een schuldniveau van ongeveer 50 procent bbp. { Alleen hebben die sukkels van de OESO niet door dat Nederland daar al decennia ruim aan voldoet.}

De afgelopen jaren is in verschillende rondes van bezuinigingen de begroting op orde gebracht. De schokbestendigheid is echter nog niet op het niveau van voor de crisis. {zie grafiek}

Uit oogpunt van beheersing is het verstandig om rente-uitgaven op de staatschuld in het uitgavenkader op te nemen. De rente-uitgaven zijn in recente jaren sterk afgenomen als gevolg van de dalende rentevoet. Door het lage niveau van de rente zijn de overheidsfinanciën echter gevoeliger geworden voor een mogelijke rentestijging.

{ Elk voordeel heeft zijn nadeel:

1.De ontwikkeling van het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen en de ontwikkeling van dat vermogen zelf is aanzienlijk belangrijker en hier maakt de studiegroep geen woord aan vuil.

{2}. Zoals de studiegroep weet, is dat niet volgens de EU-regeltjes waaraan die studiegroep toch zoveel waarde toekent.

}

{{#} zijn noten van de studiegroep die verwijzen naar literatuur in rapport}

[7] Wie daarvan drie recente staaltjes wil nalezen kan hier zien welke onzin er weer over onze overheidsschuld gedebiteerd wordt door de politieke economen Bas Jacobs, Roel Beetsma en Raymond Gradus:

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2016/8/20160924___/3_02/index.html#page2

Jacobs komt, kennelijk uit de losse pols, op een belastingclaim van € 420 mld., hetgeen overeenkomt met een pensioenvermogen van slechts € 1.200 mld. Eind 2017 is dat pensioenvermogen ca € 1.700 mld. Het CBS kwam al eerder (3e kwartaal 2015) op dit bedrag uit. Eind juni 2016 bedroeg het pensioenvermogen van de tweede pijler al  € 1.483 mld  (claim € 509 mld.). Daar komt de hele derde pensioenpijler, het best bewaarde geheim van CPB en CBS (pensioenvermogen ca € 167 – 200 mld.), nog bij.

Beetsma (CDA) kwam het in het kader van zijn uitgavenbezuinigingswoede (even googlen! voor de plannen van deze reactionair) niet uit om daar op in te gaan en ging daarom maar leuteren over het met veel hocus pocus berekende structurele tekort van 0,9% (“gewenst” – door de EU-bobo’s, die zoals we zagen niet kunnen boekhouden, 0,5%). Zie ook:

https://www.cpb.nl/publicatie/enthousiasme-bekoeld-over-indicator-structureel-overheidstekort

Dan hebben we natuurlijk ook nog de CDA-econoom Raymond Gradus, iemand die zich kennelijk dagelijks op de VU laaft aan de Openbaringen van Johannes, die nog een duit in het zakje doet:

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/laatste-begroting-rutte-ii-is-allerminst-schokbestendig

“Het lijkt tijden geleden, maar in de Miljoenennota 2009, enkele dagen na het omvallen van Lehman Brothers, voorspelde het kabinet Balkenende-Bos nog dat de overheidsschuldquote zou dalen naar bijna 35% in 2009. Zeven jaar later is de schuldquote ongeveer het dubbele van die voorspelling. *) Een nieuwe crisis van de omvang van de meest recente zou betekenen dat de schuldquote oploopt tot meer dan 100% van het bruto binnenlands product. Volgens de economische literatuur**)  kan een overheidsschuld tussen de 80% en 100% van het bruto binnenlands product de reële economie schaden. Ondanks alles is de begroting dus beslist nog niet schokbestendig.” ***)

*) zie grafiek § 1; **) – zie [3] (literatuur wel bijgehouden?); ***) Het zal een flinke inspanning vergen om er bij een volgende crisis € 158 mld. doorheen te jagen. Zelfs in 2008, de grootste crisis sinds de Jaren Dertig was de impact op de Nederlandse overheidsschuld materieel nihil.

Komen er na de zeven magere jaren geen zeven vette jaren? Die vette jaren hebben we toch nog tegoed? Of na het zuur, komt het zoet, zoals de tegeltjeswijsheid toch bij het CDA luidde?

[8] Er wordt wat afgeleuterd over de rente op de Nederlandse staatsschuld en dat komt met name omdat het CBS zijn cijfers niet op orde heeft in het doolhof dat CBS statline heet.*)

We kennen de volgende cijferreeksen bij het CBS:

[1d1] 1993 – 2013, waarbij

[1d2] 1995 – heden

Uiteraard hoeven die cijferreeksen niet op elkaar aan te sluiten.

Het Ministerie van Financiën heeft recent op kamervragen de  reeks [1g, vraag 32] opgeleverd., die redelijk aanluit bij het netto saldo van [1d2] van renteuitgaven en ontvangsten. De MvF cijfer zullen we dus maar in de toekomst gebruiken.

*) http://daskapital.nl/2013/09/rutte_liegt_over_rente_staatss.html

Het leuteren sloeg op deze teksten, kijk maar naar de werkelijke uitkomsten:

https://twitter.com/WillemKadijk/status/376786176944140288/photo/1

[9] http://wetten.overheid.nl/BWBR0034360/2015-07-22

[10] Coen Teulings, “Schuldencrisis? Eerder vorderingencrisis”. http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2016/9/20161026___/1_18/index.html#page19

Pensioenen 2016


In Nederland kennen we drie pensioenpijlers: (1) de AOW, (2) de aanvullende pensioenregeling tussen werkgevers en werknemers, (3) de individuele fiscaal gefaciliteerde pensioenfaciliteiten, zoals b.v. lijfrenten, FOR en pensioen in eigen beheer, pensioensparen, etc. Over de waardering van de AOW-aanspraken heeft het CBS al de nodige onzin gedebiteerd, we verwijzen daarvoor naar een afzonderlijke bijdrage. Hoewel het CBS het pensioenvermogen in Statline met een jezuïtische redenering niet als huishoudvermogen aanmerkt, is het 2e en 3e pijler pensioemvermogen toch als vermogen van huishoudens (65%) en staat (35%) aan te merken. De percentages geven het aandeel aan omdat de staat nog een belastingclaim van 35% op dat pensioenvermogen heeft. DNB, CPB en CBS kennen liever 100% van dat pensioenvermogen aan de huishoudens toe, omdat je anders immers geen overheidsschuld en overheidstekort meer overhoudt en hoe moet je je burgers anders bang maken?

In deze bijdrage zullen we aan de hand van de DNB-statistieken pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en de CBS statline en andere CBS-publicaties trachten de omvang van het pensioenvermogen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, te bepalen.[1;3] Zoals we nog zullen zien is het CBS-cijfermateriaal innerlijk niet consistent.

In een van de opties wordt het pensioenvermogen door het CBS eind 3e kwartaal 2015 op € 1,7 biljoen gesteld, dat is dus €1,1 biljoen voor de burgers en € 0,6 biljoen voor de staat. De staat zal eind 2017 een overheidsschuld hebben van € 438 mld., die dus fluitend kan worden afgelost als we de omkeerregel pensioenen eindelijk opdoeken. In onze opstelling komen we eind 2e kwartaal 2016 op ruwweg € 1.620 mld. pensioenvermogen. Op deze basis komen we eind 2017 ook op een pensioenvermogen van € 1,7 biljoen.


§1 Pensioenvermogen

(click op tabel om te vergroten)

240_1

(1) De Pensioenvermogens van de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn ontleend aan de DNB-statistieken.[1] Hierbij zijn ook de algemene reserves van de pensioenfondsen meegenomen. Ter vergelijking is het pensioenvermogen van de huishoudens volgens het CBS opgenomen, dat ten onrechte exclusief de algemene reserves van de pensioenfondsen, die materieel aan de pensioendeelnemers toebehoort, wordt vermeld. [2] Tot 1/1/2016 publiceerde DNB ook de pensioenvermogens van de huishoudens. Een vergelijking van de cijfers met het CBS is in noot [3] opgenomen. Ten onrechte voeren CBS en DNB, maar ook het CPB de bruto pensioenvermogens als vermogen van de huishoudens op. Op dat vermogen rust immers nog een belastingclaim van zo’n 35% (CPB [5]) van de overheid en het pensioenvermogen wordt daarmee fors te hoog voorgesteld en het vermogen van de staat te laag. Naar we moeten aannemen is dit geen opzet maar onkunde, hoewel het natuurlijk “onze” staat wel helpt bij het afdwingen van bezuinigingen en ombuigingen.

(2) Tevens is voor het eerst een ruwe schatting van de zgn derde pensioenpijler opgenomen die arbitrair wordt geschat op 5/45 van de pensioenverplichtingen tweede pijler. [4] Het zou natuurlijk voor het inzicht helpen als de overheid zijn pensioenstatistiek wel op orde bracht. Het CBS komt in een afzonderlijke publicatie met de volgende pensioenlullepot op een pensioenvermogen (pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) eind derde kwartaal 2015 van € 1,7 biljoen. [3] Uiteraard wordt dit bedrag zonder nadere vragen aan het CBS, klakkeloos door de media overgenomen.

 §2 Ontwikkeling pensioenfondsen

De ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad van de pensioenfondsen valt als volgt weer te geven:

240_4

Die dekkingsdraad is een weinig zeggende grootheid waaraan onevenredig aandacht moet worden besteed door de stompzinnige bepalingen in het Financieel ToetsingsKader (FTK).  Stompzinnig om twee redenen:

(a) de dekkingsraad is gebaseerd op een uiterst discutabele extrapolatie van de overigens volstrekt irrelevante risicovrije rekenrente;

(b) Het FTK staat, om de onzin van (a) te corrigeren, toe dat je een herstelplan schrijft waarbij je de aannames in (a) terugdraait door te mogen rekenen met (altijd) gedateerde rendementsparameters over een periode van 10 jaar in je herstelplan. Zo komt Jan Splinter door de winter en hoef je dan weer niet tot afstempeling over te gaan en wordt tevens het gedempte premietekort aangezuiverd. In elk geval schuif je zo elke vorm van indexering voor je uit en wat in het vat zit verzuurt niet.

Voor een uiterst kritische kanttekening bij de hele rekenrente systematiek zie het artikel van Van Praag en Hemmers op de Mejudice site. [7] Het geheel leidt ertoe dat niemand krijgt wat hem toekomt zolang niet wordt overgegaan tot individuele toerekening van de pensioenpot.

De jaarlijks groei van het pensioenvermogen met als vergelijking ABP als volgt worden weergegeven:

240_5

(1) De jaarlijkse stijging van het pensioenvermogen (6,9%) is derhalve fors t.o.v. de groei van het bbp (1,8%). Dat geldt onverminderd voor de groei van de belastingclaim.

(2) De knik in 2014 wordt mede veroorzaakt door de daling van de rente, en de daarmee samenhangende (ongerealiseerde stijging) van de vastrentende waarden. Een dergelijke ongeraliseerde stijging gaat ten koste van de toekomstige rendementen.

Het verloop van de rendementen is als volgt:

240_6

(1) De cumulatieve indirecte resultaten zijn 125% van de directe resultaten. Het totaal rendement 2007-2015 bedraagt € 474,3 mld.

(2) Ook hier springt 2014 eruit, net als 2008 overigens.

De beleggingsresultaten kunnen als volgt nader worden gespecificeerd [1]:

(click op tabel om te vergroten)

240_7

Indirecte beleggingsresultaten op vastrentende waarden gaan door het ontstane agio ten laste van toekomstige renteopbrengsten en drukken dan het toekomstig resultaat door de amortisatie van het agio. Helaas wordt deze informatie niet verstrekt.

Tot slot de mutaties in het pensioenvermogen om het beeld te completeren [1]:

240_8

§3 Omkeerregel pensioenen en vrijstelling VRH

Het pensioenvermogen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Daarmee worden pensioendeelnemers voorgetrokken ten opzichte van andere spaarders die voor hun pensioen sparen en over elke gespaarde euro vermogensrendementsheffing betalen. (1,2% van het vermogen aan het begin van het jaar) Een waardevast pensioen van € 10.000 heeft op 65-jarige leeftijd een vermogenswaarde van zo’n € 130.000 netto.

De omkeerregel pensioenen maakt dat de pensioenpremie van het belastbaar inkomen tegen ca 52% mag worden afgetrokken en t.z.t. bij uitbetaling tegen gemiddeld 35% wordt belast. [5] Omdat de regering Rutte 2 de overheidsfinanciën volgens vriend en vijand zo goed op orde heeft gebracht is het goed om even na te gaan wat dit omkeergeintje de overheid in de periode 2013-2016 zo al gekost heeft aan belastingen en premies. We doen alsof de omkeerregel voor de periode 2013-2016 niet van toepassing is geweest en we dus voor de nieuwe pensioenpremies en de rendementen het stelsel afschaffen.

240_2

(1) In totaal moesten de huidige belastingbetalers dus in de periode 2013-2016 ca € 193 meer belasting op tafel leggen om de begroting in evenwicht te houden.

(2) De pensioenpremie inclusief derde pijler is ontleend aan [4]. De VRH-vrijstelling is berekend over het pensioenvermogen na aftrek 35% belastingclaim van de staat, waarbij de VRH ook het vermogen vermindert. Het pensioenvermogen eind 2016 bedraagt het pensioenvermogen per 30/6/2016 + 2%. Het uitstel kost dus 35% van € 393 of € 137 mld. aan belasting. De belastingderving kost daar en boven € 55 mld.

Het huidige pensioenstelsel verstoort de overheidshuishouding en heeft een sterk negatief effect op het besteedbaar inkomen van de burgers. Dat effect wordt met name veroorzaakt door:

(a) Onnodig hoge pensioengrondslag door fiscale facilitering en verplichte winkelnering, nog eens versterkt door HRA (geringe neiging tot aflossen = vorm pensioensparen) ;

(b) Extra belastingheffing doordat de lagere belastingopbrengst pensioenstelsel moet worden aangevuld.

De omkeerregel pensioenen kan eenvoudig worden afgeschaft door een voorheffing van 30% in te voeren op alle mutaties in het pensioenvermogen bij het pensioenlichaam en die voorheffing te verrekenen bij uitbetaling, vergelijkbaar met de dividendbelasting. Per 1/1/2017 levert dit ca € 500 mld. op. De progressie bij uitkering blijft zo gehandhaafd. Een gelijke behandeling van alle vermogens brengt wel een VRH op de pensioenvermogens met zich mee, maar verlaagt natuurlijk wel de pensioenuitkeringen. De vermogensvrijstelling moet dan dus wel flink omhoog en de heffing is pas mogelijk als de pensioenvermogens per deelnemer zijn verbijzonderd.

§4 Vergelijking met het buitenland [6]

oecd-2015-stand-2013

Op basis van de 2015 publicatie van de 2013 OECD-cijfers kunnen we dus concluderen dat Nederland relatief een van de grootste pensioenreserves heeft. Het is alleen jammer dat deze cijfers bij de toetsing aan het Europese Stabliteitspact onder tafel verdwijnen. Dit klemt te meer daar we ook nog de ambtenarenpensioenen hebben afgefinancierd, daar moet je in het buitenland eens om komen:

240_9

 ___________________

Laatst bijgewerkt 25 oktober 2016 (update voor rendementen 2015)

[1] DNB, https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/pensioenfondsen/macro-economische-statistiek-pensioenfondsen/index.jsp

DNB, Verzekeringsmaatschappijen, “Balans van verzekeringsinstellingen” , T7.1 Jaar/Kwartaal (XLS), https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/verzekeraars/macro-economische-statistiek-verzekeraars/index.jsp

DNB T8.4 t/m 2014:

http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/toezichtgegevens-pensioenfondsen/index.jsp

[2] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82594NED&D1=44-45&D2=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-90&HDR=G1&STB=T&VW=T

[3] Pensioenvermogen CBS vs DNB en vs het CBS zlef die kennelijk niet weet of zij van voren of achteren leeft:

Deze statistiek is per 1/1/2016 gestaakt door DNB. De verschillen met de CBS-cijfers zijn als volgt:

240_3

http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp

Onze Nationale Boekhouder komt ook nog met de volgende pensioenlullepot:

“Pensioenfondsen moeten sinds de crisis dus veel grotere vermogens aanhouden om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars, die ook een deel van het pensioenvermogen beheren, steeg dus tussen eind 2008 en september 2015 met ruim 615 miljard euro naar € 1,7 biljoen.” 

We vatten de keuzes voor de hoogte van het pensioenvermogen even samen:

240_10

Met een pensioenvermogen van € 1.700 mld. is de belastingclaim ca 595 mld. Die € 1.700 is kennelijk een waardering door het CBS van de pensioenaanspraken, een soort different pensionreserves for different purposes. 

Het CBS heeft de huishoudvermogensstatistiek  inzake pensioenen van DNB overgenomen, vooralsnog lijkt dat geen verbetering, DNB had tenminste nog enige consistentie in het cijfermateriaal. Het gaat tenslotte ook maar om de postzegelkas. Het CBS moet dus eerst maar eens de zaken op een rijtje zetten en zijn publicaties consistent maken.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/08/nationaal-vermogen-gestegen-door-grotere-pensioenpot

[4]  Het pensioenvermogen derde pensioenpijler is in Nederland een goed bewaard geheim.

Het CBS stelt dat:

Van de totale pensioenaanspraken in 2005 zit de helft in de eerste pijler1), 45 procent in de tweede en 5 procent in de derde.

https://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/40a155e9-15e5-469b-95fe-f504a904c1d7/0/2008p19p155art.pdf , blz 198.

en nog eens bevestigd in:

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2010/45/pensioenaanspraken-geld-van-nu-voor-later

Op die wat oude basis (2010) kom ik tot een ratio van 5/45.

Voor 2012 hebben we nog de volgende informatie:

De heer Knot kwam voor 2012 in totaal op 212% bbp, het geen ca 181 mld. voor de derde pijler overlaat. Dat is dus € 42 mld. hoger dan de 5/45 regel.

Klaas Knot,  “De spaarzin en schuldenlast van de Familie NL”, http://www.dnb.nl/binaries/Speech%20afscheid%20Jan%20Hommen_tcm46-297055.pdf

Leen Preesman, “”, Onduidelijkheid over herkomst 300 miljard pensioenvermogen”, http://nederland.ipe.com/nederland-guest/onduidelijkheid-over-herkomst-300-miljard-nederlands-pensioenvermogen_58530.php#.UogKw8RWxcZ

Klaas Knot, “Stilstand op een hoog niveau”, http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf , blz 5.

[5] https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

[6] http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

[7]  Bernard van Praag, Henk Hemmers, “Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad”, Me Judice, 8 september 2016,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-pensioentoezichthouder-is-te-voorzichtig-in-berekening-dekkingsgraad

of uitgebreider:

http://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/rapport-rentetermijnstuctuur.pdf

Met wel erg grote stappen snel thuis is het effect:

“Gegeven de huidige door DNB voorgeschreven rekenrente van 1% tot 1,3% zou dit leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. (4%-1,3)* 12 procentpunten. Bij een huidige dekkingsgraad van ca. 100% zou dit leiden tot een verhoging met ca. 30% tot 35% procentpunten.”

[8] https://fd.nl/economie-politiek/1167205/dijsselbloem-hekelt-begrotingsregels-eu

Enkele aanvullingen op de CPB doorrekening verkiezingsprogramma’s I

__________________________________________________________

De doorrekening van het CPB zou bij de partijkeuze een zeer bescheiden plaats moeten innemen. Veel belangrijker is het stemgedrag van de politieke partijen in de afgelopen regeerperiode. Tevens geldt dat het CPB deze keer de in een spreadsheetje aangeleverde voorstellen minder uitgebreid doorrekent.[1] In het verleden werd er nogal eens gesjoemelt bij het inleveren van de data. Economische informatie die relevant is voor je politieke keuze en die niet in dat spreadsheetjes voorkomt, valt buiten de boot en krijgt ook in de media lang niet die aandacht die zij zou moeten verdienen.

In deze bijdrage behandelen we met name de laatst genoemde informatie terwijl we daarnaast in een vervolgbijdrage in zullen ingaan op enkele aspecten van die CPB-doorrekening voor zover daartoe aanleiding is. Het model dat het CPB bij de doorrekening hanteert is met wat tierelantijnen van een verrassende neoliberale eenvoud [1;2] – (plaatje -geen link):

239_0

Daar kun je, met het CPB als bondgenoot, dus je politieke voordeel meedoen, te meer daar die vergaande onrealistische voorstellen toch sneuvelen in het politieke compromis. [3]

__________________________________________________________

1 “De overheidsschuld, het overheidstekort en de rentelast op onze overheidsschuld”

De PvdA claimt “tegelijkertijd dringen we het begrotingstekort terug waardoor extra bezuinigingen niet nodig zijn.” [4] De vraag die zich onmiddellijk opdringt is: “welk begrotingstekort en welke overheidsschuld eigenlijk”. Deze vraag kunnen we  met één grafiek afdoen:

(click op grafiek 0f Ctrl + om te vergroten)

239

De rode kolommen geven de door de overheid en bijna alle politieke partijen gepretendeerde virtuele werkelijheid weer, met het CBS en CPB als slippendragers, de groene kolommen geven de zo goed mogelijk benaderde werkelijkheid weer.

Er was/is dus noch sprake van een schuld, noch van een begrotingstekort en ook rentelast op de overheidsschuld blijkt bij nader inzien een bate te moeten zijn. [link] We zijn dus al die jaren door Balkenende IV, Rutte I & II, CPB, CBS, DNB en de media systematisch voorgelogen. Wat die bezuinigingen en lastenverzwaringen, het verschil is veelal semantisch, ons aan bbp en belastingopbrengst gekost heeft rekende Jacobs ons al eens globaal voor. (“5,8 – 5,9 % minder bbp voor de periode 2011-2017”) [4 en punt 7]

2.  Asscher: “Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”[5]

Zelfs op basis van de zeer gebrekkige vermogensstatistiek van het CBS, waarop Asscher zich baseert en waaraan hij medeplichtig is [5], valt dit als volgt te weerleggen:

239_2

De waardering van het aanmerkelijk belang vermogen en het ondernemingsvermogen is fiscaal gedreven en daarmee nauwelijks relevant. De waarde van een onderneming is globaal de contante waarde van de toekomstige vrije kasstromen, gecorrigeerd voor o.a. verhandelbaarheid en omvang van het belang. Door de uiterst lage rente en de race to the bottom van het vennootschapsbelastingtarief zal die waarde toenemen. Hiervan vind je niets in de boeken van het CBS terug. Het 10e vermogensdeciel neemt eind 2013 67% van het vermogen, 87% van het ondernemingsvermogen en 98% van het aanmerkelijk belang vermogen voor zijn rekening. Als het CBS leutert dat de “vermogensongelijkheid in 2014 (= 31/12/2013) niet verder is toegenomen”, dan is dat op basis van ondeugdelijk cijfermateriaal en dus nergens op gebaseerd. [6]

Inzicht in de verdeling van het pensioenvermogen is er nauwelijks. Wel weten dat tot voor kort 41% van de gestorte pensioenpremies door ca 7% van de bevolking tegen 52% belasting werd afgetrokken. Dat pensioenvermogen is fiscaal onbelast. De vermogensbelasting op het eigen huis is per saldo sterk negatief.

De gebreken die aan de vermogensstatistiek kleven vinden natuurlijk ook hun neerslag in de inkomensstatistieken.

Ook de gebrekkige degressieve vermogensrendementsheffing van het huidige kabinet op het vermogen draagt daar toe bij:

239_3

De spaarders met een gering vermogen dat meestal op de bank wordt aangehouden zijn de afgelopen jaren systematisch door de overheid bestolen met de veel te hoge vermogensrendementsheffing. Ook onder het nieuwe regime is 2,9% veel te hoog. Deze expropriatie zit niet in de koopkrachtplaatjes van het CPB en treft met name ook de ouderen.

3 Verhoging AOW-leeftijd: “Maar daarvoor moeten ze langer blijven werken” [7]

De volgende grafiek brengt het probleem in kaart:

238_5

Dat langer blijven werken van de boven 65-jarigen die nog geen AOW  krijgen (♦ groene lijn) is een probleem dat we natuurlijk graag naar de toekomst doorschuiven. In 2025 moeten 545.000 65-68 jarigen aan het werk gehouden worden. Dat de werkeloosheid volgens de CPB mltv 2018-2021 eind 2021 slechts 510.000 werkelozen zal bedragen kunnen we dus gevoegelijk afdoen als bullshit bingo. Een wet aannemen om de AOW-leeftijd te verhogen is een koud kunstje, beleid ontwikkelen en uitvoeren om die ex-AOW’ers ook aan het werk te houden is een stuk moeilijker. Voorstellen om dit probleem werkelijk aan te pakken, heb ik echter nog niet gezien. Het AOW-gat van de allochtone bevolking is ook een probleem dat men voorlopig gaarne onder de pet houdt.

4 ”hoognodig iets aan de hypotheekrente veranderen” [8]

Materieel veranderde er aan de hypotheekrenteaftrek voor de normale eigenaar  nauwelijks iets zoals uit de navolgende opstelling van het HRA-infuus onder de nieuwe wetgeving blijkt:

235_9

De overheid legt nog steeds 26.3 % respectievelijk 36,4 % van de koopprijs bij een eigen woning van € 240.000 toe in de vorm van subsidies.De huurder heeft te maken met forse huurverhogingen en mag geen stuiver rente aftrekken voor de rentecomponent in zijn huurprijs. De woningeigenaren die met een belastingtarief van 52% te maken hebben, gaan er door de wetswijziging van de vermogensrendementsheffing per saldo qua subsidie zelfs op vooruit.

De verkoop van huurwoningen in de sociale sector aan de bewoners maakt dat die nieuwe eigenwoning bezitters nog schever gaan wonen. Het CPB vergat dat substantiële effect door te rekenen bij de vorige VVD-verkiezingsprogramma’s en de media (m.u.z. van Sargasso) hadden dat uiteraard ook niet door.

Die forse subsidie maakt natuurlijk wel dat een vergelijking van de Nederlandse hypotheekschuld met die schuld in het buitenland volledig mank gaat. De Nederlandse schuldenaar kan immers aanzienlijk gemakkelijker aan zijn betalingsverplichting voldoen.

Met een hoge hypotheekschuld waarmee je aan het HRA-infuus hangt, ben je politiek gezien natuurlijk niet langer onafhankelijk en is je politieke keuze de facto gemaakt. Deze gedwongen winkelnering maakt dat de middenpartijen ook zo’n grote voorstander zijn van het zo lang mogelijk rekken van de HRA in het kader van hun CRM, terwijl een belastingverlaging veel doelmatiger en rechtvaardiger is. Das gesellschaftliches Sein, das ihrBewußtsein bestimmt maakt dat de ministers en de kamerleden met meestal een forse hypotheek, er zelf ook niet veel voor voelen de HRA fors aan te pakken.

5 Commissie Van Dijkhuizen II: “Het tarief in de hoogste schijf wordt verlaagd tot 49%”. In een later stadium zelfs tot 46%. [9e]

Bij dit onderwerp gaan we wat uitgebreider te werk omdat het een kijkje in de CPB keuken geeft.

In een eerdere bijdrage CPB over de top? maakten we al eens gehakt van deze stelling en waar ik voor nadere details verwijs naar [9b; 9c]  Het “CPB”  concludeerde in die studie:

“Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert geen hogere belastingopbrengst op. Het opbrengstmaximaliserende toptarief is in Nederland ongeveer 49%. Verhoging van het huidige toptarief van 52% leidt dan niet tot meer, maar juist tot minder belastingopbrengsten.” [10a]

Terwijl het CPB in de onderliggende studie toch echt “zelf” schreef:

Het huidige toptarief van 52% zou opbrengstmaximaliserend zijn bij een elasticiteit van e = 0,22. Dit zou ook het optimale toptarief zijn indien het welvaartsgewicht voor de topinkomens nul is (g = 0). We kunnen daarom niet uitsluiten dat het huidige toptarief ongeveer opbrengstmaximaliserend is. Bij een wat lagere (hogere) elasticiteit is het opbrengstmaximaliserende toptarief wat hoger (lager). ” [10c, blz. 12]

De gotspe in deze studie is dan vervolgens de volgende tekst:

 “Bij de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s is nog gerekend met belastingopbrengsten van respectievelijk 200 mln euro bij verhoging van het toptarief naar 60% vanaf 150.000 euro en 400 mln bij verhoging van het toptarief naar 65% vanaf 150.000 euro (CPB, 2012a).De voorgaande analyse laat echter zien dat deze toptarieven tot respectievelijk 120 en 300 miljoen minder belastingopbrengsten zullen leiden. Bij een volgende analyse van een hoger toptarief zal het CPB daarom geen opbrengsten meer inboeken.”

w.g. Bas Jacobs (Erasmus), Egbert Jongen (CPB) en Floris Zoutman {Erasmus) [10c, blz 17]”

Als je gelooft in je eigen model, boek je natuurlijk als CPB in het kader van een objectieve doorrekening die verliezen wel in. Maar kennelijk heeft het CPB daar net niet de ballen voor. Hetgeen weer te denken geeft hoe het met andere teksten van het CPB gaat.

De beleidsvorming van het CPB vindt tegenwoordig kennelijk plaats door de Erasmus Universiteit, waarbij eerder gepubliceerd materiaal en standpunten gerecycled wordt in een CPB-document. De invisible hand van Adam Smith is kennelijk ook van toepassing op de handen van de directeur van het CPB Laura van Geest.

Caminada heeft erop gewezen dat ca 8% (Van Dijkhuizen 7%) van de belastingplichtigen met het 52%-tarief wordt geconfronteerd. Onder die toppers vallen echter ook:

“de senioren die genieten van hun pensioen en dat zijn hoger ingeschaalde ambtenaren die (C.M: eventueel) geconfronteerd worden met (een verhoging van) het 52%- tarief. Kortom: zij zijn tamelijk ongevoelig voor verhoging van het toptarief, en zij zijn ook niet in de positie om via fiscaal trapezewerk dergelijk inkomen om te zetten naar lager belast (kapitaal)inkomen.”[10d]

Als je dan ook nog weet dat alle boven 55-jarigen uit het panelonderzoek zijn weggezuiverd, dan krijgen we wel een inzicht in de validiteit van dat CPB-onderzoek. [10c1] {voor meer kritiek zie mijn bijdrage CPB over de top?}

Het is dus zaak bij het lezen van de komende CPB-doorrekening een flinke zoutpot  te hanteren en het onderliggende materiaal, voor zover het CPB in de keuken laat kijken, zelf eerst uitermate kritisch te beschouwen. Aan de media, kan je dat, net als bij deze elasticiteitesstudie, kennelijk niet overlaten. Mevrouw Laura van Geest, eerder bekend van haar vele wetenschappelijk economie publicaties, kan immers zonder tegenwerping in een recente lezing de grootst mogelijke onzin debiteren.

6 Van Praag en Hemmers: Rekenrente FTK pensioen terug naar 4%? [11]

Door de pensioenvermogens per deelnemer te verbijzonderen kunnen die deelnemers afkomen van het FTK en binnen een zekere bandbreedte zelf besluiten nemen over hun pensioenregeling. Als die pensioenvermogens worden gealloceerd op basis inleg plus rendement in het verleden plus of minus eventuele overschotten en tekorten hebben ze niets meer te maken met het FTK. De pensioendeelnemer hoeft dan geen rekening meer te houden met de de rentetermijnstructuur hobby horse van regering en DNB uit 2006, toen die ellende begon. Met een lange termijn rendement van zo’n 4% en een dekkingsgraad van zo’n 130-135% kunnen de pensionado en de actieve pensioendeelnemer beter zelf het toekomstige renterisico dragen en kan zelfs gedacht worden aan na-indexatie.[11]

7 Toch niet bepaald het beste jongetje van de klas

Het kabinet Rutte klopt zich nogal op zijn borst over het gezond maken van de Nederlandse economie. Ook ING kreeg ervan langs toen de bank twijfels uitte over het economisch beleid. De Eurostat/OECD-cijfers vertellen echter een niet zo rooskleurig verhaal [12]:

239_6

 

(1) De niet-euro cijfers zijn gebaseerd op de originele valuta uit de OECD database.

(2) Of als we Nederland met onze belangrijkste handelspartner Duitsland vergelijken en met enkele scenario’s:

242_3

Hoeveel geld we in de loop van 2007-2017 zullen kwijt raken wordt behandeld in de bijdrage bbp 1950-2017 §1. Gaan we uit van zo’n € 57 mld. bbp, dan loopt de staat zo’n € 22 mld. aan belastingen mis. Na aftrek van het tekort in 2017 had dan  € 22 mld. aan belastingen aan de burger kunnen worden teruggegeven. Die € 22 mld.. had met een multiplier van 1,5 de economie weer een aardige impuls gegeven.

8 Omdat onze politici nogal wollig doen over de gerealiseerde hervormingen, met dank aan de Kunduz-coalitie,  laten we dit door de Dutch State Treasury Agency (van Minister Dijsselbloem) nog eens pakkend samenvatten:

dsta

{wordt vervolgd in aflevering II}

______________

Laatst bijgewerkt 10 september 2016

[1] VK, “Als het CPB niet bestond, zou het moeten worden opgericht”, 16 april 2016, interview met Laura van Geest, directeur CPB met Robert Giebels, die kennelijk zijn huiswerk niet gedaan heeft.

Betaalmuur:

http://www.volkskrant.nl/economie/-als-het-cpb-niet-bestond-zou-het-moeten-worden-opgericht~a4283372/

zie ook:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/achtergrond/achtergrond/schijnzekerheid-van-het-cpb.165948.lynkx

Dat het CPB de 2008 bankencrisis niet zag aankomen en initieel als een schoothondje achter Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff aanliep mag hier natuurlijk niet onvermeld blijven. De misinformatie van mevrouw Laura van Geest (CPB) over de ontwikkeling van de  overheidsschuld en het overheidstekort ook niet. Zie ook [7].

[2] Neoliberaal – deze wat lange boekbespreking in de vorm van een video door de altijd lezenswaardige John Lanchester van het London Review of Books zet dat begrip nog eens haarscherp neer:

http://www.lrb.co.uk/2016/08/18/john-lanchester/video-john-lanchester-talks-to-george-monbiot

[3] Een typisch voorbeeld is Rutte, toen nog in de oppositie, die in 2010 voorstelde om met zijn programma 400.000 banen te creëren, en dat aantal werd uiteraard, vreemd genoeg, geaccordeerd door het CPB.

“De werkgelegenheid groeit volgens het CPB met 6 procent, de arbeidsproductiviteit met 3 procent, aldus Rutte.”

NRC, “CPB: berekent 400.000 banen in programma “, http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2547110.ece/VVD_CPB_berekent_400.000_ba

De “slijpsteen van de geest” vroeg natuurlijk niet door en kwam er dus ook niet achter dat dit aantal pas in 2040 bereikt zou worden.

Het waren er zelfs 500.000, immers “De economie kan wel wat VVD gebruiken”:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1105546/2010/05/19/VVD-voorspelt-een-half-miljoen-nieuwe-banen.dhtml

Ook hier kon “De verdieping” geen soelaas bieden.

Bij het CPB kunt u nalezen, hoe je dat voor de CPB-doorrekening moet engineeren:

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/bijz85h6vvd.pdf, blz 113.

U herkent waarschijnlijk het in de inleiding aangehaalde CPB-model?

[4] http://resultaten.pvda.nl/sterkere-economie-stijgende-koopkracht/

[5] https://basjacobs.wordpress.com/2015/11/26/overheid-heeft-met-falend-begrotingsbeleid-een-derde-van-de-grote-recessie-veroorzaakt-kosten-tientallen-miljarden-euros-per-jaar-en-honderdduizenden-banen/

“We kunnen concluderen dat ruwweg een derde van de gemiste groei in Nederland tussen 2011-2017 van ongeveer 15 procent bbp op het gevoerde begrotingsbeleid is terug te voeren “

“Aan de overheid valt ongeveer 37 procent van het bbp toe via de belastingen”

“Het Nederlandse begrotingsbeleid werd alle jaren geschraagd door een diep gewortelde consensus onder alle ‘verantwoordelijke’ politieke partijen: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP. Deze partijen hebben mesjogge begrotingsbeleid gevoerd dat een derde van de Grote Recessie in Nederland heeft veroorzaakt.”

Dit soort ex-post berekeningen zijn daarmee veelal interessanter dan de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

[6] Minister Asscher in: http://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/kamervragen-naar-aanleiding-mj-stuk.pdf, blz. 3 of 7.

[7] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/vermogensongelijkheid-in-2014-niet-verder-toegenomen

[8] http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265190/2009/10/22/PvdA-worstelt-met-leden-over-AOW-leeftijd.dhtml

[9] http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2015-1/PvdA_Samsom_Congrestoespraak%20Diederik%20Samsom%202015.pdf

[10a] http://www.cpb.nl/persbericht/3213502/geen-extra-belastinginkomsten-door-hoger-toptarief

[10b] CPB, Policybrief 2013/04,  “Hoger toptarief levert niets op”, http://www.cpb.nl/publicatie/over-de-top

[10c] CPB achtergonddocument, “Meer over de top”,  http://www.cpb.nl/publicatie/meer-over-de-top

en voor het panelonderzoek:

[10c1] http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-background-document-estimating-elasticity-taxable-labour-income-netherlands.pdf

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-background-document-estimating-elasticity-taxable-labour-income-netherlands.pdf

[10d] K. Caminada (2011), Overleven we een verhoging van het toptarief?, Almanak 2011 Pecunia Non Olet, Leiden: PNO pp.13-15, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2011-06.pdf blz 2.

[10e] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting, blz 10.

[11] Bernard van Praag, Henk Hemmers, “Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad”, Me Judice, 8 september 2016,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-pensioentoezichthouder-is-te-voorzichtig-in-berekening-dekkingsgraad

of uitgebreider:

https://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/rapport-rentetermijnstuctuur.pdf

Met wel erg grote stappen snel thuis is het effect:

“Gegeven de huidige door DNB voorgeschreven rekenrente van 1% tot 1,3% zou dit leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. (4%-1,3)* 12 procentpunten. Bij een huidige dekkingsgraad van ca. 100% zou dit leiden tot een verhoging met ca. 30% tot 35% procentpunten.”

[12] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en

[13] Dutch State Treasury Agency 5-year DDA Investor presentation,

https://english.dsta.nl/documents/publication/2016/06/03/dda-presentation-5-year-dsl—june-2016

 

AOW- leeftijd weer naar 65 jaar?

__________________________________________________________

Een tweetal populistische partijen lanceerden recent in hun concept verkiezingsprogramma, waarvan één partij maar één lid kent zodat je eigenlijk niet van een concept kunt spreken. Daarin kwam het idee naar voren om de AOW-leeftijd weer (gedeeltelijk) naar 65 jaar terug te brengen. Daarmee werd een oude discussie opgerakeld. [4] De pers tuimelde over deze partijen heen vanwege het vermeende populistische karakter.

In deze bijdrage verzamelen we wat cijfermateriaal waarmee we aantonen dat de overige partijen net zo populistisch bezig zijn omdat ik voorlopig nog niet zie hoe in 2025 die ruim 540.000 boven 65-jarige werkenden gegeven de huidige, volgens Rutte kennelijk “sterke economie”, aan het werk gehouden kunnen worden. Die zgn. sterke economie (zie bijdrage in par 1.7) kent immers in 2017 nog steeds een hoge werkeloosheid van 6,2% of 560.000 werkelozen. (2007: 4% of 314.000)[6] Het werkeloosheidscijfer in de middellange- termijnverkenning 2018-2021 van het CPB met 510.000 werkelozen in 2021 is daarmee volstrekt ongeloofwaardig als er eind 2021 al 311.000 boven 65-jarigen aan het werk gehouden moet worden.[8;9]

__________________________________________________________

§1 Het Cijfermateriaal

Grafiek 1 De toename van het aantal levensjaren en de stijging van de AOW leeftijd 2013-2025

238_1

(1) In de periode 2013 – 2025 stijgt de AOW-leeftijd met 2,5 jaar. Een 65-jarige in 2025 heeft al weer 1,5 jaar (m) en 1,1, jaar (v) langer te leven dan een 65-jarige in 2015, een lange termijn ontwikkeling die de jongeren graag over het hoofd zien.

Om even te laten zien wat al die politieke babbelkousen de aankomende pensionado (65 jaar) laat inleveren met die AOW-leeftijdsverhoging is onderstaand staatje illustratief:

238_7

(1) Die politici zijn natuurlijk alleen geïnteresseerd in uw gezonde levensjaren. De ongezonde levensjaren mag u zelf houden en laten ze graag aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) over, die zich als politieke pispaal laat gebruiken.

(2) Als de media het weer eens hebben over onze toename levensverwachting is bovenstaand staatje behulpzaam. De media geven die cijfers voor het gemak meestal voor een nuljarige (83,0/79,5). Zo nu kunt u die 2,5 jaar AOW-leeftijdsverhoging ten minste in perspectief plaatsen.

Grafiek 2 Prognose aantal 65-68 jarigen 2015-2025

238_2

Grafiek 3 Prognose aantal boven 65-jarigen die even geen AOW krijgen 2013-2025 (‘000)

238_3

(1) In 2025 zijn er dan volgens het CBS ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW’ers dan onder het oude AOW-regime. [1] Preciezer zijn dat volgens diezelfde CBS 545.000. De ontwikkeling voor de jaren 2013- t/tm 2025 is in grafiek 3 in kaart gebracht op basis van die cijfers.

Grafiek 4  Ontwikkeling aantal bijstandtrekkers sind 2012 per maand (‘000) [2]

238_4

(1) Als je je statistiek mee laat bewegen met de AOW-leeftijd wordt een eventuele toename van de bijstanduitkering voor de boven 65-jarigen mooi aan het oog onttrokken.[2;7] Tevens geldt dat bijstandtrekkers jonger dan de AOW-leeftijd door verhoging van de AOW-leeftijd langer in de bijstand blijven.

(2) Allochtonen met een AOW-gat zullen ook te maken krijgen met een bijstandsuitkering. Over die toekomstige kosten hoor je niets van de politiek. Over de volledig onlogisch opbouw van AOW-rechten van je 15e ≈ 67e jaar hoor je ook nooit iets.

Grafiek 5  Aantal werkelozen 2012-2025 en mensen zonder AOW > 65 jaar (‘000) [3]

238_5

(1) Bovenstaande grafiek vat de problematiek samen door naast de werkelozen t/m juli 2016 ook de algemene werkeloosheid  t/m 2021 weer te geven gecombineerd met het aantal mensen zonder AOW van 65 jaar of ouder voor de periode 2013-2025.

(2) De bruikbaarheid van de grafieken 4 en 5 gaat natuurlijk aanzienlijk omhoog als de leeftijdscatergorie 65-70 jarigen wordt verfijnd op jaarlaag. Het CBS blijft helaas hardnekkig de misinformatie voor het interval 45 tot AOW-leeftijd hanteren.[7]

(3) De kardinale vraag is nu hoe je beide grafieken tot 2025 kunt doortrekken. Een beredeneerd antwoord ben ik tot op heden niet tegengekomen en zo dat antwoord er wel is kan dat gegeven de notoir onbetrouwbare economische voorspellingen direct de stortkoker in.

(4) Volgens de mltv 2017-2021 zijn er eind 2021 510.000 werkelozen. Als het CPB zijn werk goed gedaan heeft is dan een substantieel deel van de 311.000 ouder dan 65 jarigen die dan geen AOW meer genieten nog aan het werk. Ik ben zo vrij om dat cijfer niet serieus te nemen.

(5) De aantallen voor totaal en overige werkelozen gaan gelijk op door de uiterst vlakke werkeloosheidscijfers voor de 45-65 jarigen.

(6) Zoals bekend is de verlaging van de AOW-leeftijd er destijds door heen gejast zonder adquate adressering van de financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen voor de periode 2013- 2025.[4]

§2 De stemmingmakerij van RTLZ [5]

Een gotspe daarbij zijn de uitlatingen van Rob Fransman (VVD) van de Argumentenfabriek.[5] Die Argumentenfabriek heeft kennelijk een schreeuwend tekort aan het productiemiddel grijze cellen:

238_6

(1) Als we toch aan het terugdraaien zijn dan kunnen we ook de invoering van achturige werkdag van 11 juli 1919 terugdraaien. Gegeven het slechte basisonderwijs met 2,5 mln. laaggeletterden in Nederland kan ook het kinderwetje van Van Houten (1874) wel op de helling. Ook de vijfdaagse werkweek was economisch gezien kennelijk een grote misstap die snel omzeep geholpen moet worden. Met de huidige vakbeweging en organisatiegraad moet dat een koud kunstje zijn. De Fransman-banen, niet te verwarren met de Melkert-banen zijn dan niet meer aan te slepen. In een NRC-artikel “NRC checkt”, komt Philip de Witt Wijnen tot een zelfde onzinnige conclusie. [9]

(2) Er blijft één klein probleempje over. Als we geen vrije tijd meer hebben, wanneer moeten we dan consumeren om het zuur verdiende geld op te maken en de op vrije ondernemingsgewijze gebaseerde productie (liefst in een ver goedkoop land zonder vakbonden := globalization) te consumeren? Na 20:00 uur in de week op het internet en op de helaas nog vrije zondag in de koopgoot moet wel genoeg zijn, hoewel dat natuurlijk zonde blijft van al die gemiste potentiële Fransman-banen.

(3) Al die 65+’ers met een uitkering zijn uiteraard geheel gratis en die zitten nog niet eens in de cijfers (grafiek 3).

(4) Gelukkig hebben we dankzij de ontkerstening ook niets meer te maken met Timoteüs 5:18 en Matteüs 10:10. [7] De loonontwikkeling van het laatste decennia is daarvan dan ook de neerslag.  Het zal duidelijk zijn dat met die aanzwellende banenpoel van Fransman-banen de lonen flink onder druk komen te staan. Toch twittert Fransman regelmatige dat die lonen eindelijk eens omhoog moeten, argumenten moet je immers uitspugen, ze hoeven niet noodzakelijkerwijs innerlijk consistent te zijn. 

PS 1  Overigens moet Fransman nog maar eens uitleggen wie al die pensioenrendementen (b.v. 23 jaar tegen 7%) in zijn zak steekt als Opa, na 20 jaar geen indexatie te hebben ontvangen, de pijp uitgaat. Als Opa zijn pensioenpot nu uit zijn pensioenfonds, (incl. historisch rendement) , mocht opnemen, heeft hij niets meer met die belachelijke rekenrente te maken. Zijn geld kan hij dan in een nieuw en wel behoorlijk, niet materieel van overheidswege ( Klijnsma, PvdA) gerund, pensioenfonds storten. Hij kan dan eindelijk echt van zijn welverdiende pensioen genieten. De jongeren gaan dan niet met een deel van zijn achtergehouden pensioengeld schoot.

PS 2 Zie ook noot [9] voor de aan alle kanten rammelende NRC check vanPhilip de Witt Wijnen.

_______________

Laatst bijgewerkt 2 september 2016

[1a] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/29/aow-wet-leidt-tot-ruim-half-miljoen-minder-aow-ers-in-2025

Met tabellen:
• Prognose AOW-leeftijd volgens het wetsvoorstel (maatwerktabel)
• StatLine, Prognose bevolking 65 jaar en ouder
• StatLine, Prognose resterende levensverwachting op 65e verjaardag

[1b] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37360NED&D1=3&D2=a&D3=0,66,68&D4=a&HDR=G1,T,G2&STB=G3&VW=T

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71885NED&D1=0-1&D2=a&D3=14&D4=a&D5=0&D6=a&HDR=T,G2,G3&STB=G4,G1,G5&VW=T

[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82015NED

Deze cijferreeks heeft de volgende makke:

“De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Met ingang van 1 januari 2013 gaat deze leeftijd elk jaar met stappen van één of meerdere maanden omhoog.Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd tot 65 jaar en één maand. In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden, in 2015 65 jaar en drie maanden.” [CBS]

[3] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80479ned&D1=3-5,10&D2=l&D3=0&D4=128,130-141,143-154,156-175&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=D

Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens):

“Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.”

Vroeger zou je iemand met een twaalf uur baan een lanterfanter hebben genoemd.

[4] Harrie Verbon, “Mensen leven langer, maar werk is er niet”, Me Judice, 13 oktober 2014.http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/mensen-leven-langer-maar-werk-is-er-niet

[5] http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/heftig-politiek-programma-50plus-staat-vol-leugens

[6a] http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kerngegevenstabel-raming-Augustus-016.pdf

en voor 2007:

[6b] PDF icon(0,0 MB)

[7] Voor de niet zo bijbelvasten onder ons:

Timotheüs 5:

Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.

(Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ of “The laborer deserves his wages.” )

Mattheüs 10:

“Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

(ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ of For the worker is worth his keep.)

Dat je de Gristenen, en zij niet alleen, dat regelmatig moet inprenten blijkt duidelijk want je vindt een soortgelijke tekst ook ad nauseam b.v. in Lucas 10:7 en hier: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Wages.

[7] CBS, “Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen”,

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/35/aantal-bijstandsgerechtigden-opnieuw-toegenomen

[8] http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

[9] Ook de NRC heeft de feiten even uit de losse pols gecheckt.

Philip de Witt Wijnen citeert eerst het CPB:

“Er is geen enkel empirisch bewijs voor een causaal verband tussen het veranderen van de pensioenleeftijd en werkgelegenheid voor jongeren. Misschien in het begin een klein substitutie-effect maar zeker niet structureel.”

Blijft de vraag wie precies die  jongeren zijn. Het werk van die 545.000 ouderen bij pensionering in 2025 ( 311.000 in 2021) wordt dus volgens het CPB. kennelijk helemaal niet meer gedaan. Volgens de MLTV 2017-2021 gaat de arbeidsproductiviteit in in de jaren 2017–2021 gemiddeld maar met 1,2% omhoog, niet om over naar huis te schrijven.

De door het NRC geciteerde werkeloosheid daalde van 2013 631.000-731.000 (zie grafiek 2) naar 550.000 nu. Een nietszeggende vergelijking met deels onjuiste cijfers. Het werkelijk CBS-cijfer 1/1/2013 (begin verhoging AOW leeftijd) was 600.000 en per eind juli 2016 : 614.000  werkelozen – de slijpsteen van de geest is niet meer wat hij geweest is. [3] Dat zegt natuurlijk geen hout over de werkeloosheid van de boven 65-jarigen en de NRC weet ook niet hoeveel er daarvan nog wel aan het werk zijn. De kromme definitie van werkelozen helpt daarbij ook niet. {Werkeloos is bij normale mensen hij/zij die binnen de leeftijd van zeg 25 jaar tot de AOW-leeftijd niet voor minsten 36 uur per week aan het werk is en niet 12 uur per week volgens CBS-definitie.} Bovendien moet het effect van de verhoging van AOW-leeftijd (2016: 84.000) natuurlijk nog grotendeels (eerst afvloeiingsregeling, dan werkeloosheid en vervolgens bijstand) in de cijfers gaan doorwerken (zie grafiek 3).

Ook bij de NRC duikt de stelling Van Fransman weer op, maar misschien is wel sprake van plagiaat, want de NRC doet niet aan bronvermelding:

“De stelling van 50Plus is in de economische theorie precies andersom: meer arbeidsaanbod levert meer banen op – dus ook voor ouderen die langer op de arbeidsmarkt beschikbaar blijven. Het aantal banen in Nederland is volgens het CBS de afgelopen drie jaar met 136.000 toegenomen tot bijna 10 miljoen.”

Ik citeer maar even een studie van het CPB [10]:

“Net als in eerdere CPB-studies naar de effecten van participatiebeleid veronderstellen we in deze projectie dat een verhoging van de AOW-leeftijd met een jaar leidt tot een verlenging van de deelname aan de arbeidsmarkt van een half jaar.” 

Het UWV stelt in haar UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017:[11]

238_8

Als die NRC-stelling gebaseerd was op de aloude wet Van Say dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert zou er immers nooit werkeloosheid zijn m.u.z. van frictie- werkeloosheid. Een stelling die sinds de Jaren Dertig van de vorige eeuw sterk aan geldingskracht heeft ingeboet.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/30/meer-werklozen-door-hogere-aow-leeftijd-4064258-a1518731

[10] http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-achtergronddocument-3juli2014-arbeidsaanbod-tot-2060.pdf

[11] “UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017”, https://www.werk.nl/xpsimage/wdo213568 , blz 9.

Natopartner US verklaart EU de belastingoorlog

___________________________________________________________

In een eerdere bijdrage wezen we er al eens op dat de belastingheffing van staten ingegeven wordt door de wetten die Thomas Hobbes al in 1651 in Leviathan formuleerde.  Een recent artikel in de Guardian bevestigt dit nog eens: “And so there’s a tug of war going on between the countries of how you allocate profits.” [1]

De belasting die een US onderneming in het buitenland betaalt, gaat ten koste van de US vennootschapsbelasting van 35% (incl state ca 39%) die de US heft bij dividend van buitenlandse deelnemingen naar de US (worldwide income). De US-ondernemingen  houdt zo USD 2,1 echte biljoenen winst buitengaats en ook Londen wordt wel gekwalificeerd als Monaco-on-Thames [link] We moeten dus de huidige race to the bottom van de vennootschapbelasting in Europa mede zien als een donatie aan de US Treasury. Of anders gezegd de bijdrage van de EU aan de NATO is aanzienlijk hoger dan uit de boeken van de NATO blijkt. De buitensporig hoge boetes die in Amerika worden opgelegd aan EU-ondernemingen is een andere vorm van die subsidie.

Het is dan ook volledig illusoir om te geloven dat belastingontwijking internationaal zal worden aangepakt, De giften van de US- en UK-ondernemingen aan de politieke partijen daar maakt dit ook nog eens onwaarschijnlijker.

De US Treasury secretary “Lew has accused the commission of “targeting US companies disproportionately”.” en dreigt met vergelding (“retaliation”).[1]  De EU-commissie doet er goed aan om voor die US-dreigementen niet te wijken tenslotte hebben we te maken met een binnenlandse aangelegenheid binnen de EU en onze wetstoepassing. Van het met terugwerkende kracht aanpassen van regels is geen sprake. Het laat ook zien wat ons met een aaangenomen TTIP: Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag nog te wachten staat.

Tot slot de gotspe uit het Treasury document:

“Critically, these investigations also undermine the multilateral progress made towards reducing tax avoidance.” [1b]

P.S. 1

Kalshoven wijst er in een Volkskrantartikel op dat “winst belasten een Europees ding is”, omdat alleen met een Europese aanpak kan worden voorkomen dat “de wedloop onherroepelijk naar nul gaat”. Wen er maar aan dat met EU-bobo’s  als Juncker (Luxleaks) en onze Nederlandese minister van Financiën Dijsselbloem (obstructie achter de schermen) daar voorlopig geen sprake van zal zijn. Als de UK zijn vennootschapsbelastingtarief naar 15% verlaagt zou daar in het kader van de BREXIT-onderhandelingen consequenties aan moeten worden verbonden, maar ziet u dat gebeuren? [3]

P.S. 2

De recent uitgelekte bief van Silicon Valley tax lobby geeft een aardig inkijkje in het Nederlandse belastingparadijs. Als ik mij niet vergis meen ik hier de invisible hand van de Nederlandse tax lobby in te herkennen die zulke warme banden onderhoud met het Ministerie van Financiën (diens draaideur met de belastingadviseurs) en waarvan mevrouw  Neppérus (VVD) zo’n warme pleibezorgster is. [4]

P.S 3 Als u ook genoeg heeft van die luie persmuskieten kunt u hier het verhaal over Apple’s tax avoidance scheme uit de eerste hand nalezen. [5]

___________________________________________________________

Laatst bijgewerkt 30 augustus 2016

[1a] Guardian, “US warns Europe over plan to demand millions in unpaid taxes from Apple”,  https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/24/apple-taxes-european-commission

[1b] “The european commission’s recent state aid investigations of transfer pricing rulings u.s. department of the treasury white paper”, https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf

[2] Frank Kalshoven, “Winst belasten ia een Europees ding”, VK 30 augustus 2016.

Over het artikel valt het nodig op te merken (met name de passage ‘nultarief fundamenteel bekeken geen probleem’), misschien dat ik daar nog eens een bijdrage aan wijd.

[3] “Tax haven route won’t work for post-Brexit UK, OECD says “,

http://www.reuters.com/article/us-britaineurope-tax-idUSKCN0ZJ0MG

[4] Silicon Valley Tax directors group,

http://vkplusmobilebackend.persgroep.net/rest/content/assets/092faa4c-0827-4d16-b148-f34511e7146c

of gratis

092faa4c-0827-4d16-b148-f34511e7146c

[5 ] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm

 

 

 

 

 

 

Subsidie eigenwoning 2017

___________________________________________________________

In deze bijdrage laten we de overheidssubsidie aan de eigenwoningbezitter voor het jaar 2017 zien. Tegen contante waarde (CW) bedraagt de subsidie voor een starter uitgaande van belastingtarief in box 1 voor schijf 3 ca 26 % van de koopprijs van de woning onder de vermogensrendementsheffing (VRH) nieuwe stijl. Bij grote vermogens en schijf 4 zal het voordeel voor onze casus ca 36% bedragen.

Een substantieel deel van die subsidie betreft de vrijstelling VRH, welke gemeenlijk door onze overheidsinstanties wordt “vergeten” als ze een overzicht geven van de subsidies eigenwoning. [1e] Met het pensioenvermogen is de eigen woning een belangrijke post in de derving vermogensbelasting en daarmee is de belastingopbrengst op vermogen van de huishoudens in Nederland per saldo zelfs negatief. De wetsaanpassing van Wiebes om het forfaitaire rendementspercentage op te trekken maakt zelfs dat de subsidie op de eigenwoning voor de grote vermogens toeneemt.

Voor onze nog te behandelen casus wordt € 240.000 gedurende dertig jaar belastingvrij gespaard en wordt daarnaast een onbelaste vermogenswinst van ca € 325.000 behaalt waarvan ca € 114.000 reëel. Dat vermogenswinst bedrag is met veel onzekerheden omgeven en puur gebaseerd op de aannames van onze nationale rekenmeesters, die zoals algemeen bekend de wijsheid in pacht hebben. Die € 582.000 geïnvesteerd in het eigen huis vormt een aardig aanvullend waardevast netto pensioen in natura en blijft zolang de Wet Hillen van kracht is belastingvrij. Dat “pensioen” is dan toch mooi bijna 90% van de netto AOW voor een echtpaar. [5]

De berekeningen in deze bijdrage zijn gebaseerd op de stand van zaken per heden inclusief de uiterst geringe afbouw van de HRA uit 2015 en Wiebes’ wetsaanpassing om het forfaitair VRH-rendement te differentiëren.[1d] In de appendix wort die uitwerking naast enige andere uitkomsten gelegd.

___________________________________________________________

§1 Inleiding

Zoals bekend staat de hypotheekrenteaftrek, althans volgens de heer Rutte, bij ons als een huis. Dat huis staat echter al jaren op instorten. De huizenbezitter doet er dan ook goed aan zich te oriënteren op de inhoud van het CPB rapport “Kansrijk woonbeleid”.[1b] Zo die voorstellen niet in de verkiezingsprogramma’s 2017-2021 worden opgenomen zullen ze ongetwijfeld opduiken in het regeerakooord 2017 en het is dus zaak om daar in de financiële planning alvast rekening mee te houden. Door de lange overgangstermijn (2048) valt het effect van al die plannen overigens best mee. Zo is het effect van de tariefsaanpassing aftrek hypotheek uit 2015, zoals we nog zullen zien, verwaarloosbaar.

Als er in Nederland een groep echt scheef woont dan zijn dat wel de eigenhuis-“eigenaren” met een flinke hypotheekschuld die bij de overheid aan het infuus liggen. Door de contante waarde van die subsidie te leggen naast de koopprijs van het eigen huis krijgt men een goed inzicht in de hoogte van die overheidssubsidies.

Wie die subsidie uiteindelijk in zijn zak steekt, is overigens een vraag waarnaar u hier tevergeefs naar het antwoord zult zoeken. Projectontwikkelaars, gemeenten (grond) en niet te vergeten de bank kunnen elk een deel van die subsidie opstrijken. In elk geval wordt de huurder in de vrije sector benadeeld door een te hoge WOZ-waarde, die zijn neerslag vindt in een te hoge huur. De huurder kan de rente die het leeuwendeel van de huur uitmaakt immers niet aftrekken van zijn belastingen. Tevens betaalt hij wel vermogensrendementsheffing (VRH) over elke Euro die hij spaart boven zijn vrijstelling.

Omdat in Nederland, mede dankzij misbruik door de Eerste Kamerleden, Prinsjesdag 2016 duurt van 20 september tot en met 31 december 24:00 zal deze bijdrage in de loop van de tijd worden geactualiseerd zodra de plannen voor 2017 geleidelijk bekend worden. We beginnen met de huidige stand van zaken weer te geven.

§2 Huidige stand van zaken

Om de huidige subsidieregeling in kaart te brengen moeten we een aantal uitgangspunten kiezen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

(1) De gemiddelde prijs van een verkochte woning bedraagt voor het 2e kwartaal 2016 € 234.000. In onze casus gaan we uit van € 240.000.

(2) We rekenen met een inflatie van 2% en een reële stijging van de huizenprijzen met 1% conform het CPB. [1b: blz. 44] Het inflatiepercentage lijkt gegeven de kerngegevens 2017 aan de hoge kant, maar je moet dit percentage op de lange termijn bekijken.

(3) Voor de discontovoet hanteren we 3%, dat is aanzienlijk lager dan de discontovoet die het CPB hanteert (3,3% reëel). [1b blz. 35 ; 1c]. Voor de hypotheekrente nemen we het zelfde rentepercentage, hoewel dat voor een 30-jarige lening ca 0,5% hoger ligt. [2]

[4] Het 52% tarief begint bij een belastbaar inkomen van € 66.422. Dat tarief wordt door ca 7% van de belastingplichtigen betaald. Om dat tarief te bereiken moet je immers aanzienlijk meer verdienen dan die luttele € 66.422 omdat je de fiscale aftrekposten ingehouden pensioenpremie, HRA en niet ter vergeten alimentatie eerst moet bijtellen. Tel je pensioenpremie en HRA van een 330.000 hypotheek bij dan kom je op ca € 80.000 bruto-inkomen om op het 52% tarief te komen.

(5) Het voordeel voor de eigenhuisbezitter, van eigendom kan je gegeven de omvang van de hypotheek initieel niet spreken, bedraagt:

♦ de HRA zelf, na aftrek van de bijtelling eigenwoningforfait (EWF) onder vermindering van de Wet Hillen.

♦ de vrijstelling vermogensrendementsheffing, gesplitst in de componenten aflossing (:= sparen) en de waardestijging door inflatie en reële waarde toename. Het gekozen inflatiecijfer en de reële waardestijging van de eigen woning zijn redelijk arbitrair en nauwelijks te onderbouwen.

Samengevat:

235_0

Op grond van deze gegevens laat zich het belastingvoordeel berekenen. Daarbij hanteren we twee scenario’s. Scenario 1: de HRA op basis van 40,4% en 52% over de gehele looptijd en scenario 2: de HRA op basis van de huidige stand van zaken na de HRA-wijzing van 2015 en de VRH nieuwe stijl volgens de wet miv 2017. [1d] Scenario 2 zal worden geactualiseerd op basis van de miljoenennota 2017 en de nasleep daarvan. Traditiegetrouw nemen we een voorbeeld van het calculatieschema in de noten op. [6]

235_1

[1] Het HRA-voordeel sec bedraagt bij een belastingtarief van 40,4% 8,3% van de koopprijs, voor een 52% tarief 10,7%. Na de wijziging in 2015 is dat voordeel respectievelijk ongewijzigd 8,3% [6] en 9,7%. De aanpak van de HRA is dus uiterst marginaal en eerder cosmetisch. In totaal, inclusief voordeel vrijstelling VRH, bedraagt het voordeel oud respectievelijk 27,7% en 30,1% en actueel 26,3% en 36,4%.

Onder de 4% VRH was het VRH-voordeel 19,4% van de koopprijs. De VRH-wijzigingen zoals aangekondigd zijn in het overzicht verwerkt. Door de aanpassing [1d] van de VRH wordt het voordeel respectievelijk 1,4% lager bij 2,9%- 4,2% VRH en 7,3% hoger bij 5,5% VRH. De grote vermogens genieten dus van een hoger voordeel eigenwoning (totaal 36,4% koopprijs bij 5,5% VRH-rendement voor een allenstaande).

(2) Door de Wet Hillen heeft de starter per 1/1/2017 geen voordeel van de geleidelijke verlaging van het belastingtarief van 40,4% naar 38%: tegen de tijd dat de verlaging effectief wordt, trekt hij per saldo geen rente meer af door de Wet Hillen. Het effect van die verlaging is voorlopig door het verdisconteringseffect sowieso verwaarloosbaar.

(3) Indien de rente volledig tegen 38% (start 1/1/ 2041) van de belastingen wordt afgetrokken dan zal de HRA-subsidie nieuw ca 7,8% versus oud 8,3% respectievelijk oud 9,7% van de koopsom gaan bedragen.

Het geheel laat zich grafisch voor 40,4% box 1 aftrek en vrijstelling VRH tegen 2,9% als volgt samenvatten in vergelijking met huur in de vrije sector:

235_10

(a) Huur tegen 4,0% WOZ-waarde over de hele looptijd, of start 4,0% WOZ-waarde € 9.600 p.j. en 1,9% inflatie per jaar.

(b) Overigw kosten op basis van het actuele scenario 2 in de tabel. Na 2016 woont de eigenwoningbezitter in feite vrij omdat het VRH-voordeel groter is dan de netto hypotheek na afrek belastingvoordeel. Hij betaalt dan alleen nog de bijkomende kosten zoals onderhoud.

§2 Scenario’s “Kansrijk woonbeleid” CPB

Geheel waardevrij heeft het CPB redelijk onoverzichtelijk een aantal scenario’s uitgewerkt. [1b] Ik ga hier niet in op die scenario’s, maar als echte liberaal ben ik van mening dat de overheid zich, met uitzondering van de sociale woningbouw, niet met de woningmarkt en de keuze van de consument moet bemoeien. Tot slotte heeft de door de overheid met de mond beleden bevordering van de bezitsvorming eigenwoning er alleen maar toegeleid dat van 800.000 huishoudens het eigenhuis nog steeds onder water staat (2014: 1.000.000).[3]

Naarstig was ik dan ook op zoek naar het CPB-scenario waarbij het eigen huis geheel buiten de belastingheffing wordt gehouden. Helaas heb ik dat scenario niet aangetroffen. In dat geval wordt namelijk de hypotheekrente betaald uit het besteedbaar inkomen, zoals de huurder de huur betaalt. Een bijtelling voor eigen woningforfait blijft daarbij ook achterwege. Alleen bij overlijden wordt erfbelasting afgerekend.[4] Door de hoogte van de erfbelasting, zonder vrijstelling, op het eigen huis dusdanig vast te stellen dat de subsidie grotendeels wordt terugehaald wordt het eigenhuizenbezit pas echt fiscaal neutraal.

Het CPB gaat bij de defiscalisering uit van afbouw renteaftrek tot nihil in 2048 en staat daarnaast toe dat de eigen woningschuld in box 3 wordt afgetrokken, zolang daar vermogen tegenover staat, een aardig douceurtje voor de bezittende klasse. De eigen woning is dan een consumptiegoed dat op dezelfde manier wordt behandeld “als een auto of een boot”, aldus het CPB. [1b, blz 63] Dat is een uiterst particularistische misvatting. Bij mijn weten is de fiscale behandeling van een jacht van een ton of vier toch echt anders en ook een tweede huis telt gewoon mee als vermogen in box 3.

Volgens de miljoenenn0ta 2016 is op basis van het woningmarktmodel van het CPB de huizenprijzen ca 8% hoger door de fiscale behandeling van de eigen woning. [7] Het is zeer aannemelijk dat daarin het fiscale beleggingsvoordeel van de vrijstelling VRH niet is meegenomen, hetgeen weer eens bewijst dat politieke economen c.q. de marktpartijen, als die zich op het CPB baseren, niet kunnen rekenen. [1e]

Appendix

De woonlast volgens de miljoennota 2016 en Wonen in beweging 2015

In bijlage 2.3 Een vraaggerichte en efficiënte woningmarkt wordt een grafiek getoond nettomaandlasten vrije huur in vergelijking met koop en gereguleerde huur. Daarbij wordt verwezen naar de aannames in het CPB-woonmodel [12] en Woon (2012) [11]. We hebber er ook Wonen in beweging 2015 maar even bijgehaald.[9] Vatten we het geheel samen dan krijgen we de volgende grafiek:

(click op de grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

235_11

Toelichting:

Miljoennennota 2016

(1) De gegevens zijn “gebaseerd op aannames van het woningmarktmodel van het CPB en de (CM gedateerde) gegevens van WOON (2012)”. De HRA en de zorgtoeslag zijn inkomensafhankelijk en kun je dus niet op deze wijze in één grafiek samenvatten omdat gemiddelden nietszeggend zijn. De cijfers van de miljoennota 2016 zijn zo goed en zo kwaad als dat gaat uit de oorspronkelijk grafiek [7] afgelezen en kunnen dus marginaal afwijken van de werkelijke cijfers.

(2) De toelichting in de miljoennota 1016 van de oorspronkelijke grafiek is allerbelasbberst.[7] We nemen aan dat de vrije huur van € 882 per maand alleen huur betreft. Dit huurcijfer is in de oorspronkelijk grafiek afgelezen. De jaarhuur is dan € 9.864 hetgeen, op basis van 4% rendement, correspondeert met een WOZ-waarde van € 246.600. [8]

(3) De subsidie eigen woning bedraagt volgens de grafiek 168/822 of 20,4%. Passen we dit percentage op de koopwoning toe dan wordt 20,4% van 246.600 gesubsidieerd of € 50.400. [9, blz. 29] We vonden eerder dat het percentage subsidie tussen de 26,3% en 36,4% lag of afgerond tussen € 64.900 – € 89.800.

(4) Het mag opmerkelijk genoemd worden dat de brutowoonlasten voor woningbezit, vrije huur en sociale huur gelijk zijn. Dat valt alleen te verklaren als het rendement van de vrije verhuurder ook aan de eigenwoningbezitter wordt toegerekend, conform het CPB. Op deze wijze krijgt de woningbezitter inkomen uit vermogen toegerekend waarover slechts een schijntje aan belasting betaald wordt in de vorm van het EigenWoningForfait.

(5) De huizenprijzen liggen daarnaast structureel 8% hoger “door de ficale behandeling van de eigen woning” volgens het CPB. [7] Anderen komen op 20%, een aanmerkelijk logischer percentage. [10] Dit betekent dat de vrije huurder met een negatieve bijwerking van de overheidssubsidie van € 731 – € 1.644 per jaar te maken heeft die niet in de grafiek voorkomt.  Er blijft natuurlijk de vraag wie het verschil tussen de subsidies en de eerder genoemde 8%/20% in zijn zak steekt. De prijs wordt immers gegeven de beperkte woningvoorraad bepaald door wat men kan betalen. Van eerdere bijdragen weten we dat in elk geval de banken (hypotheekrente) en gemeenten (grondprijs, bouwrijp maken en schaars houden goedkoperere woningen in de vrije sector) hun graante meepikken. Daarnaast zal de toerekening van de vermogensrendementsheffing er wel iets mee te maken hebben.

(6) Een huur van € 822 in de gesubsidieerde sector kun je vergeten. De huurtoeslag van € 94 per maand heeft natuurlijk geen enkele relatie met de huur van € 822 per maand. Die toeslag krijg je alleen als de huur minimaal € 231,87 en maximaal € 710,68 per maand bedraagt en het inkomen maximaal € 22.100/ € 30.000 per jaar bedraagt. Ga je uit van een huur van € 710,68 dan krijg je bij een verzamelinkomen van € 30.000 voor een gezin met twee kinderen € 110 toeslag per maand. Verdien je één euro meer dan krijg je geen toeslag meer. Het MvF heeft dus nog wat uit te leggen.

(7) Het MvF vermeld ook de vermindering door huurregulering (€  156 p. mnd.) en de verlaging door verhuurders (€ 180 p. mnd.) zodat de totale subsidie op € 430 p.mnd. uitkomt. De subsidie is dan inclusief huurtoeslag 52,3%. In 2008 was dat percentage 53%. [10, blz 13]

(8) Over de verhuurdersheffing, die bij een commerciële marktpartij en een normale marktsituatie in de huur zou worden doorberekend vind je natuurlijk niets in de miljoennota 2016.

(9) Voor de periode 2009 -2015 was de huurverhoging van de sociale woningen 28,8% of 4,3% per jaar. [13]

Wonen in beweging 2015

(1) Deze publicatie telt de woonuitgaven mee o.a. bestaande uit uitgaven voor gas, elektra, water en gemeentelijke heffingen. Deze post hebben we bovenaan in de grafiek opgenomen om aansluiting te houden, maar in feite kun je deze onzinnige arbitraire posten verder beter vergeten. Zo valt een belangrijk deel van de vervoerskosten ook als woonlasten aan te merken als je b.v. van wege je portemonnaie (zijn er anderen?) in Lelystad moet wonen om in Amsterdam te werken.

(2) De subsidie voor de koopwoning bedraagt € 209 p. mnd. of € 2.508 p.j. op een rentelast van € 8.040 (31,2%).

(3) De bijkomende koopuitgaven ( € 53 p. mnd.) hebben betrekking op de uitgaven voor de opstalverzekering, het eigenaarsgedeelte OZB en voor de erfpacht. Het eigenaarsgedeelte OZB is een lokale belasting die anders op andere wijze zou worden geïnd van dezelfde doelgroep. (Conijn)

(4) Een huurtoeslag van € 70 per maand bij een huur van 569 per maand correspondeert voor een gezin met twee kinderen met een verzamelinkomen van € 30.000 (maximum), waarbij je € 1 meer toeslag krijgt.

____________

Laatst bijgewerkt 10 oktober 2016

[1a] http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Notitie-6juli2016-Doorrekeningen-varianten-SDG-werkgroep-woningmarkt.pdf

[1b] CPB, “Kansrijk woonbeleid”, http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-woonbeleid

[1c] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/13/rapport-werkgroep-discontovoet-2015-bijlage

[1d] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151118/gewijzigd_voorstel_van_wet

235_3

Bij de toerekening van de vrijstelling VRH wordt ervan uitgegaan dat die vrijstelling is opgebruikt door andere vermogenscomponenten. De eerste € 150.000 wordt belast tegen 2,91% en de rest tegen 4,69%. Voor de grote vermogens wordt marginaal met 5,5% VRH-rendement gerekend.

[1e] Frans Schilder Johan Conijn , Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen. Ook in deze publicatie wordt gewezen op het belang van de vrijstelling VRH.

http://www.asre.nl/media/pdf/ASRE-research-paper2015-02-vermindering-fiscaliteit-bestaande-koopwoningen.pdf

[2] https://www.hypotheker.nl/actueel/dossiers/rentestanden/historische-rentestanden/

[3] FD, “Aantal woningbezitters met restschuld daalt snel”, http://fd.nl/ondernemen/1163304/aantal-huishoudens-onder-water-neemt-in-rap-tempo-af

[4] Prof. Dr. A.C. Rijkers, Prof. Mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, “Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomensbelasting”, blz 254. in:

” Rapport studiecommissie belastingstelsel,http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html

“Een en ander voert tot de aanbeveling de eigen woning geheel buiten de inkomensbelasting te plaatsen.”

“Het is echter niet bijzonder problematisch de kostprijs p.m. op de aangifte bij te houden zodat de vermogenswinst bij de erfenis relatief eenvoudig kan worden belast. Afschrijvingen en onderhoud zijn toe te rekenen aan het gebruik tijdens bewoning, verbouwingen verhogen de kostprijs. Bij tussentijdse verkoop wordt de vermogenswinst doorgeschoven naar de nieuwe woning of belast indien geen nieuwe eigen woning wordt betrokken.”

[5] AOW echtpaar netto € 15.040 cf SVB, inclusief vakantiegeld. Man met 17 en vrouw met 19 levensjaren op 68-jarige leeftijd. Waardevast (2% inflatie + 1% reëel) en discontovoet 3%. Benodig pensioenvermogen thans voor de AOW voor één echtpaar € 270.700. De waarde van de eigenwoning en het pensioenvermogen voor de AOW renten beide tegen 3% op.

[6] Beknopt calculatieschema voor 40,4% belasting onder het nieuwe regime. De nieuwe VRH-regeling met een progressief rendementspercentage maakt een en ander er niet eenvoudiger op.

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

235_4

Die zogenaamde verlaging van de box 1 aftrek valt dus nog reuze mee!

[7] 2.3 een vraaggerichte en efficiënte woningmarkt,

http://www.rijksbegroting.nl/2016/voorbereiding/miljoenennota,kst212449_12.html

De geciteerde grafiek:

235_11

[8] https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-achtergronddocument-feb2016-cpb-woningmarktmodel.pdf, blz. 19.

[9]  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/01/rapport-wonen-in-beweging

[10] Drs. Frans Schilder en prof.dr. Johan Conijn , “De dubbele kloof tussen koop en huur”, blz 13.

http://hdl.handle.net/11245/1.317633

[11] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderzoeken-over-bouwen-wonen-en-leefomgeving/documenten/rapporten/2013/03/01/wonen-in-ongewone-tijden

[12] CPB Woonmodel, https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/ad-gebruikershandleiding-woningmarktmodel.pdf

[13] NRC, “Huren sinds 2010 met 28,8 procent verhoogd”,  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/24/huren-sinds-2010-met-288-procent-verhoogd-4967930-a1528185

Overheidsbalans 2015

__________________________________________________

Volgens het CBS bedroeg het vermogenssaldo eind 2015 € 257 mld. een afname van € 20 mld. t.o.v. 2014. In werkelijkheid bedroeg het vermogenssaldo inclusief de belastingclaim pensioenvermogen eerder € 783 mld., een afname van € 10 mld. t.o.v. 2014.

De vermogensafname heeft voor € 19 mld. betrekking op winstrechten minerale reserves. We maakten in 2015 weer één zonnejaar aan zonne-energie op, zodat er nog ca 4.999.999.999 zonnejaren overblijven. Ook de wind zal nog wel even blijven waaien. Voor beide energiebronnen is echter geen actief op de overheidsbalans opgenomen.

De AOW-verplichting volgens het CBS het laatst berekende jaar eind 2013 € 1.356 mld. is niet in de balans opgenomen. Op basis van een meer reële benadering (Eurostat), rekening houden met de weer naar de staat terugvloeiende belasting en premies is die verplichting ca € 657 mld. Tegenover die toekomstige verplichting staat echter ook een vordering op de toekomstige generatie in de vorm van AOW-premie.

Zoals bekend houdt de EMU-schuld en het EMU-tekort geen rekening met de mutaties in het vermogenssaldo in een overigens onvolledige balans. Dit maakt dat de eisen van het Stabliteitspact volstrekt onzinnig zijn. Tel daarbij dan ook nog de ontwikkeling van de rente sinds 1992.

__________________________________________________

§1 We zijn rijk

Alvorens de overheidsbalans te behandelen laten we eerst zien hoe rijk het gemiddelde huishouden in Nederland wel niet is op basis van de meest recente gegevens:

230_4

(1) Het gemiddeld vermogen eind 2013 van de 7.481.000 huishoudens is dus geen € 150.000 maar € 391.000 als je iets verder kijkt dan de neus van het CBS lang is. [4] Maar het CBS moet natuurlijk van de regering bestraffend wijzen op de hoge hypotheekschulden {zonder kapitaalverzekeringen (€ 87 mld.) en banksparen} en niet te vergeten de eigenlijk niet bestaande overheidsschuld (2015: actief € 55 mld.). Het pensioenvermogen is alleen vermogen als het zo uitkomt, en meestal komt het het CBS en CPB niet uit.

(2) Nu zou het natuurlijk misleidend zijn, gezien de toename van het pensioenvermogen in 2014, om met deze cijfers te volstaan. Recentere gegevens voor het huishoudvermogen zijn niet bekend, maar we kunnnen natuurlijk de wel bekende gegevens toevoegen en komen dan op ca € 3,2 biljoen netovermogen:

230_5

§2 De overheidsbalans

De overheidsbalans, inclusief de belastingclaim op het pensioenvermogen exclusief een belangrijk deel van de derde pensioenpijler (claim ca 77 mld.) is als volgt op te stellen [2];

(click op tabel of ctrl+ om te vergroten)

230_1

[1] De EMU-overheidsschuld eind 2015 bedraagt €440,6 mld. Tegen martkwaarde is die schuld € 495,2 mld., door het agio van € 54,6 mld.

De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito’s, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

(2) Winstrecht minerale reserves

“De waardevermindering van 19 miljard euro heeft te maken met de lagere prijzen van deze fossiele brandstoffen. Verder speelt een rol dat de winning van aardgas is verminderd met het oog op het aardbevingsgevaar in Groningen. Hierdoor wordt dezelfde hoeveelheid gas over een langere periode gewonnen. Toekomstige aardgasbaten worden lager gewaardeerd dan huidige.” [¶1]

¶ De disconteringsvoet is niet gegeven. Die kan toch niet al te hoog zijn? Door de rentedaling zou de waarde van de rechten immers juist moeten stijgen.

Met technologische ontwikkelinge die het aardbevingsgevaar aanzienlijk mitigeren wordt geen rekening gehouden. [3]

{Als we in onze energie kunnen voorzien door windenergie en zonne-energie zal het CPB in het kader van de werkgelegenheid wel een studie produceren met als scenario dat de wind wegvalt en de zon niet langer schijnt. In  elk geval is het tamelijk demagogisch dat de afname van de aardgasbel altijd in CPB vergrijzingsstudies wordt meegenomen.}

[3] De uiterst teleurstellende toename van het pensioenvermogen in 2015 maakt dat het vermogen van de overheid nauwelijks toeneemt.

De in [1] gegeven grafiek van het CBS laat zich als volgt uitbreiden:

230_3

(1) Aan de CBS-grafiek [1] is de belastingclaim op het pensioenvermogen, het daaruit resulterende reële vermogenssaldo en de overheidsschuld tegen marktwaarde toegevoegd.

(2) De conclusie van het CBS is

“Het vermogenssaldo was eind 2015 op het niveau van 2002. In 2008 bereikte het saldo een piek. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de waardering van de olie- en gasreserves.”

Op grond van de grafiek kan de lezer zelf zijn conclusie trekken.

(3) Tranentrekkend is het niveau van de analyse van het CBS en de toelichting op de overheidsbalans zelf.

______________

Laatst bijgewerkt 20 juli 2016

[1] CBS, “Waardevermindering gasreserve maakt overheid armer”, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/waardevermindering-gasreserve-maakt-overheid-armer

[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82790ned

[3] http://www.gasgenerationgroup.nl/

[4] https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/26/welvaart-in-nederland-2016%20, blz 90.

Besteedbaar inkomen

____________________________________________

Het CBS concludeerde onlangs dat de lage inkomsten relatief veel indirecte belastingen betalen.[1] Dat hoeft niet te verbazen: Caminada en de Kam kwamen al eerder veel gedetailleerder tot een zelfde conclusie.[2a]

In het CBS artikel op de website werd ook ingegaan op de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen en dat ook nog per inkomensdeciel. [1b; 1c]

Aan de hand van een aantal posten zullen we in §3 laten zien dat op het door het CBS bepaalde bruto- en besteedbaar inkomen het nodige valt af te dingen.

De kritiek richt zich met name op het inkomen uit de vermogenscomponenten pensioenen, eigen woning, aanmerkelijk belang vermogen, ondernemingsvermogen en beleggingen, kortom het hele vermogen.

Één blik op onderstaande cijfertabel is voldoende om nattigheid te voelen inzake het door het CBS aangeleverde cijfermateriaal:

228_0

Op grond van §3 wordt het volstrekt onbegrijpelijk waarom de media zoveel waarde hechten aan deze CBS inkomensdeciel cijfers die grotendeels op broddelwerk zijn gebaseerd.

____________________________________________

§ 1 CBS gegevens  [1]

Allereerst geven we een  overzicht van het traject bruto-inkomen – besteedbaar inkomen zoals die door het CBS wordt aangereikt:

Tabel 1 Traject bruto-inkomen – besteedbaar inkomen van door het CBS geselecteerde posten:

228_1

(1) Tabel 1 geeft een selectie uit de posten die het traject bruto-inkomen – besteedbaar inkomen weergeven. Daardoor tellen de rubrieken ook niet door. In §2 wordt een doorlopend overzicht gegeven, dat aan dezelfde Statline tabel is ontleend. De CBS-begrippen bruto-inkomen en besteedbaar inkomen worden in [1b] nader toegelicht.

[3] De indirecte belastingen betreffen de omzetbelasting (BTW), accijnzen, verbruiksbelasting, milieubelasting op energie en water, assurantiebelasting en motorrijtuigenbelasting. [1c]

Het CBS relateert de indirecte belastingen aan het bruto-inkomen. [1] Meer in detail is dat eerder gedaan. [4a; 4b]  Je kunt die posten ook relateren aan het besteedbaar inkomen, dat door herverdeling een tikkeltje gelijkmatiger is verdeeld. [4c] Gegeven de makke in de bruto-inkomen en besteedbaar inkomen cijfers kan ik me daar echter niet zo over opwinden.

§ 2 Traject Bruto-inkomen – besteedbaar inkomen [3]

Onderstaand geven we een completer plaatje van het traject bruto-inkomen naar besteedbaar inkomen.

Tabel 2 Traject bruto-inkomen – besteedbaar inkomen 2006 – 2014. [1b; 1c]

228_1

(1) De toename per jaar is het meetkundig gemiddelde voor de periode 2007 – 2014. De inflatie (CPI) in deze periode bedroeg gemiddeld 1,9% p.j.

(2) Voor het bruto-inkomen is, om aansluiting te houden, de indeling van het CBS aangehouden hoewel b.v. de presentatie van de zorgtoeslag inconsequent is.

Tabel 3 Traject bruto-inkomen – besteedbaar inkomen 2014 per inkomensdeciel.

228_2

(1) CBS [1a]:

” De totale druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen, indirecte belastingen, lokale heffingen en premies Zorgverzekeringswet voor alle vijf inkomensgroepen kwam uit op een nagenoeg gelijk niveau van rond de 37 procent in 2013.” [De belastinggegevens voor 2014 zijn nog niet beschikbaar]

(2) Als het CBS de belastingen relateert aan het bruto-inkomen blijkt dat onder dat bruto-inkomen box 1 (tabel), box 2 (25%) en box 3 (30% forfaitair)  maar ook onbelast bruto-inkomen bij elkaar geteld worden. Ook vallen sommige inkomsten nog onder de vennootschapsbelasting die niet begrepen is in de belastingen. Daarnaast is het gehanteerde inkomensbegrip, behalve voor de loonslaaf, nogal fiscaal gedreven. Het daaruit resulterend belastingpercentage zal dan ook niet al te betekenisvol zijn.

[3] In § 3 gaan we nader in op een aantal geselecteerde posten en (2) nader uitgewerkt.

§ 3 Nadere toelichting aantal geselecteerde posten uit de tabellen in §2

3.1  Pensioenen

De pensioenpremie bedraagt volgens het CBS voor 2014 in totaal € 35,8 mld. Dat is een incompleet plaatje omdat een belangrijk deel van de derde pensioenpijler niet wordt meegenomen. Men moet eerder aan een bedrag van ca € 45 mld. denken. Maar dat is natuurlijk niet alles, exclusief de derde pensioenpijler nam het pensioenvermogen in 2014, een bijzonder goed jaar, met € 211,4 mld. toe. Er wordt tenslotte ook rendement gemaakt. In de € 211,4 mld. is de eerder genoemde € 35,8 mld. pensioenpremie begrepen. Alleen de pensioenfondsen maakten in 2014 volgens DNB netto, na aftrek beleggingskosten al een rendement van € 174,5 mld. Van die hele € 211,4 mld. bruto-inkomsten in 2014 (netto tegen t.z.t. gemiddeld 35% belasting € 137 mld.) neemt het CBS in zijn inkomensstatistiek onder besteedbaar inkomen in het geheel niets op. Het besteedbaar inkomen is daarmee substantieel te laag voorgesteld en de belasting ook. Aangezien tot voor kort 41% van de pensioenpremie tegen 52% belasting werd afgetrokken (7-8% huishoudens) heeft dit ook consequenties voor de verdeling over de inkomensdecielen.

[Voor die post-modernisten die dit ook maar een mening vinden zou ik willen zeggen dat ze hun oor eens te luister moeten leggen bij een goed betaalde directeur die zijn afkoopregeling van b.v. € 1,5 mln. gebruikt om zijn forse pensioentekort aan te vullen. Deze directeur zal toch tegen zijn ega zeggen dat hij dit jaar bijzonder goed geboerd heeft, zodat er wel een extra japonnetje vanaf kan. Volgens de CBS-statistiek moest hij het alleen met zijn gebruikelijke jaarlijkse hongerloon doen.

Als ik stevig voor pensioen spaar hoef ik geen vermogen voor de oude dag aan te houden en kan ik dat geld dat er anders voor weggelegd zou moeten worden nu extra besteden. Een nadeel van de omkeerregel pensioenen is wel dat het belastinggeld dat de staat zo mist wel nu extra op tafel moet worden gelegd, terwijl je straks over je pensioenuitkering ook gewoon belasting betaalt.]

3.2 Eigen woning en huur

228_4

(1) Het heffingsvoordeel is ontleend aan (5)

(2) De inkomsten eigen woning en de hypotheekrente komen in tabel 2 voor onder bruto-inkomen en zijn netto afgetrokken van het besteedbaar inkomen. Voor de 4.284.000 huishoudens met een eigen woning wordt een besteedbaar inkomen getoond waar de woonlasten al grotendeels af zijn, de huurder mag de huur nog betalen uit zijn besteedbaar inkomen. De in de huur begrepen rente mag hij niet aftrekken.

(3) De inkomsten uit eigen woning zijn met 1,2% van de WOZ-waarde is duidelijk te laag. Het negatieve netto inkomen van € 18,9 mld. is derhalve volstrekt onjuist in de tabellen 2 en 3 opgenomen. De eigen woning als consumtiegoed dient uit het besteedbaar inkomen betaald te worden.

(4) Overeenkomstig zou je natuurlijk de huurtoeslag ook moeten elimineren of je zou die toeslag moeten meenemen als een correctie op te hoge belastingen en premie volksverzekeringen die de staat incasseert.

3.3 Aanmerkelijk belang

Het 10e vermogensdeciel neemt 98% van het door het CBS geregistreerde aanmerkelijk belang vermogen voor zijn rekening en we zullen ons op die groep concentreren:

228_5

(1) De waardering van het aanmerkelijk belang is beter de beoordelen aan de hand van de Quote 500 en mist elke relatie met de werkelijkheid. Per 1/1/2011 is er sprake van integrale waarneming i.p.v. steekproef.

(2) Het salaris van de grootaandeelhouder is het bedrag dat niet als winst wordt uitkeerd of ingehouden. Hoe hoger het salaris, hoe meer pensioen je kan opbouwen. Bij een ab-belang is er een marginale toetsing door de belastingdienst. Dit inkomen wordt belast in box 1.

(3) Het dividend is er alleen nog als ( 2) niet voldoende is of als er andere aandeelhouders zijn die geld willen. Dit inkomen wordt belast in box 2 tegen gewoonlijk 25%. Een tariefsverlaging (2007/2014) helpt om de ab-houder te verleiden om de uitkering op te krikken. Het inkomen zal eerst belast zijn als vennootschapsbelasting en ik denk niet dat deze post in de belastingen zit die het CBS opvoert. In 2014 werd € 4.302 mln. aan dividend uitgekeerd. Als we uitgaan van gemiddeld 22% vennootschapsbelasting is hierover ca 22% van  4.302/0,78 of € 1.203 mln. vennootschapsbelasting betaald. die ook onder belastingen zou moeten worden opgenomen.

(4) De fluctuaties in de aantallen ab-inkomen genieters missen elke logica. Het verschil in de vermogensverdeling naar vermogen en naar inkomen wordt mede veroorzaakt door het inkomensbegrip. Een gedetaillerde analyse van het verschil (grafiek 3) is het CBS ons, geloof ik, al jaren schuldig ondanks het fraaie schema. [1; 5]

3.4 Ondernemingsvermogen

228_6

(1) In de post belastingen zal ongetwijfeld rekening gehouden zijn met zelfstandigeaftrek en MKB-winstvrijstelling, waarmee de ondernemer t.o.v. de werknemer flink wordt voorgetrokken.

(2) Het inkomen uit onderneming bestaat uit de behaalde winst. Dat is volgens mij de winst uit de aangifte. Dat betekent dat anomalieën in het fiscale winstbegrip klakkeloos overgepend worden. Ook de Fiscale Oudedags Reserve verdwijnt zo uit het beeld. Uiteraard is het fiscaal vermogen behept met dezelfde gebreken, zodat ook een correctie i.v.m. mutatie in de stille reserves niet mogelijk is.

3.5 Belegd vermogen

Tot slot geven we nog even het rendement op het overig vermogen. We volstaan met de cijfers die nauwelijks voor zichzelf spreken.

228_7

(1) Goed om te constateren dat de 2008 bankencrisis geheel aan ons verbijgegaan is, maar misschien mist het CBS het een en ander in zijn cijfermateriaal?

(2) Geld op de bank brengt bijna niets op maar doet nauwelijks onder voor het rendement op het overige vermogen als we het CBS mogen geloven. Nu alleen Wiebes nog even overtuigen.

[3] De dividendbelasting wordt met de inkomstenbelasting verrekend. Over het dividendinkomen is eerst vennootschapsbelasting betaald. [Voor de uiterst “heldere” CBS-toelichting van de post belastingen zie [9])

[4] Om toch een tipje van de sluier op te lichten onderstaande tabel 3.3 van het CPB [7]:

228_8

Kijk, zo snappen we de cijfers ten minste weer een beetje, los van de afwijkingen. Koerswinsten, kun je kennelijk volgens het CBS niet besteden en hoef je niet tot het bruto-inkomen of besteedbaar inkomen te rekenen. Voor de vermogensrendementsheffing zie de CPB studie. [7] Die koers-winsten/verliezen zijn overigens netto, de belasting in box 3 is al betaald.

Als we de bevindingen in §3 samenvatten onstaat het volgende beeld:

228_9

§4 Conclusie

Het zal duidelijk zijn dat, zonder naar volledigheid te willen streven, op grond van § 3, zowel bij het bruto-inkomen en het besteedbaar inkomen van het CBS de nodige kanttekeningen zijn te plaatsen.

Op basis daarvan valt te concluderen dat er door de media onterecht veel waarde wordt toegekend aan de door CBS beschreven inkomensontwikkeling en de decieltoerekening terwijl voor substantiële inkomensrubrieken inzicht in de juiste inkomstenbedragen ontbreekt. Het CBS zou dan ook veel meer voorbehouden moeten maken bij het publiceren van die cijfers of gewoon zijn statistieken beter op orde moeten brengen. Dat kost echter geld en mankracht en dat mag je van Asscher daar niet aan uitgeven.[8] Minister Asscher: “Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.” [8] De vele aanbiedingen op de tv met de aanbieding twee brillen voor de prijs van één helpen hem mogelijk op weg.

_______________

Laatst bijgewerkt 21 juli 2016

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/lage-inkomens-betalen-relatief-veel-indirecte-belasting

[1b] StatLine – Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Toelichting

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/64336C62-2A10-4477-A339-A2B154B8ED47/0/integraalhuishoudensinkomenmicrodata.pdf

“Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het bruto inkomen, minus betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Voor alle personen in het huishouden worden de betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting van het bruto inkomen afgetrokken. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo het besteedbaar inkomen van het huishouden te bepalen. Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de exechtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden. Premies ziektekostenverzekering betreffen alleen de premies voor de verplichte basisverzekering”

Zonder definitie van bruto-inkomen weet je dan nog niets:

“Het bruto inkomen van het huishouden is gelijk aan het primair inkomen plus het overdrachtsinkomen. Voor alle personen in het huishouden worden het primair inkomen en het overdrachtsinkomen samengeteld. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo het bruto inkomen van het huishouden te bepalen. Het overdrachtsinkomen bestaat uit uitkeringen inkomensverzekeringen (Werkeloosheidswet Documentatierapport IHI 13 (WW), Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), pensioen), uitkeringen sociale voorziening in het kader van de geldende Bijstandswet (Bijstand), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) etcetera), gebonden uitkeringen (huurtoeslag en dergelijke), en overige ontvangen inkomensoverdrachten om niet (alimentatie).”

Het CBS besteedbaar inkomen is dus niet het netto bedrag dat een huishouden op zijn eigen bankrekening krijgt: de hypotheekrente en de particuliere sociale verzekeringen zijn daar al ten dele vanaf, de bijtelling eigen woning zal je niet op je bankrekening aantreffen. De huurder moet uit het besteedbaar inkomen wel zijn huur (inclusief rente) betalen, maar mag die rente weer niet fiscaal aftrekken.

Onderstaand CBS overzicht maakt dde samenhang duidelijk (Welvaart Nederland 2014:

conceptueel kader

[1c]  StatLine – Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken particuliere huishoudens

Aaanvullende toelichting in spreadsheet:

“De indirecte belastingen op bestedingen zijn geschat met behulp van gegevens over bestedingen uit het Budgetonderzoek. Indien voor een groep huishoudens met specifieke kenmerken minder dan 50 waarnemingen uit het Budgetonderzoek beschikbaar zijn, worden cijfers over bestedingen, indirecte belastingen en druk onvoldoende betrouwbaar geacht en niet getoond.”

[2a] C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, “Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek”, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html

en ouder:

Rens Trimp, Flip de Kam, “De drukverdeling van collectieve lasten”, ESB, 25 november 2011, http://esb.nu/esb/20010862/de-drukverdeling-van-collectieve-lasten

anders althans voor BTW:

[2b] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk

[3a] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70991ned&D1=2&D2=0-15&D3=0&D4=a&HDR=G3,T,G2&STB=G1&VW=T

[3b] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70991ned&D1=2&D2=16-125&D3=0&D4=a&HDR=G3,T,G2&STB=G1&VW=T

[4]https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

[5] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/43/belastingvoordeel-woningbezit-is-280-euro-per-maand

[6] Wiemer Salverda, “Ongelijkheid in Nederland”, http://www.wbs.nl/system/files/piketty_socialisme_en_democratie_webeditie_18_mei_2014_0_1.pdf

[7] CPB, http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-achtergronddocument-16mrt2015-het-financieel-vermogen-box3-verdeling-en-belasting.pdf

[8] Het uiterst informatieve en ontluisterende verslag van de Pikety discussie in de Tweede Kamer:

http://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/kamervragen-naar-aanleiding-mj-stuk.pdf, blz. 3 of 7.

[9] De definitie van belastingen [spreadsheet 1b] roept meer vragen op dan die beantwoord:

“Bedrag aan verschuldigde inkomsten- en vermogensbelasting. De inkomstenbelasting betreft de belasting die over het inkomen van het betreffende jaar verschuldigd is. Het bedrag is het saldo van de verschuldigde (bruto) inkomstenbelasting (IB) en het IB-deel van de heffingskorting (vanaf 2001). Indien geen aanslag inkomstenbelasting is opgelegd is de inkomstenbelasting gelijk aan de voorheffingen in de vorm van loonbelasting en dividendbelasting. De vermogensbelasting is gebaseerd op het vermogen op 1 januari van het volgende jaar. Met ingang van 2001 is de vermogensbelasting afgeschaft.”

Netto overheidsschuld 31-3-2016

__________________________________________________

 

vervallen

__________________________________________________

ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW 2015

______________________________________________

Nu het pensioenfonds PME het op 23 juni ook heeft behaagd om zijn jaarcijfers 2015 eindelijk te publiceren kunnen we beginnen met het jaarlijkse overzicht van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen die bijna 57% van het pensioenvermogen van alle pensioenfondsen uitmaken.

We beginnen met een uitgebreide versie van de kerncijfers, zoals die eens per kwartaal op deze site worden opgenomen op basis van de beknopte kwartaalcijfers. (zie hier voor Q2 2016).

De beroerde toestand van de vijf pensioenfondsen komt aan de hand van die cijfers aan de orde. Die stand heeft alles te maken met ons huidige door de overheid opgelegde FTK regels, die volledig zijn losgezongen van de werkelijkheid. Tot slot wordt kort ingegaan op de gebrekkige hervormingsvoorstellen van DNB en AFM.

______________________________________________

§1 Kerncijfers

(click op tabel of CTRL + om te vergroten)

207_1

Commentaar/Toelichting

(e) De actuele dekkingsgraad per 31 mei 2016 geeft de meest actuele stand weer. Bij een dekkingsgraad van 90% komt men dus 10% voorziening tekort om nominale pensioenen te kunnen uitkeren. Wie het overrendement vervolgens in zijn zak steekt, vermeldt de toezichthouder niet. Een goed uitgewerkt herstelplan zou hier inzicht in kunnen geven, maar dat wordt de pensioendeelnemers veelal onthouden. Dat is alleen voor de pensioenbobo’s weggelegd, men mocht immers eens vragen stellen.

(f) De gemiddelde rente is gebaseerd op de door DNB voorgeschreven UFR. Omdat die UFR losgezongen is van de werkelijkheid mogen de fondsen voor hun herstelplan en bij de vaststelling van de (gedempte) pensioenpremie rekening houden met rendementen zoals die door de commissie parameters zijn vastgesteld. Als de actuele dekkingsgraad boven een kritische dekkingsgraad grens ligt kan het fonds in een periode van 10/11 jaar het zgn. reservetekort aanvullen. Omdat de meeste pensioenfondsen dit tot voor kort, althans op uiterst geduldig paper lukte, ligt de lat dus niet al te hoog. (zie de bijdrage It is my money and I need it now!) en §5.

(g) In de jaarrekening 2014 kon door de trage besluitvorming bij DNB niet tijdig rekening worden gehouden met een aanpassing van de UFR. Daarnaast werd de UFR anders bepaald. Het substantiële effect op de beleidsdekkingsgraad per 1/1/ 2015 ziet u hier voor zover dat is vermeld. Het leidde tot onnodige window dressing in de jaarrekening 2014 en zette de ingediende herstelplannen direct op achterstand.

(j) De kritische dekkingsgraad laat zien bij welke dekkingsgraad je geen herstelplan kan fabuleren dat de toets der kritiek van DNB kan doorstaan. Afstempeling van pensioenrechten is dan niet langer te vermijden. Bij het ABP wachten de getallen A en B nog op invulling in het jaarverslag (blz. 16).

(k) De reële beleidsdekkingsgraad zou de reële actuele dekkingsgraad moeten zijn die aangeeft wat de dekkingsgraad is als de verplichtingen tegen voor prijsinflatie opgenomen uitkeringen worden berekend. Omdat de rekenrente dan nog steeds de UFR is, is er verder niets reëel aan. Vroeger werd nog uitgegaan van waardevaste uitkeringen, maar daar zit met de lage rente flink de klad in. Overigens is het verschil door de geringe loonontwikkeling de laatste jaren verwaarloosbaar. (zie regel 01 voor het ABP)

(n) Hoewel de algemene reserve door het CBS, DNB en CPB niet tot het pensioenvermogen wordt gerekend voor het vermogen van de huishoudens doen wij dat lekker toch. In 2015 ging zo 33,5 mld. door het afvoerputje. Normaal wordt het effect van de rekenrente geabsorbeerd door de rendementen. (§7) In 2015 kregen we ook te maken met uiterst lage rendementen – zie c1 in vergelijking met d1.

(r-s) Uit het tekort t.o.v. het minimum vereist eigen vermogen kan men opmaken dat het pensioenfonds voorlopig het geld nodig heeft om uit de tekortsituatie te komen. Daarna moet het nog proberen om op het vereist eigen vermogen te komen in 10 jaar tijd. (zie t)

(y) Als je een kostendekkende pensioenpremie vaststelt op basis van de UFR-rekenrente ligt dat percentage boven de 30% (zie bpfBOUW en ook deze bijdrage voor een welvaartsvast pensioen) Aangezien noch de werkgever noch de pensioendeelnemer een dergelijke premie wil ophoesten, kun je ook de pensioenambitie wel vaarwel zeggen. Daarom mag je van de wetgever (de overheid is ook werkgever en heeft dus twee petten op) de premie dempen door rekening te houden met een “reëler” rendement. Het DNB rapport over de financiële situatie van de pensioenfondsen laat zien hoe die pensioenfondsen dan in de problemen komen. (zie §3)

(a1-c1) Het rendement over 2015 is uiterst laag t.o.v 2014. Dat hoeft niet te verbazen en komt mede doordat pensioenfondsen met vastrentende waarden ( > 50%) zich systematisch rijk rekenen ten koste van toekomstige rendementen als de rentestand daalt (agio).

(e-f) Het gemiddeld meetkundig gemiddeld rendement geeft een beter beeld dan het rekenkundig gemiddelde rendement. Dat zeer behoorlijke rendement verdwijnt al vele jaren in het zwarte gat dat rentetermijnstructuur heet.

(n1) Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar onder de ca 104,2% blijft moet het pensioenfonds verplicht korten. Het mag die korting echter wel over 10 jaar uitsmeren.

(01) De indexatie achterstand is een natuurlijke verbintenis naar de deelnemers die vermoedelijk op basis van het herstelplan nooit tot uitkering zal komen. Informatie daarover op basis van het herstelplan wordt de pensioendeelnemers systematisch onthouden.

§2 Reservetekort 31-12-2015

Pensioenfondsen moeten extra vermogen aanhouden om bepaalde risico’s op te vangen. Het behoort tot de haut finance folklore om elk jaar het reservetekort te bepalen aan de hand van de door het FTK voorgeschreven risico’s. Voor alle risicocategorieën moeten voorgeschreven risicoscenario’s worden doorgerekend bij een betrouwbaarheidsniveau van 97,5% en een horizon van één jaar. Hierbij zijn sommige risico’s dermate gezocht dat er door de pensioenfondsen, onder het toeziend oog van DNB, geen waarde aan wordt toegekend. Deze grootheid is van belang omdat het herstelplan er voor moet zorgen dat dit tekort in 10 jaar wordt ingelopen, rekening houdend met de voorgeschreven rendementen, en een tot het uiterste afgeknepen gedempte pensioenpremie. (zie §3)

Dat tekort ontstaat in elk geval doordat de door de DNB voorgeschreven rekenrente moet worden gehanteerd bij het bepalen van de pensioenverplichting. Voor de vijf grote fondsen is het tekort als volgt:

(click op tabel of CTRL+ om te vergroten) 

207_2

(1) Het gemiddelde reservetekort bedraagt 39,8% van de pensioenverplichtingen. Door een redelijk arbitraire aftrekpost genaamd diversificatie-effect mag je van dat tekort weer gemiddeld 15,5% aftrekken zodat 26,3% reservetekort overblijft (€ 179 mld.). [2] Voor de vijf fondsen is de diversificatie aftrek dus gezamenlijk 38,8 % van het reservetekort.

(2) Aangezien het reservetekort voor alle pensioenfondsen 23% bedraagt nemen de vijf grote fondsen 68,2% van het reservetekort voor hun rekening.

(3) In plaats van het kabbalistisch bepaalde reservetekort, kun je natuurlijk ook een 20% grote buffer aanhouden. Dat scheelt een hoop rekenwerk en tekst.

§3 De beroerde stand van zaken bij bijna alle pensioenfondsen

Aan het rapport van DNB ontlenen we [3]:

221_0

(1) Alleen bpfBOUW zit in categorie **. De overige vier bedrijfspensioenfondsen zitten in de categorie * met een pensioenvermogen kleiner dan het Minimum Vereist Eigen Vermogen. Deze vier fondsen maken 56% van de totale pensioenverplichtingen van alle pensioenfondsen uit.

§4 Historisch rendement

Het historisch rendement laat zich als volgt grafisch weergeven:

207_3

(1) Ondanks de bankencrisis was het meetkundig gemiddeld rendement in de periode 2003-2015 dus zeer aanzienlijk.

§5 Historisch verloop UFR 31 december [4]

207_4

§5 Enkele ruwe scenario’s

In plaats van die onzinnige opstellingen binnen het Financieel ToetsingsKader hadden de pensioenfondsen ook enkele scenario’s kunnen toelichten die wel inzicht geven in de stand van zaken. Voor een twintig jarige pensioenuitkering van nominaal € 10.000 ziet het plaatje bij pensionering er bij verschillende parameters ruwweg als volgt uit:

207_5

(1) Volgens de richtlijnen moet er ca € 184.657 in kas zitten om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. (eigenlijk 104,2% of € 192.413)

(2) Gaan we uit van 1,9% rente (CPB mltv 2021) en een rendement op zakelijk waarden van 4,9% (risico-opslag 3%), dan wordt bij een mix van 50% het gemiddeld rendement 3,4%. De dekkingsgraad wordt dan bij een nominale uitkering 125%. Bij 1,8% inflatie wordt die dekkingsgraad 107% en na indexatie met een loonstijging van 1% wordt de dekkingsgraad 98%.

(3) Het rendement in scenario 1 is bepaald op de 3,7% van de herstelplannen [3] plus een UFR rekenrente van 1,67%, een inflatie van 0% en een loonstijging van 0%. De dekkingsgraad is dan 145%. Het zal duidelijk zijn dat het schrijven van een herstelplan onder deze omstandigheden een fluitje van een cent is. “DNB beoordeelt in hoeverre het herstelplan voldoet aan de eisen die het nieuwe toetsingskader stelt. Hoewel het nieuwe kader meer tijd en beleidsruimte biedt, moeten pensioenfondsen hun prognose wel goed en reëel onderbouwen.”[5] We moeten dus aannemen dat het percentage rendement van 3,7% bovenop de UFR reëel is. Voor 2015 had DNB in elk geval de schijn al tegen.

(4) In scenario 2 gaan we uit van een pensioenambitie van 2% inflatie en 1% loonstijging met het rendement uit scenario 1. De dekkingsgraad wordt nu 114%.

(5) Tot slot de vuistregel waarbij geldt dat als de (inflatie + loonstijging) = rendement dat dan de CW gelijk is aan de som van de nominale uitkeringen. Bij een rendement van 3% komt men dan € 15.343 tekort.

(4) De werkelijk uitkering is natuurlijk mede afhankelijk van de FTK indexatieregels, zodat de werkelijke uitkomst afwijkt omdat er b.v. teveel geld in de pot blijft zitten of er bij uitkering te veel/ te weinig geld uitgaat. Het herstelplan zou daar inzicht in geven als de pensioenfondsen i.t.t. tot hun lulverhalen in het jaarverslag echt transparant waren.

§6 Verloop pensioenverplichtingen 2008-2015

207_6

(1) in 2015 werd er slechts € 1.080 mln aan rente toegevoegd op een pensioenverplichting van € 636 mld. aan het begin van het jaar. Voor een match met de rendementen zie §7. In feite moeten de pensioenfondsen gewoon de bij de premievaststelling vastgestelde rente toevoegen en is de rest wijziging rentetermijnstructuur.

Per fonds zijn de mutaties als volgt weer te geven:

207_7

(1) Voor de rentedekking en de premiedekkingsgraad zie §3.

§7 Beleggingsresultaten en wijziging rentetermijnstructuur

207_8

(1) De uiterst florissante rendementen zijn praktisch geheel verdwenen in het zwarte gat dat rentetermijnstructuur heet.

Grafisch is de ontwikkeling als volgt:

207_9

§8 Gebeurtenissen na balansdatum

Gegeven de dynamiek van de financiële markten en de wijzigingen in het FTK is de dekkingsgraad na balansdatum fors gedaald. De fondsen ABP (vaststelling 28 april 2016), PFZW (22 april 2016) en hun accountants kenden blijkens de jaarrekening nog geen gebeurtenissen na balansdatum. Het PMT (31 mei 2016) en PME (9 juni 2016) en hun accountant (E&Y) wijzen inmiddels wel op de gebeurtenissen na balansdatum. {voor de tekst zie [6]} Het bpfBOUW (19 mei 2016) en zijn accountant konden nog geen plaats inruimen in de jaarrekening om onder Overige gegevens de gebeurtenissen na balansdatum te adresseren.

PMT en PME wijzen op de gebeurtenissen in respectievelijk de eerste twee maanden en de eerste drie maanden van 2016. [6] Deze gebeurtenissen waren de drie andere fondsen ook genoegzaam bekend bij het opstellen van hun jaarrekening, Het ABP publiceerde dekkingsgraad eind maart 2016 op 21 april met de volgende tekst

“De financiële positie van ABP blijft zorgelijk in het eerste kwartaal van 2016. De actuele dekkingsgraad was eind maart 90,4%. Dat is nét boven de kritische grens van ongeveer 90%, die eind december bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft.’”

en het PFZW op 21 april 2016

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank is bedoeld om de rente laag te houden. Een lage rente is nadelig voor de financiële positie van pensioenfondsen omdat de verplichtingen daardoor toenemen. En dat leidt ertoe dat we onze ambitie om het pensioen van onze deelnemers te indexeren niet kunnen waarmaken. We maken ons grote zorgen over de gevolgen die de geforceerde lage rente op de langere termijn kan hebben. De economie wordt nu wellicht aangejaagd, maar dit gebeurt op kunstmatige wijze waardoor de zo nodige structurele hervormingen uitblijven.” 

Tot zover de geroemde transparantie van de drie grote pensioenfondsen die in hun jaarrekening zo duidelijk afwezig is.

§9 Deplorabele toestand pensioenfondsen

Zoals we aan de hand van de gegevens hebben kunnen zien is de deplorabele toestand van de pensioenfondsen in belangrijke mate te wijten aan de voorschriften van het FTK. Dat DNB en AFM het huidige pensioenfondsen willen hervormen is toe te juichen. [7] Een goed begin zou zijn om deze toezichtorganen zelf kalt te stellen. Beide toezichtsorganen lopen immers met een grote boog om de echte knelpunten heen:

DNB [7a]

Voor bouwsteen 1 is een allocatie van het persoonlijk pensioenvermogen noodzakelijk en dient de doorsneeproblematiek, een premieverrekeningsmethode tussen de actieve deelnemers, te worden opgelost.

Bouwsteen 2 gaat uit van een individueel leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid met desgewenst een collectieve buffer om rendementsfluctuaties op te vangen.   Met de buffer halen we het generatieconflict weer in andere vorm weer in huis en blijven we met de pensioenbobo’s opgescheept.  

De gotspe en dooddoener in dit vijf na twaalf scenario is:

“Ten slotte is het van belang dat de transitie naar een nieuw stelsel op een evenwichtige wijze plaatsvindt. Dit vergt zorgvuldige analyse en besluitvorming. Het is zaak om hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen.”

AFM

“De AFM vindt de volgende drie uitgangspunten van belang bij het toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel: een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer, rekening houden met de verschillen tussen deelnemers en een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer.” [7b]

Het AFM doet in zijn position paper of je de pensioenregeling begint met een schone lei en het loopt met een grote boog om de transitieproblematiek heen.

Algemeen geldt dat

♦ Het Langlevenrisico niet wordt geadresseerd.

♦ De stelling dat het beleggingsbeleid leeftijdsafhankelijk moet worden gemaakt waarbij jongeren meer en voor ouderen minder risicovol kan worden belegd, wordt klakkeloos overgenomen. Wie die beslissing voor de deelnemers neemt, is onduidelijk. De pappagaai-achtige onderbouwing van de stelling, geliefd in pensioenbobo kringen, ontbreekt ook.

♦ Uiteraard wordt de governance ook niet geadresseerd, bij een werkelijk persoonlijke pensioenrekening kunnen we het wel zonder regelneef toezichthouders van het huidige type stellen. De fianciële maffia is echter van alle tijden en de ervaring met 7 miljoen woekerpolissen maakt dat een kritische en waakzame toezichthouder wel op zijn plaats is. Het is daarbij ook van belang dat die toezichthouder over individuele gevallen direct met naam en toenaam mag rapporteren.

_____________

Laatst bijgewerkt 27 juni 2016

[1a] Jaarverslag ABP, https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/jaarverslag.aspx

[1b] Jaarverslag PFZW, https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-presteren-we/paginas/jaarverslagen.aspx

[1c] Jaarverslag PMT, http://www.bpmt.nl/actueel/pmt-publiceert-jaarverslag-2015#.V3EWPbh96Uk

[1d] Jaarverslag PME. https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/jaarverslag-2015-pme-online

[1e] Jaarverslag bpfBOUW, https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/ons-beleid/jaarverslagen/

[2] http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws%20archief/Brief_KampTK_Bijlage_BeleidsnotaUitwerking-herziening-berekeningssystematiek.pdf , blz. 5:

“Voor de vaststelling van het totale VEV wordt de impact voor de afzonderlijke risicofactoren geaggregeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met diversificatie-effecten. Doordat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment zullen manifesteren, is het VEV op geaggregeerd niveau lager dan de som van de afzonderlijke componenten. Gemiddeld genomen valt hierdoor het VEV ruim 30 procent lager uit dan wanneer er geen rekening zou worden gehouden met diversificatie. De relatieve impact van de herziening op het diversificatie-effect is gemiddeld genomen beperkt. Ook daarbij is sprake van verschillen tussen fondsen. Afhankelijk van de beleggingsmix van een fonds neemt het effect van diversificatie tussen verschillende risicoscenario’s toe dan wel af.”

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/05/20/rapport-dnb-over-financiele-positie-pensioenfondsen

[4] http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-markten/rentes/index.jsp

[5] http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb325664.jsp

[6] Gebeurtenissen na balansdatum

PMT is een andere mening toegedaan (31 mei 2016) :

“In de eerste twee maanden van 2016 is de dekkingsgraad sterk gedaald door negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, met name een sterke rentedaling. Eind februari 2016 bedroeg de dekkingsgraad 89,6%, dat is onder het kritieke niveau van het herstelplan en tot nu toe het laagste niveau dit jaar (zie paragraaf Solvabiliteitsrisico). Hierdoor is de kans op een verlaging van de pensioenafspraken in 2017 sterk toe genomen.”

Ook de accountant drs. J. Niewold RA (E&Y) heeft een andere taakopvatting:

“Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Herstelplan en mogelijke pensioenverlaging’ in het bestuursverslag alsmede de gebeurtenissen na balansdatum waarin de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen van de dekkingsgraad in de eerste vier maanden van 2016 zijn beschreven. Deze aangelegenheid doet geen afbreuk aan ons oordeel.”

PME heeft een gelijke taakopvatting (9 juni 2016):

“In de eerste drie maanden van 2016 is de dekkingsgraad sterk gedaald door negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, met name door een sterke rentedaling. Eind maart 2016 bedroeg de dekkingsgraad 90,8%. Hierdoor is de kans op een verlaging van de pensioenaanspraken in 2017 toegenomen”

en dezelfde accountant als PMT rapporteert:

“Ontwikkeling van de dekkingsgraad

Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de jaarrekening, het bestuursverslag, alsmede de gebeurtenissen na balansdatum waarin een mogelijke pensioenverlaging als gevolg van de ontwikkelingen van de (beleids)dekkingsgraad in de eerste drie maanden van 2016 is beschreven. Deze aangelegenheid doet geen afbreuk aan ons oordeel.

[7a] http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb342808.jsp

[7b] https://www.afm.nl/~/profmedia/files/afm/2016/postion-paper-pensioenstelsel.ashx

Bepaling pensioenvermogen

_____________________________________________

In deze bijdrage benaderen we het pensioenvermogen voor de periode 1995 -2015. Het pensioenvermogen bestaat uit de pensioenverplichtingen voor zover uit de statistieken te herleiden valt en indien beschikbaar de algemene reserve van de pensioenfondsen. De benadering is zo goed of eerder zo kwaad als dat gaat, herleid uit de onvolledige en daarmee gebrekkige statistische gegevens van het CBS en DNB. [1]

Het pensioenvermogen eind 1e kwartaal 2016 bedraagt ca € 1.415 mld., als je de zgn. derde pensioenpijler meeneemt komt het zelfs rond de € 1,6 bln. [2] De staat heeft hierop een latente belastingclaim van ca 35% of € 495 mld. exclusief derde pensioenpijler. Daarmee heeft de staat dus geen overheidsschuld ( € 442 mld.). [3] Ook het zgn. overheidstekort is een fictie gezien het jaarlijkse forse rendement dat op de belastingclaim wordt gemaakt. Voor de samenhang tussen de omvang van het pensioenvermogen en de overheidsschuld en het verloop verwijs ik naar de bijdrage Overheidsschuld waarvoor deze bijdrage in feite is opgesteld.

_____________________________________________

Tabel 1 Benadering pensioenvermogen 1995-2015

(click op tabel of CTrl + om te vergroten)

222_1

Toelichting tabel 1

Het pensioenvermogen 2008-2015 is bepaald aan de hand van de statistieken DNB Monetaire en financiële statistieken Nederland – financiële instellingen pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. [1] Voor de overige jaren is op basis van de beschikbare statistieken het pensioenvermogen zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de CBS-Statistieken. [1] Voor zover sprake is van herverzekering van de pensioenfondsen bij de verzekeringsmaatschappijen leidt dit tot een kleine verwaarloosbare dubbeltelling. (zie noot [2])

Kolom A geeft de benadering van het pensioenvermogen weer. De celkleur geeft aan uit welke kolom in het rechter deel van de tabel het bedrag aan pensioenvermogen is ontleend. Het eigen vermogen van het pensioenfonds wordt i.t.t. het gebruik van DNB en CBS wel meegeteld.

Kolom B: De pensioenverplichtingen van de zogenaamde derde pensioenpijler, (fiscaal gefaciliteerd) vrijwillig pensioen, behoren tot het pensioenvermogen. Het bestaat o.a. uit pensioenen in eigen beheer, Fiscale OudedagsReserves, lijfrenteverzekeringen, lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten en banksparen voor pensioen. De omvang van de derde pensioenpijler is een goed bewaard geheim. In de tabel is het door Knot genoemde bedrag van 212% bbp_2012 opgenomen. Dat gegeven is voor de volgende jaren doorgetrokken in relatie tot het pensioenvermogen.

Kolom H: In de vermogensstatistiek huishoudens van DNB die t/m 2015 werd bijgehouden is ook het pensioenvermogen opgenomen. Dat vermogen is echter exclusief eigen vermogen pensioenfondsen en er wordt een correctie toegepast voor dubbeltellingen tussen pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zie ook de bijdrage pensioenen.

Kolom I := kolom H + kolom D minus Kolom A. Het verschil in 2006 en 2007 wordt met name veroorzaakt door het ontbreken van de gegevens in kolom G (pensioenverplichting verzekeringsmaatschappijen) – zie Noot [2].

Kolom K: Pro memorie is ook het bedrag aan levensverzekeringen opgenomen. Daarnaast hebben de huishoudens ook nog kapitaalverzekeringen welke voor 2012 ca € 80 mld. bedragen en die tot 2018 oplopen naar € 135 mld. Ook deze bedragen komen niet in de CBS vermogensstatistieken voor.

Grafisch kan het verloop van het aldus bepaalde pensioenvermogen als volgt worden weergegeven:

221_2

(1) Het effect van de internetcrisis en de bankencrisis op het pensioenvermogen blijkt duidelijk.

(2)  In de periode 1996-2015 nam het pensioenvermogen, en daarmee de belastingclaim op dat vermogen van de staat, met 7,8% per jaar toe. Voor de periode 2010-2015 was die toename 9,5%, Dat is exclusief 2009, met een herstel t.o.v. het rampjaar 2008, maar inclusief het uitzonderlijke goede jaar 2014 door o.a. het agio op vastrentende waarden.

(3) Gezien het belang van het pensioenvermogen voor de financiële stand van Rijk’s financiën zou een completere statistiek van het pensioenvermogen inclusief derde pijler op zijn plaats zijn. We weten dan ook welk risico de staat over zijn belastingclaim loopt.

Het aldus bepaalde pensioenvermogen laat zich voor de periode 2006-2016Q1 als volgt weergeven:

(click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

222_3

Het recente verloop van het pensioenvermogen en de belastingclaim daarop is als volgt:

222_4

(1) De relevantie van het EMU-overheidstekort is dus beperkt. Veel relevanter is het om de ontwikkeling van de belastingclaim op het pensioenvermogen te volgen. (vergelijk b.v 2015K1 met 2015K3)

__________________

Laatst bijgewerkt 15 juni 2016

[1] Bronnen:

http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/ :

[1a] DNB, https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/pensioenfondsen/macro-economische-statistiek-pensioenfondsen/index.jsp

[1b] DNB, Verzekeringsmaatschappijen, “Balans van verzekeringsinstellingen” , T7.1 Jaar/Kwartaal (XLS), https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/verzekeraars/macro-economische-statistiek-verzekeraars/index.jsp

[1c]DNB, Statistiek vermogens huishoudens, die inmiddels na 31/12/2015 niet meer wordt bijgewerkt,http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp

[1d] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82594NED&D1=26,40,44-45&D2=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,l&HDR=G1&STB=T&VW=T

[1e] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7118shfo&D1=0-2,6-16&D2=0&D3=a&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T

[2] Het verschil in kolom J laat zich als volgt specificeren – in € mln:

222_2

Bij de bepaling van het pensioenvermogen door DNB “is gecorrigeerd voor dubbeltellingen die ontstaan door herverzekering van pensioenvoorzieningen door pensioenfondsen”.

Omdat die dubbeltelling relatief gezien niet al te groot is en en we de derde pijler pensioenen niet meetellen wordt uitgegaan van de gegevens zoals die uit de toezichtgegevens [1a & 1b] blijken. Vanaf 1/1/2016 is de DNB- huishoudvermogensstatistiek sowieso niet meer beschikbaar.

De algemene reserve pensioenfondsen hoort natuurlijk tot het pensioenvermogen, hoewel de reserve formeel juridisch eigendom is van het pensioenfonds. Mede gezien het verloop van die algemene reserve zou het niet meenemen van de algemene reserve tot onjuiste uitkomsten leiden.  Overigens is slechts ca 65% van het pensioenvermogen van de huishoudens, de rest komt de staat toe.

[3] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/jaarverslagen/2016/05/18/financieel-jaarverslag-rijk-2015 , blz 25.

We worden dus weer flink voorgelogen door J.R.V.A. Dijsselbloem.

Afbeelding

Pensioenvermogen 2015

______________________________________________________

In de bijdrage bepaling pensioenvermogen [“BP”) hebben we omstandig aangegeven hoe we aan de pensioensioen vermogencijfers komen. Deze bijdrage geeft alleen de meest actuele pensioencijfers.

Het pensioenvermogen bedraagt eind 2015  € 1.369 mld. (202% bbp).Hiervan is € 479 mld. (35%) van de staat en € 890 mld. (65%) van de huishoudens. De overheidsschuld eind 2015 bedraagt € 441,7 mld. bedragen.

Eind maart 2015 bedroeg de belastingclaim van de staat nog € 516 mld. zodat gedurende 2015 € 37 mld. aan belastingen in het afvoerputje is verdwenen door de slechte rendementen van de pensioenfondsen. Dat is 2,9 keer het EMU-tekort 2015. Ik geloof niet dat ik daarvan iets van het CBS of CPB over heb vernomen noch in de kwaliteitsmedia over heb kunnen lezen.  Politici maken zich altijd zo druk over het EMU-tekort en de rente op de overheidsschuld, misschien dat ze zich ook eens over het risico dat de staat loopt over de belastingclaim pensioenen kunnen buigen.

Nemen we de derde pensioenpijler mee dan bedraagt het pensioenvermogen eind 2015 grofweg € 1.600 mld. en de latente belastingclaim ca € 560 mld. Als de overheid (mvF, CBS en CPB) zijn gegevens wel op orde had, zouden we die bedragen wel precies kennen, het gaat ten slotte maar om de postzegelkas.

Eerder schatten we het pensioenvermogen van de pensioenfondsen eind 2015 op € 1.184 mld. aan de hand van de vijf grote pensioenfondsen.  Dit lijkt dus een redelijke benadering, het is alleen jammer dat die grote fondsen deze informatie alleen per kwartaal publiceren.

In de periode 2006-2015 nam het pensioenvermogen met  605 mld. (6,7% p.j.) toe, terwijl het bbp in diezelfde periode met 1,8% per jaar steeg. Het aandeel van de burgers daarin is  € 393 mld. en van de staat € 212 mld. als niet in de boeken verantwoorde 35% latente belastingclaim op dat pensioenvermogen. In diezelfde periode steeg de overheidsschuld, incl. mutatie financiele vaste activa met € 192,6 mld. Meer dan de helft van het pensioenvermogen is “in handen” van de gepensioneerden die dit geld dus gaan uitgeven en daarover belasting (ook indirecte belasting ca 4% bruto-inkomen [6]) gaan betalen.[7] “Dat iedereen spaart voor consumptie over 10 jaar, niemand wil nu consumeren” [Teulings 5] , is dus een vergaande versimpeling. Ongeveer de helft van die vermogenstoename wordt overigens maar actief gespaard (gestorte pensioenpremie), de rest is rendement op het in grotendeels verplicht aangehouden pensioenvermogen.(CPB) Dat rendement wordt ook nog in niet onbelangrijke mate uit het buitenland gehaald.

samenvatting

______________________________________________________

§1 Het Pensioenvermogen

Tabel 1.1 Pensioenvermogen 2006 – 2015

(click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

P03_1

(a) Zolang de dekkingsgraad > 100% en er niet hoeft te worden afgestempeld, zijn de algemene reserve en de pensioenverplichtingen van de pensioenfondsen communicerende vaten. Met name in het jaar 2008 werd de algemene reserve opgesoupeerd door de uiterst negatieve beleggingsopbrengsten. Overigens werd dit effect in 2009 al weer grotendeels ongedaan gemaakt door de positieve rendementen.

(b) Het pensioenvermogen zonder een belangrijk deel van de derde pijler pensioenvermogen bedraagt eind 2015 € 1.369 mld. of wel 202% bbp. In 2012 schatte Knot DNB de omvang op ca € 181 mld.

(c) De DNB statistiek huishoudens wordt vanaf 24-3-2016 gediscontinueerd. De reden is “dat het CBS een meer compleet beeld van het vermogen en de schulden van de Nederlandse huishoudens kan geven”. We worden dan door DNB het bos ingestuurd met deze volstrekt nutteloze statistiek als surrogaat vervanging. [9]

(d) In de CBS-publicatie Nederland (blz 31) in 2015 wordt de pensioenrechten en “overige aanspraken” voor 2015 gesteld op € 1.311 mld. (2014: € 1.211 mld.) Daarnaast wordt een bedrag van € 166 mld.  aan levensverzekeringen (DNB € 135 mld.) en lijfrenterechten genoemd. (2014 : € 179 mld. ; levensverzekeringen DNB € 147 mld. ). Volgens het CBS steeg het huishoud pensioenvermogen flink door de lage rente (blz 32), volgens mij door de behaalde rendementen en premies.

Het verloop in 2015 is als volgt:

P03_6

(c) Voor een toelichting op de aansluiting met de DNB-huishoudstatistiek zie BP. In werkelijkheid is het pensioenvermogen ca 16% hoger omdat hier nog de derde pensioenpijler bijgeteld moet worden. Zo bedraagt het vermogen uit hoofde van levensverzekeringen ook nog € 134,6 mld.  Een eventuele (gedeeltelijke) belastingclaim hierop is niet meegenomen.

(d) Indicatief is ook de dekkingsgraad opgenomen die hoort bij de gepretendeerde pensioenambitie. Die dekkingsgraad houden de meeste pensioenfondsen graag onder de pet.

Tabel 1.1 Dekkingsgraad  31-12-2015 pensioenfondsen

P03_2

(1) Tabel 1.1  geeft de benaderde reële dekkingsgraad van alle pensioenfondsen gezamenlijk.

(2) Dat de doorsneeproblematiek door de politiek en/of sociale partners op korte termijn zal worden opgelost kan de pensioendeelnemer wel vergeten. Derhalve hebben we het tekort maar opgevoerd. De pensioenfondsen gaan er vanuit dat het € 100 mld. tekort door toekomstige pensioenpremies binnenkomt. Het is overigens een probleem dat alleen de actieve deelnemers en de slapers onderling  regardeert. Hier is in tabel 1.1 geen rekening mee gehouden.

(3) Uitgaande van een gewenste dekkingsraad van ≈ 120% (inflatiebestendig) of ≈ 135% (waardevast) valt dan de reële gemiddelde dekkingsgraad globaal te berekenen. Uiteraard is die ook afhankelijk van de rekenrente.

Het verloop van de dekkingsgraad 2006-2015 ziet er als volgt uit:

P03_7

(a) Alleen de alternatieve vakbond van Pikaart en Mei Li Vos was in het jaar 2007 – alleen virtueel – voor een forse pensioenpremieverhoging. Dit verklaart waarom die vakbond ook altijd zo klein gebleven is.

(b) Een waardevast pensioen (≈ 135%), ook het niveau voor volledige indexatie, hebben we in de grafiek i.v.m. het academische karakter maar weggelaten.

Tabel 1.2 Ontwikkeling pensioenvermogen in % bbp 2006-2015

P03_3

(a) Toegevoegd is voor 2012 het additionele pensioenvermogen van de derde pensioenpijler volgens Klaas Knot van € 181 mld.  Zou voor 2015 hetzelfde oplagpercentage gelden dan hebben we het over € 227 mld. of een additionele belastingclaim van € 80 mld.

(b) The sky is the limit, als dit zo doorgaat. Maar het verstand komt met de jaren, dus dat kan niet zo doorgaan, eens zal de oudedagsvoorziening wel slimmer en flexibeler worden opgezet. We “weten” natuurlijk dat de overheid voor de toekomstige AOW en de stijgende zorgkosten spaart, maar wanneer komt die belastingclaim op dat pensioenvermogen eigenlijk ooit tot uitkering? Dat de pensioenpotten leeg zouden raken valt immers eenvoudig te weerleggen , die blijven volgens een ABP simulatie gewoon toenemen.

§2 Pensioenpremie en overige mutaties

Grafiek 2.1. De pensioenpremie in percentage van het bbp 1997-2014. 

P03_4

(1) In de periode 1997-2014 steeg de pensioenpremie pensioenfondsen met 9,3% per jaar, terwijl ons bbp slechts met 3,6% per jaar steeg. De stijging van de pensioenpremie met € 24,7 van € 7,0 mld. (1997) naar € 31,7 mld. (2014) legde dus een flink extra beslag op het besteedbaar inkomen van de werknemers en op de overheidsfinancien met € 11,1 mld. (€ 24,7 tegen 45% belasting of 1,7% bbp_2014).

(3) De Ministerie van Financiën cijfers zijn inclusief derde pijler.[2] De pensioenlast 2015 als percentage bbp is dan 6,7% bbp, dus nog forser. De pensioenpremie pensioenfondsen 2013 bedraagt € 34,3 mld. en het Ministerie van Financiën gebruikt als cijfer voor dat jaar € 43,4 mld., zodat de omvang van de derde pijler € 9,1 mld. is of ca 26 % van de pensioenpremie pensioenfondsen.

(4) Voor de gehele periode 1997-2014 waren de inkomsten pensioenpremie € 396 mld. en de beleggingsopbrengsten € 776 mld. Van deze inkomsten verdween 823 mld. in de voorziening voor pensioenverplichtingen, in belangrijke mate door de rekenrentedaling. Voor dat effect bij de vijf grote bedrijfspensioenfondsen zie deze bijdrage. In totaal werd in deze periode € 331 mld. uitgekeerd. Het netto effect van deze mutaties en de overige mutaties was dat de algemene reserve pensioenfondsen toch nog met € 72 mld. toenam.

§3 Het pensioenvermogen in internationaal perspectief

De Nederlandse pensioensituatie laat zich, op basis van de 2015 OECD-gegevens, voor de pensioenfondsen als volgt met andere landen (min- of meer) vergelijken [3]:

P03 oecd 2015

(1) De aan de hand van de OECD-gegevens opgestelde grafiek laat alleen het pensioenvermogen 2013 van de pensioenfondsen zien en is dus verre van volledig.De EU28 met 94,3% bbp is uit de grafiek weggelaten omdat dit cijfer duidelijk niet juist kan zijn.

(2) Ook voor het buitenland geldt dat er sprake kan zijn van een latente belastingclaim op het pensioenvermogen. Dat is b.v. het geval voor Denemarken waar de pensioenuitkeringen onder de inkomstenbelasting vallen. De beleggingsopbrengsen over pensioenvermogens worden in Denemarken daarnaast nog belast tegen 15,3%. [4, blz. 16]. Voor Zweden geldt dat de pensioenpremies aftrekbaar zijn en dat de uitkeringen èn beleggingsopbrengsten worden belast tegen 15%. [4, blz 25]

(3) “Op Denemarken na heeft Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld, volgens de jaarlijkse ranglijst van adviseur Mercer”, kauwt onze slijpsteen van de geest vandaag Mercer weer na. [8] In het licht van bovenstaande grafiek en (2) komt mij dat voor Denemarken uiterst onwaarschijnlijk voor. Voor Nederland weten we inmiddels dat het pensioenstelsel al lang op de helling had gemoeten en dat de politiek hier tergend langzaam werk van maakt.

(4) “De meeste rijke landen zijn druk aan het sparen voor het pensioen van de naoorlogse geboortegolf.”, aldus Coen Teulings in de NRC.[5] Ik heb mijn blik nog eens over bovenstaande grafiek laten dwalen, ziet u met hem, wat ik niet zie?

(5) In een internationale vermogensvergelijking van pensioenreserves moet je natuurlijk ook nog even 65% van het pensioenvermogen, na aftrek belastingclaim, van ABP en PFZW meetellen. In het buitenland wordt immers veelal het omslagstelsel voor ambtenaren gehanteerd. Het bedrag van € 340 mld. is niet onaanzienlijk:

P03_5

(5) Vele jaren worden we al door de EU-bobo’s en onze politici lasting gevallen met de 3%- en 60%-norm in het Stabiliteitspact dat voor Nederland nergens opslaat omdat de heren kennelijk de basis cursus balans lezen niet gevolgd hebben. Materieel heeft Nederland geen overheidsschuld noch een overheidstekort.

_______________________

Laatst bewerkt 8 april 2016

[1] Bronnen

[1a DNB, https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/pensioenfondsen/macro-economische-statistiek-pensioenfondsen/index.jsp

[1b] DNB, Verzekeringsmaatschappijen, “Balans van verzekeringsinstellingen” , T7.1 Jaar/Kwartaal (XLS), https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/verzekeraars/macro-economische-statistiek-verzekeraars/index.jsp

[1c] DNB, PPI, https://www.statistics.dnb.nl/financieele-instellingen/verzekeraars/rechtstreekse-pensioenregelingen/index.jsp

[1d]http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp

[2] De DNB statistiek pensioenfondsen geeft voor 2013 de cijfers dotatie pensioenen € 34,3 mld en aan uitkeringen € 26,5 mld. voor alleen de pensioenfondsen. De dotaties liggen echter aanzienlijk hoger als je de derde pijler meeneemt:

“Het bedrag aan pensioenpremies in de tweede en derde pijler loopt volgens het CPB op van 43,4 miljard euro in 2013 naar 48,3 miljard euro in 2017. De budgettaire derving die optreedt als gevolg van deze premies loopt op van 20,0 miljard euro in 2013 naar 21,8 miljard euro in 2017. Uiteraard betreft het hier een partieel budgettair effect: tegenover de kosten van aftrek van pensioenpremies in 2013-2017 staan de belastingopbrengsten over de pensioenuitkeringen. Circa 41 procent van de pensioenpremies wordt afgetrokken tegen een tarief van 52 procent. “

Antwoorden op Kamervragen Miljoenennota 2013, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/09/28/beantwoording-schriftelijke-vragen-miljoenennota-2013.html

We kunnen dit kamerstuk natuurlijk niet zo maar laten passeren:

(a) Tegenover de derving staat niet de belastingopbrengsten van de pensioenuitkeringen. De pensioenuitkeringen worden gedaan uit het pensioenvermogen per 31-12-2014: als de omkeerregel 1-1-2015 wordt afgeschaft ontvangen we nog steeds de belastingen over de uitkering, pas in de verre toekomst neemt de belastingopbrengst af. Maar in die verre toekomt wordt bij afschaffing ook gewoon belasting over het inkomen dat voor pensioen wordt aangewend belasting betaald. Er is dus sprake van een redenering pour les besoins de la cause.

Het verloop van de pensioenpremies en het belastingeffect kan dus voor de jaren 2013 – 2017 als volgt worden benaderd:

138A BELASTING DERVING

(1) De cijfers voor 2013 en 2017 zijn “bekend”, voor de tussenliggende jaren zijn de cijfers door meetkundige interpolatie bepaald.

(2) Kwijtgescholden belasting is het verschil tussen het belastingtarief bij dotatie (zie tabel) en het belastingtarief bij uitkering (gemiddeld 35%).

[3] http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm, blz 191

[4] CPB, “Internationale vergelijking van pensioenstelsels: Denemarken, Zweden, Chili en Australië”, http://www.cpb.nl/publicatie/internationale-vergelijking-van-pensioenstelsels-denemarken-zweden-chili-en-australie

[5] http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/16/japan-leert-ons-les-over-verhoging-staatschuld-1598608 , instemmend getwitterd door Jacobs.

[6] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk

[7[ Jan B. Kuné, “Hoezo, een robuust pensioensysteem?”, Tijdschrift voor pensioenvraagstukken 2009, 5. http://dare.uva.nl/document/221634

[8] NRC, “Als we geen pensioen beloven, hoeven we nooit meer te korten”, http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2016/2/20160317___/NH-1599393/article.html

Komisch is ook de volgende passage in het artikel:

“De pijn is alleen niet zo groot als veel mensen denken. Het gaat mogelijk om tienden van procenten tot misschien enkele procenten. Die kortingen mogen de fondsen uitsmeren over tien jaar.”

Als de actuele dekkingsraad 87% blijft, ben ik 13% van mijn pensioen kwijt. Hoe je dat in de tijd verdeelt, is interessanter voor een 82-jarige dan voor een 66-jarige. De laatste is echt op termijn meer dan 13% van zijn pensioen kwijt, omdat de echte oudjes door het uitsmeren over 10 jaar ook nog eens te veel pensioen gaan ontvangen. Over de jongeren heb ik het maar helemaal niet, die gooien hun nominale premie in een sinking fund.

[9] http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=82594NED&VW=T

Vermogensongelijkheid volgens het CPB

_________________________________________________

Er is nogal wat kritiek op het CPB. [3] We zullen in deze bijdrage bekijken of het CPB met de publicatie Vermogensongelijkheid in Nederland, 2006-2013 (= 2012) zijn leven onder de bezielende leiding van Laura van Geest aan het beteren is. Vooralsnog heeft het er de schijn van dat dit niet het geval is.

Regelmatig zal hierbij naar eerdere bijdragen op deze site worden verwezen om niet al te veel in herhalingen te vervallen.

We zullen hier aantonen dat het onderliggende cijfermateriaal zoals dat door het CPB gebruikt wordt volstrekt onvoldoende is en zelfs substantieel onjuist. Conclusies over de ontwikkeling in de verdeling van het huishoudvermogen in de periode 2006-2012 laten zich dan ook op basis van het CPB-cijfermateriaal niet trekken.

Het CPB heeft dus weer een kans voorbij laten gaan om zijn reputatie te verbeteren.

_________________________________________________

§1 vermogensstatistieken CBS

De vermogensstatistieken van het CBS zijn sterk voor verbetering vatbaar. Door de gebrekkige financiering van het CBS ontbreken geld en mankracht om deze statistieken op korte termijn te verbeteren. In hoeverre hierbij sprake is van voorwaardelijke opzet van de staat valt te bezien.

De vermogenscijfers van het CBS kunnen als volgt worden samengevat [2]:

Tabel 1 Vermogen huishoudens volgens CBS Statline

196_1

(1) In 2010 is door het CBS overgegaan van een panelonderzoek naar integrale waarneming. Het vermogen steeg daarmee met € 22,8 mld. Hiervan kwam 19,5 mld.  toe aan het 10e vermogensdeciel waarvan weer € 18,2 mld. voor de vermogens > 1 miljoen. In het CPB document zult u ter vergeefs naar deze aanpassing zoeken, terwijl ze toch voor een historische vergelijking voor het 10e vermogensdeciel niet onaanzienlijk is.  De waarde van een panelonderzoek waarbij men op zoek is naar de ontwikkeling van de top vermogens is beperkt. Zo is de kans dat Goldschmeding ∧  Wessels ∧  De Mol, samen goed voor zo’n € 10,2 mld., in zo’n steekproef vallen praktisch nihil (2,4 * 10^-22) om over de overige 497 Quote 500 gelukkigen, met zijn allen in 2014 goed voor € 83,3 mld. vermogen (2006: € 121,5 mld. !!!), maar te zwijgen.

(2) De ontwikkeling van het aandeel in het vermogen van het 10e vermogensdeciel voor de componenten eigen woning, ondernemings- en aanmerkelijk belang (AB) vermogen en het overige vermogen laat zich uit de tabel aflezen. De eerste twee componenten laten zich als volgt specificeren [2]:

Tabel 2 Specificatie vermogen eigen woning

196_2

(1) De ontwikkeling van de waarde van het eigen huis is volstrekt oninteressant als je het eigen huis als een consumptiegoed beschouwt. De woonlasten zijn immers door de lage rente alleen als maar lager geworden en het huis-onder-water probleem doet zich alleen voor als je het huis gedwongen moet verkopen. Als de eigen woning als een speculatieobject werd beschouwd, waarbij de waardestijging werd aangewend om, gefaciliteerd door het HRA-infuus, de consumptie te verhogen is de situatie natuurlijk volstrekt anders.

Tabel 3 Specificatie ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang vermogen

196_3

(1) De ontwikkeling van het ondernemingsvermogen geeft geen juist beeld omdat goodwill en stille reserves niet in de waardering tot uitdrukking komen. Dat geldt evenzo voor het fiscaal ingegeven aanmerkelijk belang vermogen. Toch vergroot de toename volgens de statistieken kennelijk de vermogensongelijkheid (zie grafiek 1). In totaal is 96% is in handen van de top 10% vermogens.

Persoonlijk zou ik kijken naar de ontwikkeling van het gemiddeld vermogen exclusief eigen huis en ondernemingsvermogen. Dat beeld ziet er als volgt uit:

Grafiek 1 Index gemiddeld vermogen exclusief eigen woning

196_6

§2 De vermogenscijfers volgens het CPB

In tegenstelling tot het CBS houdt het CPB terecht wel rekening met de pensioencijfers, zij het bruto zonder ten onrechte geen rekening te houden met de belastingclaim, terwijl ook de kapitaalverzekeringen verband houdend met de eigen woning financiering worden meegenomen.

Het CBS rekent het pensioenvermogen niet tot het vermogen omdat het pensioenvermogen volgens zijn jezuïtische redenering niet “op korte of middellange termijn omgezet kan worden in consumptieve bestedingen of ook niet leiden tot inkomsten die deel uitmaken van het inkomensbegrip besteedbaar inkomen.” Daarnaast is dat pensioenvermogen niet overdraagbaar bij overlijden. Sommige economen en de pensioenlobby nemen deze zienswijze graag over: je hoeft dan natuurlijk de rendementen op het pensioenvermogen ook niet te belasten.

In gelul kan je niet wonen volgens een Jordanese  banketbakker, dus het eigen huis is ook geen vermogen volgens deze definitie. Het pensioenvermogen van de (bijna) gepensioneerden komt natuurlijk wel binnen afzienbare tijd tot uitkering. Een pensioendeelnemer die voortijdig overlijdt laat zijn pensioenvermogen bezit na aan de overige deelnemers en mocht hij dat pensioenvermogen in eigen beheer hebben, dan gaat dit spaarpotje zelfs gewoon over naar zijn erfgenamen. Leeft hij langer dan de actuaris heeft berekend dan strijkt hij het geld op van de eerder overleden deelnemers. Er is dus alle reden om het pensioenvermogen tot het huishoudvermogen te rekenen. Er is daarbij echter één probleem: het “beste” Nederlandse pensioenstelsel heeft er een zootje van gemaakt zodat het pensioenvermogen niet naar deelnemer te verbijzonderen valt.

Tabel 4 Aanpassingen CPB op CBS cijfers

196_4

Toelichting:

(a) De gegevens van statline zijn in aanzienlijke mate gebaseerd op de fiscale gegevens met dien ten gevolge alle makke die aan deze fiscale gegevens, die overigens uitsluitend ten behoeve van een uiterst coulante belastingheffing van de Upper Middle Class (UMC) geregistreerd worden, kleven.

(b) Bij het pensioenvermogen rekent DNB de algemene reserve van de pensioenfondsen niet mee. Voor de bankencrisis stelde de algemene reserve door de hoge dekkingsgraad nog wat voor. In de vermogensontwikkeling had het CPB dat effect dus mee moeten nemen, dat vermogen is immers voor ca 65% (na belastingen) materieel bezit van de pensioendeelnemers.

De omvang van de derde pensioenpijler is niet bekend. De heer Knot heeft daar in 2012 een gooi naar gedaan en kwam op een totaal pensioenvermogen van ca € 1.271 mld. inclusief derde pijler. Het verschil nemen we netto in §3 mee.

Zowel het CBS, DNB en het CPB rekenen het bruto pensioenvermogen toe aan de huishoudens. Op dit vermogen rust echter nog een belastingclaim van ca 35% (CPB-cijfer), zodat het vermogen van de huishoudens systematisch veel te hoog wordt voorgesteld en het overheidsvermogen overeenkomstig veel te laag. In §3 corrigeren we hier voor.

Omdat 41% van de pensioenpremie wordt afgetrokken tegen 52% belasting door ca 7%-8% van de bevolking zal het pensioenvermogen redelijk ongelijk zijn verdeeld. In welke mate dit in de CPB cijfers tot uitdrukking komt, laat zich raden. Pensioenen in eigen beheer, zeer populair bij de topinkomens, komt immers in het cijfermateriaal dat het CPB gebruikt niet voor.

(c) In welke mate een belastingclaim rust op de levensverzekeringen is onduidelijk. Hiermee is in de opstelling geen rekening gehouden.

(d) Het bedrag aan kapitaalverzekeringen is bij het CBS niet bekend. Blijkens een studie kan dat bedrag voor 2012 gesteld worden op ca € 80 mld. oplopend naar 135 mld. in 2018. Dat is dus aanzienlijk meer dan het CPB hier toerekend.

§3 De (bekende) aanpassingen van de CPB cijfers

Tabel 5 Aanpassingen op CPB-vermogen

196_5

Een aantal posten zijn reeds in §2 toegelicht onder de letters a – d.

(f) Voor de bepaling van het kapitaalverzekering vermogen 2012- 2015 zie noot 4 in de bijdrage Belastingen op kapitaalinkomen volgens Jacobs. Het totale bedrag is dus hoger dan het CPB hanteert.

(g) De correctie van het pensioenvermogen derde pijler is in deze bijdrage nader toegelicht. Het bedrag van 2012 is voor de latere jaren aangehouden.

(h) Het ondernemingsvermogen en het AB-vermogen zouden natuurlijk op de waarde in het economisch verkeer moeten worden gewaardeerd. Veelal wordt daarvoor de contante waarde van de toekomstige cashflow in aanmerking genomen. Het inkomen uit aanmerkelijk belang is afhankelijk van de wens van de ab-houder om dividend uit te keren en fluctueert nogal in de loop der tijd, net zo als het aantal ab-aandeelhouders (?). Het zal duidelijk zijn dat de waarde van het ondernemingsvermogen en ab-belang voor het CBS niet reëel valt te berekenen. Die waardering  is daarmee irrelevant. Van het CPB zou je verwachten dat hier aandacht aan zou worden besteed maar die moest natuurlijk van Asscher bewijzen dat de vermogensontwikkeling geen reden tot zorg is (zie verslag Piketty discussie in parlement). Voor een nadere discussie zie ook de bijdrage Aandeel Quote 500.

De conclusies van het CPB zijn dus van beperkte waarde daar het gebruikte cijfermateriaal uiterst gebrekkig is. In elk geval is het onderliggende cijfermateriaal volstrekt onvoldoende om een conclusie te kunnen trekken over de ontwikkeling van de verdeling van het huishoudvermogen in de periode 2006-2013.

Appendix Cijferanalyse op panelonderzoek

Het CPB maakt gebruik van een representatieve steekproef uit het integrale vermogensbestand (IVB). Naar wij aannemen betreft het een postensteekproef van 2,3 miljoen huishoudens. Daarnaast wordt een steekproef getrokken van uitsluitend huishoudens die zowel in 2006 als in 2013 (lees 2012) in het IVB bestand voorkomen. Deze laatste steekproef is niet resprestatief omdat zowel jongeren als ouderen door discontinuïteit uitvallen. Toch worden op basis van deze niet representatieve steekproef vergaande conclusies getrokken over de ontwikkeling van het vermogen.  Het gemiddeld vermogen voor deze balanced panel groep is substantieel hoger.

Op basis van tabel 2.2 [1] valt de volgend analyse te maken. Hierbij is het jaar conform de bestendige gedragslijn in deze bijdrage per 31-12 van enig jaar weergegeven.

Tabel 6 Netto gemiddeld vermogen (€ ‘000) en corresponderende totalen in € mld. 2005-2012 

196_7

(1) De CPB-cijfers gaan van het 10e deciel uit na aanpassing in 2010. In hoeverre dat nog effect heeft op de vergelijking met voorgaande jaren (b.v. 31-12-2006) is onduidelijk.

(2) Helaas moet de lezer deze gevens zelf uit de tabel destilleren. Het gemiddeld balance panel vermogen is dus niet representatief. Onderstaande grafiek maakt het verloop 2006- 2012 duidelijker:

196_10

(i) Met name de afwijking gedurende de grote recessie is duidelijk.

(2) In het achtergronddocument wordt het gemiddeld vermogen na de CPB aanpassing voor pensioenaanspraken en kapitaalverzekering niet op de voorgrond geplaatst. De gegevens ontbreken zelfs geheel.

(a) Het CPB maakt bij de toerekening van het pensioenvermogen gebruik van het Pensioenaansprakenbestand en het Integraal Persoonlijk Inkomen (IPI) voor de berekening van het pensioenvermogen. In hoeverre de toerekening in totaal van het actieve deelnemersbestand en gepensioneerden bestand ook maar in buurt aansluit op de DNB-statistiek pensioenvermogen gegevens laat zich raden. Ik houd het er maar op dat een dergelijke aansluiting op zuiver toeval zou berusten, gezien de toleranties en de gehanteerde rekenmethodes. Bij een deugdelijke wetenschappelijke publicatie was deze informatie wel verstrekt of kwamen de uitkomsten niet zo goed uit?

(b) De hanky panky excercise van de allocatie van de kapitaalverzekeringen maakt dat we deze allocatie ook maar op de blauwe ogen van het CPB moeten geloven.

__________

Laatst bijgewerkt 25 januari 2016

[1] CPB, http://www.cpb.nl/publicatie/vermogensongelijkheid-in-nederland-2006-2013

en

Mejudice, Arjan Lejour, Thomas Kooiman, “Toegenomen vermogensongelijkheid heeft alle schijn van tijdelijk fenomeen”, 19 januari 2016, http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/toegenomen-vermogensongelijkheid-heeft-alle-schijn-van-tijdelijk-fenomeen

[2] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=0%2c2&D2=0&D3=0%2c3-12%2c14-15&D4=1%2c4-6%2cl&HDR=G1%2cT&STB=G2%2cG3&VW=D

[3] Die kritiek richtte zich met name op de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van het CPB.

NRC, “Politieke partijen verliezen vertrouwen in modellen planbureau”, 21 januari 2016, http://digitaleeditie.nrc.nl/losseverkoop/NH/2016/0/20160122___/1_02/index.html#page2

Eerder wezen we in eerdere bijdragen, zonder te streven naar volledigheid, al op:

(1) Een model dat simplistisch uitgaat van de relatie lonen  , werkgelegenheid ⇑. Het vergt zeker twee jaar lagere school om een dergelijk model te ontwikkelen. Werkgelegenheid is daarbij een containerbegrip. De politiek maakt van dat model dankbaar misbruik om hun “progressieve uiterst sociale hervormingsprogramma’s” te laten doorrekenen. De uitkomst laat zich raden en de berekening zou ook op de achterkant van een sigarendoosje kunnen worden verricht. 

(2) De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, waarbij b.v. bij de VVD de verkoop van 1,2 mld. sociale woningen geen effect had op de overheidsfinanciën. (Toch ca 20% HRA-infuus op € 150.000 * 1.2000.000 woningen of € 36 mld. belastingderving)

(3) Het klakkeloos aanlopen achter het trio Reinhart, Reinhart en Rogoff inzake overheidsfinancien, met voor Nederland de laagste werkelijke staatsschuld in Europa (nihil). Dat Laura van Geest dit niet op het netvlies had en haar gehoor misinformeerde (= voorloog) over de historische ontwikkeling van deze schuld vermelden we al eerder. Dat bij een dergelijke lage overheidsschuld de banen niet aan te slepen zouden moeten zijn, kan het CPB dan weer niet verklaren.

(4) De motivering van het toptarief in de belastingen met gebruikmaking van een volstrekt ontoereikend panelonderzoek. De conclusies van dat onderzoek onderbouwde overigens bij close reading het huidige toptarief, dat door de uiterst royale HRA en omkeerregel pensioenen (spaarpot voor de UMC met pensioenen in eigen heheer) toch al zelden betaald werd/wordt.

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

___________________________________________________

Apetrots is het CBS een nieuwe publicatie gestart waarbij het nu per kwartaal de burgers misinformeert over de staat van de overheidsfinanciën. In deze bijdrage nemen we de juistere cijfers op, gebruik makend van dezelfde Statline gegevens en de stand van het pensioenvermogen, waarop de staat nog een belastingclaim heeft van zo’n 35%. Daarnaast laat de integrale doorrekening van de mutaties in de overheidsschuld beter zien welke factoren de overheidsschuld beïnvloeden.

Gegeven het motto van deze site hoeft de voorstelling van de stand van zaken van de overheidsfinanciën door het CBS ons niet te verbazen. Het CBS heeft nog wat huiswerk te doen om hun kwartaalmonitor echt inzicht te laten geven in de overheidsfinanciën. Ook het CPB gaf bij monde van mevrouw Van Geest, directeur van het CPB, in een recente lezing over de overheidsschuld en het overheidstekort een onvolledige en daarmee misleidende voorstelling van zaken, waarbij de historie grof geweld werd aangedaan.

Overigens zijn wij van mening dat de staat een onaanvaardbaar risico loopt op de belastingclaim op het pensioenvermogen van eind 2015K3 € 472,6 mld. Dit pleit ervoor de omkeerregel pensioenen met onmiddelijke ingang af te schaffen.

Update: ook mijn bank, de Rabobank,  kan niet rekenen en laat zich in de lure leggen door de foute EU-regeltjes van de EU-bureaucraten. [3]

___________________________________________________

De CBS-kwartaalmonitor houdt ons het volgende beeld voor [1]:

Tabel 1 CBS Kwartaalmonitor kerncijfers

195_1

De overheidsinkomsten slaan echter door de omkeerregel pensioenen danig uit het lood en hier zal men dus terdege rekening moeten houden. De pensioenpremie bedraagt voor 2015 ca € 44 mld. Hierop laat de overheid 52% belasting en premies liggen of € 23 mld. Wel rust hierop nog een 35% belastingclaim van € 15 mld. op de toekomstige pensioenuitkeringen, die niet in de boeken van de staat worden ingeboekt (kasstelsel). De staat geeft dus direct zo’n € 8 mld. aan belasting en premies weg en dat geld komt nauwelijks aan de lage inkomens ten goede. Tevens maakt de staat rendement op zijn pensioenvermogen van ruim 4% van € 473 mld. of ca € 19 mld., ook dit bedrag zult u niet in de boeken van de staat aantreffen. Ons zogenaamde EMU-“tekort” bestaat dus in feite niet en is een gevolg van onordentelijk boekhouden. Door die bedragen niet in te boeken kan het volk flink bang gemaakt worden met een niet bestaand overheidstekort en overheidsschuld en wordt hiermee de weg vrijgemaakt om bezuinigingen en lastenverzwaringen af de dwingen. Voorzover die bezuinigingen betrekking hebben op minder dienstverlening is dat in feite ook een lastenverzwaring als dat voordeel niet aan de burger wordt doorgegeven en is het onderscheid semantiek.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met de vrijstelling vermogensrendementsheffing die, zonder rekening te houden met een vrijstelling, jaarlijks op zo’n 1,2% * 65% (aandeel burgers) van het pensioenvermogen groot € 1.350 (2015K3) of € 10,5 mld. komt. De belastingfaciliteiten pensioenen is dus de grote bleeder voor onze schatkist. Door deze faciliteiten betalen de huidige belastingbetalers te veel belastingen: één keer om het ontstane tekort (ten dele) op te vangen en één keer als pensioendeelnemer bij de pensioenuitbetaling.

Op de CBS-tabel valt dus het nodige af te dingen zodat we maar direct onze aangepaste versie komen:

Tabel 2 Reëlere kwartaalmonitor kerncijfers

195_2

(a) Een integrale doorrekening van het verloop van de overheidsschuld is informatiever dan enkel het EMU-tekort te monitoren. Zo zorgde de mutatie financiële vaste activa in 2015 K2 & K3 voor een daling van de overheidsschuld met € 21,5 mld.

(b) De officiële overheidsschuld nam in de periode 2014K2 – 2015K3 dus met € 7,1 mld. toe, waarvan € 24,9 mld. voor rekening komt van het EMU-tekort.

(c) Uiteraard dient de de belastingclaim van ca 35% op en de mutatie in het pensioenvermogen in de beschouwing te worden betrokken. Die claim nam, ondanks de slechte resultaten in 2015, in de periode 2006-2015K3 met € 63,3 mld. toe.

(i) De echte overheidsschuld eind K3 2015 bedroeg dus € – 25,4 mld. (actief) i.p.v. de € 447,2 mld. die het CBS ons voorhoudt. Door de daling van het pensioenvermogen met € 127,1 mld. nam dat actief in 2015 K2 & K3 met € 44,5 mld. af,

(ii) Tegenover het cumulatieve tekort in de periode 2014 k2 – 2015 k3 van € 7,1 mld staat een toename van de belastingclaim op het pensioenvermogen van € 63,3 mld., zodat de reële overheidsschuld met € 56,2 mld. daalde.

(iii) Bij het jaarlijkse overheidstekort moet je natuurlijk de mutatie in de belastingclaim op het pensioenvermogen in aanmerking nemen. In normale jaren stijgt dat pensioenvermogen met ca 7-8% per jaar, waarvan de helft veroorzaakt wordt door gestorte pensioenpremies en de rest door rendementen.

(iv) In de CBS kwartaalmonitor zult u tevergeefs naar deze cijfers zoeken.

Grafisch kan een en ander als volgt worden samengevat:

195_3

(a) De groene lijnen geven dus werkelijke situatie weer. Het effect van de daling van de belastingclaim op het pensioenvermogen in 2015 K2 en K3 (€ – 44,4 mld.) en daar tegenover de vermindering van de financiële vaste activa (€ -21,5 mld. – blauw rechts) komen duidelijk in de grafiek tot uitdrukking.

(c) De rechter grafiek met het overheidstekort wordt nog inzichtelijker als we het cumulatieve verloop van het overheidstekort weergeven:

195_4

(i) De eindtotalen vinden we ook in tabel 2 kolom totaal mutaties terug.

Het CBS heeft dus nog wat huiswerk te doen om hun kwartaalmonitor echt inzicht te laten geven in de overheidsfinanciën.

Je moet zo’n kwartaaloverzicht natuurlijk ook op de langere termijn bezien. De mutaties in de financiële vaste activa van K2 en K3 2015 komen ten slotte niet uit de lucht vallen. Een lesje geschiedenis van onze overheidsschuld kan daarom geen kwaad. Het verloop van de overheidsschuld voor de periode 2006-2016 kan als volgt worden weergegeven:

195_5

(a) In 2008 nam de netto overheidsschuld met € 121 mld. toe. Daarvan is € 88 mld. een toename van de overheidsschuld en € 33 mld. een daling van de belastingclaim op het pensioenvermogen. Van die € 88 mld. toename had € 85 mld. betrekking op een toename van de financiële vaste activa.

(b) Zolang de dekkingsgraad van de pensioenfondsen > 100% is geldt dat de pensioenverplichting en algemene reserve van de pensioenfondsen communicerende vaten zijn. De rekenrente heeft dan geen effect op de belastingclaim op dat pensioenvermogen.

(c) Zonder een goed begrip van de mutaties in de overheidsschuld is elke bewering over onze ondragelijke hoge overheidsschuld en onze interestlast op die schuld onzinnig. Op die belastingclaim werd immers een fors rendement gemaakt dat de dalende rente op de overheidsschuld verre overtrof. In feite is onze overheidsschuld belegd in het pensioenvermogen, met alle risico’s van dien.

__________________

Laatstelijk bewerkt 6 januari 2016

Bronnen:

[1]CBS, “Kwartaalmonitor Overheidsfinancien“, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8C7A35B8-AE8F-4F31-A216-5E16AB0B7336/0/KwartaalmonitorOverheidsfinancien2015_k3.pdf

[2] CBS Statline , http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565ned&D1=0,3-9,11-12&D2=0&D3=76-77,79-82,84-86&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

Deze tabel geeft meer relevante informatie dan de door het CBS aangegeven tabel.

en DNB statistieken zie de bijdrage pensioenen.

[3] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-begroting-na-het-jubeljaar-2016-dreigen-zure-bezuinigingen-in-2017

 

 

 

 

 

Vermogen Nederlandse burgers

_____________________________________________________

Het vermogens van de Nederlandse burgers bestaat uit het Vermogen huishoudens en het overheidsvermogen zoals dat blijkt uit de Overheidsbalans 2014. Deze bijdrage voegt de gegevens samen. Kerngegevens zijn daarbij ook nog de hoogte van het pensioenvermogen, de overheidsschuld en de pensioenverplichting van de overheid uit hoofde van de AOW.

Het totale vermogen van de burgers bedroeg eind 2013 € 2,810 mld. een stijging van € 43 mld. (1.6%) t.o.v. 2012.

De meest actuele stand van het vermogen van de onderscheiden componenten vindt u in de onderliggende bijdragen aan.[1] Als actuelere gegevens bekend worden, zal deze bijdrage worden bijgewerkt.

_____________________________________________________

Onze media en de politici, die altijd jeremiëren over onze staatsschuld, zouden toch zo zoetjes aan moeten weten dat Nederland ondanks de Excessive Deficit Procedures van het EU-Stabiliteitspact, tot de Oom Dagoberts van de EU behoort. Ook aan de hypotheekschuld wordt onevenredig aandacht besteed, omdat het geld dat gespaard wordt in de vorm van kapitaalverzekeringen en banksparen nooit wordt meegerekend. De toch al lage rente en de hypotheekrenteaftrek maken dat je erg goedkoop geld kunt lenen. De volgende tabel  geeft inzicht in het totale vermogen:

P01_1

(a) Bij het 2013 vermogen van de burgers volgens het CBS groot € 1.119 mld. moet je het netto pensioenvermogen groot € 732 en het bedrag aan kapitaal- en levensverzekeringen van € 229 mld. tellen zodat het werkelijk vermogen 186% hoger uitkomt op € 2.079 mld.

(b) Bij het 2013 staatsvermogen volgens het CBS groot € 337 mld. moet je de latente belastingclaim van 35% van het pensioenvermogen tellen groot € 394 mld. zodat je 217% hoger uitkomt op € 731 mld.

(c) In totaal kom je dus € 1.355 mld. ( 193%) hoger uit dan het CBS de burgers wil doen geloven.Het vermogen van de burgers bedraagt dus eerder € 377.000 per huishouden waarvan € 98.000 overheidsvermogen. Dat is te vergelijken met de € 195.000 die het CBS ons voorschotelt:

P01_3

(d) Het staatsvermogen is ontleend aan de Overheidsbalans 2014.

(e) De AOW-verplichting is toegelicht in de bijdrage CBS totale pensioenaanspraken (AOW). Deze is p.m. opgenomen omdat daar een vordering uit hoofde van toekomstige AOW-premie tegenoverstaat. Zoals daar toegelicht is de verplichting berekend volgens de Eurostat methode na 30% aftrek van de toekomstige inhoudingen op die AOW-uitkering.

(f) Het belang van het pensioenvermogen voor de burgers en staat wordt uit bovenstaande opstelling duidelijk.  In 2014 steeg dat vermogen aanzienlijk met € 212 mld. De ontwikkelingen in 2015 zijn uitermate teleurstellend.  De gebruikelijke jaarlijkse groei van zo’n 7-8% van het pensioenvermogen is goed voor een toename van het vermogen van de burgers en de staat van ca € 95-108 mld p.j., waarvan grofweg de helft met pensioenpremies uit het inkomen wordt gespaard. Het zal duidelijk zijn dat deze forse pensioenpremies het besteedbaar inkomen van de burgers en de belastinginkomsten van de overheid drukken, door de verfoeide omkeerregel pensioenen.  Het belastingtarief is daardoor voor de huidige burgers ook te hoog.

Het pensioenvermogen, en daarmee de belastingclaim, wordt hier nog te laag voorgesteld doordat het bedrag van de derde pensioenpijler niet bekend is. Voor 2012 bedroeg dit ca € 181 mld. (belastingclaim € 83 mld.)

(g) Uit de tabel wordt duidelijk dat het zogenaamde EMU-tekort uitsluitend veroorzaakt waordt door de omkeerregel pensioenen. Per saldo neemt jaarlijks de overheidsschuld af, voor de periode 2010-2015 is dat met ca € 68 mld. Ik kan mij niet herinneren dat ik dat in de media ergens heb gezien. De rente op de overheidsschuld (2016 € 7,8 mld.) wordt meer dan goedgemaakt door het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen.

(h) In vergelijking met het buitenland moeten we dan ook nog de afgefinancierde pensioenverplichtingen van ambtenaren en semi-ambtenaren bij het ABP en PFZW meenemen. Na aftrek van de 35% belastingclaim gaat het eind 2013 om €285 mld. (2014: 329 mld)

De samenstelling van het vermogen eind 2013 valt als volgt weer te geven:

P07_2

(a) Staat-overig en eigen woning- netto is na aftrek van respectievelijk de overheidsschuld en de hypotheek.

(b) Het ondernemingsvermogen bestaat uit ondernemingsvermogen en de aanmerkelijk belang aandelen. De reële waarde van dit vermogen in het economisch verkeer zal sterk afwijken van de waarde in de boeken van het CBS. Het 9e en 10e vermogensdeciel bezit  samen 96,4% van het ondernemingsvermogen en 99,2% van het aanmerkelijk belang vermogen en toch menen velen een gefundeerd oordeel te kunnen geven over de vermogensontwikkeling van de hoge vermogens. [4]

Conclusies

(1) We worden jaarlijks door regering, politici en media in het ootje genomen over de hoge Nederlandse overheidsschuld en het overheidstekort: beide bestaan in feite niet, er is zelfs sprake van een overschot.

(2) De burgers zijn in feite armer dan het CBS, CPB en DNB soms voorstellen als ze in een onbewaakt ogenblik ( = bijna altijd [2]) het pensioenvermogen wel bruto meerekenen hoewel van dat pensioenvermogen nog een belastingclaim afmoet. Maar als je die correctie wel zou aanbrengen hebben we ineens geen overheidsschuld en -tekort meer en hoe moet je dan al die “hervormingen”, lees belastingverhogingen en bezuinigingen, nog verdedigen? Zou het soms opzet zijn om dat pensioenvermogen bruto te blijven presenteren?

(3) Door de omkeerregel pensioenen af te schaffen kunnen we in feite de overheidsschuld  geheel aflossen, waardoor ook de rente op de overheidsschuld vervalt. Het netto saldo van de rente en de gederfde belasting op pensioenpremie (52%) gesaldeerd met het wegvallen van de belasting op de lagere pensioenuitkering (ca 35%) kan worden aangewend om het EMU-tekort weg te werken. Het restant kan worden gebruikt voor een belastinghervorming.

(4) De staat loopt, net als pensioendeelnemers, een aanzienlijk risico over het pensioenvermogen. De staat heeft net als de pensioendeelnemers niets te zeggen over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Gegeven het daarmee gemoeide bedrag voor de staat is dat risisco buitenproportioneel (Q3 2015 € 473 mld.). In het 2e en 3e kwartaal ging 132 mld. pensioenvermogen van de pensioenfondsen in rook op. Hiermee verloor de staat dus een belastingclaim van € 46 mld. of bijna drie keer het begrotingstekort 2014. Heeft u daarvan iets in de media gezien? De staat kan dat risico tot nihil terugbrengen door (3) snel te effectueren.

(5) Overigens zijn wij van mening dat we door de gebrekkige vermogensstatistieken maar een beperkt inzicht hebben in de hoogte en verdeling van dat huishoudvermogen. Dat komt met name omdat het CBS budgettair door de regering de nodige middelen en mankracht wordt onthouden (Kamp, Asscher en voorgangers) om een volledig vermogensplaatje op te leveren. Asscher stelde immers recent nog bij de Pikety discussie:

“Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”

Als je het CBS onvoldoende geld beschikbaar stelt kun je ook moeilijk tegenbewijs leveren en dat is uiteraard de onuitgesproken opzet.

(6) Het Nederlandse belastingstelsel maak dat de bezitters van de grotere vermogens in vergelijking met overige belastingbetalers in de watten gelegd worden.[3] De bijdragen Belasting op kapitaalinkomen volgens Jacobs , Erfbelasting en Inkomensbeperkende regelingen geven hiervan duidelijke voorbeelden.

___________________

Laatst bijgewerkt 15 december 2015

[1] Bronnen:

♦  Vermogen huishoudens 31-12-2013 (“2014”)

♦  Overheidsbalans 2014

♦   Overheidsschuld

♦  Pensioenen on 17 augustus 2015

♦  CBS Totale pensioenaanspraken (AOW)

♦  Pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBouw 2014

[2] Voorbeelden foute bruto presentatie:

[a] DNB: http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp

Het DNB neemt daarnaast de algemene reserves van de pensioenfondsen niet mee.

[b] CBS, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/911988A7-1223-49D7-BEEC-1C3927924FD1/0/2014Nederlandin2013pub.pdf , blz 20.

en

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/24A2FF31-D3EC-49E4-9EC1-84E8AA437A23/0/pb13n022.pdf

{c] CPB, Frank van Es, Henk Kranendonk, Vermogensschokken en consumptie in Nederland, CPB achtergrond document 18 maart 2014,http://www.cpb.nl/publicatie/vermogensschokken-en-consumptie-nederland , blz 23.

[3] Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf

[4] CBS, “CBS: Vermogensongelijkheid in 2014 niet verder toegenomen”

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2015/vermogensongelijkheid-in-2014-niet-verder-toegenomen.htm

“De ongelijkheid in vermogen nam in 2014 niet verder toe. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende stijging van de ongelijkheid sinds het begin van de economische crisis. Het inkomen is veel minder ongelijk verdeeld. De inkomensongelijkheid bleef tijdens de crisis zo goed als stabiel. Dat meldt CBS.”

Bedoeld zal zijn 2013, het CPB werkt immers met 1/1/2014 cijfers en loopt daarbij bijna twee jaar achter de feiten aan. Gegeven de waarderingsgrondslag van de vermogenscomponenten moet aan het (voor)-oordeel van het CBS geen enkele waarde worden toegekend, al zullen de trainees bij de media het wel weer klakkeloos overpennen.

Vermogen huishoudens 31-12-2013 (“2014”)

______________________________________________________

Deze bijdrage geeft de vermogenspositie eind 2013 weer op basis van de gegevens van CBS statline. De bijdrage is t.o.v. van voorgaand jaar aanzienlijk ingekort. Voor het totale vermogensplaatje, inclusief het staatsvermogen zie de bijdrage Vermogen Nederlandse burgers 31-12-2013 .

Als we alleen op de gegevens van het CBS zouden afgaan ontstaat een redelijk misleidende voorstelling van zaken waarbij ca de helft van het vermogen van de huishoudens niet wordt meegenomen. Of “het vermogen van huishoudens niet langer daalt”, valt in zijn algemeenheid dus op basis van de CBS-cijfers niet te zeggen. Er valt eigenlijk nauwelijks een uitspraak te doen op basis van deze cijfers.

In elk geval stijgt het netto pensioenvermogen jaarlijks met zo’n 7-8% en dat vermogen vormt ca 75% van het CBS-vermogen exclusief pensioenvermogen. Voor het jaar 2013 was die netto stijging voor de burgers € 23 mld. en voor 2014 zelfs € 140 mld.

Het 10e vermogensdeciel heeft per 1/1/2014 een aandeel van 73% van het totale vermogen exclusief eigen huis. Van de vermogenstoename exclusief eigen huis van  totaal € 5 mld  in de periode 2011-2014 neemt volgens de CBS-cijfers het 10e deciel  € 71,1 mld. voor zijn rekening. Aandeel percentages zijn in een dergelijke situatie niet zo zinvol. Het gemiddeld netto vermogen van de Nederlandse burger inclusief zijn aandeel in het staatsvermogen bedraagt inmiddels ca € 376.000. Dat is different cookies t.o.v. het CBS-cijfer van € 195.000.

Uiteraard hebben de krakkemikkige vermogensstatistieken ook invloed op de inkomensstatistieken. Zo worden de winst op verkoop van aandelen of obligaties, rente op spaar- en beleggingshypotheken en de vermogenstoename door het rendement op het pensioenvermogen niet tot het inkomen gerekend. De HRA leidt tot negatief inkomen uit vermogen.

______________________________________________________

Tabel 1 Vermogens huishoudens volgens CBS Statline

(click op tabel om te vergroten)

P06_1

(a) Voor 1/1/2011 (2010) is het CBS overgegaan op integrale waarneming i.p.v. een panelonderzoek. Daarmee steeg het vermogen met € 22,8 mld, waarvan € 19,5 mld. alleen al voor het 10e vermogensdeciel. Bij een vergelijking met de cijfers voor 2010 moet deze correctie dus mede in aanmerking worden genomen. De correctie voor de jaren voor 2010 kan jaarlijks natuurlijk anders uitpakken, maar het licht in de rede dat het top 10e deciel systematisch ondervertegenwoordigd zal zijn.

(b) In aanvulling op het CBS [1] wijs ik toch nog maar even op de geel gemarkeerde cellen in de tabel. Het aandeel van het 10e vermogensdeciel voor 1/1/2014 in de aanmerkelijk belang aandelen bedraagt 97% en van het ondernemingsvermogen 87%. De uitkomsten van tabel 2 hoeven dus niet te verbazen. In totaal had het 9e plus 10e deciel 1/1/2014 85,8% van het CBS-vermogen “in handen” (1/1/2013: 85,6%).

(c) Het CBS meldt nog dat het aantal miljonairs is toegenomen in 2013 met 6.000 tot 157.000. Een doorsnee miljonairs huishouden had 1/1/2014 een vermogen van € 1,6 mln. [1]

Statline geeft de volgende aanvullende informatie, die een stuk nuttiger is:

Tabel 2 Vermogen miljonairs 2013 vs 2012

P06_2

Ik zou daaraan kunnen toevoegen dat het aandeel in de totale stijging van het vermogen van € 33,6 voor de miljonairs 94% bedraagt (€ 31,5 mld.), maar dat is al te demagogisch omdat de samenstelling veranderd kan zijn en er 6.000 miljonairs meer zijn. Het CBS zou hierover natuurlijk uiterst nuttige dingen kunnen zeggen.

(d) Het  werkelijk vermogen van de huishoudens is ruwweg twee keer zo hoog als het CBS opgeeft en laat zich als volgt benaderen:

Tabel 3 Een alternatieve benadering van het huishoudvermogen

P06_3

(a) De blauwe regel is overgenomen uit tabel 1. De cijfers zijn nu per 31 december van enig jaar weergegeven.

(b) Het pensioenvermogen is ontleend aan de bijdrage Pensioenen.  Hier moet je dan wel de belastingclaim op dat pensioenvermogen van ca 35% aftrekken omdat dit deel aan de staat toebehoort. DNB, CPB en CBS laten dit altijd na als zij het over het pensioenvermogen van de huishoudens hebben. Het bedrag van de derde pijler pensioenen is niet meegenomen.

Ook het CBS realiseerde zich onlangs dat je pensioenvermogen misschien toch wel moet meetellen om de vermogens internationaal zinvol te kunnen vergelijken. Het heeft derhalve een poging gewaagd om het pensioenvermogen naar inkomensgroep toe te rekenen. Zoals in de bijdrage  Evenwichtere vermogensverdeling door pensioenvermogen? behandeld, kan deze poging minder geslaagd genoemd worden. Het is in het Nederlandse pensioen-“stelsel” immers volstrekt onmogelijk het netto pensioenvermogen naar pensioendeelnemer te verbijzonderen.

(c) De levensverzekeringen zijn ontleend aan de DNB statistiek huishoudvermogens. [3b]

(d) De kapitaalverzekeringen zijn gebaseerd op een studie van Laura Oudman. Dit bedrag loopt op van € 80 mld. in 2012 naar € 135 mld. in 2018.

(e) De gegevens voor het ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang aandelen zijn door het CBS ontleend aan de fiscale gegevens. Uiteraard is de waardering op fiscale basis te laag en geeft daarmee niet de waarde in het economisch verkeer weer. Indicatief kan voor de top 500 van Quote al een bedrag van € 75 mld. worden bijgeteld. Hoewel dit getal natuurlijk eerder als Spielerei kan worden aangemerkt, geeft het toch een eerste indicatie voor de omvang van de totale correctie als je voor al het ondernemings- en AB-vermogen gaat corrigeren.

(f) In de CBS publicatie Nederland in 2015 wordt door het CBS een alternatieve opstelling van financiële bezitten en schulden gegeven (10; blz 31)

P04_100

De aansluiting met de Statline gegevens laat ik, met het CBS, aan de lezer over. Pensioenen worden nu, zij het bruto zonder aftrek belastingclaim, ineens wel tot de bezittingen gerekend. De toename van de pensioenrechten verklaart het CBS door de lage rente omdat het vanuit die rechten redeneert. Zelf verklaar ik die door de gestorte pensioenpremies en de behaalde rendementen.

De top twee vermogensdecielen bezitten 85,8% van het CBS-vermogen, de top twee inkomensdecielen 47,7%. De top twee vermogensdecielen bezitten hiermee € 426,1 mld. meer vermogen dan de top 2 inkomensdecielen. Dit valt als volgt te specificeren:

Tabel 4 Aandeel top twee vermogens- en inkomensdecielen

P06_4

(a) De kanttekeningen bij tabel 3 zijn ook hier van toepassing en maken dat de tabel maar beperkt inzicht geeft in de werkelijke vermogensverschillen.

(b) Voor het pensioenvermogen valt nog op te merken dat tot voor kort 41% van de pensioenpremie werd afgetrokken van het belastbaar inkomen tegen 52% door ca 7% van de bevolking. Over de pensioenuitkeringen moet t.z.t. wel weer belasting betaald worden. De vermogensverdeling van het pensioenvermogen zal voor de vermogensdecielen fors afwijken van de inkomensdecielen.

(c) Het inkomensbegrip maakt dat het inkomen uit vermogen maar beperkt in de inkomensstatistieken naar voren komt. Zie ook de bijdragen inkomensbeperkende maatregelen en Belasting op kapitaalinkomen volgens Jacobs.

De vermogensverdeling naar vermogen en inkomen vallen ook per vermogenscomponent weer te geven:

P06 grafiek 1

(a) Ondernemingsvermogen, effecten en overige vermogen (overig vast actief) zijn dus het scheefst verdeeld.

P06 grafiek 2

(a) De relatief gelijke verdeling van ondernemingsvermogen heeft veel – zo niet alles – te maken met de gehanteerde waarderingsgrondslag door het CBS.

Het gemiddeld vermogen per huishouden per vermogens- en inkomensdeciel is als volgt:

P06 grafiek 3

Voor zover de vermogensstatistieken van het CBS dat toestaan kunnen we de vermogensontwikkeling vanaf 1/1/2006 volgen. Daarbij hebben we, zoals eerder vermeld nog te maken met de overgang om integrale waarneming per 1/12011, die vooral het 10e vermogensdeciel regardeert.. Onderstaande tabel is aan de tabellen in noot [4] ontleend:

Tabel 5 ontwikkeling van het totaalvermogen en het vermogen van 10e deciel 2006 -2013

(click op tabel om te vergroten)

P06_6

(a) De inflatie bedroeg in de periode 1/1/2006 – 1/1/2014 2% p.j.

(b) Overig vermogen heeft in belangrijke mate betrekking op overig onroerend goed en overige schulden.

(c) Voor meer details raadplege men noot [4]

(d) Het 10e vermogensdeciel (748,1 dzd huishoudens) heeft dus per 1/1/2014 een aandeel van 73% van het totale vermogen exclusief eigen huis. Van de vermogenstoename exclusief eigen huis van  totaal € 5 mld in de periode 2011-2014 neemt het 10e deciel  € 71,1 mld. voor zijn rekening. Percentages zijn in een dergelijke situatie niet zo zinvol, conclusies over de vermogenstoename kunnen niet getroffen worden. [9]

De toename komt in belangrijke mate voort uit de toename van het  ondernemingsvermogen- en aanmerkelijk  belang vermogen met € 62,7 mld. Hoe groot dit bedrag in werkelijkheid is, laat zich slechts raden – zie ook de bijdrage Aandeel Quote 500. In de periode 2006-2014 steeg het Quote 500 vermogen eerst van € 110,3 mld. eind 2005 tot € 145 eind 2008 om vervolgens schommelend, groeiend als een koeienstaart, te dalen tot € 113,1 mld. eind 2013. Dat Quote vermogen heeft dan ook een uiterst merkwaardig verloop:

P06_7

(a) De ratio (vermogen Quote 500)/ (officiële 10e vermogensdeciel CBS) kan niet anders dan een beperkte waarde hebben gegeven het natte vinger karakter van de teller en het onvolledige en ook nog onjuiste data van het CBS in de noemer.

(b) Het ligt voor de hand dat het Quote aandeel na integrale waarneming per 1/1/2011 gering afneemt maar dat effect is slechts 0,5% (zie grafiek).

(c) In 2014 (1 augustus 2015) daalde het Quote 500 vermogen nog eens met € 29,8 mld. t.o.v. 2013 of met 26,4% tot € 83,3 mld.

(d) De “kwaliteits”-media citeren jaarlijks klakkeloos, zonder enige zichtbare toetsing, de Quote 500 cijfers. Ook de wetenschap komt niet veel verder.[5]

 

_____________

Laatste bijgewerkt 15 december 2015 met uitzondering tabel 3 (f) Nederland in 2015.

[1] CBS: Vermogen van huishoudens daalt niet langer

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2015/vermogen-van-huishoudens-daalt-niet-langer.htm

[2] CBS “Samenstelling vermogen; particuliere huishoudens naar kenmerken”,

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=2&D2=0&D3=a&D4=a&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T

[3] DNB

[3a] http://www.dnb.nl/binaries/t8.1nk_tcm46-330813.xls?2015120214

[3b] http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/huishoudens/index.jsp

[4] Tabellen ter onderbouwing van tabel 5

P06 noot 4 tabel 1

Vanaf 1/1/2011 zijn de vermogenstatstistiken gebaseerd op integrale waarneming i.p.v. panels. Dit had tot gevolg dat het vermogen per 1/1/2011 met € 22,8 mld. werd opgekrikt, waarvan € 19,3 mld. het 10e vermogensdeciel ten goede kwam. Derhalve wordt ook een vergelijking gemaakt voor de periode 1/1/2011 – 1/1/2014. Wat de correctie op het vermogen 1/1/2006 zou zijn geweest weten we immers niet.

P06 noot 4 tabel 2

[5] Bas van Bavel , “Vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie”,

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-verkenningen/V28_Hoe_ongelijk_is_NL_hfdst04.pdf [blz 2]

“Het gebruik van deze cijfers (CM: Quote 500 of het Dutch Wealth Report), bijvoorbeeld ook de cijfers die worden gepubliceerd door Forbes Magazine of Fortune in de vs, of the Sunday Times in het Verenigd Koninkrijk (vk), wordt internationaal steeds meer geaccepteerd in het onderzoek naar vermogensverdeling (Atkinson 2008), ook ondanks mogelijke tekortkomingen van die cijfers. Indien de gegevens van Quote 500 en het Dutch Wealth Report globaal juist zijn, dan zou de Gini-coëfficiënt in Nederland zelfs de 0,9 benaderen”

Je mag toch hopen dat de WRR een betere toegang heeft tot de CBS-gegevens dan uit de WRR-publicatie blijkt. Het hoogste vermogen is geheim, maar dat zou voor het totaal van de grootste 500 toch niet het geval hoeven zijn?

http://www.uu.nl/nieuws/bas-van-bavel-reageert-in-diverse-kranten-op-pikettys-ideeen

[9] CBS, “CBS: Vermogensongelijkheid in 2014 niet verder toegenomen”

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2015/vermogensongelijkheid-in-2014-niet-verder-toegenomen.htm

“De ongelijkheid in vermogen nam in 2014 niet verder toe. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende stijging van de ongelijkheid sinds het begin van de economische crisis. Het inkomen is veel minder ongelijk verdeeld. De inkomensongelijkheid bleef tijdens de crisis zo goed als stabiel. Dat meldt CBS.”

“Tussen 2009 en 2013 is de vermogensongelijkheid tussen huishoudens echter toegenomen”, heet het dan verderop. Dit lijkt mij onjuist want het vermogen is nog steeds per 1/1/2014. De kop had dus moeten luiden de ongelijkheid in vermogen nam in 2013 niet verder toe en de tweede tekst tussen 2009 en 2012 is de vermogensongelijkheid tussen huishoudens echter toegenomen. Het CBS loopt dus 15/12/2015 in feite bijna twee jaar achter de feiten aan.

Het CBS goochelt immers altijd met de jaren want het vermogen wordt fiscaal en dus voor de CBS vermogensstatistiek per 1 januari van enig jaar bepaald.  In het maatschappelijk verkeer hebben we het dan over het vermogen per 31 december van het jaar daarvoor. Uiteraard kalken de media dit altijd klakkeloos over.

Zoals boven aangegeven neemt het CBS voor eind 2013 € 1.355 mld. vermogen niet mee in de vergelijking en is daarnaast de waardebepaling van enkele vermogenscomponenten gebaseerd op drijfzand.

(10) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/12/cbs-presenteert-overzicht-economische-ontwikkelingen-2015

Evenwichtigere vermogensverdeling door pensioenvermogen?

____________________________________________________________________

Volgens Asscher en Wiebes daalt het aandeel van het 10e vermogensdeciel in het totaalvermogen door de toerekening van het pensioenvermogen van 61,1% naar 51,1% als we de antwoorden op Kamervragen mogen geloven. Dat wekt de nodige verbazing, want sinds wanneer kunnen we in Nederland binnen ons krakkemikkige pensioensysteem het bruto pensioenvermogen individueel aan de pensioendeelnemer toerekenen? Om van een netto pensioentoedeling na aftrek van de daarop nog drukkende belasting maar helemaal te zwijgen.

In deze bijdrage zullen we dan ook aantonen dat de heren maar wat uit hun duim zuigen en dat over de vermogensverdeling van het totale vermogen per deciel nauwelijk iets zinnigs valt te zeggen, laat staan over de ontwikkeling van dat vermogen in de tijd.

Vroeger leerde je op de lagere school dat je appels en peren niet mocht optellen. Zowel het MvF als het CBS telt vermogenscomponenten waarop geen belastingclaim rust en pensioenrechten met nog een forse belastingclaim van gemiddeld 35%. maar materieel binnen de inkomens- en vermogensdecielen fluctuerend van 19% tot 52%, rustig bij elkaar. Op die krakkemikkige basis slaat men dan onzinnig aan het rekenen.

De staat wordt door het CBS en het MvF natuurlijk buiten de verdeling van het pensioenvermogen gehouden en die heeft toch echt een belastingclaim van ca 35% van het pensioenvermogen. Zou je dat wel doen dan heeft de staat ineens geen overheidsschuld en overheidstekort meer, en dat kan het CBS echt niet gebruiken als his masters voice op het gebied van overheidspropaganda.

De inkomens- en vermogensstatistieken zouden overigens ook aanzienlijk verbeteren als de belastinghervormingen eens systematisch zouden worden aangepakt. De erfbelasting, mede een correctie op in het verleden onbelast genoten inkomen en vermogenstoename, speelt daarbij een belangrijke rol, omdat deze belasting ook nog eens economisch nauwelijks verstorend werkt.

____________________________________________________________________

Om bepaalde clientèle van het Ministerie van Financiën (MvF) bij de belastingheffing een genoegen te doen hanteert dit ministerie zowel een wazig particularistisch inkomens- [2] als vermogensbegrip [3]. Ons armzalig toegeruste CBS bepaalt aan de hand van die gegevens de inkomens- en vermogensstatistieken die daarmee nogal wat leemtes vertonen. [4] “Het brede gebruik van deze cijfers in academische kringen”, maakt echter dat deze cijfers “geenszins suggestief” zijn, volgens staatssecretaris Wiebes en Minister Asscher.[1a] Hoewel ik niet tot die academische kringen behoor, meen ik toch dat er op deze cijfers het nodige valt af te dingen. We hopen dit in deze bijdrage nogmaals duidelijk te maken. In een een eerdere bijdrage gingen we hier voor het 10e vermogensdeciel al uitgebreid op in.

In het antwoord op vraag 30 [1a] wordt aangegeven dat de verdeling van het vermogen na pensioenrechten gelijkmatiger is dan de verdeling voor pensioenrechten. Hierbij kan het staatje van de staatssecretaris, na bewerking, onder aanvulling van de daarmee gemoeide bedragen, als volgt worden weergegeven [1a]:

Tabel 1 De allocatie van de pensioenrechten naar vermogensdeciel 

(click op tabel om te vergroten)

194_1

(a) De paarse cellen zijn ontleend aan het antwoord van de staatssecretaris. Het is zowel bij het CBS als bij het MvF te doen gebruikelijk om van het vermogen per 1/1 van enig jaar uit te gaan. Bij de uitwerking zijn we uitgegaan van het private vermogen per 1/1/2012 (“2012”) maar voor het pensioenvermogen eind 2010 (“2010”). Alleen de percentages worden door de staatssecretaris gegeven en we hebben er de bedragen even bijgezocht aan de hand van CBS Statline. De totale pensioenrechten laten zich dan hieruit berekenen op € 472,3 mld. als we ons op de 50,1% aandeel van het tiende vermogensdeciel concentreren

(b) Voor de volledigheid hebben we ook de vermogensverdeling volgens de inkomensdecielen voor 1/1/2012 opgenomen. Zoals u ziet wijkt die nogal af van de vermogensdecielindeling. Daarnaast hebben we vermogenscomponenten die het CBS wegens onbekendheid of anderzins laat zitten even pro memorie in de tabel opgenomen.[1e] Dit alleen al om te laten zien dat de beweringen van Asscher en Wiebes over de evenwichtige vermogensverdeling met een flinke korrel zout moet worden genomen: we weten het gewoon niet.

(c) De pensioenrechten zijn berekend op actuariële basis. [1b] Op welke wijze rekening is gehouden met de daarop drukkende belastingclaim bij uitkering laat de staatssecretaris in nevelen gehuld. Het is usance bij het DNB, CBS en CPB om het pensioenvermogen bruto weer te geven. Raadpleging van het artikel van Knoef en Caminada geeft enige duidelijkheid over de gehanteerde systematiek. [5] Op grond daarvan moet de conclusie getrokken worden dat de voorstelling van zaken door de minister en staatsecretaris geheel in lijn is met het motto van deze site, immers het artikel licht toe dat de pensioenrechten bruto zijn opgenomen:

“Alle bedragen zijn bruto berekend. Zowel op privaat vermogen als op aanvullende pensioenrechten rust een belastingclaim, zij het in verschillende mate (mede afhankelijk van de precieze samenstelling van het private vermogen). Het is niet op voorhand duidelijk welk effect (uitgestelde) belastingheffing zou kunnen hebben op de mate van scheefheid van de vermogensverdeling.”

Op grond hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

(1) Het bruto pensioenvermogen voor 2012 bedraagt, inclusief derde pijler ca € 1,271 mld. Omdat slechts bruto ca € 472,3 mld. is verbijzonderd in tabel 1 is dus bruto € 799 mld. pensioenvermogen buiten de boot gevallen. Dat het pensioenvermogen niet valt te verbijzonderen naar deelnemer hoeft niet te verbazen, gezien ons pensioenstelsel, met een € 100 mld. doorsneepremieproblematiek, indexatieachterstanden, dekkingstekorten en garantie tot de deur van de pensioenrechten. Je moet dan ook het netto pensioenvermogen verdelen over de deelnemers – meer valt er immers niet te verdelen.

(2) Het gemiddelde belastingtarief bij pensioenuitkering is ca 35%, maar aangezien 41% van de pensioenpremie tot voor kort werd afgetrokken tegen 52% door ca 7% van de bevolking ligt dat percentage voor de hoge inkomens bij uitkering ook rond de 52%. Er is ook een substantieel verschil tussen de vermogensverdeling op grond van vermogen en de vermogensverdeling op grond van inkomen, mede door de gehanteerde inkomens- en vermogensbegrippen, naast de eigen woning en het sparen voor de oude dag. Uiteraard heeft dat ook effect op het effectieve belastingpercentage. Kortom inzicht in het belastingpercentage bij uitkering per vermogensdeciel is niet beschikbaar.

(3) Een substantieel deel van het vermogen valt niet te verbijzonderen naar vermogens- noch inkomensdeciel of is zelfs niet bekend.(4) Onder in de tabel is te zien dat belangrijke vermogenscomponenten überhaupt buiten de statistieken van het CBS vallen. De stelling van Knoef en Caminada dat

het lastig is om iets te zeggen over de al dan niet groeiende vermogensongelijkheid in Nederland vanwege gebrek aan data.

heeft dus, ook na hun artikel, niets van zijn actualiteit verloren.[5]

[4]In de bijdrage Aandeel Quote 500 lieten we al zien dat het CBS het vermogen van de top 0,1% systematisch onderschat wordt met name door de onderwaardering van het ondernemings- en aanmerkelijk belang vermogen. Ruwweg kunnen we op grond hiervan zo al € 75 mld. bijtellen voor het 10e deciel en dat is maar een begin.

(5) Met moet aannemen dat deze feiten bij het MvF genoegzaam bekend zijn. Waarom levert men dan toch zo’n onzintabel op?

Nu we de onjuiste voorstelling van zaken van het MvF behandeld hebben, kunnen we ook de recente CBS publicatie nog even onder de loep nemen voor zover die over het zelfde onderwerp gaat. [1d]

Het CBS richt de verdeling van de pensioenaanspraken op de inkomensverdeling. Daarbij komt het tot de conclusie dat de toedeling het verschil tussen Q5/Q1 vermogensratio stijgt van 6,4 naar 7,8. Dat betekent dat het het totale vermogen van de rijkste 20% huishoudeninkomens 7,8 keer zo groot als het vermogen van de armste 20% huishoudeninkomens als je de pensioenrechten meerekent. Zoals door het CBS vermeld wijkt dit af van Knoef en Caminada die de verdeling op basis van de vermogensverdeling naar vermogen hebben uitgewerkt. Overigens kleeft aan de CBS-methodiek dezelfde makke: de pensioenaanspraken worden bruto meegerekend. Dit heeft tot gevolg dat de topinkomens een hoge pensioenaanspraak krijgen toegerekend terwijl hier nog wel 52% belasting afgaat. Het is dus niet zo’n wonder dat de ongelijkheid met pensioentoedeling volgens de CBS-“methode” licht stijgt.

194_2

De toelichting is deels aan de CBS-spreadsheet ontleend [1d]:

(1) Pensioenrechten omvatten financiële aanspraken van huidige en voormalige werknemers op: a) hun werkgevers, b) een pensioenfonds, c) een levensverzekeraar (collectieve contracten).

Naast deze pensioenrechten hebben we natuurlijk ook nog te maken met lijfrenten, pensioenen in eigen beheer, Fiscale OudedagReserves (FOR), etc., die kunnen worden omgezet in pensioenrechten. Volgens het CBS zijn “de pensioenrechten tussen 2005 – 2012 sterk gestegen als gevolg van de gedaalde rente”.[1d] Er bestaat echter ook nog een algemene reserve pensioenfondsen die mede dankzij de bankcrisis fors daalde. In 2008 bedroeg die nog € 203 mld.. De rentestand heeft bij een dekkingsgraad > 100 alleen effect op de verdeling tussen pensioenverplichtingen/algemene reserves, die immers communicerende vaten zijn.  Het CPB concludeerde vrij recent dat het pensioenvermogen sinds 1990 met 8% per jaar was toegenomen, de helft door premiestortingen en de andere helft door rendementen.

(2)Woningen: gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning.

(3) Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen.

Aan de hand van [1d] valt de volgende vergelijking te maken met de bijdrage Vermogen huishoudens 31-12-2012 “2013”:

194_3

(a) We blijken nu ineens in 2012 ca € 484 mld. meer vermogen te hebben waarvan de bron niet hoeft te worden vermeld door het CBS. Ik kwam niet verder dan

“Ondanks dat het vermogensconcept in de nationale rekeningen omvangrijker is dan in de meeste microstudies, is het niet alomvattend.”

Zou het niet handig zijn geweest als die € 484 mld. , toch 41% van het oude CBS-Statline huishoudvermogen wel was toegelicht door het CBS?

Tot slot:

Als de belastingwetgeving wat evenwichtiger was en een ieder naar vermogen belasting betaalde zou er niet zoveel reden zijn om aandacht te besteden aan de inkomens- en vermogensverdeling.  Een van de redenen van de scheve vermogensverdeling is de vrijstelling van erfbelasting van het  geërfd bedrijfsvermogen van 87%. De staatssecretaris  motiveerde dit met:

“De vrijstelling heeft tot doel te voorkomen dat de heffing van schenk- of erfbelasting een belemmering vormt voor de voortzetting van een gezonde onderneming in opvolgingssituaties.” [1a; vraag 46]

Ale je je onderneming verkoopt aan een Venture Capitalist kan de koper de overnameprijs financieren door de overgenomen onderneming een lening te laten opnemen en mag die onderneming de rente ook nog eens aftrekken van de belastingen. Daardoor kan de verkoper ook nog een hogere verkoopprijs bedingen. Als er 20% erfbelasting betaald moet worden, een fractie van de koopprijs, is deze constructie ineens niet mogelijk en moet de ondernemer worden ontzien omdat anders de continuïteit in gevaar komt. Doelredeneringen zijn in de politiek voor de bezittende klasse altijd ruim voor handen en ze worden onbeschroomd geventileerd, ook als de PvdA in de regering zit. {zie ook [2]}

________________

Laatst bijgewerkt 30 november 2015

[1] Bronnen

[1a] “Kamerbrief met antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Financiën over de Nederlandse vermogensverdeling”,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2015/01/09/antwoorden-op-de-vragen-over-de-nederlandse-vermogensverdeling

[1b] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2014/11/17/kamerbrief-antwoorden-op-vragen-over-vermogensverdeling/kamerbrief-antwoorden-op-vragen-over-vermogensverdeling.pdf

[1c] https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20150206/verslag_van_een_nader_schriftelijk/document3/f=/vjr7h0a8z5s5.pdf

[1d] CBS, “Ongelijkheid tussen huishoudens vanuit verschillende concepten”, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/34DD12FC-7E6B-43EF-80F6-E392091D2BF1/0/2015DNE05ongelijkheidtussenhuishoudensvanuitverschillendeconcepten03.pdf

[1e] Bronnen: Pensioenen en Vermogen Huishoudens.

[1f] Koen Caminada, “Verdeling van (top)inkomens en vermogen in Nederland.”

http://media.leidenuniv.nl/legacy/1-inkomens-en-vermogensverdeling.pdf

[2] Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf

Rijkers heeft het over “In alle gevallen vormt, dankzij ons huidige wazige inkomensbegrip, een ruimhartig toegepast instrumentalisme de glijbaan naar de belastingvrijdom. ” [blz. 29]

[3] Slechts 21% van het vermogen (exclusief ondernemingsvermogen en ab-vermogen) wordt immers maar belast onder de vermogensrendmentsheffing. (€ 374 mld. van totaal € 1.784 mld.). Het EWF van het eigen huis is een schijntje, zeker met de Wet Hillen, en pensioenvermogen is geheel vrijgesteld. Voor een overzicht van de gatenkaas die de belastingheffing op het vermogen voorstelt zie de  bijdrage Belasting op kapitaalinkomen volgens Jacobs.

[4] Dat het CBS systematisch geld en mankracht wordt onthouden om zijn statistieken op orde te brengen, blijkt uit de antwoorden op kamervragen [1a], [1b] en [1c]. Uit die antwoorden blijkt ook dat fractiespecialisten van de Eerste en Tweede Kamer, die de regering horen te controleren, meer weg heeft van een kleuterklasje, gezien de kwaliteit van de vraagstelling. Hadden de Eerste Kamerleden hun leesbril wel bij zich? Asscher ventileerde dan ook de mening: “Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”, waarvan acte. “Ik zie niets”, zei de struisvogel en stak zijn kop nog dieper in het zand.

De makke in de CBS-vermogensstatistiekcijfers zijn door het CBS op verzoek van de staatssecretaris nader uiteengezet in [1c]. In publicaties van het CBS zelf moet je die forse kanttekeningen met een lantaarntje zoeken en veelal ontbreken die in de rapporten, een toch een fors voorbehoud op de juistheid en volledigheid van de cijfers. [b.v. 1d] Die makken zijn o.a.:

Reactie CBS:

In de beschikbare reeksen van de vermogensstatistiek zijn zowel aan de onder- als bovenkant van de vermogensverdeling bepaalde posten beperkt opgenomen:

Aan de bezittingenkant is tot 2012 alleen een deel van de kleine tegoeden opgenomen. Weliswaar wordt/werd steeds het contant geld (boven de fiscale vrijstelling van jaarlijks ongeveer 500 euro) regulier ingeteld maar konden tot 2012 de kleine «bank- en spaartegoeden» en «effecten» vanwege onvolledigheden in de onderliggende fiscale databronnen alleen deels worden opgenomen. Vanaf 2012 worden deze posten volledig waargenomen en dienovereenkomstig ook volledig ingeteld.

♦ Ook kleine schulden zijn alleen gedeeltelijk in de vermogensstatistiek opgenomen. Sinds kort beschikt het CBS over informatie van hypothecaire geldleningen, persoonlijke leningen en consumptief krediet. Deze nieuwe informatie zal vanaf 2016 deel uitmaken van de reguliere vermogensstatistiek.

♦ Het CBS kan sinds kort ook beschikken over informatie over studieschulden waardoor in 2016 ook op dit vlak een verbeterslag in de schuldenspecificatie van de vermogensstatistiek gerealiseerd zal worden.

♦ In de huidige vermogensstatistiek wordt het aantal directeuren en grootaandeelhouders (DGA’s) onderschat en daarmee ook hun aanmerkelijk belang in vennootschappen. Daardoor is er misclassificatie in de hoogte van het vermogen dat door ondernemers in een onderneming is opgebouwd. Dit heeft een versluierende weerslag op (vooral) de bovenkant van de vermogensverdeling. Inmiddels zijn werkzaamheden opgestart voor de ontwikkeling van een nieuwe, zogeheten, DGA-datasatelliet waarin DGA’s en hun aanmerkelijk belang in vennootschappen correct en met teruglegging tot 2007 zijn vastgelegd. Aldus zal eind 2016 een op dit vlak verbeterde reeks vermogensstatistieken beschikbaar komen. Om deze verbeteringen mogelijk te maken heeft het CBS een financiële bijdrage gekregen van het Ministerie van Economische Zaken.

♦ Verder is het opgebouwde vermogen in spaar- en beleggingshypotheken niet bekend waardoor de netto hypotheekschulden volgens de huidige vermogensstatistiek worden overschat. Het CBS heeft nog geen toegang kunnen krijgen tot de noodzakelijke brongegevens om deze informatie beschikbaar te krijgen. {Dit bedrag is recent bepaald op ca € 80 mld. in 2012 oplopend tot 135 mld. in 2018}

Aanvullend valt hieraan toe te voegen:

♦ Pensioenaanspraken maken geen deel uit van de vermogensstatistiek omdat zij niet overdraagbaar, overerfbaar en beschikbaar zijn. Dat is in elk geval niet het geval voor pensioenen in eigen beheer voor een directeur/eigenaar in een BV, noch voor de FOR van een ondernemer, waarover vrij kan worden beschikt bij liquidatie of vererving, uiteraard na belastingheffing. Bovendien geldt volgens de commissie Van Weeghel dat de pensioenopbouw is in voorkomende gevallen zodanig groot is dat deze niet meer als hoofddoel het bieden van een oudedagsvoorziening heeft, maar er veel meer sprake is van vermogensopbouw. Tot voor kort werd immers 41% van de pensioenpremie tegen 52% afgetrokken en dat geld hoopt zich op in het pensioenvermogen. Tot het pensioenvermogen horen niet alleen de aanspraken maar ook de potjes (b.v. algemene reserve pensioenfondsen) die worden aangehouden.

♦ De waarde van het ondernemingsvermogen en de aanmerkelijk belangaandelen wordt overgepend uit de belastingaangifte. Uiteraard berust deze waardering op goed koopmansgebruik en heeft derhalve geen enkele relatie met de waarde in het economisch verkeer. Alleen al voor de Quote 500 kwamen we grofweg, met uiteraard veel slagen om de arm, op een hogere waardering van € 75 mld.

♦ In Nederland is het not done om informatie te verzamelen over de schaduweconomie. De inefficiëntie van onze belastingdienst zou dan immers ook aan de orde moeten worden gesteld en ” je wilt natuurlijk niet dat achter elke boom een belastinginspecteur staat” (Weekers). Toch gaat het om ca 9,1% van het bbp (Zwitserland 7,1%) en er zullen dus ook de nodige schaduwvermogens zijn. De opvolging van de uitkomsten van inkeerregelingen en de erfbelasting moeten toch een aardig inzicht geven, hoeveel geld het CBS met zijn vermogensstatistieken laat liggen. Ook hiervoor zal de overheid het CBS wel geen geld beschikbaar stellen, het desfunctioneren van de overheid wordt dan wel erg transparant.

[5] Koen Caminada, Kees Goudswaard, Marike Knoef, “Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds eind negentiende eeuw”,Me Judice, 27 juni 2014.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/vermogen-in-nederland-gelijker-verdeeld-sinds-eind-negentiende-eeuw

Dashboard ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW Q3 2016

__________________________________________________

In deze bijdrage behandelen we de kwartaalcijfers van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen ABP, PFZW, PMT. PME en bpfBOUW. De kwaliteit van deze kwartaalrapportages is over het geheel genomen nog steeds beneden pijl.

Het pensioenvermogen mag dan voor de vijf grote fondsen t.o.v 31-12-2015 met € 70 mld. zijn gestegen (10,5%) [3], de verplichtingen namen ook met € 122 mld. toe, zodat de pensioendeelnemers volgens de administratie van die pensioenfondsen er € 52 mld. op achteruit gingen. Als die pensioenpot op 1/1/2016 al was verdeeld, hadden de pensioendeelnemers er wel € 70 mld. in rekening-courant bijgekregen. Maar Klijnsma moest zo nodig treuzelen en het pensioenprobleem voor haar uit blijven schuiven.[4]

In §6 geven we een uiterst grove benadering van een meere reële dekkingsgraad eind 3e kwartaal 2016 van de vijf grootste fondsen. Daar laten we zien dat de algemene reserves van de vijf grote fondsen gezamenlijk in werkelijkheid ca € 230 mld. hoger uitvalt. Daarmee wordt de dekkingsgraad ca 128% i.p.v. 91,3% eind Q3 2016.

__________________________________________________

§1 De kwaliteit van de kwartaalberichten

Al jaren zijn de kwartaalberichten van zeer matige kwailiteit zonder dat er zichtbaar sprake is van enige verbetering:

♦ De rendementsgegevens zijn volstrekt ontoereikend en een zinnige toelichting op die cijfers ontbreekt. Zo is het volstrekt onduidelijk in welke mate die leuke rendementen op vastrentende waarde i.v.m. de daling van de rentestand invloed zullen hebben op tekomstige rendementen. Het toegenomen agio moet immers over de looptijd van die vastrentende waarde worden geamortiseerd en leidt alleen tot een andere toerekening van het rendement over de looptijd. Hierdoor wordt het toekomstige rendement gedrukt.

♦ Een toelichting op de stand van zaken van het herstelplan, dat nodig is om die belachelijk rekenrente van het Financieel ToetsingsKader (FTK) te corrigeren, ontbreekt. Dat FTK gaat immers uit van volstrekt onrealistische uitgangspunten.[1] Naar een (geactualiseerde) prognose van de dekkingsgraad, rendementen, de grootte van het pensioenvermogen en de verwachte indexeringen over de looptijd van het herstelplan zal de pensioendeelnemer vergeefs zoeken.

♦ Relevante data wordt de pensioendeelnemer systematisch onthouden doordat het persbericht van het vorige kwartaal als template dient voor de nieuwe kwartaalrapportage, zodat de gebreken worden gecontinueerd.

De toezichthouders DNB en AFM hebben kennelijk geen enkele functie bij het uitbrengen van de kwartaalberichten. Pensioendeelnemers die meer informatie willen, dienen zich volgens AFM te melden: “Als je vindt dat de informatie die de pensioenuitvoerder je geeft niet correct, duidelijk, evenwicht (hun typo) of tijdig is, kun je dit melden bij de AFM.” Enige volledigheid komt in hun vocabulaire niet voor. Kennelijk loopt het geen storm of doet de AFM er verder niets aan. Eigen actie zou ook te veel gevraagd zijn. Overigens kun je dit gedrag van toezichthouders verwachten als die alleen domme checklistjes afwerken en niet proactief bezig zijn.

§2 Dashboard ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW Q3 2016.

Op basis van de kwartaalberichten kunnen we de volgende gegevens samenvatten:

245_1

(1) De ontbrekende gegevens zijn door mij weer geel gemarkeerd, een aantal gegevens zijn aan de jaarverslagen ontleend. Zelfs het rendement in bedragen is kennelijk voor een aantal fondsen niet vermeldenswaard.

(2) De algemene reserves van de vijf fonden komt dus op € 70 mld. negatief. In werkelijkheid, zoals we in §6 zullen zien ligt dat niveau zo’n € 230 mld. hoger.

(3) In het 2e kwartaal 2016 bedroeg het pensioenvermogen van de vijf bpfs 57 % van het pensioenvermogen van alle pensioenfondsen.

Om dit overzicht in perspectief te plaatsen geven we deze informatie ook voor de selectie van 25 pensioenfonden uit de nieuwe DNB-statistiek [10]:

(Click op tabel of Ctrl+ om ter vergroten)

245_98

(1) De keuze van de datacomponenten door DNB is redelijk arbitrair, zo ontbreekt de actuele dekkingsraad en worden rendementen alleen in kwartaalpercentages gegeven.

(2) De zogenaamde reële dekkingsraad is weinig reëel want gebaseerd op de ‘gewone’ rekenrente waarbij de uitkering geïndexeerd wordt voor inflatie.

(5) De vijf grote fondsen hebben een aandeel van zo’n 70% van de beleggingen van de 25 fondsen.

§3 Rendementen

De rendementen t/m het derde kwartaal 2016 laten zich rudimentair samenvatten. Ten eerste is de indeling niet consistent, ten tweede ontbreken de meest elementaire gegevens, zoals b.v. bedragen.

245_2

(1) Voor de toelichting op het begrip matching portefeuile zie [2]. Ik wens u veel leesplezier, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.

(2) Als de pensioenfondsen even aangaven hoeveel agio er in totaal op de vastrentende waarden is ingeboekt dan weten we tenminste hoeveel rendement er de komende jaren in het afvoerputje verdwijnt.

(3) De pensioenellende veroorzaakt door het FTK kan als volgt worden samengevat:

245_6

(1) Zelfs met het slechte rendement van 2008 worden in de periode 2006-2016Q3 uiterst acceptabele rendementen behaald. (2006:=100). In de sociale media wordt om onduidelijke redenen altijd afgegeven op de pensioenfondsen. De echte boosdoeners zitten toch echt in Den Haag en in Amsterdam op het Frederiksplein.

§4 De pensioenellende veroorzaakt door FTK 2008-2015

Uit een bijdragen die de jaarverslagen 2015 van de vijf grote fondsen behandelde, halen we onderstaande tabellen nog maar eens te voorschijn:

245_10

Die tabel per fonds is natuurlijk ook samengevoegd per weer te geven:

(click op de tabel of Ctrl+ om te vergroten)

245_11

De tabellen laten zien hoeveel rendement in de periode 2008-2015 in het afvoerpuntje dat rentetermijnstuctuur heet aan het oog werd onttrokken. De kwalificatie afvoerputje is natuurlijk onjuist: het rendement dat in het vat zit, verzuurt immers niet, maar wie gaat daarvan profiteren?

§5 Ultimate Forward Rate (UFR)

Het historisch verloop van de UFR  voor de jaren ultimo 2005-2016K3 is als volgt [6]:

245_12

(1) Als toelichting zou het eigenlijk al voldoende moeten zijn als ik zeg dat de rentetermijnstructuur de risicovrije rente geeft voor een looptijd van één tot honderd jaar vooruit. De methode is ontwikkeld door haute finance druïden die de 2008 bankencrisis ook al niet zagen aankomen.[7] Basis is de markt voor een risicovrije lening voor zover er een marktnotering is, en de UFR die wordt vastgesteld op gut feelings (ca 4,2% 3,3%). In de tussenliggende periode wordt met mathematische kabbalistiek de ontbrekende tussenliggende waarden bepaald.

(2) De door DNB voorgeschreven rentetermijnstuctuur is de basis voor het opstellen van de jaarrekening, De pensioenverplichtingen moeten dus tegen deze rentes contant worden gemaakt. DNB is in zijn ZBO-verslag 2015 van mening dat de nieuwe UFR de markt beter volgt [9]:

240_99

Maar als de relevantie beperkt is. heb je daar niet zoveel aan. In het 60e jaar is de nieuwe UFR toch nog 1% hoger dan de markt dus omlaag met die UFR. Pensioenfondsen en Levensverzekeringsmaatschappijen kunnen dan de tent sluiten en DNB afslanken, dus dat doen we lekker niet.

(2) Op grond van de grafieklijn per 30/09/2016 kunnen we concluderen dat de pensioenfondsen beter tot liquidatie kunnen overgaan en het batig saldo aan de pensioendeelnemers uitkeren. Verder verplichte deelname is met zeg 2% inflatie (1,9% -mltv 2017-2021) een vorm van expropriatie voor de komende 70 jaar (zie grafiek) en een flagrante schending van artikel l van het Eerste Protocol bij het EVRM, dat ons eigendom beschermt.

§6 Reëlere positie pensioenfondsen

De pensioenfondsenbesturen zouden, als ze daar de moeite voor namen, hun clientèle aanzienlijk beter inzicht kunnen geven in de werkelijke financiële positie van hun pensioenfonds. Gezien de kwaliteit van de kwartaalberichten en jaarverslagen is daar kennelijk geen behoefte aan: anders zaten die pensioenfondsbestuurders er al lang niet meer. Ook accountants en actuarissen hebben kennelijk geen maatschappelijke functie meer en lopen slaafs achter de onzinnige bepalingen van het FTK aan.

Voor het ABP en PFZW is een uiterst ruwe benadering mogelijk om  een reëler beeld van de financiële positie van deze fondsen te krijgen, met dank aan de heren Van Praag en Hemmers.[1, paper]

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

245_3

(1) PME vermeldt geen rekenrente in zijn kwartaalverslag noch op zijn site voor zover ik heb kunnen nagaan, maar deze rente zal gegeven het 2015 cijfer niet veel van  het PMT afwijken. Het pensioenfonds bpfBOUW ziet helemaal geen noodzaak om de gehanteerde rekenrente te vermelden. We hanteren voor bpfBOUW ook maar een rekenrente van 1%/1,7%.

(2) De algemene reserves komen dan geschat in totaal ca € 230 mld. hoger uit eind september 2016 en de dekkingsgraad daarmee op ca 128% (2015: respectievelijk ca € 150 mld. en ca 125%). Uiteraard zijn deze cijfers slechts een grove benadering. We gaan ervan uit dat 1% rentestijging leidt tot een 12% hogere dekkingsgraad.[1] Bij een actuele dekkingsraad van de vijf fondsen van 91,3% eind Q3 2016 en een rekenrente van gemiddeld zeg 0,95% komt de dekkingsgraad op basis van 4% reële rekenrente uit op 91,3%+(4-0,95)*12% of 128%.[1]

(3) De kwartaalcijfers en jaarverslagcijfers zouden aanzienlijk meer inzicht geven in de financiële positie van de pensioenfondsen als soortgelijke informatie werd verstrekt b.v. op basis van de parameters uit het herstelplan met een reële rekenrente.

(4) Wettelijk moeten de pensioenfondsen een dekkingsgraad van minimaal 104,2% aanhouden en binnen tien jaar toewerken naar een vereist eigen vermogen van rond de 25% van de pensioenverplichtingen.Dit laatste cijfer verschilt per fonds licht afhankelijk van de risico’s.

(5) De herziene cijfers laten zien dat de telkens terugkerende krantenkoppen bij het publiceren van de kwartaalcijfers bij een reelere dekkingsgraad niet langer nodig zijn.  De media kunnen zich weer concentreren op hun core business,  het opkrikken van de oplage- en kijkcijfers door verpozing  van hun lezers/kijkers. Zoals bekend geldt voor het Nederlandse pensioenstelsel dat de garantie van de nominale pensioenuitkering tot de spreekwoordelijke deur van toepassing is. [5[

Er is dus geen enkele reden om de risicovrije rentetermijnstructuur te hanteren. De kosten daarvan zijn maatschappelijk onaanvaardbaar (te hoge premies/ te weinig uitgekeerd en een onnodig hoge reservepot die aan het besteedbaar inkomen wordt onttrokken). De pensioendeelnemer kan beter zelf het risico nemen.

 _________________

Laatst bijgewerkt 24 oktober 2016

[1] Praag, B.M.S. van, en H. Hemmers, 2016, Is de rentetermijnstructuur wel een goede basis voor onze pensioenberekeningen?, working paper, Amsterdam.

Bernard van Praag en Henk Hemmers, “Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad”, Me Judice, 8 september 2016.

eerder werd uitgegaan van een 15% dekkingsgraadstijging bij 1% rekenrente stijging zie:

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/hoe-fabels-over-de-rekenrente-het-pensioendebat-doen-ontsporen

zie voor nog meer cijfers ook: http://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/als-de-rente-weer-omhoog-gaat-worden-pensioenfondsen-dan-te-rijk

Het verschil tussen 12% en 15% toename van de dekkingsgraad bij 1% rekenrentestijging triggerde bij mij de volgende calculatie:

Gestileerd kan e.e.a. voor een uiterst eenvoudig voorbeeld als volgt worden weergegeven bij verschillende rekenrentes:

245_4

(a) We gaan uit van 20 jaarlijkse pensioenuitkeringen van € 10.000, zonder rekening te houden met sterfterisico. De algemene reserve is het verschil tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichting; de grootte van het pensioenvermogen blijft natuurlijk gelijk. Bij een rekenrente van 1% is een dekkingsgraad van 95% het uitgangspunt. De toename per procent is bij 2% dus (103,8%- 95%) en loopt in dit voorbeeld op tot 9,5% per jaar. In totaal is de dekkingsgraad bij 4% rekenrente in dit voorbeeld met 27,5% opgelopen naar 122,5%.

(b) Nu ben ik ook nieuwgierig geworden naar de uitkering die bij een rekenrente van 1% zonder rekening te houden met (na-)indexering het volgende verloop heeft:

245_5

De paarse velden geven de pensioenbetaling tegen 1% rekenrente. De groene velden geven de aanvullende mutaties bij een netto-rendement van 4%. Aan het eind van de rit zit er nog € 61.379 in de pot bestaande uit € 9.113 tekort aan het begin, het derfde rendement over dat tekort € 468, de rente van 1% groot € 17.740 en de extra rente van 3% groot € 53.220.

Het generatieconflict gaat dus over de verdeling van de algemene reserve groot € 61.379. Op basis van een pensioenvermogen van € 173.147 is immers een nominaal pensioen van € 12.250 mogelijk bij een rekenrente van 4%.  Met de indexatieregels zal vanaf zo’n 110% dekkingsgraad met indexatie worden begonnen en is deze rond de 125% (vereist eigen vermogen) integraal. Vanaf die grens zal ook begonnen worden met een getemporiseerde na-indexatie. Kort door de bocht is de eigen pensioenpot dus de oplossing om het nageslacht niet al te zeer te spekken.

[2] “PMT deelt de portefeuille op niveau 1 conceptueel op in een matchingportefeuille en een returnportefeuille. Het doel van de matchingportefeuille is het repliceren van de marktwaardeverandering van de verplichtingen. Het doel van de returnportefeuille is het genereren van overrendement ten opzichte van de verplichtingen, om op totaalniveau de overrendementsdoelstelling te kunnen behalen.”

Voor het broertje PME geldt hetzelfde.

Lees hier het volledige persbericht en lees hier het PMT Strategisch beleggingskader 2015-2020

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/19/pensioenfondsen-stabiel-slecht-4885536-a1527438

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/16/klijnsma-meer-tijd-pensioenfondsen-voor-financieel-herstel-a1521768

http://www.volkskrant.nl/economie/korting-op-pensioen-dreigt-voor-honderdduizenden-nederlanders~a4398828/

VK: Dat bpfBOUW ruim boven de 100% zit is niet zo relevant als het wettelijk percentage 104,2% is, tenzij je 0,8% al ruim begint te vinden op de economische redactie van de VK.

[5] https://www.government.nl/binaries/government/documents/publications/2013/10/06/advisory-report-of-the-ufr-committee/advisory-report-of-the-ufr-committee.pdf

“Pension funds are responsible for honouring the (long-term) commitment to their members. A feature of current Dutch pension contracts is that the nominal pension rights are promised with a high degree of certainty.”

En belofte maakt schuld, veel schuld, die dankzij het FTK-systeem (deels) nooit tot uitbetaling zal komen. Waarom zouden onze pensionado’s elke maand met spanning uitkijken naar de nieuwe beleidsdekkingsgraad? Toch niet vanwege die high degree of certainty?

[6] https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-markten/rentes/

[7] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/10/11/advies-commissie-ufr

[8] http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-225306.jsp

[9] http://www.dnb.nl/binaries/ZBO%20Verantwoording%202015_tcm46-339441.pdf

[10] https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/gegevens-individuele-pensioenfondsen/

Van armoe rammelt alles

________________________________________________________

Het SCP heeft recent het rapport Armoede in kaart 2016 uitgebracht dat bij nader inzien eerder Armoede in kaart 2014 had moeten heten, gegeven de actualiteit van de meeste data. We zullen enkele gegevens uit dit rapport behandelen, waarbij we zoveel mogelijke gebruik zullen maken van de meest recente cijfers. Het SCP onderkent twee pakketten het basispakket, voor de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken en het niet-veel-maar-toereikend budget, met minimale kosten van ontspanning en sociale participatiedat we kortheidshalve het pretbudget zullen noemen.

In het SCP rapport laat de uitwerking van het bruto-netto traject en de aansluiting met de minimaal noodzakelijke kosten en kosten sociale participatie zeer te wensen over. We zullen hier met name aandacht aan besteden.

De conclusie die we kunnen trekken is dat het meer zin heeft om aan te sluiten bij het netto besteedbaar inkomen van de diverse sociale wetten en deze normen grondig te onderbouwen in plaats van een eigen set pretbudget- en basispakket-normen te fabriceren. Een zinvolle armoedekaart brengt vervolgens de afwijkingen in beeld, tracht die te verklaren en komt waar nodig met voorstellen om het armoedegat dat kennelijk ontstaat te dichten. Het armoedegat is dan het verschil van de normen voor de sociale wetten en het werkelijk besteedbaar inkomen, geschoond voor anomalieën (b.v HRA, MKB-regelingen, etc.) in die belastingwetgeving. Het SCP-rapport is dus een armzalig rapport, vandaar de kop in deze bijdrage.

Het woord schaduweconomie (Nederland 9,1% bbp), al of niet legaal, komt ten onrechte in de SCP-publicatie niet voor. Het woord windhapper (tienduizenden mensen die van de lucht leven) ook niet.

In totaal gaat het om 1.202.000 arme personen (7,6% bevolking), waarvan 68% het met minder dan € 1.063 netto per maand moet doen op basis van het referentiebudget voor een eenpersoonshuishouden. Alleen de woonkosten, inclusief een minimale huur van € 375, maken al € 465 (44%) van dat basisbudget uit.

________________________________________________________

§1 Inleiding

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt jaarlijk, in samenwerking met het CBS en Nibud, een Armoedekaart op die inzicht geeft in de armoede onder de Nederlanders. [1] Die armoede wordt ‘objectief extern’ gedefinieerd, door wetenschappers en budgetdeskundigen. Als toetsing van die deskundigheid mag dienen dat een panel van wel acht ‘doorsneeburgers’, meer geld had Asscher niet beschikbaar, ook hun woordje mogen doen over “wat mensen minimaal nodig hebben aan goederen en voorzieningen om ‘net niet arm’ te zijn.” Zoals we nog zullen zien zijn die doorsneeburgers aanzienlijk scheutiger dan die van overheidswege geconsulteerde regelneven.

Internationaal (b.v. Eurostat) wordt gemeenlijk als armoedgrens 60% van het mediaan beschikbaar inkomen aangehouden.[§6] Het voordeel van deze benadering is dat de armoedegrens de welvaartsontwikkeling volgt en daarnaast niet afhankelijk is van het ‘wetenschappelijke en objectieve oordeel’ van een handjevol bobo’s.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook wetgeving om de armoede zoveel mogelijk te bestrijden. We kunnen daarbij denken aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Algemene Bijstandswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet te vergeten de AOW, die een bodemvoorziening voor gepensioneerden vormt. Deze wetgeving wordt stiefmoederlijk behandeld in het rapport. De kennelijk door de meerderheid van de twee Kamers, en dus door het Nederlandse volk, gewenste minimumstandaard is immers in die wetten neergelegd en daar kunnen experts noch een panel tegenop. Het had dan ook voor de hand gelegen de netto-uitkeringen van die regelingen, inclusief fiscale faciliteiten en toeslagen, uitgebreid in de armoedekaart te betrekken.

In §2 gaan we nader in op het referentiebudget van het SCP/Nibud. In §3 laten we aan de hand van twee grafieken zien hoe het bruto-netto traject naar beste weten eruit ziet. Ik heb al die wettelijke regelingen niet bedacht, dus de opstellingen zijn S.E.O. In de appendix zijn twee rekenvoorbeelden nader uitgwerkt, waarvoor hetzelfde geldt. In §4 behandelen we enkele geselecteerde onderwerpen nader. In §5 geven wat nadere profielen van de arme bevolking. Een vergelijking met de internationale armoedenorm wordt in §6 behandeld.

 §2 SCP-budgetten

Het SCP kent twee referentiebudgetten:

“Het basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijvoorbeeld verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Het tweede referentiebudget, het niet-veel-maar-toereikendbudget, is iets ruimer. Dat houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie, bijvoorbeeld een korte vakantie of het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub. Deze zaken zijn niet strikt noodzakelijk, maar veel mensen beschouwen ze wel als zeer wenselijk.” [1]

Omdat het basisbudget niet toereikend is, gaan we van het pretbudget uit. Aangezien we volgens Rutte II en de meeste politieke partijen in een participatiemaatschappij leven, moet je dat natuurlijk wel mogelijk maken. Hierbij komt een panel van burgers verderop te hulp. Niet dat dit in de verdere publicatie van het SCP heeft mogen baten.

Het historisch verloop van die netto referentiebudgetten vanaf 2008 is als volgt:

243_4

(1) Primair wordt het maandbudget opgesteld voor alleenwonende en vervolgens met behulp van equivalentiefactoren aangepast voor tweepersoonshuishoudens zonder en met kinderen. De factoren zijn in de tabel vermeld. De in de tabel vermelde cijfers zijn herrekend naar jaartotalen. De cijfers zijn vanaf 2008 beschikbaar. Voor de jaren 2013-2008 zijn voor een consistente presentatie de equivalentiefactoren van 2014 aangehouden.

(2) In de tabel is de brutohuur opgenomen dus voor aftrek eventuele huurtoeslag, die men overigens alleen misloopt bij een vermogen groter dan €24.417 of het dubbele bij meerpersoonshuishoudens (2016) of indien men verzuimt de toeslag aan te vragen. De huurtoeslag wordt door het SCP bij het inkomen geteld. Hoeveel woningen met een bruto huur ≤ € 375 per maand in het sociale woningbestand voorkomen mag de lezer van de kaart zelf uitzoeken.

De betaalde ziektekostenpremie wordt niet bij de kosten geteld, maar wordt in de analyses van het inkomen afgetrokken. Op deze wijze wordt dus een particularistisch (CBS-/SCP-) inkomensbegrip gehanteerd. Nu volgen de ziektekostenpremie en de huur natuurlijk niet het prijsindexcijfer, omdat de kosten daarvan politiek worden bepaald.

(3) Het referentiebudget voor een alleenstaande kunnen we vergelijken met de ontwikkeling van het referentie-inkomen 2008 met inflatie en 60% van het gestandariseerd besteedbaar inkomen voor de leeftijdscategorieën 25-45, 45-65 en 65 jaar of ouder [4]:

243_5

(1) De experts komen dus hoger uit dan 60% van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen.

(2) In welke mate het pakket voor de CPI representatief is voor de doelgroep is de vraag. In elk geval volgde het referentiebudget een aantal jaren niet het CPI. De ontwikkeling van de lonen blijft ook achter bij het referentiebudget. “Deze methode leidt er gewoonlijk toe dat de stijging van de grensbedragen groter is dan de inflatie maar kleiner dan de stijging van het gemiddelde inkomen”.[1] Oordeelt u zelf, zou ik zeggen.

(3) Een uiterst kleine focusgroepje van slechts acht “burgers” , meer geld had Asscher er kennelijk niet voor over, kwam aanzienlijker hoger uit dan de SCP-deskundigen. De verschillen zijn als volgt:

243_6

(a) Een alleenstaande heeft volgens het panel 37% per jaar of € 4.728 meer nodig (€ 394 per maand). Voor eenverdiener voor een gezin met twee kinderen zijn deze gegevens respectievelijk 23%, € 5.586 per jaar en € 464 per maand. Het gaat dus niet om de postzegelkas.

(b) Het burgerpanel is dus in totaal aanzienlijk genereuzer dan de experts, grotendeels omdat de woonlasten werden gebaseerd op de ‘Amsterdamse situatie’ en doordat het panel de armen wat meer lol in het leven gunt (vakantie en ontspanning) dan die Nibud-cijferfetisjisten. Als het Nibud de bijkomende woonkosten goed heeft ingeschat dan gaat het panel uit van een huur van € 610 in plaats van € 375. Waarom het SCP zelf de gebudgetteerde huur van het panel niet meedeelt mag Joost weten.

(c) Gezien de fluctuerende factoren in het panelbudget voor een gezinshuishouden is het verwonderlijk dat het SCP met één doorsnee equivalentiefactor werkt en niet de moeite neemt om gewoon een budget voor een gezin samen te stellen.

(d) Het verschil door de ziektekostenpremie is van de eigen tenenkrommende en aprofessionele makelij van het SCP [1, blz. 91] en is onder aan de telling opgenomen om aansluiting te houden met de SCP-kaart cijfers.

(e) Naast de huur, de ziekteverzekeringskosten doen gewoon niet mee, lijkt het overige verschil

vooral een ruimere opvatting onder de burgers (de scribent is kennelijk in militaire dienst geweest en zelf geen burgerover de mate van sociale participatie die bij een minimale levensstijl hoort. Zij reserveren duidelijk hogere bedragen voor zaken als bezoekjes aan familie, hobby’s en een (goedkope) vakantie dan het referentiebudget. “ [1, blz. 91]

Volgens mij zijn het deze kosten  waar die door het SCP geraadpleegde deskundigen zelf ongevraagd op bezuinigen en juist niet “de mensen die feitelijk in armoede leven”. [ibidem]

§3 Het bruto-netto traject

We volgen het bruto-netto traject voor een alleenverdienende werknemer als allenstaande en met een gezin met twee kleine kinderen. In het laaste geval gaan we uit van een bruto huur van € 500, nog steeds binnen het SCP budget als je met de equivalentiefacor rekening houdt. We weten inmiddels dat ca 12,5% van de huishoudens een bruto-inkomen lager dan € 19.000 heeft. [15]

(a) Een alleenstaande werknemer

Het grafisch verloop van het netto-inkomen na toeslagen en aftrek van € 1.200 jaarpremie ziektekostenverzekering, laat zich als volgt weergeven:

(Click op grafiek of Ctrl+om te vergroten) 

243_17

(1) Om aansluiting te houden met de budgetten wordt de SCP-systematiek gevolgd en de premie ziektekostenverzekering afgetrokken.  Het netto inkomen bij een minimumloon is aanzienlijk hoger dan het pretbudget.

(2) Het bestaan van de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag is het SCP kennelijk ontgaan (1/7/2016 : bruto € 19.922 per jaar, voor 2016: € 18.446,40). Het basisbudget is dus van elke realiteit ontbloot.

(3) We kunnen ook het totaal van de toeslagen en inhoudingen voor een alleenstaande in kaart brengen in relatie bruto-inkomen:

243_19

Met een bruto-inkomen van € 16.259 houden de toeslagen en inhoudingen elkaar in evenwicht Het netto-inkomen na aftrek ziektekostenpremie is dan € 15.060. Dat is dus ook een benadering van de armoedegrens voor een alleenstaande – zie onder (b). Bij dat inkomen betaal je nog wel ca € 1.805 aan indirecte belastingen.

(b) Een gezin met twee kinderen, waarvan slechts één partner als werknemer werkt.

Het grafisch verloop van het netto-inkomen na aftrek van € 2.400 jaarpremie ziektekostenverzekering laat zich als volgt weergeven:

(Click op grafiek of Ctrl+om te vergroten) 

243_18

(1) Tergend langzaam kruipt het netto-inkomen door afbouw van de toeslagen naar het pretbudget van € 24.041. Met veel moeite komt de kostwinner eindelijk met een netto-inkomen van € 35.335 daaraan toe. Bij een modaalinkomen (2016 € 36.500) bedraagt het netto-inkomen, na aftrek ziektekostenpremies € 25,229.

(2) De situatie wordt voor tweeverdieners of een alleenstaande met kinderen al snel beter, mede door de combinatiekorting van € 1.039 + 6,159% x (arbeidsinkomen – €4.881) met een maximum van € 2.769. De zzp’er kan die combinatiekorting al vanaf € 0 bruto-inkomen realiseren en strijkt dan om onduidelijke redenen € 1.033 meer op dan een werknemer.

(3) Het is mij volstrekt onduidelijk hoe je de budgetten van het SCP moet rijmen met de door de staat gevoerde inkomenspolitiek. Daar had het SCP best een hoofdstukje aan mogen wijden.

(4) In de media wordt inzake het toeslagensysteem nog al eens gesproken van het rondpompen van geld. Onderstaande grafiek laat, met de data uit de laatste grafiek zien dat voor het rechterdeel, gewoon door het ontbreken van geldtoevoer, niets valt rond te pompen:

243_20

(1) Pas bij een inkomen van ongeveer € 25.600 is van inkomenssubsidie geen sprake meer en zijn inhoudingen en toeslagen (€ 5.927) praktisch aan elkaar gelijk. Pas dan ga je eindelijk belasting betalen. Dat komt overeen met ca € 23.215 netto, na aftrek ziektekostenverzekeringen en dat bedrag zou je dus ook als een impliciete armoedegrens kunnen opvatten. Bij dat inkomen betaal je nog wel ca € 2.840 aan indirecte belastingen. De impliciete equivalentiefactor van een gezin met 2 kinderen t.o.v. de alleenstaande in (a) is dan laag: 1,43.

(2) Als brekebeen Frans Weekers, lid van de VVD-verkiezingsprogrammacommissie, in Zeker Nederland schrijft: “Wij willen dat in een nieuw belastingstelsel de toeslagen sterk worden vereenvoudigd. Op dit moment wordt er namelijk nog te veel belastinggeld onnodig rondgepompt.”, dan vraag ik mij af wat hij al die tijd op Financiën heeft uitgespookt. De klunzige ambtenarentop van de belastingsienst is jaren de hand boven het hoofd gehouden (heer Omtzigt: ook onder De Jager). [13] Weekers was toch diegene die het studierapport van Van Weeghel en van Van Dijkhuizen I & II (samen met Eric Wiebes) in een heel diepe bureaulade wegstopte? [14] Als ik aan rondpompen denk, komt bij mij eerder de HRA, die staat als een huis in Groningen, gebouwd door een Limburgse aannemer, in gedachte.

(2) Het woord toeslagen komt twee keer in de SCP-kaart voor en dan alleen nog in termen van:

Daarom is het in beginsel verstandig ervoor te zorgen dat de financiële prikkel voldoende sterk is om werken aantrekkelijk te maken. [1]

Omdopen naar Neo-Liberaal (Sociaal) Planbureau zou ik zeggen, als een soort His Master’s Voice. (zie ook § 5.3)

§4.1 Woonlasten

De netto-huur na aftrek huursubsidie voor de vier in de appendix behandelde casussen laat zich, door domweg de rekenhulp toeslagen van de belastingdienst te gebruiken, als volgt weergeven [8] :

243_7

De data is i.v.m. de bijna gelijke uitkomsten in een tabel i.p.v. grafisch weergegeven. Voor een nadere toelichting op de systematiek zie [niet doen 9]. Het gemiddelde slaat op het gemiddelde van de casussen en is dus niet representatief.

De verdeling naar huurhoogte van het corporatiewoningen bestand is als volgt [6]:

243_13

Het wordt dus dringen voor die 1.202.000 armen (het aantal huishoudens heb ik niet aangetroffen) om een woning te vinden die binnen het Nibud-referentiebudget past. Goedkoop en betaalbaar is kennelijk een maandhuur na aftrek huursubsidie van ca € 230 – 300 per maand.

De ontwikkeling van de huurprijzen is als volgt:

243_4-met-dank-independer

(1) De huurprijzen volgen dus geenszins de prijsontwikkeling, in de periode 2009 t/m 2015 stegen de huren,, ondanks de dalende rente, gemiddeld met 2,9 % p.j. Door de HRA zijn die huren ook fors te hoog (WOZ-waarde) omdat de huizenprijzen worden opgedreven. Nu moet natuurlijk wel een onderscheid worden gemaakt tussen het duurdere en goedkope segment. De huurtoewijzing is echter maar ten dele gebaseerd op inkomen en het aandeel “goedkope” huurwoningen loopt terug [6]:

243_8

Het aandeel goedkope woningen bedroeg in 2009 25,4 % en in 2014 14,8 %. Vanaf 2016 moeten corporaties aan minstens 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toewijzen met een huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens (rond €600 per maand).

(2) 34% van de armen heeft een koopwoning, de globale vermogensverdeling van het eigen huis voor die groep is als volgt [1]:

243_7

Het “inkomen” wordt natuurlijk ook beïnvloed door het inkomensbegrip. Voor de eigenwoningbezitter is bij het besteedbaar inkomen een deel van de HRA-subsidie (betaalde hypotheekrente en het eigenwoningforfait) al meegerekend. Arm is voor deze groep, die systematisch wordt voorgetrokken, dus een rekbaar begrip. De Nationale hypotheek garantie, dus de belastingbetaler, dient als buffer.

§4.2 Zorgpremie

Voor de prijsontwikkeling van de gemiddelde zorgpremie maken we dankbaar gebruik van independer.[3]:

243_3-met-dank-independer

De zorgpremie steeg in de jaren 2009 t/m 2014 met maar 1,5 % per jaar, maar van 2009 t/m 2013 met 3,7% per jaar. De lage premie in 2014 kwam doordat verzekeraars inteerden op hun (onnodig) oplopende reserves, die zij als potje mede op verzoek van DNB aanhouden. Materieel hebben we natuurlijk een omslagstelsel en berust elke gelijkenis met een verzekering op zuiver toeval. De werkelijke zorgkosten per jaar zijn overigens ook een onbekende grootheid mede door de gigantische achterstanden in de facturatie door de ongelooflijk ingewikkelde en fraudegevoelige DBC-zorgproducten schema’s.

§5 Profiel armen
§5.1 De aantallen

243_8

In 2012 waren 666.000 mensen langdurig arm, 57% van de armen.

§5.2 Tekort arme huishoudens [1]

243_14

(1) Eigenlijk moet je dat netto tekort vanaf b.v. 2009 cumulatief nemen en het niveau van 2001 wordt nog steeds niet gehaald. In 2015 hadden ongeveer 1 à 1,5 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden.[1]

(2) Het totaal tekort in 2014 bedraagt ca € 2,4 mld. Het inkomensbegrip dat daarbij gehanteerd wordt is toch wel bijzonder. [10] Gezien het door het SCP gebruikte referentiebudget zal het werkelijke tekort hoger uitvallen.

§5.3 Profiel armen

Helder rapporteren is het SCP niet gegeven. Zo goed en zo kwaad als dat gaat zijn uit het rapport enkele kenmerken van de armen bij elkaar geharkt:

243_9

(1) Veel arme zzp’ers zullen in feite werknemer zijn die dankzij de gebrekkige controle en zelfs collaboratie (b.v. PostNL) van de belastingdienst niet als werknemer worden aangemerkt.

(2) De passage van één van de “deskundige objectieve experts” wil ik niet onthouden:

Het aanvullen van inkomenstekorten brengt een aantal bezwaren met zich mee. Ten eerste neemt het de oorzaken van armoede (werkloosheid, ziekte, schulden) niet weg. Ook kan het ertoe leiden dat de armen minder moeite gaan doen om uit de armoede te ontsnappen. Bij de niet-armen kan het leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid (Vrooman 2015).[1, blz. 51]

Het enige wat ik hier aan te voegen heb, gezien bovenstaand profiel van die 1.202.000 armen, is de beginregel van een bekend liedje van Frans Halsema & Jenny Arean:

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe

Met een klein beetje permanente educatie is het laatst genoemde probleem van de heer Cok Vrooman, één van de auteurs van de kaart, die dus eigenlijk een vorm van zelfplagiaat pleegt, wel op te lossen.

§5.4 Voedselbanken

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning voor maximaal 3 jaar door de voedselbank moet je aan de volgende criteria voldoen [11]:

243_15

De voedselbank is in 98% van de gemeenten actief. Het aantal klanten bedroeg in 2015 88.000 personen of 35.000 huishoudens. Er waren 10.500 vrijwilligers actief. ‘Met deze criteria konden de voedselbanken in 2015 minder dan 10% van de allerarmste huishoudens in Nederland helpen.’ [11]

§6 Armoede in EU-perspectief

Op basis van onderstaande tabel, in Eurostat-opmaak, kunnen we de positie van Nederland inschatten. [5] De grens voor armoede is gebaseerd op 60% van de mediaan.

243_10

“The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an equivalised disposable income (after social transfer) below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 % of the national median equivalised disposable income after social transfers.

This indicator does not measure wealth or poverty, but low income in comparison to other residents in that country, which does not necessarily imply a low standard of living.” [2 glossery]

Het bedrag van € 12.535 in 2014 is min of meer vergelijkbaar met met het SCP-cijfer van € 11.852 /€ 12.756. De cijfers van met Nederland vergelijkbare landen is in de tabel af te lezen.

Gegeven de grote verschillen in de omvang van de schaduweconomie , oplopend tot wel 35%, tussen de landen onderling, dient deze publicatie voor de knoflooklanden met een flinke pot zout te worden geconsumeerd.

APPENDIX
Twee rekenvoorbeelden

Enkele wettelijke regelingen kunnen als volgt worden samengevat:

243_1

In deze paragraaf gaan we in op twee casussen:

(a) AOW voor een alleenstaande en met partner.

(b) Een gezin met minimuminkomen, waarvan één partner werkt met twee kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.

We gaan uit van een minieme huur van € 4.500 per jaar voor casus (a) en in afwijking van het SCP een huur € 6.000 voor casus (b). De jaarlijkse pretbutgetten bedragen € 12.756 voor een alleenstaande, €17.472 voor een AOW-paar en € 24.041 netto voor het gezin.

2.1 AOW

De AOW bedraagt 70% van het netto minimumloon. We volgen de indeling van zorgkosten en zorgpremie van het SCP. Het bruto-netto traject voor de AOW kan als volgt worden weergegeven [12]:

243_2

(1) Met alleen AOW houdt een alleenstaande dus maandelijks € 177 over en een paar € 228 ten opzichte van het pretbudget.

(2) Onderaan de tabel is aangegeven hoeveel de AOW’ers jaarlijks aan ziektekosten op tafel leggen. Een alleenstaande betaalt dus € 221 en een paar € 339 per maand aan ziektekosten. De verrekening van de premie wlz door de heffings- en ouderdomskorting is in feite voor “arme” AOW’ers een negatieve belasting, die anders in andere vorm zal moeten worden verstrekt. Dit is de bekende truc van overheidswege om over de overheidsbijdrage aan het premietekort op de AOW-premie te spreken.

(3) De bruto huur bedraagt € 375 , na aftrek met partner met de huurtoeslag van €147, netto € 228 per maand. Dat is ca de minimum basishuur van € 232 per maand. Wordt de huur bruto € 500 per maand dan wordt de huurtoeslag € 240 en de netto-huur slechts € 12 per maand hoger. Dat verschil is dus minimaal ten opzichte van het toegenomen woongenot.

(4) Het eigen risico ziektekosten is volgens het SCP-budget – zie § 3.

(5) Voor het echtpaar is de ongebruikte heffings- en ouderdomskorting € 917.

(6) Dat AOW’ers nog “arm” kunnen zijn is met deze cijfers nauwelijks te geloven.

(7) De opbouw van AOW-rechten start om histerische redenen met je 15e jaar. Dat allochtone emigranten die later naar Nederland zijn gekomen een flink AOW-gat opbouwen is daarvan een gevolg. Het wordt dan ook hoog tijd dat de opbouwjaren meer realistisch worden vastgesteld.

§2.2 Echtpaar met 2 kinderen – minimumloon

We gaan uit van een gezin met twee kinderen jonger dan 12 jaar. De man is alleenverdiener  als werknemer bij de gemeente of zzp’er, waarbij de partner onbezoldigd hand- en spanddiensten verleend.

De berekening van het netto-inkomen is als volgt [12]:

243_3

(1) In deze casus houdt het gezin € 9  respectievelijk € 75 per maand over t.o.v. het pretbudget.

(2) De huur voor een echtpaar met twee kinderen stellen we meer realistisch op bruto € 500 per maand. dit valt binnen de SCP equivalentiefactor. De netto huur na aftrek van huursubsidie komt daarmee € 31 per maand hoger uit.

(3) We kunnen zien dat de minimumlijer van een zzp’er €1.882 aan aftrek belastingkortingen moet laten liggen.

(4) De werknemer spaart i.t.t de zzp’er wel voor zijn pensioen. Met die premiestorting van € 2.094 bouwt hij een bruto geïndexeerd pensioen op van ca € 105 per jaar.

Conclusie op basis onze casussen

In beide casussen is dus sprake van een overschot ten opzichte van het noodzakelijke kosten referentiebudget.

Het is aannemelijk dat het inkomen voor een alleenstaande met alleen bijstandsuitkering te laag is t.o.v. het referentiebudget, net als de maximumbijstand per huishouden. Maar door het oerwoud aan diverse decentrale regelingen is dat voor mij niet goed in te schatten. Het is immers ook maar de vraag of die bijstandgerechtigde een woning met een huur van bruto € 375 kan bemachtigen.

De casussen laten zien, zoals ook betoogd in Van Dijkhuizen II, dat je de lage inkomens alleen via toeslagen of een aanzienlijke tax credit kunt bereiken en dat je onder het huidige individuele belastingsysteem niet zonder toeslagen kunt. [14, blz. 81]

____________________

Laatst bijgwerkte 8 oktober 2016

Het is niet mijn dagelijkse hobby om me te verdiepen in allerlei wettelijke regelingen, waar ik gelukkig persoonlijk nauwelijks mee te maken heb. Ik sluit dus niet uit dat er fouten en omissies in de cijferopstellingen zijn gemaakt. Voor opmerkingen houd ik mij dan ook aanbevolen.

[1a] https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/assets/pdf/armoede_in_kaart_2016-SCP.pdf

[1b] Ter vergelijking de vorige versie:

https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2014/49/armoedesignalement-2014-pub.pdf

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:At-risk-of-poverty_rate_and_at-risk-of-poverty_threshold_(for_a_single_person),_2013_and_2014.png#file

[3] https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/extra_kinderbijslag/

[4] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70843ned&D1=6&D2=0-1,8-9,15,18&D3=0-4&D4=7-14&HDR=G1,G2,T&STB=G3&VW=T

[5] http://weblog.independer.nl/onderzoek/overzicht-premies-zorgverzekering-tussen-2006-en-2014/

[6] https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/woning/hoe-ontwikkelt-het-bezit-van-corporaties-zich/hoe-ontwikkelt-het-bezit-van-corporaties-zich.html

[7] http://www.woningwet2015.nl/sites/www.woningwet2015.nl/files/documenten/bijlage_bij_brief_prioriteiten_volkshuisvesting_0.pdf

[8] http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

[9] https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/normen-en-grenzen-huurtoeslag

[10] Onderstaande tekst valt moeilijk in te passen binnen het begrip besteedbaar inkomen:

Een klein deel van de arme huishoudens, tussen 5% en 10%, heeft een negatief jaarinkomen. Dit komt bijvoorbeeld door de aflossing van schulden of doordat de kosten van het eigen bedrijf hoger zijn dan de opbrengsten. Het mediane tekort van de huishoudens met een negatief inkomen bedraagt bijna €29.500 per jaar. In de voorgaande berekening is ervan uitgegaan dat deze huishoudens zelf verantwoordelijk zijn voor het negatieve inkomen. Daarom kregen zij niet hun volledige tekort aangevuld, maar alleen het bedrag vanaf €0 tot aan de armoedegrens. Ook na de aanvulling hebben ze dus een inkomen dat lager is dan de armoedegrens.[1]

[11] http://delft.voedselbankennederland.nl/bestanden/pdf/toekenningscriteria-voor-aanvraag-voedselpakket-per-1-7-201.pdf

Meer informatie

[12] http://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

[13] https://www.vvd.nl/partij/5/downloads/71/verkiezingsprogramma-s en

van de hand van Koen Caminada

http://media.leidenuniv.nl/legacy/2c-presentatie-eindrapport-cie-van-dijkhuizen.pdf

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

[14] Verwijzing naar de drie raporten die in de bureaulade blven bij de heren Weekers en Wiebes:

Rapport studiecommissie belastingstelsel,  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html

“Naar een activerender belastingstelsel eindrapport”, http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting.html

[“Naar een activerender belastingstelsel interimrapport” ,http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/16/interimrapport-commissie-inkomstenbelasting-en-toeslagen.html,

[15] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/30/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017.pdf ,vraag 46. Hierbij zijn de inkomens < 63% minimumloon uitgefilterd.

ABP’s beleidsdekkingsgraad 2016

_______________________________________________________

De actuele dekkingsgraad van het ABP per eind augustus 2016 bedraagt 90,60%. Indien dat niveau tot eind december wordt vastgehouden komt de beleidsdekkingsgraad eind 2016 op 90,63% uit, hopelijk net boven de kritische grens van “ongeveer 90%, die eind december 2016 bepaald wordt”. De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind augustus 2016 92,89%. [2]

Mocht het ABP onder die kritische grens komen, dan zullen de pensioenrechten, gezien het loonakkoord, deels moeten worden afgestempeld. Enkele andere bedrijfspensioenfondsen staan er vergelijkbaar voor.

_______________________________________________________

Het verloop van de beleidsdekkingsgraad voor de periode april 2014 t/m augustus 2016 laat zich als volgt weergeven voor ABP en PFZW:

241_1

(1) PFZW is ter informatie later toegevoegd en wordt hier verder niet behandeld. De cijfermethodiek voor de grafiek is gelijk aan die voor het ABP. Eind december valt de dekkingsgraad op ± 89,1% te berekenen op basis van een ongewijzigde stand per eind 08/2016. PFZW begon vrij laat met het publiceren van de dekkingsgraden met één cijfer achter de komma (04/2016) toen men zich kennelijk eindelijk zorgen ging maken. Voor PFZW is de kritische dekkingsraad 87%.

(2) Door de breuklijn op 80%  te zetten vergroten we de grafiek uit, maar dit geeft natuurlijk wel een vertekend beeld. De beleidsdekkingsgraad is het rekenkundig gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Dekkingsgraden uit het verleden geven alleen een beperkte garantie voor de nabije toekomstdoor het naijleffectvan de beleidsdekkingsgraad.

(3) De data is ontleend aan diverse bronnen omdat de site van het ABP aan zware dementie lijdt. De actuele dekkingsgraad cijfers zijn deels ontleend aan de ABP-site en voor de oudere jaren/maanden moeizaam bij elkaar geharkt.[2]  Voor de maanden september t/m december 2016 zijn de augustus 2014 cijfers aangehouden om te zien waar de beleidsdekkingsgraad bij een constant blijvende actuele dekkingsgraad eind 2016 op uitkomt. (90,6%)

(4) Noch de actuele dekkingsgraad noch de beleidsdekkingsgraad  hebben iets uitstaande met de echte financiële positie van het ABP. Daarvoor is het noodzakelijk de werkelijke pensioenverplichtingen gebaseerd op een reële pensioenambitie te waarderen met een realistische relevante rekenrente, rekening houdend met eventuele indexatie-achterstanden.[voor de rente zie 4]  Daarbij moet ook nog worden nagegaan of de “jongeren” (< ≈ 45 jaar) hun premieverplichtingen in de toekomst blijven nakomen {doorsneepremieproblematiek}

De rekenrente voor het ABP is eind 08/2016 0,9%. [2c]. Een uiterst grove benadering van een reëelere dekkingsgraad is dan bij een actuele dekkingsgraad van 90,6% ≅ (4% -0,9%)*12+90,6 of 128%. [3b] Dat is andere cookies! Het ABP zou natuurlijk maandelijks op zijn dashboard kunnen aangeven wat de actuele dekkingsgraad wordt, gegeven een door het fonds reëel geachte rekenrente. Logischerwijs is dat de rekenrente die ook gehanteerd wordt om de kostprijsdekkende pensioenpremie 2016 vast te stellen. Dat u dit gegeven niet op de site van het ABP aantreft, past binnen het gebruikelijke communicatiebeleid van dit fonds.

De rekenrente 08/2016 van het PFZW is niet bekend gemaakt.De heer Peter Borgdorff, directeur PFZW,  leutert liever op zijn blog over een betere wereld I en II.

(4) Dat nietszeggende karakter is ook van toepassing op zogenaamde reële beleids (?)-dekkingsgraad  eind 2015 groot 80,6% en de toekomstige bestendige indexatie dekkingsgraad  die eind 2015 122,4% bedraagt, zoals beide vermeld in het jaarverslag 2015 (blz 6) Daarbij komt dat de opgelopen indexatieachterstand eind 2015 uitkomt op maximaal 11,7%, die helemaal niet gekwantificeerd worden. Daarvoor gelden de na-indexatie regels FTK, waarbij die pensioendeelnemers aan het achterste mem hangen.

(5) Als het bestuur van het ABP er de ballen voor had, publiceerde het een alternatief set financiële informatie die gebaseerd is op reëlere financiële uitgangspunten, met een bandbreedte. {zie hiervoor mede [4]} Uiteraard voorzien van een verklaring van de actuaris en de accountant.  De aansluiting tussen het vermogen volgens deze set en de officiële jaarrekening, die wel aan de eisen van de wat kippige toezichthouder moet voldoen, geeft dan precies aan wat er aan het huidge systeem schort en wat die huidige kneuzen van politici op hun geweten hebben. Hèt afrekenmoment voor die politici is uiteraard 15 maart 2017.  Ik ben bang dat een dergelijke actie voor sommige ABP-bestuurders ook een career damaging move zou zijn, want in Den Haag houden ze niet van problemen. Daar nemen ze bij voorkeur decennia de tijd om met oplossingen te komen en in the long run we are all dead, in de letterlijke betekenis van het woord. [8] Sneu voor al die pensionado’s.

[6] Staatssecretaris Kleinsma denkt erover om de herstelperiode voor de pensioenfondsen tijdelijk te verlengen. Zij kan beter haar bloedeigen FTK tijdelijk buiten werking stellen en een staatscommissie benoemen om de pensioenpot onder de deelnemers te verdelen zodat die een individuele rekening-courant aanhouden. Aangezien de politiek en de sociale partners er gezamenlijk een rotzooitje van gemaakt hebben, kan dat beter gebeuren op basis van een voorstel van een breed samengestelde staatscommissie die dit probleem met hoge urgentie aanpakt. Voor de niet geringe problemen die daarbij opduiken zie [9]

______________

Laatst bijgewerkt 16 september 2016.

[1] http://jaarverslag.abp.nl/docs/pdfs/ABP_JV_2015_00_Totaal.pdf , 6.

[2a] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/, als u snel bent staan de cijfers van augustus 2015 nog op de site.

[3b]  https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/

[2c] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/

De rest is met Google bij elkaar geharkt.

[3] Om de sfeer die in ons patriachale pensioentoezicht land heerst te proeven:

“Het gaat om een financiële situatie van het fonds die door het bestuur als een crisissituatie wordt beschouwd. Het is mogelijk dat er verschillende niveaus dekkingsgraad als crisissituatie worden vastgesteld, zoals die bij verschillende stadia van een crisis zouden kunnen worden onderscheiden. Ook een dekkingsgraad boven het niveau van een dekkingstekort (dat is het niveau van de dekkingsgraad indien voldaan is aan de eis van het dekken van de technische voorzieningen door waarden en het bezitten van het minimum vereist eigen vermogen) zou door een bestuur al als een financiële crisissituatie kunnen worden aangeduid. Bijvoorbeeld omdat het vanaf dat moment langdurig lastig wordt om te indexeren. Het kan daarom in dit kader zinvol zijn zowel een nominaal als reëel kader te onderscheiden. Door hier op voorhand over na te denken is men beter voorbereid wanneer deze situatie zich voordoet en kan tijdig overgegaan worden tot het inzetten van de beschreven maatregelen.”

Ik zou zeggen tegen de pensioendeelnemer fasten your seat belts.

[3] De heren Bernard van Praag, Henk Hemmers hebben in hun artikel in Mejudice een aardige voorzet gegeven. Je hoeft je als fonds natuurlijk voor je eigen verslaggeving aan de deelnemers niets aan te treken van het FTK. :

“Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad”, Me Judice, 8 september 2016,

[3a] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-pensioentoezichthouder-is-te-voorzichtig-in-berekening-dekkingsgraad

of uitgebreider:

[3b] Met wel erg grote stappen snel thuis is het effect:

https://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/rapport-rentetermijnstuctuur.pdf

Met wel erg grote stappen snel thuis is het effect:

“Gegeven de huidige door DNB voorgeschreven rekenrente van 1% tot 1,3% zou dit leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. (4%-1,3)* 12 procentpunten. Bij een huidige dekkingsgraad van ca. 100% zou dit leiden tot een verhoging met ca. 30% tot 35% procentpunten.”

[5] Bladzijde 18 van het 2015 jaarverslag:

Om de reële beleidsdekkingsgraad te bepalen moet de dekkingsgraad behorend bij de volledig toekomstbestendige indexatie worden afgezet tegen de beleidsdekkingsgraad. Bij een reële beleidsdekkingsgraad van 100% is het vermogen van ABP voldoende om volgens de regels van het toekomstbestendig indexeren de opgebouwde pensioenaanspraken naar verwachting te kunnen verhogen. Wettelijk moet een pensioenfonds de reële beleidsdekkingsgraad uitdrukken met prijsinflatie als maatstaf. Met prijsinflatie als ambitieniveau is de reële beleidsdekkingsgraad eind 2015 81%.

Zoals bekend verondersteld mag worden is de pensioenambitie inmiddels “bijsteld” tot een ” ambitie cf. de prijsontwikkeling”.

[6] In Nederland mag je nog steeds een pensioenambitie hebben waar je vervolgens als fonds niet de financiële consequenties voor hoeft te dragen. Die indexatiebepalingen houden een prijsindexatie in, waarbij het ABP bovenop de kostendekkende premie, die het nog steeds niet in rekening brengt, geen premieopslag mag vaststellen en waarbij de maximale rendementen van de Commissie Parameters gehanteerd moeten worden. [7] De bepalingen inzake de premie-opslag zijn niet door het bestuur van het ABP geaccepteerd.

[7] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/21/advies-commissie-parameters

“De impact van de aangepaste parameters hangt uiteraard af van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds en van het feit of het fonds indexatie nastreeft op basis van prijzen of lonen. Voor een gemiddeld pensioenfonds, daalt het in te rekenen verwacht rendement in het eerste jaar van 5,9% op basis van de huidige systematiek naar 4,4% op basis van het voorstel van de commissie. In de daarop volgende jaren stijgt het maximale in te rekenen rendement geleidelijk naar 5,8%. Bij een aanvangsdekkingsgraad van 105%, wordt na 5 jaar per saldo een dekkingsgraad voorzien die circa 5%-punten lager ligt dan bij de huidige parameters. Ook de verleende indexatie is lager, mede vanwege de aanpassing van de verwachte looninflatie van 3% naar 2,5%, maar het (reële loongerelateerde) pensioenresultaat ligt wel dichter bij de ambitie vanwege diezelfde lagere inschatting van de verwachte looninflatie.”

[8] http://www.simontaylorsblog.com/2013/05/05/the-true-meaning-of-in-the-long-run-we-are-all-dead/

[9] Het voorstel van Van Praag dateert al uit 2012, uiteraard heeft de politiek met pappen en nat houden daar geen moer mee gedaan:

Bernard van Praag, “Pensioenkorting ouderen is geen structurele oplossing”, Me Judice, 3 oktober 2012., http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/pensioenkorting-ouderen-is-geen-structurele-oplossing

zie ook