Skip to content

Introductie en actuele data

§1 Inleiding

Een overheidsschuld die materieel niet bestaat en in feite een actief is. Een overheid die jaarlijks binnenloopt met het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen, zonder daarvan iets in zijn boeken te verantwoorden. CBS Inkomens- en vermogensstatistieken die gebaseerd zijn op fiscale cijfers die deels elke relatie met de werkelijkheid missen. Een burger die werkelijk wil weten hoe het er met de financiën voorstaat en de vinger aan de pols wil houden wordt wel gedwongen om zijn eigen statistisch materiaal bij elkaar te schrapen en deze cijfers regelmatig te actualiseren.

Het CBS produceert cijfermateriaal waarbij een groot aantal kanttekeningen te plaatsen zijn. Ook het CPB borduurt op dit cijfermateriaal voort. Uiteraard nemen de media dit cijfermateriaal meestal klakkeloos over. Noodgedwongen leg ik dus voor een aantal onderwerpen eigen cijfermateriaal aan dat mijn inzicht in belangrijke mate verhoogt en veelal een geheel andere kijk op de zaak geeft dan de overheid en politici ons willen doen voorkomen. De zaken worden daarbij, veelal moedwillig, dusdanig misleidend voorgesteld dat eerder van voorliegen sprake is (conform het motto van deze site). In deze postmoderne tijd is mijn cijfermateriaal natuurlijk ook maar een mening, soms helaas gebaseerd op grove aannames omdat de staat zijn werk niet behoorlijk doet. Ik ruil mijn cijfers dan ook graag in voor betere, men moet dan wel met een steekhoudende argumenten komen om dat betere cijfermateriaal te onderbouwen.

Het cijfermateriaal heeft voornamelijk betrekking op de onderwerpen die in §2 – §7 zijn weergegeven en die aan een aantal bijdragen op deze site zijn ontleend. [1] De gevens op deze pagina worden zo actueel mogelijk gehouden. Onderliggende analyses en bronnen zijn in de betreffende bijdragen [1] opgenomen en deze worden slechts periodiek geactualiseerd.

§1.1 De belastingdienst en ons belastingstelsel

Werken bij de belastingdienst is een van de oudste beroepen ter wereld en er is dan ook ruime ervaring binnen die dienst opgedaan met de belastingheffing. Het is de opeenvolgende staatssecretarissen De Jager, Weekers en  Wiebes echter toch gelukt om van de belastingdienst een bordeel te maken zoals mede uit de enquêtes van de ABVA-KABO bleek. Daarbij vergeleken waren de rapporten van de Algemene Rekenkamer, hoewel voor zijn doen toch al tamelijk kritisch, eerder een witwas-operatie met volstrekt innadequate steekproefomvangen. .

Ons belastingstelsel belast de factor arbeid onevenredig zwaar en de factor kapitaal onvolledig en deels forfaitair. De vermogensrendementsheffing belast daarmee de lagere vermogens, veelal aangehouden in min of meer liquide vorm, mede in aanmerking nemend de inflatie, buitensporig. Elke private banker kan een overzicht opleveren van het werkelijk behaalde rendement op het vermogen van zijn cliënt, maar de belastingdienst is hiertoe, ondanks jaren studie, niet in staat op die basis te belasten. Zelfs met een IQ van 500 bleek dat voor Wiebes een schier onmogelijke opgave. Dat is echter eerder een bewuste keuze van onze politici die hun beter gesitueerde clientèle ook moeten bedienen en daarbij de gelegaliseerde diefstal op de koop toe nemen. A.C. Rijkers heeft in zijn afscheidsrede al eens aangegeven dat het huidige belastingstelsel voor sommige well-to-do  belastingplichtigen eerder een glijbaan naar belastingvrijdom is.[2]

Uiteraard heeft het functioneren van die dienst  en ons belastingstelsel mede effect op het opgeleverde cijfermateriaal dat het CBS daar door ook nog redelijk ontijdig overpent zonder nauwelijks middelen te krijgen om aanvullend cijfermateriaal te verzamelen. Een uiterst soepele uitstelregeling omdat de belastingdienst zijn werk niet aankan helpt daarbij ook niet.

§2 Pensioenvermogen en rendement op dat vermogen

De stand eind 2006-2017 en per 31/3/2018, voor zover bekend, luidt als volgt:

(click op tabel of CTRL+ om ter vergroten)

Tabel 1 Pensioenvermogen

♦ Het pensioenvermogen 31/3/2018 bedraagt € 1.715 mld. (eind 2017; € 1.718 mld.) Jaarlijks steeg dat vermogen vanaf 2006 met 6,6% per jaar inclusief het rampjaar 2008. Het rendement van het 1e kwartaal 2018 is dus alarmerend laag zoals we al eerder constateerden.

♦ Rekening houdend met de 35% belastingclaim op dat pensioenvermogen van de staat valt van dit pensioenvermogen € 1.117 mld. aan de deelnemers toe te rekenen (eind 2017: € 1.109 mld.) en € 600 mld. aan de staat (eind 2017: € 601 mld.).

Het vermogen van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen bedraagt eind maart 2018 57,5% van het hele pensioenvermogen van de pensioenfondsen.

♦Vermogen is volgens de definitie van het CBS vermogen als het “op korte of middellange termijn kan worden omgezet worden in consumptieve bestedingen of leidt tot inkomsten die deel uitmaken van het inkomensbegrip besteedbaar inkomen”. Derhalve valt een substantieel deel van het pensioenvermogen volgens die definitie als vermogen aan te merken, hoewel het CBS dat dus niet doet. Overigens moet je dat vermogen dan wel na aftrek van de belastingclaim nemen en dat doet het CBS en CPB dan weer niet als ze het pensioenvermogen van de pensioendeelnemers in een onbewaakt moment soms wel vermelden.

♦ Het pensioenvermogen en het rendement daarop van de pensioendeelnemers en de staat wordt, zoals we nog zullen zien, door het CBS grotendeels buiten de boeken gehouden, hetgeen leidt tot misrepresentatie van vermogen en inkomen van de staat en zijn burgers. Door de omkeerregel pensioenen wordt de overheidshuishouding met voorbedachte rade ontregelt. Die ontregeling betalen alle belastingbetalers dubbel en dwars door onnodig hoge belastingen.

♦ Op grond van de gestorte pensioenpremies per inkomensdeciel valt een grove verdeling van het pensioenvermogen te maken: 73% van die premie werd gestort door de top 30%.

§3 Overheidsschuld, overheidstekort, interestlast en overheidsbalans

De stand eind 2006-2017 = per eind juni 2018K1 beschikbaar [1a]

(click op tabel of CTRL+ om ter vergroten)

Tabel 2 Overheidsschuld

♦ De EMU-overheidsschuld bedroeg eind 2017: € 416 mld. In werkelijkheid is rekening houdend met de belastingclaim op het pensioenvermogen sprake van een actief van € 185 mld.) De ontwikkeling valt ook grafisch weer te geven:

♦ In de periode 2006 – 2017 bedroeg het cumulatieve EMU-tekort € 148 mld. Hier staat een toename van de belastingclaim op het pensioenvermogen in dezelfde periode van € 352 mld. tegenover. Geneuzel over het structurele begrotingssaldo door onze uiterst politieke macro-economen kunnen we hiermee wel afdoen als volstrekt irrelevant. [3]

♦ Het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen (tabel 1) overtreft de overigens sterk gedaalde interestlast (tabel 2) op de overheidsschuld, die materieel in het pensioenvermogen is belegd, in aanzienlijke mate.

♦ Ëén blik op tabel 2 en de grafiek is voldoende om vast te stellen dat de geconstateerde non compliance met het Stability and Growth Pact door EU-bobo’s uitsluitend is te wijten aan de gebrekkige intellectuele capaciteiten van de Eurpean Commission en de Nederlandse diplomatie van onze habitueel liegende MP [4] en onze kippenhokken econoom uit Wageningen. [1.3] Daarbij valt ook nog in aanmerking te nemen dat onze ambtenarenpensioenen volledig zijn afgefinancierd. Kom daar in de EU eens om?

♦ De belastingclaim op het pensioenvermogen bedraagt eind maart 2018 € 600 mld. of 78% bbp_2018.  In 2040 zal die claim  oplopen tot € 1.027 mld. (65% bbp_2040) en in 2060 tot € 1.823 mld. (58% bbp_2060) volgens de cijfers het Ministerie van Financiën (bbp %-cijfers).  Onze politici geven er weinig blijk van dat zij in het beleggingsbeleid van die belastingclaim zijn geïnteresseerd. Wel beweren zij. de politieke macro-economen na wauwelend, dat deze claim nodig is om de toekomstige zorg en AOW te kunnen betalen. Dat zal moeilijk vallen als deze claim in geld alsmaar blijft toenemen en daarmee geld aan de schatkist onttrekt. Over de risico’s, waaronder de belegging van 86% van het pensioenvermogen pensioenfondsen in het steeds instabielere buitenland, zullen we het verder dan maar niet hebben.

§4 Het vermogen van de huishoudens

(click op tabel of CTRL+ om ter vergroten)

Tabel 3 Vermogen huishoudens. 

♦ Zoals uit  tabel 3 blijkt is het vermogen van de huishoudens fors hoger dan het CBS opvoert. Dat geldt in nog grotere mate voor het inkomen uit dat vermogen, omdat daarbij nog veel meer kanttekeningen  te plaatsen zijn – zie §5.

♦Van de omvang van het vermogen in de schaduweconomie hebben we mede dankzij het CPB en CBS ook nauwelijks een beeld. Daarvoor moeten we bij overigens ook questieuze buitenlandse publicaties zijn.

♦ Het wordt hoog tijd dat het CBS de gebreken in zijn cijfermateriaal eens systematisch op een rijtje zet.  Met een budgetaanvraag door het CBS kunnen we dan zien welke partijene belang hechten aan betrouwbare en volledige informatie om tot een verantwoorde politieke besluitvorming te komen. Gezien de Piketty discussie in de Tweede Kamer zullen er niet erg veel partijen zijn die dat voorstel steunen. Dat zo’n budgetaanvraag en gebrekenanalyse ontbreekt geeft aan dat we met het CBS eerder te maken hebben met his master’s voice als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Klimaat slaat in dit geval op ondernemingsklimaat (zie de dividenbelasting discussie).

§5 Het inkomen uit vermogen voor geselecteerde posten

♦ Het inkomen uit vermogen 2014 bedroeg volgens het CBS -€4,4 mld. Bij dat inkomen uit vermogen zijn zoveel kanttekeningen te plaatsen dat er twee afzonderlijke bijdragen aan zijn gewijd.[1.5] Materieel klopt er geen hout van de wijze waarop het CBS het besteedbaar inkomen bepaald. Dat werkt uiteraard door in het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen en daarmee de notoir onbetrouwbare koopkrachtplaatjes.

♦ Het loon uit dienstverband excl. grootaandeelhouders bedroeg in 2014 bruto € 235 mld. Zoals we in tabel 2 zagen was het rendement op het pensioenvermogen pensioenfondsen in dat zelfde (buitensporige) jaar € 175 mld. (netto € 114 mld.) Dat inkomen uit vermogen valt dus niet te verwaarlozen, al staat er weinig van in de CBS-boeken.  Het is ook volkomen onduidelijk hoe dit cijfer in de arbeidsinkomensquote wordt meegenomen. In deze paragraaf lichten we er enkele specifieke posten binnen het besteedbaar inkomen uit, die vervolgens worden toegelicht:

Tabel 4 Inkomen geslecteerde posten. 

click op tabel of CTRL+ om ter vergroten)

§5.1 De eigen woning als bron van negatief inkomen

Tabel 5 Eigen woning

♦ Eind 2014 bedraagt het eigen woningbezit € 1063 mld. en de hypotheekschuld € 684 mld., zodat sprake is van een netto vermogen van € 379 mld.

♦ Aangezien de door het CBS berekende inkomen eigen woning al substantieel lager is dan de betaalde hypotheekrente is er iets goed mis met die berekening en de presentatie van het besteedbaar inkomen. De eigen woning bezitter betaalt volgens het CBS zijn lasten vòòr de vaststelling van het besteedbaar inkomen, de huurder betaalt de huur uit zijn besteedbaar inkomen waarin wel de huursubsidie begrepen is. Deze mismatch is niet onaanzienlijk en volstrekt onlogisch. De huur bestaat immers voor een substantieel deel uit rente. Ook het belastingvoordeel eigen woning, met een veel te lage bijtelling EWF, is in het besteedbaar inkomen begrepen. Appels en peren worden op deze wijze bij elkaar opgeteld.

♦ Gaan we uit van de betaalde hypotheekrente dan zou het inkomen uit vermogen van de eigen woning voor 2014 evenredig ca € 49 mld. hebben moeten bedragen. Uitgaande  van 4,5 % van de WOZ-waarde hebben we het over € 48 mld.  Dat steekt schril af tegen de € 13,3 mld. inkomen eigen woning van  het CBS.

§5.2 De misrepresenatie van de pensioenpremie en uitkeringen als onderdeel van het besteedbaar inkomen.

Tabel 6 Pensioenpremie en uitkeringen

♦ Het onderscheid tussen werknemers- en werkgeversdeel van de pensioenpremie is je reinste semantiek: materieel betaalt de werknemer alle pensioenpremie uit zijn loonruimte. De pensioenpremie is genoten inkomen voor een geleverde prestatie (matching principle) waarover nog geen belasting is afgedragen (mismatch).

♦ De pensioenpremie wordt tegen een gemiddeld tarief van 52% afgetrokken van de belastingen, terwijl bij uitkering ca 35% wordt afgedragen. De belastingdienst derft dus door de omkeerregel pensioenen 17% belasting. Voor de periode 2001- 2014 is dat dus € 74 mld., die vervolgens wel door alle belastingbetalers moet worden opgebracht. Daarnaast moet de 35% belastinguitstel natuurlijk ook nog worden opgehoest, daabij gaat het om € 153 mld. In totaal hebben we het dus over € 227 mld.!

♦ De pensioenuitkering is materieel het opnemen van spaargeld inclusief rendement en dus maar zeer ten dele inkomen. De uitkering vindt plaats na inhouding van belasting en sociale premies. Het rendement op het pensioenvermogen komt dus maar zeer ten dele in het besteedbaar inkomen tot uitdrukking, het gros van het rendement wordt opgespaard.  Bij de huidige rekenrente gaat dit rendement grotendeels naar de jongere en toekomstige generatie.

§5.3 Inkomen uit obligaties en dividend

Tabel 6 Inkomen uit obligaties en dividend

♦ Hier is uitsluitend sprake van directe beleggingsopbrengsten. De indirecte belegingsopbrengsten (waarde mutaties) kent het CBS niet c.q. wil het CBS niet kennen. Dat deze opbrengsten substantieel zijn valt aan de hand van tabel 1 voor pensioenfondsen op te maken.

§5.5 Het aanmerkelijk belang vermogen en het ondernemingsvermogen

Tabel 7 Aanmerkeijk belang en ondernemingsvermogen

♦ Aanmerkelijk belang is de fiscale term voor degenen die méér dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezitten. Het aanmerkelijk belang inkomen is volledig fiscaal gedreven en fluctueert van jaar tot jaar aanzienlijk al naar gelang het box 2 belastingpercentage en de dividendpoltiek van de ab-aandeelhouder. Inzicht in het werkelijk genoten inkomen, inclusief toename van het vermogen, ontbreekt in de CBS-cijfers.

♦ Ook het inkomen uit ondernemingsvermogen is fiscaal bepaald. Op de gebrekkige controle van de belastingdienst wezen we in §1.1. De omvang van de Nederlandse schaduweconomie is een onontgonnen terrein dat aan buitenlanders overgelaten wordt.

♦ Zelfs de Quote 500 geeft een beter inzicht in de topvermogens dan de CBS statistieken.

§5.6 Belastingen

♦ De belastingopbrengst wordt initieel substantieel gedrukt door de aftrek pensioenpremie en het HRA-infuus. Deze belastingderving moet echter door alle belastingbetalers weer worden opgebracht hetgeen leidt tot een substantiële herverdeling van de belastinglast.

♦ De belasting op het vermogen vindt grotendeels forfaitair plaats in plaats van op basis van het werkelijk behaalde rendement door onkunde van onze politici. Daarnaast is het rendement op het pensioenvermogen vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

♦ Ons belastingstelsel wordt dus gekenmerkt door een aantal onevenwichtigheden die een belastingherziening dringend noodzakelijk maken.  De huidige middenpartijen zijn daartoe kennelijk niet in staat.

§6 De AOW-verplichting 2007-2013

♦ Met ingang van 2017 moet van de EU een berekening van AOW-aanspraken te worden gemaakt. Het CBS maakt een proefexcercitie die, geheel waardevrij, vooral werd ingegeven met parameters om de verplichting zo hoog mogelijk op te voeren. Eind 2013 kwam het CBS op een AOW-verplichting van € 1.356 mld. en dan is de AOW-breuk van onze allochtone Nederlanders nog niet eens meegerekend.

♦ Tegenover de AOW-verplichting staat een even grote vordering in de vorm van toekomstig te innen AOW-premies. De AOW-verplichting van de staat dien je natuurlijk netto te berekenen onder aftrek van de ingehouden sociale premies en belasting in box 1. Daarnaast dien je ook nog de indirecte belastingen die over de uitgaven uit die AOW-uitkering worden betaald in mindering te brengen.

♦ “Ons” CBS berekent de AOW-verplichting bruto, zonder rekening te houden met de gelden die naar de staat terugvloeien en meent daarbij ook nog de FTK-regeltjes te moeten hanteren. Dat betekent dat gerekend wordt met de FTK-rekenrente i.p.v. de 3% rekenrente van Eurostat, maar dat b.v. geen rekening gehouden wordt met een eventueel reservetekort om indexering mogelijk te maken. Voor een nadere toelichting zie de bijdrage CBS Totale pensioenaanspraken (AOW).

§7 De NATO defensieuitgaven en de 2%”norm”

♦ In totaal gaf de NATO in 2017 13,5 keer zoveel geld uit aan defensie als Rusland, Voor Europa was dat vier keer in USD. In euro’s was dat voor Europa in 2017 3,7 keer Rusland.

♦ De inspanningsverplichting om 2% van het bbp aan defensie uit te gaan geven in 2024 is in het licht van bovenstaande opstelling volstrekt mesjogge. Voor Nederland betekent dit een toename van de defensie-inspanningen met 11,9 % per jaar tot 2024. 

♦ Hoewel je dat met politici natuurlijk nooit weet, ga ik ervan uit dat onze defensie gericht is op defensie en niet op regime changes en andere hobby horses om internationale posities zeker te stellen (Irak).

§8 Overige onderwerpen

♦ Bovenstaand overzicht gaf enig inzicht in de onderwerpen die in de bijdragen op deze site aan de orde komen. Aan de hand van de menubalk kunt u verder zoeken in de bijdragen op deze site:

Home – De meest recente bijdragen [link]

About – Achtergrond van site [link]

Introductie en actuele data  – deze pagina

0 Permanent – bijdragen die regelmatig geactualiseerd worden als nieuwe data beschikbaar komt [link]

1 Actueel – Bijdragen die actueel zijn maar, anders dan voor fouten en omissies, niet worden bijgewerkt [link]

2 Archief – Bijdragen die niet langer actueel zijn maar nog steeds bruikbare info bevatten. Deze worden niet meer bijgewerkt. [link]

3. Vervallen – Bijdragen die gedateerd zijn en dus vervallen. Deze worden alleen opgenomen om door te linken naar actuele versie indien van toepassing. Indien deze pagina’s een jaar niet zijn geraadpleegd worden ze definitief verwijderd.

_________________________

Laatst bijgewerkt 8 juni 2018

[1] Bronnen bijdragen

[1] Inleiding

De tax gap en de Algemene rekenkamer

1.1. De belastingdienst en ons belastingstelsel

Het datamijnenveld bij de belastingdienst

De belastingdienst is een bordeel

De belastingdienst (revisited)

[2] Pensioenvermogen en rendement op dat vermogen

Pensioenvermogen 2017

Opdoeken die omkeerregel pensioenen!

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q1 2018

[3] Overheidsschuld, overheidstekort en overheidsbalans

Overheidsschuld 2017

De inkomsten van de staat uit de pensioenuitkering

Overheidsbalans 2016

Houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën

Het succes van Dijsselbloem

[4] Het vermogen van de huishoudens

Vermogen huishoudens 31-12-2015 (“2016”)

Vermogen Quote 500 vs CBS huishoudvermogen

De makke van de CBS-vermogensstatistiek

[5] Het inkomen uit vermogen voor geselecteerde posten

Besteedbaar inkomen 2014

Inkomen uit vermogen

Inkomen uit vermogen (revisited)

[5a] De eigen woning als bron van negatief inkomen

Inkomen uit vermogen

Calculatieschema hypotheekrenteaftrek 2017

[5b] De misrepresenatie van de pensioenpremie en uitkeringen als onderdeel van het besteedbaar inkomen.

De inkomsten van de staat uit de pensioenuitkering

Opdoeken die omkeerregel pensioenen!

[5c] Inkomen uit obligaties en dividend

1. Belasting box 3 2013

De vermogensrendementsheffing nieuwe stijl

[5d] Het aanmerkelijk belang vermogen en het ondernemingsvermogen

3. Belasting ondernemingsinkomen 2013

2. Belasting box 2 2013

Topvermogens 31-12-2014 “2015”

[5e] Belastingen

De vermogensrendementsheffing nieuwe stijl

De commissie Van Dijkhuizen

Inkomstenbelasting 2013

Belastinghervormingen

[6] De AOW-verplichting 2007-2013

CBS Totale pensioenaanspraken (AOW)

[7] De NATO defensieuitgaven en de 2%”norm”

NATO military expenditure 2017

[2] Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf

[3] Raymond Gradus, Roel Beetsma, “Bezuinigingen voor volgend kabinet zijn onontkoombaar”, Me Judice, 7 juli 2016.

[4] Het leugenachtige karakter blijkt uit onderstaande video die we op grond van de cijfers in 2008 moeten dateren. Eind 2008 was de officiële staatschuld 350 mld. In werkelijkheid was die schuld slechts 76 mld. Dat kwam dan alleen nog omdat de Nederlandse staat € 85 mld. in de banken moeten stoppen aangezien het particulier initiatief zijn zaken niet op orde had. De Telderstichting, hoe kan het ook anders, schoof de schuld volledig in de schoenen van de toezichthouder en de overheid. Dat geld kwam overigens grotendeel terug zoals we in tabel 2 kunnen zien. Ook het rendement op het pensioenvermogen viel in 2008 wat tegen, maar dat grote verlies werd in 2009 al weer grotendeels goed gemaakt.

De VVD-staatsschuldmeter is dan ook op wonderbaarlijke wijze verdwenen, zoals dat ook om duidelijke redenen met de VVD-poster Hypotheekrente staat als een huis het geval is.

Advertenties
%d bloggers liken dit: