Spring naar inhoud

2017 Armoede armoedig in kaart gebracht

14 december 2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In aanvulling op de bijdrage Geen gezeik iedereen rijk nemen we, zoals beloofd, even de SCP-publicatie Armoede in kaart 2018 door, dit keer een door het SCP stevig ingekorte versie t.o.v. hun 2016 publicatie. 2017 armoede armoedig in kaart gebracht, was een betere titel voor de SCP-publicatie geweest, materieel is eerder van data uit 2016 sprake. Onze ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam en daarom is die data, met dank aan de slecht functionerende belastingdienst, nauwelijks actueel.

Het huur- en voedingsbudget is in 2017 met 16% opgetrokken t.o.v. 2014 en aangezien die twee posten 53% van het 2004 budget uitmaakten bleef er voor de rest nauwelijks een stijging over (0,6% in drie jaar of € 30, terwijl de inflatie in die periode 2,3% was). De cijfers uit vorige jaren, die de inflatiecijfers niet volgden, moet je dus met een korreltje zout nemen.

Zoals uit het vervolg blijkt, valt er het nodige aan te merken op de SCP-kaart voor 2018.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Als in Nederland 11.000 vrijwilligers 132.500 personen moeten bijstaan middels een voedselbank dan heeft het Nederlandse armoedebeleid karaktertrekken van een derde wereldland. [7] Het pret bestedingspakket van het SCP is gebaseerd op een bruto-inkomen van € 15.835, ver beneden het minimumloon en het basispakket ligt € 539 boven de netto bijstanduitkering 2018 van een alleenstaande, terwijl de gemeenten de bijstandstrekkers nog diverse additionele faciliteiten bieden. Met dergelijke cijfers is het geen wonder dat de arme huishoudens jaarlijks ca € 2.100 tekort komen en dat dit tekort de afgelopen jaren, dus onder Rutte II, met zo’n € 600 is toegenomen.[1[ Zo’n 64% van de armen is langdurig arm. 10% van de kinderen onder de 12 jaar groeit in een arm gezin op. Bijna de helft van de arme gezinnen is allochtoon.

De kaart gaat volstrekt voorbij aan de oorzaken van de armoede. Te denken valt daarbij o.a. aan:

♦  De aantoonbaar te lage uitkeringsnormen, die ook onvoldoende worden geëvalueerd.

♦ In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Er zijn circa 740.000 laaggeletterde werknemers in Nederland op een beroepsbevolkng van 8,835,000 personen.[11] Onze politici zijn zich zeer bewust van deze situatie en hebben daarom een sociaal stelsel bedacht dat zo simpel mogelijk gehouden is.

♦ Bijna eenderde van de bijstandsgerechtigden krijgt psychische zorg in de vorm van therapie in de geestelijke gezondheidszorg of medicijnen vanwege psychische klachten.[12] In welke mate sprake is van oorzaak en gevolg, blijft een vraag. De stelling dat het UWV zieke mensen de bijstand indrukt in [12] is ook een leuke onderzoeksvraag. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. [13] Bedoeld zal zijn dat die rekening bij de burgers terechtkomt.

We behandelen achtereenvolgens in deze bijdrage de armoede norm, het inkomen en de correcties op dat inkomen van de armen, de vergelijking met de norm, het vermogen en schulden van de armen en tot slot een recapitulatie van de uitkomsten. Uiteraard voor zover het cijfermateriaal dat toestaat, Gedurende dat proces vielen we van de ene verbazing in de andere. De conclusie vat dit samen.

§2  De armoede norm

De SCP referentie budgetten voor een alleenwonende 2017 voor minimaal noodzakelijke kosten en het additionele pakket sociale participatie en ontspanning (“pretpakket”) kan als volgt worden weergegeven:

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

Tabel 1 Normbudgetten SCP in euro’s

(a) Het SCP heeft het referentiebudget 2017 voor een alleenstaande stevig onderhanden genomen  en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige norm (2014) in €’s zijn::

In de voorgaande jaren waren de cijfers dus kennelijk te laag en een vergelijking met het inkomen in voorgaande jaren is dus niet geheel vergelijkbaar en minder zinvol. De inflatiecorrectie (CPI)  2014-2017 bedroeg 2,3 %, dus was een verhoging van € 184 i.p.v. € 30 door het SCP  voor de niet huur en voedingskosten op zijn plaatst geweest.

(b) Het “pret”-budget van netto € 13.620 komt overeen met een bruto-inkomen van ca € 15.628 inclusief inhouding pensioenpremie (2018), ver beneden het wettelijk minimumloon. [2]  Het netto bijstandsniveau voor een eenpersoonshuishouden bedraagt ca € 11.959 en bedraagt 96% van het basisbudget. [3]  Helaas is een vergelijking met het netto-inkomen van het minimumloon en de bijstandsuitkering niet in de SCP-kaart opgenomen.  Politici die zich jaarlijks op Prinsjesdag en rond de verkiezingen ogenschijnlijk druk maken over elke tiende van procent koopkracht en uiteraard diepgaand nadenken over de hoogte van die wettelijke sociale normen zouden toch hoogstelijk geïnteresseerd moeten zijn in een dergelijke vergelijking met de normen van ons SCP.

(c) De huur bestaat  uit een fictief huurbedrag waarop een “passende” fictieve huurtoeslag in mindering is gebracht. In 2017 is dat huurbedrag opgekrikt naar € 5.100 p.j. prijspeil januari 2015, dus € 5.316 per jaar prijspeil januari 2017, als je kennelijk rekent met een huurverhoging van 2,1 % per jaar. {zie ook [10]} Eind 2014 werd nog € 4.500 p.j. aangehouden, maar het SCP realiseerde zich ineens dat je in gelul niet kunt wonen. Volgens het SCP hoef je geen rekening te houden met regionale huurprijs verschillen aangezien de bandbreedte “klein genoeg is” (± 10%) [1a, noot 1] De gemiddelde huurprijs van een gereguleerde woning varieert in 2015 van gemiddeld € 425 – € 514 naar regio. [8]

Het SCP is wel erg laat uit zijn winterslaap ontwaakt toen het in 2017 eindelijk de huren bijstelde. De prijsontwikkeling van de huren en de inflatie was voor de periode 2000-2017 als volgt [15]:

In de periode 2000-2007 stegen de huren met 2,6% per jaar en de prijzen(t-1) met 2,3%. In de jaren 2008-2017 waren die cijfers respectievelijk 2,6% en 1,6%, het SCP had dus veel eerder kunnen weten dat hun referentiehuur uit de pas ging lopen vergeleken met de huurstijgingen. De normhuur werd voor 2017 door het SCP herijkt op € 5.316 (€ 443 per maand), een normale indexering had t.o.v. 2008 een huur van € 5.152 per jaar (€ 429 per maand) opgeleverd. Door de SCP-systematiek wordt de huurtoeslag met het inkomen verrekend op basis van een genormaliseerde toeslag behorend bij het referentiebudget. Materieel betaalt de huurder voor zijn referentie woning door de huurtoeslag ca 58% van de huur dus ook van de huurverhoging. Een logischer systematiek zou zijn om de huurtoeslag bij het referentiebudget mee te nemen en de werkelijk genoten toeslag op het inkomen te elimineren. Om het zicht op de werkelijkheid niet te verliezen moet je dan het verschil met de werkelijke toeslag wel rapporteren: de woningtoewijzing is i.v.m. scheefwonen en het beleidsmatige woningtekort sociale woningen immers volstrekt willekeurig. Het wanbeleid wordt dan te transparant dus het is logisch dat het SCP daar niet toe overgaat.

Door de oppepping van het inkomen van de eigenwoning bezitters door het CBS neemt het besteedbare inkomen van deze groep met € 3.960 per jaar toe. Aangezien het inkomen uit vermogen voor de eigen woning bezitter ook na revisie door het CBS nog steeds veel te laag wordt voorgesteld is dat maar een deel van het verhaal. Door het HRA-infuus is de EW-bezitter aanzienlijk beter af dan de huurder zonder dat dit in de vergelijking voldoende wordt gecoriigeerd.

(d) “Een andere aanpassing betreft de uitgaven aan voeding. Vanwege nieuwe inzichten van het Voedingscentrum over gezonde voeding, heeft het Nibud het budget voor voeding naar boven bijgesteld. Hierdoor stijgen de uitgaven met ruim 20 euro per maand in 2017.”[1] Dankzij deze maatregel zal de AOW-leeftijd voor de lagere inkomens wel weer worden opgekrikt, Het SCP was dus door haar budgettering mede verantwoordelijk voor het slechte voedingspatroon van die klasse.

Het SCP indexeert de normbedragen op basis van de inflatie voor voeding, kleding en wonen en claimt dat die indexering hoger uitvalt dan de inflatie in totaal, maar kleiner dan de stijging van het gemiddelde inkomen. Bovenstaand cijfermateriaal – onderste regel – ondersteunt het eerste deel van die stelling niet. De gehanteerde vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde systematiek leidt logischerwijs tot een vertraging van de veranderingen, zoals het SCP (noot 3 – ongenummerde pagina Waar ligt de armoedegrens) vermeldt maar volstrekt onvoldoende toelicht:

(i) Bij de deskundigheid van die budget-“deskundigen” vallen dus wel wat kanttekeningen te maken: de gemiddelde huisvrouw brengt het er beter af.

(e) De kwaliteit van het budget kun je natuurlijk beter mede door ervaringsdeskundige armen laten beoordelen, ik heb daar absoluut geen verstand van en zou ook zakken voor het examen bij onze topinterviewer Twan Huys over de vraag wat een halfje casino wit kost. Je kunt de budgetgegevens natuurlijk ook even rechtsreeks bij het NIBUD bekijken en dat leidt ook tot flinke verschillen, [14]

Het is natuurlijk goed dat het SCP zijn budgettering weer eens actueel maakt, uitwerking op de hoogte van de sociale uitkeringen heeft dat verder overigens niet, zodat de relevantie van die excecitie beperkt is.

§3 Vergelijking met inkomen

Het had natuurlijk in de rede gelegen als het SCP de bruto inkomens die bij de referentiebudgetten horen even in kaart had gebracht. Even als vorige jaren is het er niet van gekomen. Politici die natuurlijk het beste met de armen voor hebben stellen. althans op papier het bruto minimumloon en het bijstandsuitkering niveau vast. Ik schrijf op papier omdat dit voor het minimumloon materieel gebeurt door het CPB op grond van artikel 14 WML. De meest recente cijfers zijn bij mijn weten, en dat weten is nogal begrensd dus S.E.&O, omdat de overheid niet al te scheutig is met heldere informatie en de bruto netto berekening mede afhankelijk is van de bedrijfstak (met dank aan Raet [2]):

(i) Een AOW-echtpaar moet dus een aanvullend pensioen van netto bijna € 3.000 per jaar hebben of soortgelijke inkomsten om uit te komen. Voor een AOW-alleenstaande is dat bijna € 2.300. Een bijstandstrekker die van zijn AOW gaat genieten en geen pensioen heeft opgebouwd komt voorgaande bedragen dus zijn verdere leven tekort. Om dit op te vangen heb je als 65-jarige alleenstaande dus een spaarpotje van zo’n € 46,000 (m) – € 53.000 (v) nodig (20x of 23x het tekort).

Het inkomen komt natuurlijk van het CBS en die haalt zijn data weer bij de belastingen vandaan. Het inkomen is dus geenszins volledig [1] al was het maar omdat het inkomensbegrip niet deugt.

“Het CBS heeft in 2017 een revisie op de Inkomensstatistiek uitgevoerd, wat heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de manier waarop het CBS het inkomen meet. Het SCP gaat hierin mee. {Dat is fijn maar het SCP heeft wel jaren die foute info van het CBS klakkeloos zonder kanttekeningen overgenomen} Van de wijzigingen heeft het afschaffen van de jaarlijkse afschrijving op de eigen woning gemiddeld genomen (€ 3.960 p.j.) het grootste effect op het gemeten inkomen.”[1]

Voor 2014 viel daarmee het armoede percenage voor het basiscriterium 1% lager en voor het armen criterium 1,5 % lager uit. De oude cijfers waren dus te hoog.

Het SCP doktert op de volgende onnavolgbare wijze aan het CBS-inkomen van de armen:

(a) Het SCP neemt  in het referentiebudget geen vast bedrag meer op voor nietvergoede ziektekosten. In plaats daarvan brengt het deze kosten nu in mindering op het inkomen. (2016 nog niet beschikbaar, maar dat mag de pret kennelijk niet drukken) Op die manier houdt het SCP beter rekening met de variatie in zorguitgaven tussen mensen.

(b) De kosten van kinderopvang trekt het SCP nu, na verrekening met de ontvangen kinderopvangtoeslag, ook van het inkomen af.

(c)  Het SCP telt niet langer de daadwerkelijk ontvangen huurtoeslag bij het inkomen op, maar een fictief bedrag: de huurtoeslag die het huishouden zou ontvangen wanneer de brutohuur gelijk zou zijn aan het referentiebedrag (zie tabel 1). Dit is consistent met het uitgangspunt van de SCP-armoedemethode: we kijken naar iemands middelen ten opzichte van een referentiebudget en niet naar zijn of haar daadwerkelijke bestedingen. Elke overeenkomst met de werkelijke besteding aan huur minus ontvangen huurtoeslag en de werkelijkheid berust dus op zuiver toeval. Gegeven de woningnood in de sociale sector mag dat opmerkelijk genoemd worden.

We hebben de netto huur voor een aantal waarden bij een onwettig bruto-inkomen van € 17.000 (netto € 14.261) even in een tabelletje gezet [4]:

De huurtoeslag 2018 bedraagt bij een nog lager inkomen maximaal € 354 per maand.  De gemiddelde kale huurprijs voor een sociale huurwoning lag in 2016 op € 524. Bruto € 100 meer huur per maand kost volgens de tabel netto, na huurtoeslag, € 37 meer huur. De gemiddelde huurtoeslag in het 1e inkomensdeciel bedroeg in 2014 € 1.900 p.j. (zie §4)

Het bruto modaal inkomen voor 2018 bedraagt € 35.000 (CPB), een internationaal veel gehanteerde armoedegrens is 60% hiervan of € 21.000.  Netto komt dat overeen met €  18,264 (incl. inhouding pensioenpremie).

Het verloop van het inkomen 2005-2014 is als volgt:

(a) Het gemiddelde inkomen steeg in de periode 2005-2014 met € 5.700 en de mediaan met € 3600. Voor mannen was die stijging respectievelijk € 6.600 en € 4.400 en voor vrouwen gek genoeg maar € 5.300 en 3.900. De armen volgens de 60% mediaan norm gingen er maar € 2.160 op vooruit.

(b) Het SCP hanteerde in 2015 een andere systematiek die gebaseerd was op indexatie van de geïndexeerde 1979 (sic) bijstandsnorm. Op die basis was de norm in 2005 € 11.280 vergeleken met € 13.260 volgens de nieuwe opzet.

§4 Het vermogen en de schulden

Het inkomen uit vermogen voor het 1e inkomensdeciel huishoudens voor 2014 (meest recente jaar is als volgt:

(a) Een aantal gegevens ontbreken door padvinderij (_) van het CBS. Voor het SCP is alleen het inkomen uit bank- en spaartegoeden en effecten relevant en dan alleen nog om een arbitraire inkomensannuïteit uit te rekenen.

(b) Het zal duidelijk zijn dat het inkomen eigen woning netto na hypotheekaftrek zwaar negatief is. Bovenstaande cijfers zijn voor CBS-revisie, maar ook na revisie (verdeling niet bekend) blijven de cijfers veel te laag. Voor zover mij bekend wordt hier door het SCP niet voor gecorrigeerd. Wel worden de afschrijvingen teruggedraaid. Het minste wat je van het SCP mag verwachten dat armen met en zonder eigen woning gelijk behandeld worden.

Het minimale inkomen uit eigen woning is natuurlijk gelijk aan de betaalde hypotheekrente plus het rendement op het niet verhypothekeerde vermogen.  Het SCP zal de eigen woning bezitter (geen eigenaar) wel arm gerekend hebben.

Het vermogen voor het eerste inkomens-  en vermogensdeciel voor huishoudens per 1/1/2016 (Meest recente data) is als volgt samengesteld:

Voor het niet relevante vermogen wordt dus geen correctie op het arm criterium toegepast.

(a) Het is maar een detail, maar als aanmerkelijk belang aandeelhouder kun je door geen dividend uit te keren toch nul inkomen hebben uit aanmerkelijk belang vermogen, ook als je b,v, 500k winst hebt gemaakt. In 2014 was dat niet verstandig omdat het belastingtarief tijdelijk was verlaagd.

SCP-toelichting

Het positieve vermogen omvat de bezittingen van een huishouden. Bezittingen zijn de tegoeden van bank- en spaarrekeningen, aandelen en obligaties. De waarde van de eigen woning telt niet mee. Het vrij opneembare vermogen is eerst vertaald in een annuïteit, door het gelijkelijk te verdelen over het aantal volwassenen in het huishouden en het bedrag per volwassene vervolgens te verdelen over de verwachte resterende levensduur van de volwassene met de hoogste resterende levensverwachting. Hierbij is de aanname dat het vermogen een vaste jaarlijkse verhoging van de koopkracht oplevert. Vervolgens is dit ‘jaarlijkse bedrag’ opgeteld bij het besteedbare huishoudensinkomen

Bij de schulden gaat het om rood staan en bankleningen (excl. de hypotheek op een eigen woning). Informele leningen van bijvoorbeeld familie en vrienden staan niet geregistreerd en zijn daarom niet meegenomen in de cijfers. In de berekeningen behandelen we de schulden op dezelfde manier als het positieve vermogen, met het verschil dat hier is uitgegaan van een nominaal constant annuïtair bedrag en van een resterende afbetalingstermijn van 10 jaar. De waarde van het jaarlijkse annuïtaire bedrag is vervolgens van het besteedbaar inkomen afgetrokken

Het is daarbij goed om je te realiseren dat om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering je bij een gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouder maximaal € 12.040 vermogen mag hebben en bij een  alleenstaande € 6.020 vermogen. Het vermogen wordt berekend aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Ook geldt dat de overwaarde van een huis kleiner dan € 50.800 moet zijn anders wordt het lenen.

“Men zou ook iemand per definitie als niet-arm kunnen aanmerken als hij of zij een vermogen heeft dat boven een bepaalde grens ligt.”[1] Gezien de bijstandsbenadering had deze methode inderdaad meer voor de hand gelegen. Men had dan kunnen laten zien hoeveel personenen uit het armenbestand zouden zijn verwijderd als men dat criterium had gehanteerd en dan wel voor alle vermogenscomponenten – zie bovenstaande CBS tabel.

§5 De uitkomsten

Door het aangepaste inkomen te vergelijken met het referentiebudget kan men bepalen wie volgens die definitie arm is. De zogenaamde windhappers, die tot voor kort nauwelijks door de belasting worden gecontroleerd tellen dan ook mee. [6]

De volgende tabel geeft wat samenvattende uitkomsten uit de SCP-kaarten:

(a) Door de CBS-revisie van het vermogen waren er in 2014 ineens 237.000 armen minder!  Vergelijkende cijfers zijn daarmee volstrekt zinloos geworden, terwijl de ontwikkeling in de tijd juist voor een armoederapportage essentiieel is. In 2016 waren er maar 166.600 personen met een vermogen > € 50.000. In 2016 werden er echter maar 98.000 personen minder arm door een vermogen > € 50.000. Volgens Bartjes de bijstandssystematiek volgend, had het SCP gewoon het aantal armen met 166.600 personen moeten verminderen zodat het aantal dan op 813.400 uitkomt voor 2016. De schulden zijn een probleem voor de volgende jaren en als die schulden zijn aangegaan omdat men met zijn budget niet uitkomt, mogen die schulden niet de in SCP-opstelling worden meegenomen. Omdat het SCP alleen bank-en spaarsaldi en effecten meeneemt zou je de toets ook nog eens voor het overige vermogen moeten uitvoeren.  Daarnaast moet je natuurlijk de eigen woning effecten elimineren zodat de armoedetoets voor huurder en eigen woningbezitter gelijk loopt, wat nu geenszins het geval is.

(b) Het is Nederland usance om te wijzen op de torenhoge hypotheekschuld van de eigenwoningbezitter, de huurder heeft met zijn langlopende huurpenningen een vergelijkbare schuld.

§6 Conclusies

♦ Met de bijstandswet en de AOW zou Nederland een dekkend sociaal stelsel tegen de armoedebestrijding moeten hebben. De bijstand wordt nog geflankeerd door een aanvullend stelsel ( individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, vrijstelling of vermindering locale belastingen), die allen door de gemeenten wordt beheerd. De netto bijstands bedragen zouden dan voldoende moeten zijn om in het onderhoud te kunnen voorzien. Dat is niet zo: voor de bijstand sec komt men ca € 1.691 tekort en voor de AOW € 2.272 voor een alleenstaande. Dit zijn gemiddelden, voor de langdurig armen zullen die bedragen hoger zijn door b.v. intering op de inventaris.

Aanvullend is nog een door de belastingdienst beheerde toeslagenstelsel van toepassing. [4] Helaas mist de armoedekaart een rapportage die aangeeft waarin dit stelsel tekort schiet, ook wordt niet aangegeven welk deel van de door het SCP gesignaleerde 980.000 armen door dit stelsel van onvoldoende inkomen wordt voorzien noch bestaat er inzicht in welke mate dit het geval is.

♦ De norm voor bijstand is 88% van het participatie referentiebudget en 96% van het basisbudget. Voor de AOW is dat respectievelijk 83% en 91%. Bij de AOW gaat men er natuurlijk, vaak ten onrechte van uit dat er ook pensioen wordt opgebouwd. Waarom het SCP die vergelijking niet maakt en het verschil niet voldoende motiveert en analyseert mag Joost weten.

♦ Het verschil in behandeling tussen huur en eigen woning bezit maakt dat de norm voor arm ongelijk is.  Het is aannemelijk dat het verschil aanzienlijk groter is dan uit de bijstelling in 2017 bleek.

♦ Ten onrechte is in het budget geen norm voor pensioensparen opgenomen op termijn kan hiermee armoede ontstaan, die in een armoede monitor gesignaleerd zou moeten worden. Ook aan de AOW-gat problematiek (immigranten) wordt door het SCP voorbijgegaan. Dat toch nog 2,8% van de AOW’ers en 15% van de pensioenontvangers die ook AOW genieten arm zijn, wordt onvoldoende toegelicht.

♦ Inzicht in de gradatie van armoede kan aanzienlijk worden verbeterd door het 90%, 80% en 70% van dat budget te vergelijken met het inkomen. Personen met een inkomen lager dan b.v. 70% van dat referentiebudget kunnen direct als windhapper worden aangemerkt, dat aantal zal vermoedelijk flink hoger uitvallen dan de belastingdienst pretendeert.  Het SCP moet in staat zijn om een verklaring te geven voor de armoede die op deze wijze wordt geconstateerd. Op basis van ons sociale stelsel zou een dergelijk armoede immers niet mogelijk moeten zijn.

♦ De inkomensstatistieken van het CBS zijn nogal onvolledig, ik mis een analyse voor de effecten op de armoede rapportage.

♦ Het is tekenend voor de bijstandsregeling, die uitgevoerd wordt door een stelletje kantoorklerken dat als je dakloos bent ( ca 30.000) je vermoedelijk  een lagere bijstandsuitkering krijgt om die toestand te bestendigen. [9]

♦ Het ontbreken van gericht armoedebeleid met een voortgangsrapportage door een instelling die niet aan witwaspraktijken van de overheid meedoet. Aangezien het om ca 1 miljoen armen gaat mag je er best een aparte staatssecretaris tegenaan gooien, met iets meer denkkracht dan de PvdA onder Rutte II kon opbrengen.

____________________________________

Laatst bijgewerkt 16 december 2018

[1] https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/assets/pdf/armoede-in-kaart-2018-SCP.pdf

[1a] Waar ligt de armoedegrens? in [1]

[2] De Raet berekening voor een ambtenaar:

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

We geven hier de berekening voor het referentiebudget voor een ambtenaar

De andere bruto-netto berekeningen laten zich overeenkomstig uitrekenen. Voor de bijstand is branche Algemeen gebruikt.

[3] https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/ik-heb-een-uitkering/hoe-hoog-is-een-bijstandsuitkering

Als overheid hoef je natuurlijk alleen de bruto- en netto-bijdtandsuitkeringen maar op te geven. Aangezien de overheid alleen communicatiedeskundigen in dienst heeft, lukt dat nog steeds niet al te best.  Ik heb dit cijfer maar genomen. Daar komen natuurlijk nog allerlei regelingen bij omdat het bijstandsniveau te laag is en je toch allerlei ambtenaren aan het werk moet houden, b.v. door die uitkeringen per 1 januari en 1 juli aan te passen.

[4] https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

[5] https://www.woonbond.nl/nieuws/weer-minder-sociale-huurwoningen

[6] https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2016/11/30/handhavingsbeleid-belastingdienst/Rapport+Handhavingsbeleid+Belastingdienst_WR.pdf

[7] https://voedselbankennederland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Feiten-en-Cijfers-per-31-12-2017-DEF.pdf

[8[ https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/04/04/rapport-de-rol-van-corporaties-op-de-woningmarkt/De+rol+van+woningcorporaties+op+de+woningmarkt+-+definitief+v2.pdf

[9] https://www.legerdesheils.nl/files/files/LegerDesHeils_RapportKnelpunten_Online%20(1).pdf

[10] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/04/cbs-huurprijzen-stijgen-sneller-dan-vorig-jaar-a1615295

[11] https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/

[12] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-op-de-drie-bijstandsgerechtigden-ontvangt-psychische-zorg~bad89c41/

en https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/werk/

[13] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/09/06/derde-van-mensen-met-uitkering-krijgt-psychische-zorg

[14] https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/

[15] http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/10/2/kst249406.html , vraag 53

Advertenties

From → 0. Permanent

2 reacties
 1. De schuldsanering is ook nog eens een voorbeeld van wanbeleid en onnodige verkwisting van overheidsgeld. De wet moet nodig worden aangepast.

  Heeft u Lening/ kopen op afbetaling verleend aan een arm persoon cf bovenstaande definitie, en wist u dus dat u een overantwoord groot risico liep? ⇒ U kunt het geleende geld op uw buik schijven. Bij de rechter of gemeente hoeft u niet aan te kloppen ⇒ de deurwaarder komt voor een dichte deur ⇒ schuld wordt wettelijk kwijtgescholden.

 2. Dhr JC Kortekaas permalink

  Nederlandse Staat is keihard tegen burgers die onder de bijstandsnorm moeten leven.

  Dakloosheid maar ook enorme restschulden van het voormalige onroerend goed, duwen kinderen in onterende situaties.

  Voor de casuïstiek het programma: Steenrijk Straatarm.

  Nederlandse dominee-regenten hebben gepassioneerde katholieke ambtenaren nodig uit Zuid-Europa als uitvoerders van de bijstandswet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: