Skip to content

Samenvatting

Via deze pagina, een bekopte samenvatting, krijgt u snel toegang tot de belangrijkste bijdragen op deze site. Door op de [link] te clicken komt u bij de bijdrage.

De tab Grafieken en tabellen geeft een overzicht van de meest geraadpleegde grafieken en tabellen in de laatste drie maanden.

NIEUW OF RECENT GEACTUALISEERD.

♦ Het DNBBulletin inzake herstelplannen pensioenfondsen is een CYA exercise van DNB waarin ten onrechte niet wordt ingegaan op de ontwikkeling van de rekenrente. Het rendement 2015-2016 is volgens mij bevredigend, hoewel het kennelijk achterblijft bij de geprognosticeerde ontwikkeling in de herstelplannen zoals die door DNB zijn geaccepteerd. Die herstelplannen zijn overigens volstrekt overbodig: op de achterkant van een sigarendoos kun je ook uitrekenen hoe de vlag erbij staat.[link]

♦ De bijdrage Houdbaarheidssaldo – pensioenen is geheel herzien.

Het houdbaarheidsoverschot bedraagt volgens het CEP 2017 0,5% bbp of € 4 mld. Dat is een schamele vooruitgang t.o.v. 2010 toen het houdbaarheidstekort nog -4,5 % bbp of € -29 mld. bedroeg. Daar en tegen neemt het niet in de boeken verantwoorde spaarpotje van de overheid, de belastingclaim op het pensioenvermogen, in die periode 2010-2021 met € 434 mld. toe. Uiteraard roept dit vragen op.

Eind 2060 zal de belastingclaim op het pensioenvermogen groot € 5.361 mld. dan € 1.876 mld. bedragen. De overheidsschuld is bij “constante arrangementen” om onduidelijke redenen (un oeuf is un oeuf) omgeslagen in een overheidssurplus van 31% van het bbp_2060 groot € 3.304 en bedraagt € 1.024 mld. Het spaarpotje van de overheid is dan totaal € 2.900 mld. In 2021 bedraagt de contante waarde tegen de gebruikelijke 5% discontovoet dan € 433 mld. of 53% bbp_2021. Dat is andere koek: het CPB heeft dus nog iets uit te leggen.  [link]

♦ De bijdrage overheidsschuld is geactualiseerd en die bijdrage laat traditioneel zien hoe het Nederlandse volk systematisch wordt voorgelogen over de stand van Rijk’s financiën eind 2016 voor wat betreft overheidsschuld (actief € 148 mld.), het overheidstekort (afname schuld 2016 € 60 mld.), waarvan een winst van de overheid op de belastingclaim op het pensioenvermogen die de rentelast van die schuld verre overtreft (€ 24 mld.) Eind 2021 zal de belastingclaim op het pensioenvermogen zijn opgelopen tot ca € 774 mld., een toename t.o.v. 2006 van € 484 mld. Het Groei-en Stabiliteitspact kan voor Nederland nu echt wel de shredder in en onze politici en de media doen er goed aan het Nederlandse volk, op het gevaar te worden beschuldigd van alternative facts, hiermee niet langer lastig te vallen. [link]

♦ De Nederlandse begroting voor defensie voor 2017 bedraagt ruim € 8,5 mld. en moet van de NAVO en de meeste politieke partijen, onze schoothondjes van de VS, in 2024 naar 2% van het bbp dat dan ca  € 914,7 mld. zal bedragen. De defensie-uitgaven 2024 bedragen dan €18,3 mld. dat is 215% van de defensie-uitgaven 2017. De vereiste stijging van de defensie-uitgaven is dus € 9,8 mld., een stijging van 11,6 % per jaar! [link]

INHOUD

OVERHEIDSSCHULD EN OVERHEIDSFINANCIËN

♦ De bijdrage overheidsschuld is geactualiseerd en die bijdrage laat traditioneel zien hoe het Nederlandse volk systematisch wordt voorgelogen over de stand van Rijk’s financiën eind 2016 voor wat betreft overheidsschuld (actief € 148 mld.), het overheidstekort (afname schuld 2016 € 60 mld.), waarvan een winst van de overheid op de belastingclaim op het pensioenvermogen die de rentelast van die schuld verre overtreft (€ 24 mld.) Eind 2021 zal de belastingclaim op het pensioenvermogen zijn opgelopen tot ca € 774 mld., een toename t.o.v. 2006 van € 484 mld. Het Groei-en Stabiliteitspact kan voor Nederland nu echt wel de shredder in en onze politici en de media doen er goed aan het Nederlandse volk, op het gevaar te worden beschuldigd van alternative facts, hiermee niet langer lastig te vallen. [link]

♦ De overheidsbalans geeft een vertekend beeld doordat de belastingclaim op het pensioenvermogen niet wordt meegenomen. Dat vermogen bedraagt eind 2015 derhalve € 783 mld. i.p.v. € 257 mld. Het overheidsvermogen nam in de periode 2006-2015 met € 116,6 mld. toe, terwijl het CBS ons een afname van € 118,8 mld. voorschotelde. [link]

♦ Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s speelt het houdbaarheidstekort een zekere rol. Van 2010 tot heden nam het houdbaarheidssaldo toe van -4,5% naar + 0,4% bbp, een toename van 4,9% bbp. Dat mag opmerkelijk heten omdat overheidsschuld in die periode afnam van -5,5% bbp naar een actief van +20,8% bbp of met 26,3% bbp. Ergens zit er dus een flink lek in de CPB doorrekening. [link].

PENSIOENEN

♦  Het pensioenvermogen van de vijf grote pensioenfondsen nam in het 1e kwartaal 2017 met € 11,8 mld. toe (1,6% of 6,4% op jaarbasis). In vergelijking met het 1e kwartaal 2016 zijn de rendementspercentages lager, hoeveel dat in echt geld is mogen de deelnemers van de fondsen (m.u.z. ABP) niet weten. Toezichthouders AFM en DNB vinden dat kennelijk nog steeds uitstekend en doen dus niet waar voor ze betaald krijgen.[link]

♦ Het pensioenvermogen bedraagt eind 2016 ca € 1.653 mld., een vooruitgang van € 151 mld. (10,1 %) t.o.v.  2015. Van dat pensioenvermogen is ca 35% of € 579 mld. van de staat en ca 65% of € 1.075 van de pensioendeelnemers. Sinds 2006 is het pensioenvermogen in tien jaar tijd met € 828 mld. toegenomen of 7,1% per jaar. Daarvan profiteerde de staat met € 288 mld. De toename van het pensioenvermogen wordt binnen het FTK zo optimaal mogelijk opgepot.[link]

♦ Toen onze parlementariërs de nieuwe AOW-wet aannamen hadden ze wel direct op 2 november de AOW Memorial Day kunnen instellen om al die zielen, waaronder die van buitengewoon veel deplorables, te herdenken die wel al die jaren AOW- en pensioenpremie betaalden, maar daar helaas niet of onvoldoende van zullen genieten.[link]

♦ De AOW-leeftijd eind 2051 voor jaarlaag 1986 bedraagt 71,5 jaar en zal door ca 8,7% (m) en 5,9% (v), van de 65-jarigen niet worden gehaald. Slechts 66% (m) en 76 % (v) van de 65-jarigen zullen meer dan tien jaar van hun AOW-uitkering genieten. Onder het oude AOW-regime genoot 84% (m) en 89% (v) van tien jaar AOW of meer. Die verhoging van de AOW-leeftijd slokt 6,5 jaar van de gezondste pensioenjaren op. De 20% minstverdienenden hadden eind 2015 maar 8,3 gezonde jaren te gaan. Het aantal AOW-uitkeringsjaren voor een 71,5-jarige zal eind 2060 zal rond de 18,5 (m) en 20,5 (v) liggen. Hiervan zijn dan ≈ tien jaren gezond. Eind 2015 bedroegen deze cijfers 18,3 (m) en 21,0 (v), waarvan 11,2 (m) en 11,7 (v) jaren gezond waren. [link]

♦ Het pensioenvermogen van de vijf grote pensioenfondsen nam in het 1e kwartaal 2017 met € 11,8 mld. toe (1,6% of 6,4% op jaarbasis). In vergelijking met het 1e kwartaal 2016 zijn de rendementspercentages lager, hoeveel dat in echt geld is mogen de deelnemers van de fondsen (m.u.z. ABP) niet weten. Toezichthouders AFM en DNB vinden dat kennelijk nog steeds uitstekend en doen dus niet waar voor ze betaald krijgen.[link]

Het beleggingsrendement van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen is voor het uitermate teleurstellende 4e kwartaal 2016 praktisch nihil. Door de rentestijging steeg de gemiddelde actuele dekkingsgraad met 5,9% maar door diezelfde stijging werd het beleggingsresultaat op vastrentende waarden negatief. [link]

♦ In de periode 2008-2015 maakten de vijf grote fondsen € 241,6 mld. rendement maar verdween € 308,5 mld. in het afvoerputje dat rentetermijnstructuur heet en dat we ook wel als een zwart gat kunnen aanmerken. Dat afvoerpotje is overigens een onjuiste voorstelling van zaken: door de kunstmatig lagere rekenrente worden de historisch behaalde rendementen doorgeschoven naar de volgende generatie, die toch nog durft te klagen dat de pensionado’s de pensioenpot leegroven. {geen belanghebbende} [link]

♦ De AOW-verplichtingen 2013 (meest recente berekening) bedragen volgens het CBS € 1.356 mld. rekening houdend met de belastingen over die uitkeringen op basis van de Eurostat systematiek is dat ca € 658 mld., toch 698 mld. lager dan het CBS ons weer eens voorschotelt. [link]

INKOMEN EN VERMOGEN

♦ Het besteedbaar inkomen volgens het CBS steeg in de periode 2001-2014 met 2,6% % per jaar. Gegeven een inflatie van 1,87% en een productiviteitsstijging van 1% per jaar is dat niet om over naar huis te schrijven.[link]

♦ De cijfers bruto-inkomen, primair inkomen, besteedbaar inkomen en niet te vergeten de koopkrachtplaatjes zijn allemaal mede gebaseerd op het inkomen uit vermogen cijfer van het CBS dat eigenlijk nergens op slaat. Het inkomen uit vermogen is zo’n € 106 mld. hoger dan het CBS opgeeft (€ -4,4 mld.) Voor de hogere inkomens en vermogens zijn die cijfers dan ook volstrekt misleidend. Hoog tijd voor een belastinghervorming [link]

♦ Het gezamenlijk vermogen van de burgers (nieuwe opzet) en de staat nam in 2014 toe met € 252 mld. of 8,8% van € 2.861 mld. naar € 3.113 mld. Het totale pensioenvermogen nam in 2014 met € 233 mld. toe en de bruto waarde eigenwoning met € 30 mld. Het vermogen van de huishoudens nam met € 202 mld. toe (9,7%), waarvan € 152 mld. pensioenvermogen.Het CBS vermogen huishoudens nam slechts met 37,3 mld. (3,6%) toe tot € 1.062 mld.[link]

♦ Het vermogen huishoudens volgens de CBS statistieken bedraagt eind 2014 € 1,062 mld. een toename t.o.v. de nieuwe cijfers 2013 van € 37 mld. Ten opzichten van de oude cijfers 2013 was er een afname van het vermogen in 2013 van € 94,3 mld. (-8,4%) , die door het CBS grotendeels werd weggemoffeld. Het werkelijke vermogen ligt eind 2014 op ca  € 2.262 mld. Een grafiek laat zien dat de vermogens zeer scheef verdeeld zijn. Er wordt ook een grove benadering gegeven van de verdeling van het pensioenvermogen per inkomensdeciel voor de werknemers pensioenen. [link]

♦ Door die gebrekkige CBS vermogensstatistieken valt er, al pretendeert het CBS anders, weinig te zeggen over de ontwikkeling van de vermogens van het 10e vermogensdeciel, de vermogens > € 1 mln. en de vermogensontwikkeling in het algemeen gedurende de periode 2006 – 2014 . [link]

♦ De quote 500 nemen 97 % van het vermogen van de 0,1% CBS-topvermogens (ca 7.500 huishoudens) voor hun rekening, zodat er voor de rest nauwelijks iets overblijft. Nu weten we dat beide cijfers nergens op slaan. Van Quote kan dat door de aanpak nauwelijks anders, van ons CBS mag je echter meer verwachten.[link]

♦ Het armoede-onderzoek van het SCP rammelt aan alle kanten omdat wordt uitgegaan van een arbitrair basisbudget zonder een relatie te leggen met het wettelijk sociaal minimum. [link]

EIGENHUIS EN HUUR

♦ Het HRA-infuus bedraagt 28,8% (40,5% belasting) respectievelijk 35,4% (52% belasting) van de koopprijs van een huis. Hiervan heeft een substantieel deel van respectievelijk 67% en 73% betrekking op de vaak vergeten subsidie vrijstelling VRH als we even van het EWF afzien. De zgn. “aanpak” van de hypotheekrenteaftrek door verlaging van het tarief van de aftrek heeft, mede door de Wet Hillen, nog nauwelijks effect. Gaan we uit van een reëler VRH-percentage dan is het voordeel zo’n 25% van de koopprijs. In deze bijdrage is ook het jaarlijkse calculatieschema hypotheekrenteaftrek (HRA) opgenomen. [link]

♦ Dankzij het CPB kan een ieder nu uitrekenen wat hij aan zijn eigen huis verdient door zijn nettolasten als eigenaar te vergelijken met de marktconforme jaarhuur, die volgens een uiterst fragwürdige CPB-model ≈ € 6.126 +1,9% van de WOZ-waarde bedraagt. [link, noot 2 voor kanttekeningen]

BELASTINGEN

♦ Het Algemene Rekenkamer rapport laat zien dat we een Nederland i.t.t. bijvoorbeld de UK geen flauw benul hebben van de omvang van onze totale schaduweconomie, die volgens internationale gegevens, twijfelachtig op 9% (2015) wordt geschat. Wel kennen we de BTW gap, die voor 2014 10,4% van de te verantwoorden BTW-opbrengst bedraagt of € 5 mld. (UK: 10,14%) Het helpt daarbij natuurlijk niet dat de belastingdienst naar mijn mening jaarlijks slechts ca 10% van de noodzakelijke boekenonderzoeken in het fraudegevoelige MKB-segment uitvoert. Met € 252 per controle-uur opbrengst, kun je best wat extra controle-ambtenaren aannemen (voorkeur) of zelfs inhuren. [link]

♦ Gedurende de periode 1995 – 2015 stegen het bbp en de belastingen en sociale premies voor de overheid beide met 3,7% per jaar. Om te zien wat er werkelijk gebeurde moet je echter naar het onderliggende cijfermateriaal kijken.[link]

♦ De fiscale belasting op vermogens is in Nederland uiterst particularistisch geregeld. [Link] We weten inmiddels dat Wiebes niet kan (re-)organiseren maar ook zijn nieuwe tarieven voor de vermogensrendementshefiing laten zien dat hij uitstekend jezuïtisch naar zich toe kan rekenen terwijl het toch redelijk eenvoudig is om de meeste vermogencomponenenten op basis van de werkelijke inkomsten te belasten, zoals ook in het buitenland gebruikelijk is. [link]

♦ Het aantal zelfstandigen rijst de pan uit. Wiebes kan Asscher natuurlijk zo uit de brand helpen door werknemers dezelfde fiscale faciliteiten te geven als die zelfstandigen op grond van artikel 1 van de grondwet. [link]

♦ Het CPB sluit in haar conclusie van een studie naar het optimale belastingtarief niet uit “dat het huidige toptarief ongeveer opbrengstmaximaliserend is”, terwijl het in dezelfde studie schreef dat “het opbrengstmaximaliserende toptarief in Nederland ongeveer 49% is“. Omdat sprake was van een uiterst fragwürdige panelstudie, sluit ik bij het CPB eigenlijk niets meer uit. [link]

♦ De internationale aanpak van de belastingontwijking is illusoir gezien het belang van wereldspelers en de politieke partijen die in de Angelsaksische landen in het zadel zitten. [link]

♦ Zoals we in de rapporten van de onbezoldigde interne controledienst van de belastingdienst Abvakabo hebben kunnen lezen is de belastingdienst een bordeel met een zeer incompetente leiding. Weekers en Wiebes waren dus gewaarschuwd. [link]

BBP

♦ De historische bbp-cijfers met groei en inflatie zijn in deze bijdrage opgenomen. De vergelijking met het buitenland laat zien dat Nederland onder Rutte I en II slecht presteert. [link]

♦ Door de crisis raakte Nederland alleen voor het jaar 2015 al ca € 57 mld. bbp kwijt. De groei van het bbp is sinds de neoliberalen aan de macht zijn drastisch gedaald.[link]

♦ Al u vindt dat ons bbp momenteel weinig groeit, moet u eens naar het verloop van het bbp 1814-2021 kijken. [link]

EU

♦ Door de Brexit ontvangen de overige 27 EU-landen op basis van de 2017 cijfers netto ca € 10.520 mln. minder inkomsten. Het Nederlandse aandeel daarin zal op basis van constante arrangementen ca € 635 mln. bedragen.[link]

♦ Er staat een premie op het voeren van een slechte overheidsboekhouding als je je EU-bijdrage wil minimaliseren. Hoe zwarter hoe beter. [link]

OVERIG

♦ Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2017 . [link]

♦ In de periode 2008- 2016K3 nam het aantal werknemers en zelfstandigen in totaal met slechts 19.000 toe. Het aantal werkzamen bij de overheid nam in de periode 2013-2016K3 met 105.000 af, waarvan 86.000 mensen in de zorg. [link]

♦ Politieke partijen die schamperen over het aantal werknemers dat zich in een vakbond organiseert, moeten eerst eens naar hun eigen ledenaantal kijken. Met de ijzeren wet van de oligarchie heeft zo’n lidmaatschap overigens ook nauwelijks zin. Deze bijdrage laat zien dat het relatieve ledenaantal van de vakbonden in 2016 nauwelijks afnam. [link]

♦ De Nederlandse begroting voor defensie voor 2017 bedraagt ruim € 8,5 mld. en moet van de NAVO en de meeste politieke partijen, onze schoothondjes van de VS, in 2024 naar 2% van het bbp dat dan ca  € 914,7 mld. zal bedragen. De defensie-uitgaven 2024 bedragen dan €18,3 mld. dat is 215% van de defensie-uitgaven 2017. De vereiste stijging van de defensie-uitgaven is dus € 9,8 mld., een stijging van 11,6 % per jaar!  [link]

♦ Aan ontwikkelingshulp geeft Nederland 55% van zijn defensieuitgaven uit. Voor de USA is dat maar 5%. Als we de defensieuitgaven vergelijking met het buitenland mogen we deze cijfers wel eens meenemen. [link §1.3]