Spring naar inhoud

Belastingschijf 2020

8 januari 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________

In deze bijdrage de belastingschijf voor werknemers voor het jaar 2020. Gezien het vele rekenwerk heb ik de gegevens voor de zwaar gesubsidieerde (pseudo-)ondernemers achterwege gelaten.  Die kun je er op basis van de casussen van de werknemers wel bij denken (§3) Wel ben ik wat nader in de toeslagen gedoken zonder daar nu echt vrolijk van te worden.

De Commissie Dijkhuizen II constateerde juni 2013 al [1k]:

Naast de fraudegevoeligheid speelt de samenhang tussen de toeslagen en de marginale belastingdruk een bijzondere rol. (blz. 84) Ook is het wenselijk te toeslagen eerder af te toppen (blz. 92), de doorwerking van belastingaftrekposten naar de toeslagen af te schaffen (blz. 96) en het rondpompen in te perken (blz. 93). Samenvoegen (b.v. alle kindregelingen) van regelingen en het standaardiseren van de inkomensgrenzen zou het systeem vergaand versimpelen.

Inmiddels kunnen we constateren dat er door de opeenvolgende kneuzen van staatssecretarissen van belastingen de heren de Jager, Weekers, Wiebes bijzonder weinig aan is gedaan. Snel kan die chaos in rede niet worden aangerekend, hoewel hij natuurlijk wel had kunnen beginnen met het schoonvegen van de trap bij de belastingdienst, nadat Wiebes het hart van de dienst op de werkvloer al naar huis had laten gaan. Gelukkig mag Wiebes nu het milieu doen en dat valt goed te merken. Voor nog meer gemiste kansen tot belastinghervorming zie b.v. Caminada (2015) [1l].

We blijven voorlopig nog zitten met een regeling die iemand bij zijn volle verstand niet had kunnen bedenken.

__________________________________________________________________________________________________________________________

§1 Inleiding

De officiële belastingschijf is ogenschijnlijk van een kinderlijke eenvoud [1a]:

Die belasting is hier inclusief AOW-premie. Als u AOW gerechtig bent, kunt u van dat percentage tot een bepaalde bovengrens 17,9% aftrekken. De politiek zou de politiek niet zijn als u voor de grens twee bedragen kunt aanhouden afhankelijk van uw geboortedatum. (€ 34.713 of € 35.376), dat scheelt toch mooi ruim € 118 premie per jaar en de IT-afdeling heeft ook weer werk. [1b]

Als je rekening houdt met de AOW’ers en met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, wordt de tabel een tikje ingewikkelder onder het motto “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. [1c]

De echte belastingtabel wordt dan als volgt:

(click op de tabel of Ctrl+ om te vergroten)

Om dan snel een bruto-netto berekening te kunnen maken of controleren nemen we dan onze toevlucht tot Proforma Lite. [1d]

Om het dan vervolgens nog wat gemakkelijker te maken kennen we ook nog het toeslagencarroussel. Daartoe heeft de belastingdienst een rekenhulp ontwikkelt die de huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag per belastingjaar uitrekent op basis van uw invoer. [1e] Wanneer u in aanmerking komt voor die toeslagen vind u in [1g] – [1j].

Het plaatje begint, afgezien van een aantal toeters en bellen [1f] dan redelijk compleet te worden zodat we het een en ander grafisch kunnen gaan uitwerken.

§2 Grafieken
§2.1 Algemene heffingskorting en arbeidskorting

♦ Die AHK en arbeidskorting is als volgt in kaart te brengen:

(click op de grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

♦ De algemene heffingskorting (AHK) is maximaal € 2.711 en de arbeidskorting bedraagt tot en met een inkomen van € 9.921 slechts 2,821%.  Met wat Chinees rekenen ga je dus vanaf een inkomen van € 7.259 pas belasting betalen. Doordat binnen dat inkomenstraject < € 7.259 de algemene heffingskorting slechts wordt genoten voor zover je belasting zou moeten betalen is het zinnig om voor het inkomen 0 – € 20.000 een afzonderlijk grafiek op te stellen om het algemene beeld niet te verstoren.

§2.1 Inkomen van € 20.000 – € 130.000

Als we het cumulatieve belastingtarief en het marginale belastingtarief met een interval van € 1.000 in kaart brengen voor het inkomen van € 20.000 – € 130.000 dan ontstaat het volgende beeld:

(click op de grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

♦ De diverse schijfgrenzen van tabel 1 zien we in de grafiek terug.

♦ Het marginale belastingtarief in het interval € 68.508 – € 98.604 bedraagt 55,5% en niet 49,5% door de afbouw van de arbeidsaftrek. Gelukkig maken HRA-infuus en pensioenpremieaftrek veel goed, maar voor de echte hoge inkomens verschuiven die alleen het probleem.  We kunnen daarover moeilijk doen, maar waarom moet die arbeidsaftrek eigenlijk tot € 98.604 doorlopen? Is het arbeidsethos aan de top zo zwak ontwikkeld? Als je Jacobs en het CPB in diens kielzog mag geloven is dat inderdaad het geval.

♦Het pensioenpremie inkomen wordt bij uitkering belast tegen het lagere tarief exclusief premie AOW. Gezien de aftrekmogelijkheden, ook na pensionering, zal dat tot een vrij hoog inkomen tegen tariefgroep 1 in box 1 plaats vinden.

♦ Bij € 130.000 inkomen bedraagt de totaal betaalde belasting 43,1% van het bruto-inkomen. Over het modale inkomen wordt 22,2% belasting betaald. Dit alles natuurlijk voor toepassing van het toeslagen carrousel – zie §4.  Zelfs met een gezamenlijk bruto-inkomen van € 116.000 kun je dan nog bijna € 6.000 kinderopvangtoeslag vangen (zie tabel 2).

♦  Alle belastingfaciliteiten werken door in het toetsingsinkomen voor de toeslagen. De logica daarvan (pensioenpremie, HRA-infuus, etc.) is ver te zoeken.

§2.1 Inkomen van €0 – € 20.000

Dit interval is niet zo interessant: het minimum inkomen bedraagt immers € 19.843.

Het uiterst kromme tariefsverloop ziet er als volgt uit:

♦ Voorzover de  AHK, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet kunnen worden uitbetaald door te weinig inkomen bestaat er een speciale regeling.[2a]

♦ U begrijpt dat we dit interval in grafiek 2 voor de overzichtelijkheid weggelaten hebben. Waarom die tabel 1 niet wat later kan beginnen met daarvoor gewoon een vast percentage belasting en AOW. met een vrijstelling is mij een raadsel.

♦ Voor het getrievel van de overheid met de zgn Rijksbijdrage AOW-premies sinds de introductie van de AHK en arbeidskorting zie de bijdrage Fiscalisering AOW

§3 Zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling

De ondernemer geniet o.a. van de volgende faciliteiten:

◊ Zelfstandigenaftrek (ZA) groot € 7.030, welke in termijnen wordt verlaagd tot € 5.000 in 2028.

◊ Een winstvrijstelling van 14% van de (Winst – ZA). In 2020 is de aftrek van de mkb-winstvrijstelling beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 46%.

◊ Een pensioenregeling volgens de FOR of een eigen regeling.

Het inkomen in de grafieken in §2 schuift dus overeenkomstig op, De berekeningen laten we in deze bijdrage verder achterwege.

Ook het toetsingsinkomen voor de toeslagenregeling dat gebaseerd is op het belastbaar inkomen schuift overeenkomstig op.

Voor zover deze faciliteiten niet door de opdrachtgever op grond van markverhoudingen worden ingepikt,  verhoogt dit dus het netto inkomen buitensporig t.o.v. de werknemer.

§4 Casussen

In deze paragraaf werken we enkele casussen uit om de effecten inclusief toeslagen te laten zien. De belasting gegevens zijn ontleend aan [1d] en de toeslaggegevens aan [1e]

De casusgegevens worden in noot [4a] toegelicht.

Het bruto-netto traject is als volgt:

(click op de tabel of Ctrl+ om te vergroten)

♦ Gezien de bedragen zal de misère met de kinderopvangtoeslag niet verbazen.

♦ Gezien het vele rekenwerk heb ik er vanaf gezien om voor een ondernemer een vergelijkbare opstelling te maken.

♦ Het is natuurlijk buitengewoon handig dat van het toetsingsinkomen 2020 wordt uitgegaan. Dat inkomen voor het jaar 2020 is pas zeer laat bekend is. Dat is goed voor het aantal mutaties dat moet worden doorgeven als je niet voor verrassingen wilt komen te staan en natuurlijk ook voor de werkgelegenheid bij de belastingdienst en niet te vergeten de belastingtelefoon.

Omdat we de smaak te pakken hebben optimaliseren we de proefberekening toeslagen nog wat verder.  Mogelijk valt er nog meer uit te slepen.

De overheid hielp ons met de volgende aanbeveling:

Met nog wat aanpassingen waren we er helemaal uit voor 2020 en de resultaten mogen er dan ook zijn:

:

In tabelvorm is het onnavolgbare resultaat voor casus 5 als volgt en hier in detail te zien [4b] :

Daarnaast wordt via de SVB nog € 3.734 kinderbijslag uitbetaald in 2020.[4c] Daar hadden we dus al een afzonderlijke instelling voor met eigen stamgegevens en een eigen IT-systeem.

Gelukkig voor de overige belastingbetalers, vermeldt de uitkomst van de proefberekening het volgende:

Deze proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand. Na uw aanvraag of wijziging berekenen wij het precieze bedrag.

En wij nu maar hopen dat we de regeling verkeerd begrepen hebben en dat wij het scherm onjuist hebben ingevuld en dat correctie volgt. De uitkomsten en aannames kunt u hier [4b] nalezen.  De toeslagen problematiek is mij weer een stukje duidelijker geworden. Ik denk dat minster Hoekstra toch echt de trap van bovenaf moet schoonvegen, maar dan wel beginnen met de Tweede kamer, die dit soort wetgeving maakt. Dat is echter alleen aan de kiezers voorbehouden. Dan toch maar nieuwe verkiezingen en dan gaat Rutte IV het probleem wèl oplossen?

__________

Laatst bijgewerkt 29 januari 2020

Noten

[1] belastingschijven

[1a] Schijventarief 2020

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u-hebt-voor-2020-aow-leeftijd

[1b]Hoeveel moet u betalen?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sociale_verzekeringen/premies_volks_en_werknemersverzekeringen/volksverzekeringen/hoeveel_moet_u_betalen

[1c] Algemene heffingskorting en arbeidskorting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/voorlopige-aanslag-tarieven-en-heffingskortingen

Van de rekenvoorschriften voor de afronding van de belastingdienst is door mij afgezien en dat geeft dus kleine verschillen t.o.v. [1d].

[1d] VISMA/Raet Proforma

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

[1e]Proefberekening toeslagen

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

[1f] Overige regeling die ik verder niet ga behandelen:

b.v. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/heffingskortingen

[1g] Huurtoeslag

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

[1h] Zorgtoeslag

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen

[1i] Kindgebonden budget

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kindgebonden-budget-krijgen

[1j] Kinderopvang

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen

[1k]Eindrapport Commissie inkomstenbelasting

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting

[1l] Koen Caminada, “De tragiek van gefaalde ambities en gemiste kansen rond belastinghervorming”, Me Judice, 23 september 2015.

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

[2] Grafieken

[2a] Heffingskortingen laten uitbetalen – kan dat?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/heffingskortingen-laten-uitbetalen

Voor nadere toelichting van dit misbaksel (maar niet op zondag): https://www.rd.nl/opinie/belastingstelsel-lijkt-op-mistfabriek-1.1518698

[3a] Verlaging zelfstandigenaftrek

https://bieb.knab.nl/ondernemen/dit-betekent-de-verlaging-van-de-zelfstandigenaftrek-vanaf-2020

[4] Casussen

[4a] uitgangspunten:

♦ 4 casussen: ca minimumloon, ca 1/2 modaal, modaal inkomen en 2x modaal inkomen.  De Partner P2 verdient 60% van P1.

♦ Pensioenpremie op basis van PFZW vlg Raet. Verdeling werkgever/ werknemer 50%, maar in feite betaalt de werknemer dit gewoon uit zijn loonruimte. Over de pensioenuitkering dus over de pensioenpremie wordt bij uitkering 37,35 %- 17,9% belasting betaald tot een inkomen van € 34.817. Dat inkomen incl. pensioenuitkering is geschat incl. AOW. Dit verhoogt de belastinglast voor 2020 over de pensioenpremie (WN & WG) omdat het inkomen dan wordt genoten. Met de zvw-premie is dan nog geen rekening gehouden.

♦ Bij de toeslagen wordt uitgegaan van een huur van € 600 per maand. Uiteraard gaat 2x modaal kopen en strijkt dus ook nog HRA-infuus op. Modaal gaat mogelijk in de vrije sector huren en betaalt flink mee aan het HRA-infuus door de verhoogde WOZ-waarde.

Voor de kinderopvang wordt uitgegaan van een buitenschoolse opvang van 36 uur en een dagopvang van 120 uur. Ik had volgens de rekenhulp ook met respectievelijk 73 uur en 146 uur mogen rekenen. Ik heb geen verstand van dit soort regelingen en vul klakkeloos in wat de rekenhulp opgeeft.

[4b] Gegevens optimalisatie

We hebben de casus nog wat aangepast door met 4 kinderen te rekenen met opvang volgens het voorstel van de overheid van de maximum opvang. De huurprijs is verhoogd naar € 737 per maand en als salaris is het minimumloon volgens Raet en 60% van dat loon aangehouden.

Zie onderstaande printout van de proefberekening:

Proefberekening toeslagen

Gegeven het feit dat toch ook een eigen bijdrage kinderopvang verschuldigd is, is het voorbeeld natuurlijk niet reëel, het laat echter wel zien dat de regeling volstrekt onzinnig is. Overigens is die eigen bijdrage zeer gering:

https://www.consumentenbond.nl/kinderopvang/kinderopvangtoeslag

[4c] https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/bedragen-kinderbijslag

From → 0. Permanent

One Comment
  1. Dhr JC Kortekaas permalink

    Arme minister Hoekstra.
    Niemand wil zijn baantje als staatssecretaris van de belastingen overnemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: