Skip to content

Introductie

Op deze site worden een aantal economische onderwerpen behandeld. In het bijzonder gaat het hierbij om de ontwikkeling van het pensioenvermogen en de daaraan gelinkte netto overheidsschuld na aftrek van de belastingclaim op dat pensioenvermogen. Het pensioenvermogen stijgt jaarlijks gemiddeld met zo’n 7,3 % per jaar. Van die toename, grotendeels veroorzaakt door de forse rendementen op dat vermogen (2017: € 1.717 mld.), is niets in de statistieken van de inkomens van de burgers en de staat terug te vinden.

Ook de vermogenspositie van de burgers en de staat komen aan de orde zoals die na correcties uit de gebrekkige statistieken van het CBS valt af te leiden. Het inkomen uit vermogen, dat in de statistieken van het CBS nogal fiscaal georiënteerd en daarmee onvolledig en onjuist is, komt daarbij tevens aan bod.

Verder komen economische onderwerpen aan de orde die mijn belangstelling hebben. Deze zijn te vinden in de tabbladen 0. Permanent en 1. Actueel. De permanente onderwerpen bevatten veelal min of meer permanente data die geactualiseerd worden als nieuwe gegevens beschikbaar komen.

§1 Menubalk

Home – De meest recente bijdragen [link]

About – Achtergrond van site [link]

Introductie – Toelichting op kernthema’s op deze site [link]

0 Permanent – bijdragen die regelmatig geactualiseerd worden als nieuwe data beschikbaar komt [link]

1 Actueel – Bijdragen die actueel zijn maar, anders dan voor fouten en omissies, niet worden bijgewerkt [link]

2 Archief – Bijdragen die niet langer actueel zijn maar nog steeds bruikbare info bevatten. Deze worden niet meer bijgewerkt. [link]

3. Vervallen – Bijdragen die gedateerd zijn en dus vervallen. Deze worden alleen opgenomen om door te linken naar actuele versie indien van toepassing. Indien deze pagina’s een jaar niet zijn geraadpleegd worden ze definitief verwijderd.

§2 Overheidsschuld

Het verloop van de echte overheidsschuld 2006 – 2022 valt als volgt weer te geven:

(click op grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

(1) Het groene beeld wijkt nogal af van het rode beeld zoals dat door politici, media, CPB, CBS en DNB wordt voorgeschoteld en de Nederlandse bevolking is daarmee jarenlang om de tuin geleid om bezuinigingen af te dwingen.

De volgende bijdragen onderbouwen bovenstaande grafiek:

♦ Voor de meeste recente tussenstand bbp, pensioenvermogen en overheidsschuld zie de pagina Actuele data in het menu.

♦ Voor de uitgebreidere historische schulddata: Overheidsschuld 2017.

♦ Voor de uitgebreidere historische pensioendata: Pensioenvermogen 2017.

§3 Vermogen en inkomen uit vermogen

Het vermogen van de burgers en de staat worden door het CBS en CPB systematisch substantieel te laag voorgesteld. Dat geldt ook voor het inkomen uit dat vermogen. Het vermogen van de burgers en de staat valt als volgt weer te geven:

Deze cijfers zijn overigens nog geenszins compleet. De volgende bijdragen onderbouwen deze cijfers:

♦ Vermogen huishoudens 31-12-2015 (“2016”)

Overheidsschuld. (het rendement op belastingclaim pensioenvermogen)

♦ Overheidsbalans 2016

Daarnaast kan mijn in onderstaande bijdragen zien welke steken het CBS laat vallen in hun inkomen uit vermogen statistieken:

♦ Inkomen uit vermogen (revisited) 

♦ Inkomen uit vermogen

Ook het CBS realiseert zich wel dat zijn statistieken eigenlijk niet deugen. Om dat te corrigeren hebben ze een gastauteur ingeschakeld zoals de koning vroeger een hofnar aan zijn hof had om hem in de maling te nemen. [1]

§4 Overige bijdragen

Van de overige recente bijdragen beveel ik in het bijzonder in uw aandacht aan:

♦ Opdoeken die omkeerregel pensioenen!  (een pleidooi voor een forse belastingverlaging en het opdoeken van de staatsschuld)

Het HRA-infuus onder Rutte III  {ook als het scenario onder Rutte III ( 37% belastingtarief box 1 en 0,6% EWF) geheel is doorgevoerd bedraagt de contante waarde van de subsidie op het eigen huis nog steeds zo’n 15-17% van de koopprijs}

♦ De per kwartaal geactualiseerde Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q4 2017 (de thermometer voor de ontwikkeling van het pensioenvermogen)

♦ Nato & 2% bbp in 2024 (Het geneuzel van de politici over onze te lage defensieuitgaven)

♦ Bruto binnenlands product (bbp) 1814 – heden (met het dipje onder Rutte II)

♦ Verschuiving pensioenvermogen door daling rekenrente (over de benadeling van de oudere pensioendeelnemers door de FTK-rekenrente)

♦ Houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën – pensioenen  (over de discrepantie tussen de ontwikkeling van de belastingclaim pensioenvermogen  en het CPB-houdbaarheidssaldo)

Van armoe rammelt alles (de mislukte poging van de budget bobo’s om de portemonnee van de paupers in kaart te brengen)

Arbeidsinkomensquote (een veelgebruikte statistische truc om de ontwikkeling van het arbeidsinkomen te meten en de lonen laag te houden)

§5 Tot slot

Verder moet u zelf maar grasduinen. Voor op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/de-gast-analist/gast-analist-robin-fransman/de-wondere-wereld-van-ongelijkheid

“Logisch dat ik als gastanalist van het CBS een slag vooruit wilde maken. Meer inzicht graag. Dat was het plan, en ik heb gefaald. De eerste stap was in de beschikbare statistieken duiken. En dan kom je erachter dat ze zo gestileerd zijn, zo gebaseerd op zichzelf redelijke aannames, dat het ze onbruikbaar maakt voor precieze studies naar ongelijkheid”

Die redelijke aannames zijn dus dat het CBS als een kip zonder kop de uiterst gebrekkige gegevens uit de belastingstatistieken zonder enige vorm van clausulering overpent en door budgetrestricties niet in staat is om behoorlijke statistieken op te leveren. (zie de Piketty discussie in de Tweede Kamer).

Toch somt Fransman een aantal bekende leemtes op, zonder overigens de pretentie te hebben volledig te zijn, iets wat het CBS natuurlijk niet kan uitbesteden aan een “gastanalyst” en in een achterafstraatje op het internet publiceren.

zie

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2014A03570

Gezien het belang van dit gesprek wordt er geen verslag gemaakt.

en dus maar:

http://www.rijksbegroting.nl/2014/kamerstukken,2015/2/5/kst205221.html

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: