Spring naar inhoud

Dividendbelasting

27 april 2018

_______________________________________________________________________________

Er is recent nogal wat opschudding ontstaan over de dividendbelasting en de daaraan ten grondslag liggende documentatie. In deze bijdrage gaan we nader in op de documentatie en waar nodig, zonder dat ik er echt verstand van heb, op de WOB-procedure.

_____________________________________________________________________________

§1 Inleiding

 1. De afschaffing van de dividendbelasting schijnt te gaan om een belastingderving van € 1,4 mld. per jaar. In Europa hebben we te maken met een rat race to the bottom van de belastingtarieven, waarbij Monaco-on-Thames met Brexit een leidende rol speelt. Juncker (“don’t measure my credibility on the basis of my tax past”) is het bestrijden van belastingparadijzen toebedeeld, dus we weten wat daar van terecht komt. De Europese politieke partners van Rutte’s coalitiegenoten zullen zich de benen uit hun lijf lopen om het het Europese bedrijfsleven zo prettig mogelijk te maken. De dividendbelasting was dus waarschijnlijk toch al geen lang leven meer beschoren. Gaan we uit van 5 jaar en een discontovoet van 0,8% dan hebben we het toch over € 6,9 mld, en niet over € 1,4 mld. zoals nu geframed wordt en door de pers braaf wordt overgepend.
  Het CPB maakt regelmatig houdbaarheidssommetjes die gebaseerd zijn op een discontovoet van 5% en een inflatie van 2%. Als we even CPBtje spelen dan is de staat, bij constante arrangementen, dus tot en met 2040 € 22,3 mld. kwijt en tot 2060 zelfs € 34 mld. Ik ben dan ook benieuwd wanneer we weer de broekriem moeten gaan aanhalen. Buma moet maar vast bij zijn partijgenoot Gradus te rade gaan.[2]
 2. Naar ik begrijp maakt de overlegde documenten 1-12 geen onderdeel uit van het formatiedossier omdat die informatie niet voldoet aan de eis dat zij door de (in)formateur zijn opgevraagd.
 3. De informateur was de heer Gerrit Zalm, vanaf mei 2013 Non-executive Director van Shell en het ligt dus niet in de rede dat hij als informateur informatie op ging vragen over de dividendbelasting. Het ligt zelfs niet in de rede dat een discussie daarover in zijn aanwezigheid plaats vindt en naar ik moet aannemen is dit ook niet het geval geweest. Uiteraard bood dit heugelijke feit Rutte de mogelijkheid om alle informatie over de dividendbelasting buiten het formatiedossier te houden. Kijk, zo regel je dat!
 4. Wiebes kon als demissionair staatssecretaris Financiën dan ook rustig zijn gang gaan om een “partijdocument” op te stellen. Dat document zou toch geen onderdeel uitmaken van het formatiedossier. Overigens is het terecht dat Rutte stelt dat dit document niet hoeft te worden overlegd als Wiebes uitsluitend gebruik heeft gemaakt van bestaande overheidsdocumenten, die zelfstandig aan een WOB procedure zijn onderworpen. Dat laat zich echter uitsluitend beoordelen als die door Wiebes gebruikte documenten ook onderdeel uitmaken van de overlegde documenten 1-10 en 12, en dat is kennelijk niet het geval.
 5. Nu had Wiebes twee petten op en winkelde hij nogal selectief in de ambtelijke stukken. Ook had hij als demissionair staatsecretaris toegang tot alle stukken en daarnaast de ambtenaren op Financiën persoonlijk. Hij had overigens meer gehad aan de ambtenaren op Economische Zaken, die graag met het internationale bedrijfsleven meedenken en daar kennelijk ook door ons voor worden betaald. De heren Buma, Pechtold en Segers hadden dus per definitie een informatie-achterstand om over de overige Tweede Kamerleden van de oppositie maar te zwijgen.
 6. De overlegde documentatie is zo’n rommelig geheel dat de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, en CU rustig konden claimen dat zij die stukken nooit gezien hadden. Een dergelijke bewering is immers uitermate logisch als je de kwaliteit van het bij elkaar geraapte zooitje ziet. Een verklaring dat zij de stukken wel uitgebreid hadden bestudeerd zou pas echt volstrekt ongeloofwaardig zijn overkomen. Jan Pedant, Pechtold dus, kon makkelijk die agnostische houding aannemen.
 7. Als een CFO van één en van die door Rutte hoog gewaardeerde multinationals een dergelijk brei had opgeleverd zou de CEO de stukken op de hoofd- of zijtafel hebben neergekwakt met de mededeling dat het huiswerk over moest en dat bij nog zo’n flutverhaal de CFO naar zijn aandelenopties kon fluiten.  Het is geen wonder dat met een dergelijke kwalitatief droevig stemmende documentatie de formatie 208 dagen in beslag nam.
 8. Dat er een aantal bewindslieden bij multinationals gewerkt hebben is geen bewijs op zich dat de multinationals het land regeren: het bewijst eerder dat die multinationals zich gelukkig mogen prijzen dat deze brekebenen niet langer bij hun in dienst zijn.
 9. Hetzelfde geldt overigens voor het VNO-NCW stuk dat kennelijk door een middenstander in elkaar is geflanst. Het is een grof schandaal dat dure door de belastingbetaler betaalde ambtenaren en onze bewindslieden zich met dergelijk crap moeten bezighouden en alleen te verklaren als je alle ruimte aan het bedrijfsleven wilt geven. Als CEO van een grote onderneming zou ik mijn ogen uit de kop schamen als zo’n krakkemikkige organisatie mij vertegenwoordigde.

§2 De documenten.

 1. Om precies te zien welke documenten nu wel of niet verstrekt zijn moet je de WOB-uitspraak [1d] minitieus leggen naast de door Rutte overlegde documenten. Dat is niet iets dat je in verloren uurtje doet en het is dus volstrekt duidelijk waarom Rutte zijn stukken pas zo laat beschikbaar stelde. Het is ook duidelijk waarom het debat al de volgende dag moest plaats vinden. Tijd voor reflectie is alleen Rutte gegegeven, hoewel hij die tijd kennelijk slecht gebruikte.
 2. De nummering
  De doorlopende nummering van overheidsdocumenten is blijkens de overlegde documenten uiterst slecht geregeld. Het moet een peulenschilletje zijn om bij het opstellen van documenten rekening te houden met het later onttrekken van pagina’s aan de WOB-procedure. Bij mijn weten is een adequaat toezicht hierop in de WOB-procedure niet geregeld. Gezien het motto van deze site en de huidige politieke moraal is dat zorgelijk.
 3. De burgers betalen de overheidsfunctionarissen en er bestaan derhalve geen privé documenten als deze functionarissen input hebben geleverd voor een document, zoals mevrouw Marijnissen terecht stelde in het dividendbelasting debat. Het staat de fractievoorzitters en de regering niet vrij om naar believen documenten als privé te classificeren als ambtenaren hier op verzoek input voor geleverd hebben. Er is dan sprake van het achteroverdrukken van overheidsgeld, in een aantal gevallen kennelijk door de WOB geautoriseerd.
 4. De beslissing op WOB-verzoek inzake dividendbelasting laat zien dat de wet een wassen neus is, die je op alle mogelijke manier kunt saboteren. [1d]. De beste methode om overheidsdocumenten achter te houden is om op elke gevoelige pagina voldoende persoonlijke beleidsopvattingen te droppen, die vervolgens weg te lakken en met de motivering dat de rest van het document “geen zinnige en samenhangende informatie meer bevat” het hele document vervolgens onder de pet te houden. [7] Van de documenten 1-12 is die samenhang voor een groot aantal pagina’s zonder weglakking al niet aanwezig. Omdat de staat op de stukken zit, kan onder het mom van persoonlijke beleidsopvattingen bijna alles voor publicatie worden tegengehouden. Beroep is mogelijk, maar zonder stukken is verweer nauwelijks te leveren. Het lekken naar de media en een goede klokkenluidersregeling is een veel effectiever middel en de WOB-wet kan wat mij betreft dan ook de shredder in. Nederlanders dienen zich, onder sancties, aan de wet te houden. De regering komt in Nederland overal mee weg en staat in feite, geheel ondemocratisch, bijna altijd boven de wet.
 5. Het huidige website overheidsbeleid maakt overigens dat je wel gedwongen wordt om een WOB-verzoek in te dienen. [4]
  De meest logische benadering zou natuurlijk zijn dat alles wat openbaar is op het web wordt gezet en daar ook vindbaar blijft. Er moet dan op het document gemotiveerd worden waarom het niet openbaar is. Gebeurt dat ten onrechte, te toetsen door de rechter, dan kan de verantwoordelijke bewindspersoon zijn biezen pakken, uiteraard zonder wachtgeld en met een forse boete.
 6. Klaver had natuurlijk gezien de aard van [1d] volstrekt gelijk dat de regering de WOB-beslissing naar de Kamer had moeten sturen. Die beslissing bestond immers uit aanzienlijk meer dan alleen een afwijzing – {zie ook c) interne stukken ten behoeve van de kabinetsformatie pagina 6 van 9}. Misschien kan de heer O.F.V. de Bruijne wat aan zijn permanente educatie gaan doen? Misschien kan zijn team ook een geheugentraining gaan volgen: er moet toch iemand op Financiën zijn geweest die zich 18/3/2018 ineens kon herinneren dat die 29 documenten die boven tafel kwamen officieel helemaal niet bestonden?
 7. Het komt kennelijk frequent voor dat bewindslieden overleggen in besprekingen met belastingplichtige ondernemingen.[1d] Ik zou zeggen dat die belastingplichtige ondernemingen zich in geval van vragen kunnen vervoegen bij de belastingtelefoon geheel conform artikel 1 van de grondwet. Die belastingplichtige ondernemingen komen dan ook niet in de verleiding bewindslieden, hoe subtiel ook, te chanteren.

§3 Analyse

 1. De dividendbelasting wordt door het CBS en in de miljoenennota altijd bruto opgevoerd, maar gaat in feite substantieel ten laste van de getoonde belastingopbrengst inkomstenbelasting en in geringere mate ten laste van de opbrengst vennootschapsbelasting. De meest recent beschikbare cijfers zijn als volgt [3]
 2. Ter vergelijking is een benadering op basis van de miljoenennota 2018 opgenomen die redelijk in de buurt komt van de € 1,4 mld. Van de 15% dividendbelasting blijft zo’n 6% over. Daar moet je dan nog van aftrekken wat de buitenlandse fiscus voor de buitenlandse aandeelhouder voor zijn rekening neemt.[6]
  De verlaging van de dividendbelasting in 2006 (Wijn (CDA) – ABN-AMRO) van 25% naar 15% kostte destijds (2006) ook € 730 mln.
 3. Dit is geheel andere koek dan dit onzinnige ad nauseum herhaalde grafiekje in document #1, #5, #6,#7 en #11:
 4. Een deel van de fluctuatie in de dividendbelasting wordt veroorzaakt doordat de aanmerkelijk belang aandeelhouder van tijd tot tijd een kluifje krijgt toegeworpen met een tijdelijke verlaging van het box 2 tarief. Je moet je U.M.C.- kiezersvolk w.o. de Zuidas-loonslaven, natuurlijk ook behagen:
 5. Als het bedrijfsleven zo nodig gematst moest worden had men ook de vennootschapsbelasting verder kunnen verlagen. De relatie VPb/dividenbelasting is als volgt:
  Ik heb geen zin om dat uit te zoeken, maar EZ had beter eerst even kunnen kijken naar de payout ratio om te zien of die Engelse aandeelhouders bij de dividenduitkering geen oor aangenaaid kregen.
 6. Bas Jacobs heeft zich uitgesloofd om het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen tot de grond toe af te branden. Ik ga de argumenten in zijn artikel hier niet herkauwen. [5]
 7.  Voor een benadering van het niet kunnen verrekenen van de dividendbelasting in het buitenland zie het artikel van SOMO. [6] Om een probleem van ca € 0,3 mld. dividendbelasting op te lossen wordt € 1,4 mld. belasting opgeofferd. Of die die hele € 0,3 mld. bij de buitenlandse aandeelhouders netto binnenkomt, valt dan overigens nog te bezien. De regeltjes daarvoor ken ik niet, voor een deel zal dat in elk geval door de UK dividend allowance wel het geval zijn.[6b]
 8. Het in elkaar geflanste memo #11 van Wiebes laat ook zien hoe weinig informatie de staat eigenlijk beschikbaar heeft over de bijdrage van de multinationals aan de Nederlands economie. Inzicht in hun effectieve belastingtarief in Nederland en  een overzicht welke subsidies ze allemaal opstrijken inclusief tax rulings douceurtjes zijn er natuurlijk niet, mede ruimhartig gefaciliteerd door art 67 AWR. Een verouderde analyse van het effectieve belastingtarief van de AEX-bedrijven liet overigens zien dat het effectieve overall belastingpercentage voor 2011 aardig in de pas loopt en dat er vooral sprake was van buitenlandse faciliteiten.{ Zie ook [8].}
 9. Door zijn hangmat ambtenaren is b.v. de informatie voor ASM in Wiebes’ informatiesheet verrassend leeg. Wel wordt gewezen op de technologische sleutelrol, ruimhartig gefaciliteerd door een trits aan subsidies. Voor een analyse van het Sinterklaas karakter van die regelingen zie de bijdrage Sinterklaas bestaat getuige ASML.
 10. Een goede belastingadviseur verplaatst overigens dergelijke gesubsidieerde know-how weer voor een vriendenprijsje (niet voor de adviseur) naar een belastingvriendelijk gastland. De ruling praktijk helpt daar graag bij en de kans dat zo’n regeling in de kleine steekproef van de Algemene Rekenkamer valt is praktisch nihil en zelfs dan maakt dat eigenlijk niets uit.
 11. Als die hoofdkantoren van de multinationals werk creëren dan heeft die werkgelegenheid toch vooral betrekking op chauffeurs, koks, tuinmannen en au pairs uit de Filippijnen. Door die verfoeide 30%-regeling komt er zelfs weinig loonbelasting extra binnen en een goede tax ruling en tax planning doet de rest. (Die 2 miljoen banen van Buma waren er al, en bij elke overname door multinationals door b.v. de Chinezen komen er weer van dat soort banen “bij”. Onze technologie zal binnenkort wel geheel naar China verdwijnen.)

________________

Laatste bijgewerkt 29 april 2018

[1] Bronnen

[1a] Kamerbrief

Klik om toegang te krijgen tot kamerbrief-over-dividendbelasting.pdf

[1b] Inventarislijst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/04/24/inventarislijst-behorend-bij-brief-over-dividendbelasting

[1c] Notities  1- 4

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/04/24/notities-1-m-4-bij-brief-over-dividendbelating

[1d] Notities 5-12

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/04/24/notities-5-t-m-12-bij-brief-over-dividendbelating

[1e] Besluit Wob-verzoek inzake dividendbelasting

Klik om toegang te krijgen tot Besluit+Wob-verzoek+inzake+dividendbelasting.pdf

[2] Raymond Gradus, Roel Beetsma, “Houdbaarheidssaldo uitstekend kompas voor begrotingsbeleid”, Me Judice, 5 september 2017.

[3] In antwoord op Kamervragen mevrouw Leijten (SP) 14/11/2017

Klik om toegang te krijgen tot schriftelijke-antwoorden-dividendbelasting.pdf

Dat geen recenter cijfers beschikbaar zijn komt omdat in Nederland de belastinginning uitgaat van een haalschuld, waarbij voor het indienen van de aangifte ongelooflijk lange uitsteltermijnen gelden. Het gevolg is dan ook dat de CBS statistieken gigantisch achterlopen. Misbruik van de bijzondere omstandigheden bepaling in het BW geeft dan ook nog de mogelijkheid om de opstelling van de jaarrekening te traineren.

[4] Tegenwoordig krijg ik vermoedelijk in het kader van bevordering van de WOB-verzoeken de volgende mededeling. Je moet als overheid je burgers tenslotte kort aan het lijntje houden:

Het ging hier om een document over de vpb belastingopbrengst.

[5] Bas jacobs, “Blind gokken met de dividendbelasting”,

Klik om toegang te krijgen tot dividend.pdf

[6a] SOMO, Rodrigo Fernandez en Vincent Kiezebrink, “Afschaffing van de dividendbelasting: wie wint er nou?”, 15/11/2017.

Afschaffing van de dividendbelasting: wie wint er nou?

en voor de dividend allowance:

[6b] https://www.gov.uk/tax-on-dividends

[7] Enkele staaltjes:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/19/altijd-gedoe-over-de-gehanteerde-laklijn-6778120-a1546741

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/19/wat-vastligt-kan-uitlekken-6777832-a1546739

[8] https://www.unilever.com/sustainable-living/what-matters-to-you/tax.html

zie echter ook:

http://multinationales.org/The-CEO-of-Unilever-receives-a

http://www.ethicalconsumer.org/ethicalcampaigns/taxjusticecampaign/taxavoidancerankings.aspx

En voor Buma: Je hoeft niet eens in Nederland gevestigd te zijn om Nederlandse belasting te ontgaan:

Bron NYT, 18/10/2016: https://www.nytimes.com/2016/10/18/opinion/the-big-companies-that-avoid-taxes.html

Die belastingtarieven zijn overigens voor een deel zo laag omdat de winst nog niet naar de US is gerepatrieerd en in het buitenland gebruik gemaakt wordt van belastingparadijzen. Als dat geld wel naar de US gehaald wordt, moet er in de US belasting over betaald worden. Door een anomalie in de US-verslaglegging wordt de noodzakelijke voorziening niet in de jaarrekening getroffen onder de aanname dat het geld zeer langdurig in het buitenland circuleert. De management optieplannen profiteren bovenmatig van deze feature (P/E-ratio), want de markt heeft natuurlijk altijd gelijk. Voor nadere informatie zie de bijdrage De schaamte voorbij (belastingontwijking)

From → 1. Actueel

2 reacties
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  sorry te snel staatshoofd in plaats van staatshoud

 2. Dhr JC Kortekaas permalink

  Tja, je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  Informateur Zalm en Ruitte III.

  Zalm is tijdens de formatie niet-uitvoerend bestuurder bij RDS.
  Rutte was personeelschef bij Unilever.

  Heeft een informatie een eigen compliance officer nodig nu het staatshoud buitenspel is gezet?
  Gerrit en de NAM?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: