Spring naar inhoud

Vergelijking salaris box 2, MKB en loondienst

25 oktober 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________

We hebben in ons bananenkoninkrijk een belastingstelsel dat aan niemand meer valt uit te leggen. Ik sluit dan ook niet uit dat er fouten in deze bijdrage zitten. Dat komt met name omdat de opeenvolgende staatsecretarissen de Jager, Weekers en Wiebes jaren op hun handen hebben gezeten en de belastinghervormingen voor zich uit hebben geschoven. De memorie van toelichting 2019 geeft een samenvatting voor de jaren 2019-2023: met name de grafieken zijn informatief.[2]

In deze bijdrage houden we ons alleen met het hogere inkomenssegment bezig, wat als voordeel heeft dat we het gemillimeter van de heffingskortingen en arbeidskortingen in de opbouw grotendeels aan ons voorbij kunnen laten gaan. Die informatie is overigens grotendeels nog niet beschikbaar.

Alle data is onder voorbehoud [1] en borduurt voort op de bijdrage Vennootschapsbelasting 2019-2021

Het marginale tarief 2021 wordt voor de laatste € 1000 met een  inkomen van € 150.000 voor de DGA, MKB’er en loonslaaf respectievelijk 37,9%, 43,5% en 49,5% in ons rekenvoorbeeld. De cijfers voor de DGA zijn natuurlijk afhankelijk van het DGA-salaris, in de MvT wordt niet vermeld welk salaris het MvF voor hun grafieken hanteren.

De Memorie van Toelichting (voor de 5 oktober brief van Snel) komt tot de volgende marginale tarieven [2]:

“Uit de tabel blijkt dat het huidige marginale toptarief van de IB-ondernemer en dga dicht bij elkaar ligt en ruim onder dat van de werknemer.” [2] Wat daar dan zo goed aan is, blijkt niet uit de MvT.[9] Als de politiek weer eens Sinterklaas speelt in box 2 is het verschil nog groter. Over de werknemer doen we er verder maar het zwijgen toe. Dat marginaal toptarief is volgens de schijventabel, in werkelijkheid is dat marginaal toptarief door de afbouw van de kortingen hoger tijdens het afbouwinterval (2018):

(Click op grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

(a) Als de werknemers met een inkomen tussen de € 68.507 en € 123.632 hun handen uit de mouwen steken bij een marginaal tarief van 55,55% zal dat boven de € 123.632 ook wel lukken.

(b) Ik had graag dit plaatje ook voor 2021 laten zien, maar dan moet de Memorie van Toelichting eerst een echte toelichting worden. Voor de hogere inkomens is het marginale belastingtarief 2019-2021 in noot [2, regels 3,4 en 5] opgenomen.

De belastingadviseurs maken zich nogal druk over de effecten voor de DGA en de MKB’er, er is echter alle reden om je drukker te maken over de positie van de werknemer. [11] Het echte marginaal toptarief van de werknemer zal voor 2021 eerder deels 55,5% (2018: 55,6%) bedragen, zoals we in deze bijdrage nog zullen zien.

Door de sociale premies mee te nemen, waardoor je een appels en peren vergelijking krijgt, kun je doen of je uiterst marginaal goed bezig bent [2]:

(a) Voor het onderwerp in deze bijdrage is alleen het rechter deel van de grafiek relevant. Bij een flink stuk van het linker deel van de grafiek is de DGA nog gewoon werknemer in dienst van zijn BV zonder sociale premies.  Het MvF kan me derhalve nog meer vertellen of de belastinginspecteur heeft zijn werk gewoon weer eens niet gedaan.

(b) Om het loon van de werknemer te kunnen vergelijken met de MKB’er en DGA moet je bij het brutoloon van de werknemer de sociale lasten en pensioenpremie van de werkgever tellen omdat dit tot de loonruimte van de werknemers hoort. Recentelijk bleek overigens dat een verlaging van de pensioenpremie niet leidde tot een overeenkomstig hoger bruto-inkomen (b.v. ambtenaren) Voor de belasting maakt het echter allemaal niet uit omdat alle drie partijen de pensioenpremie en de premie (particuliere) inkomensverzekeringen weer van de belasting kunnen aftrekken. Het enige verschil is dat de werknemer dit verplicht doet en de andere twee partijen voor een belangrijk deel in onvoldoende mate. In deze bijdrage vergelijken we alleen de belastingheffing.

(c) Voor het linker deel van de grafiek geldt dat de staat veel overeenkomst vertoont met Gerrit Dekzeil  (W.T. Schippers) en een heel carrousel aan toeslagen in het leven moet roepen om de gevolgen van die diefstal ongedaan te maken. Zonder deze toeslagen is de grafiek sterk misleidend en weet die lagere inkomensgroep nog niet waar zij aan toe zijn.

(d) De bevriezing van het beginpunt (€ 68.507) van de hoogste tariefschijf levert € 1,4 miljard op (2021) en maakt dat weer, als van ouds, 7% van de  belastingplichtigen onder dat toptarief valt. (zonder maatregel 5,5%)

(e) Het Eindrapport IBO Zelfstandigen zonder personeel wordt wel geciteerd, maar ik krijg niet de indruk dat er veel mee is gedaan. [10]

Overigens zou het natuurlijk handig zijn als de overheid op Prinsjesdag een rekenhulp voor de belastingberekening incl. toeslagen verstrekte voor het nieuwe begrotingsjaar. Aanzienlijk informatiever dan die hoogst hypothetische koopkrachtplaatjes van het CPB.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

We beginnen met het verzamelen van de relevante data voor onze berekeningen en die data is in noot [2] opgenomen.

We zullen pogen om voor een éénpitter Directeur GrootAaandeelhouder (DGA), MKB’er en werknemer na te gaan hoe de fiscale behandeling uitvalt voor een beloning van € 150.000. Veelal wordt € 150.000 als kritische grens aangehouden om een B.V, op te richten.[2]

De vergelijking van het netto-inkomen tussen de jaren 2018 en 2021 wordt dan als volgt:

Toelichting

((a) Het gebruikelijke loon van € 45.000 verhogen we zelf maar naar € 75.000 voor een inkomen van € 150.000. [4]  Het gebruikelijke loon is natuurlijk op te zoeken in deze lijst [6], maar dat schijnt niet de bedoeling van de wetgever te zijn. De DGA hoeft zichzelf ook geen bonus toe te kennen en mag kennelijk volstaan met het loon van de meestverdienende werknemer of iets soortgelijks, waarbij de inspecteur van belastingen (toe- of mee-)kijkt. De aftopping van de pensioenpremie maakt dat er ook geen incentive meer is om het gebruikelijk loon hoger vast te stellen dan strikt noodzakelijk is.

We gaan ervan uit dat de resterende winst wordt uitgekeerd. In werkelijkheid gebeurt dat veelal als het de wetgever weer eens behaagt om Sinterklaas te spelen en het box 2 tarief tijdelijk te verlagen. (2014 en 2007 beide jaren van 25% → 22%. Op deze wijze streek de overheid in 2014 ca € 1 mld. belastingen vroeger op en gaf daarmee ca € 150 mln. belasting weg. Als het DGA-salaris te laag wordt vastgesteld is dat dan mooi meegenomen.

(b) De jaarlijkse kosten zijn minimaal gehouden. We gaan ervan uit dat de DGA’er of MKB’er of diens partner ook even de handen uit de mouwen steekt om het administratieve en aangifte voorwerk te doen.

(c) en (d) betreft de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling conform de regeling. Dankzij deze regeling is het aantal zzp’ers in Nederland flink opgelopen. Naast de internationale belastingoorlog met de race to the bottom voor de vennootschapsbelasting hebben we daarnaast nog een burgeroorlog tussen de eerste schijf Vpb met box 2 en de MKB-regeling, waardoor het lage VpB-trief  in 2021 naar 15% gaat. [11] De factor arbeid mocht er al eens fiscaal voor opdraaien terwijl die onderkruipers in het lagere MKB-inkomenssegment, ook nog eens de lonen onder druk zetten, waarbij het belastingvoordeel door de opdrachtgever grotendeels wordt afgeroomd.

De arbeidsaftrek en heffingskorting wordt voor de MKB’er berekend over het bruto-inkomen vòòr aftrek zelfstandigen aftrek en MKB-winstvrijstelling.

(f) loonheffing 2019 cf. Raet 2019 voorlopig [6] en 2021 volgens tabel 1.

(g) De DGA is vrijgesteld van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkeloosheidswet en de Wet arbeid en zorg. Deze regeling is afgezegend met de handtekening van Asscher. [5]  Indien er zich problemen voordoen mag de overheid voor de kosten opdraaien in de bijstandsregeling en ook het toeslagencarrousel  worden dan uitgemolken. Over de pensioenen hebben we het maar helemaal niet: wie dan leeft die dan zorgt. [7] Om het geheel vergelijkbaar te houden is voor de werknemer ook niet met sociale lasten en pensioenen gerekend ook niet met de zvw-premie.

(h) & (i): Voor 2021 is het aftrektarief voor de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling gemaximeerd op 43% uiteindelijk wordt de aftrek in 2023 37,05%.  [5c]

(l) De exorbitante verlaging van de vennootschapsbelasting naar 15% in 2021 wordt door de verhoging van het box 2 tarief voor 65% ongedaan gemaakt. Maar zolang de politici af en toe voor Sinterklaas spelen blijft er hoop – zie (a).

APPENDIX – Enkele grafieken.

In deze appendix nemen we enkele grafieken op basis van het in de MvT gepubliceerde schijventarief 2021. Omdat de opbouw heffingskorting en arbeidskorting percentages voor de jaren 2019-2021 in geen velden of wegen te bekennen zijn starten we de grafieken veelal met een inkomen van € 36.000. Daar beneden zijn die belastingtarieven toch veelal hoogst theoretisch door het het toeslagencarrousel oerwoud, een hobby van onze politici die geen behoorlijk belastingstelsel kunnen ontwikkelen. De overheid maakt een belastingstelsel met maar twee schijven om de zaak ter “vereenvoudigen” en bouwen daar noodgedwongen een uiterst ingewikkeld systeem omheen zodat we eindigen met een oneindig aantal schijven waardoor we het overzicht volledig kwijt zijn.

Marginale belastingtarieven 2018 en 2021 in % bruto inkomen – interval € 1.000.

(click op grafiek om te vergroten)

(a) Bovenstaande marginale tarieven hebben een hoogst academisch karakter door de aftopping van het inkomen van de belastingplichtige door de aftrekposten. Daarnaast zit (de beperking van) de grondslagverminderende posten maar ten dele in de schijventarieven verwerkt. We vonden een maximaal belastingtarief voor werknemers voor 2021 55,5% (2018: 55,6%) en voor MKB’ers van 49,5% (2018: 49,3%) door afbouw van de kortingen en aftopping van de vrijstellingstarieven.

(b) In 2021 is het marginale tarief voor het bruto looninkomen voor het interval € 70.000 t/m 102.000 een luttele 55,5%. Door de afbouw arbeidskorting is dat tarief 6% hoger dan het toptarief van 49,5%. In 2018 liep dat interval door tot € 123.000 en was dat percentage in dat interval met afbouw  55,6%.

(c) De aftrekpost eigen woning kan in 2023 tegen 37,05% worden afgetrokken (2021: 43%). Uiteraard drukt deze aftrekpost het marginale tarief van de woningbezitter vergeleken met de huurder, ook na eventuele huurtoeslag, nog steeds aanzienlijk. Omdat de bijtelling EW wordt verlaagd, profiteert de eigenaar met geringe woningschuld mee van de beperking van de aftrek en dat is dan weer een doekje voor het bloeden voor de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen.

(d) We hebben ook nog te maken met de aftrek pensioenpremie (ca € 45 mld. per jaar tegen 43% belasting of € 19,4 mld belastinguitstel en deels belastingderving) waarover t.z.t dan weer wel belasting moet worden betaald. Die pensioenpremie is onderdeel van de in dat jaar verdiende inkomen waarvoor in dat jaar ook de prestatie is geleverd (matching principle). Voor de berekening van het effectieve belastingtarief in het lopende jaar zou je de pensioenpremie als inkomen moeten rekenen en de belasting daarover moeten berekenen tegen het (veelal lagere) belastingtarief bij uitkering. Die belasting moet je dan ook nog eens contant maken.  Bij een eventuele fiscalisering van de AOW – een hobby van enkele partijen – moet je het belastingtarief daar dan nog voor aanpassen.

(e) De directeur grootaandeelhouder is een geval apart. Voor de vaststelling van het tarief moet je de belasting over het salaris van de DGA en de box 2 belasting bij elkaar tellen. Je mag aannemen dat het gebruikelijk loon, als de belastinginspecteur zijn werk doet, een relatie vertoont met de behaalde winst. Het meerdere is dan winst in de BV, die belast wordt met vennootschapsbelasting. Hetgeen van die winst wordt uitgekeerd wordt in 2021 tegen 26,9% belast (2018: 25%). In de grafiek is alleen de vennootschapsbelasting en de box 2 belasting vanaf een geheel uitgekeerde winst vanaf € 75.000 opgenomen.

(f) De ontwikkeling van het MKB- infuus kan als volgt worden weergegeven:

Waarom de 14% MKB-winstvrijstellng niet afgetopt wordt en tot het oneindige doorloopt moeten onze politici nog maar eens uitleggen. Het helpt in elk geval om de vennootschapsbelasting in de eerste schijf lekker onder druk te zetten. Om die vrijstelling toch te verlagen wordt dat belastingtarief afgebouwd naar 37,05% in 2023.

Belastingbedragen 2018 en 2021 in % bruto inkomen € 36.000 – € 68.507

(click op grafiek om te vergroten)

(a) De MKB-winstvrijstelling valt voor 2021 lager uit door de beperking van de aftrek tot 43%.  De algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt bepaald voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De logica daarvan ontgaat mij volkomen.

Belastingbedragen 2018 en 2021 in % bruto inkomen € 68.507 – € 150.000

(a) Het effect van de beperking van de MKB-vrijstelling aftrek door de tariefsverlaging naar 43% in 2021 maakt dat het effect wisselend is.

Loonbelasting voordeel 2021 vs 2018 voor bruto-inkomen € 36000 – € 150.000 in €

Belastingvoordeel MKB 2021 vs 2018 voor bruto-inkomen € 36000 – € 150.000 in €

(a) De MvT stelt:

“Het kabinet vindt het van belang dat een globaal evenwicht bestaat tussen de belasting- en premiedruk van IB-ondernemers en dga’s, zodat de keuze voor een ondernemingsvorm zo min mogelijk wordt bepaald vanuit fiscale motieven.”

In elk geval is ook een kleine stap gezet in het gelijker behandelen van werknemers t.o.v. de IB-ondernemers door tariefsverlaging van de MKB winstvrijstelling en zelfstandigeaftrek. Als het DGA-salaris marktconform zou worden vastgesteld zou ook een stap in de goede richting gemaakt worden.

Belastingvoordeel IB-ondernemer t.o.v. loonslaaf in €

________________

Laatste bijgewerkt 31 oktober 2018

[1] Ik heb absoluut geen verstand van belastingen en wil dat graag zou houden. De hier gegeven berekeningen zijn S.E.&O en geen advies en u wordt derhalve verzocht zich goed te laten adviseren. Deze bijdrage is uitsluitend opgesteld om te zien of de overheid zich aan artikel 1 van de grondwet houdt. Niet dat overtreding van de grondwet door “onze” overheid wat uitmaakt, De Nederlandse burger heeft immers niets aan die grondrechten omdat hij toch geen verhaal kan halen bij de rechter.

[2] bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/documenten/kamerstukken/2018/09/18/belastingplan-2019-memorie-van-toelichting

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/tarief-vennootschapsbelasting-omlaag

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/verlaging-tarief-aftrekposten-hogere-inkomens

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

[3] Bij voorbeeld:

ZZP, “Administratie en belastingen voor ZZP’ers”

https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/administratie-en-belastingen-voor-zzpers

Ondernemingsplein, “Eigen bedrijf starten: 10 belangrijke stappen”

https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/eigen-bedrijf-starten-10-belangrijke-stappen/

[4] Belastingdienst, “Loon en aanmerkelijk belang”.

“Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

♦ 75% (sic) vanaf 2015 van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (minimaal gebruikelijk loon 2018: € 45.000, daar komt de gemiddelde vrije beroeper zijn bed niet voor uit).

het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.”

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/aanmerkelijk_belang/loon_en_aanmerkelijk_belang/loon_en_aanmerkelijk_belang

[5] Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036819/2016-01-01

[6] Raet, Bruto / netto salaris berekenen voor 2019 (voorlopig)

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

https://www.berekenhet.nl/ondernemen/nettoloon-dga.html

[7] WNT-jaarrapportage 2016

https://www.topinkomens.nl/documenten/rapporten/2018/03/07/wnt-jaarrapportage-2016

[8] https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2018/05/verplicht-pensioen-sluit-niet-aan-bij-financiele-realiteit-zzpers-101110838?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.20393275.20842842.1540379733-745299608.1540281406

[9] Marginaal tarief : DGA 2021 = 0,15+26,9% * 0,85 % = 37,865%; MKB 2021 49,5%-0,1443% = 43,48%; MKB 2023: 49,5%-0,1437,05% = 44,31%.

[10] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/02/eindrapport-ibo-zelfstandigen-zonder-personeel

[11] https://www.accountant.nl/contentassets/a3eb673d256b42e289d3d1efb4122652/brief-consequenties-fiscale-maatregelen-regeerakkoord-mkb-14032018.pdf

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: