Skip to content

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q1 2018

21 april 2018

_____________________________________________________________

Het rendement was voor alle vijf grote bedrijfspensioenfondsen het 1e kwartaal 2018 negatief. Het pensioenvermogen van deze fondsen daalde in het 1e kwartaal 2018 met € 5,0 mld., waarvan € 8,7 mld. algemene reserve. (heel 2017 toename € 47,8 mld.) Aangezien deze vijf fondsen ca 57% van het pensioenvermogen van alle pensioenfondsen uitmaken (zie §4), belooft dat weinig goeds voor het pensioenvermogen van alle pensioenfondsen gezamenlijk voor het 1e kwartaal 2018.

Als we dit bedrag extrapoleren dat zijn de pensionfondsen € 8,8 mld. kwijt geraakt en minister Hoekstra dus €3,1 mld. belastingclaim, 2,2 x het dividendbelasting douceurtje. Als daarvan stukken op het departement van Financiën slingeren, dan zal MP Rutte daar heus geen herinnering aan hebben. Ik wed dat Hoekstra het zelfs niet in de gaten heeft.

De beleidsdekkingsgraad van deze fondsen, m.u.z. bpfBOUW ligt al enkele jaren onder de 104,3% zodat het steeds waarschijnlijker wordt dat in 2020 tot een verlaging van de pensioenen moet worden overgegaan.

Gaan we uit van een gemiddeld laag rendement van 5%, zoals het CPB sinds 2010 in zijn houdbaarheidsstudies doet, dan hadden de vijf grote fondsen samen € 9,75 mld. rendement moeten maken. Dankzij het voortreffelijke gebrek aan toezicht van DNB en de AFM op de kwartaalberichten kunnen we niet zeggen hoeveel verlies de grote fondsen in het 1e kwartaal 2018 werkelijk maakten. Wat dat toezicht van DNB en AFM voorstelt mag Joost weten.

Door indexatie-achterstanden hebben de vijf grote bedrijfspensioenfondsen in de peride 2009-2017 een bedrag van ca 10,9 mld. aan pensioenen niet uitgekeerd waarmee ook € 3,8 mld. belastingheffing langdurig wordt uitgesteld. Voor alle pensioenfondfondsen gezamenlijk kunnen die bedragen worden gesteld op € 20 mld. respectievelijk € 7 mld.  Dat belastinggeld moet wel door alle burgers worden opgebracht zodat de hele Nederlandse bevolking te lijden heeft van het onzinnige FTK-stelsel.

Nick Hanauer [5] blijft derhalve onverkort actueel voor de pensionado’s.

____________________________________________________________

§1. Dashboard 1e kwartaal 2018
§2. Korting pensioenen

Indien de beleidsdekkingsraad in vijf opeenvolgende jaren < 104,3 moet het pensioenfonds overgaan tot korting. In het dashboard is te zien in welke mate het pensioenfonds er kritisch voorstaat.[2]

De cumulatieve indexatie-achterstanden zijn als volgt [3]:

Gezien de indexatieachterstanden is het effect van het nalaten van indexatie voor de jaren 2008-2017 substantieel en ook de schatkist draagt daarbij zijn steentje bij. (35%) De omvang van de voorwaardelijke verplichting uit hoofde van na-indexatie, die overigens meer het karakter van een natuurlijke verbintenis krijgt, wordt helaas niet in de jaarrekeningen vermeld.

Als de pensioenuitkeringen van de vijf grote fondsen wel voor de inflatie waren geïndexeerd hadden de gepensioneerden in de periode 2009-2017 grofweg € 10,9 mld. meer aan bruto pensioenuitkering ontvangen. [4] De schatkist was er althans op CBS/DNB/CPB-papier ook € 3,8 mld. (35%) beter van geworden. Materieel maakt het natuurlijk niet uit want die € 3,8 mld. zit nu verscholen in de belastingclaim op het pensioenvermogen en de actieve pensioendeelnemers ontvangen hun deel t.z.t. misschien nog wel. Alleen hebben de nabestaanden van de gepensioneerden, die in de periode 2009-2017 “de groep verlieten” (Hoekstra), nog geen bedankbriefje van de jongeren gehad.

Voor alle pensioenfondsen gezamenlijk uitgaande van het achterwege laten van indexatie in de periode 2009-2017 hebben we het over een derving aan pensioenuitkeringen van ruwweg € 20 mld. Voor het jaar 2017 alleen is de derving ca €4,1 mld. (13,7%) op € 29,8 mld. werkelijke uitkeringen.  Dit is gebaseerd op basis van een indexatie voor inflatie. In werkelijkheid zullen sommige fondsen wel geïndexeerd hebben. Daar staat tegenover dat veel fondsen tot 2015 de schone schijn ophielden van een theoretische indexatie op basis van de loonontwikkeling. Blijft de vraag wie heeft het belastinguitstel van die € 7 mld. (35%) opgehoest en waarom hebben we daar niets over gehoord?

§3. Relatieve belang vijf grote bedrijfspensioenfondsen

§4. Historisch rendement vijf grote pensioenfondsen

(a) Gelukkig is het pensioenvermogen kennelijk niet risicovrij belegd, anders hadden de pensioenfondsen al veel eerder tot afstempeling van de pensioenrechten moeten overgaan.

(b) Zoals bekend staan de beste stuurlui altijd aan wal. Het is dan ook usance op het internet om te katten op de pensioenfondsbesturen over de performance van de pensioenfondsen. Bovenstaand staatje laat zien dat daar weinig aanleiding toe is. Veel van die katters zijn overigens jongere waardevrije wetenschappers die vooral heel goed aan hun eigen portemonnaie denken. Katten op de politiek is meer op zijn plaats, zeker gezien het door die politici opgelegde krankzinnige FTK met toezicht door DNB.

______________

Laatste bijgewerkt 23 april 2018

Disclosure: Mijn echtgenote noch ik “genieten”  materieel van een pensioen en ik ben dus geen belanghebbende. 

[1] Bronnen

[1a] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/kwartaalberichten.aspx

[1b] https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-presteren-we/paginas/kwartaalberichten.aspx

1c] https://www.bpmt.nl/actueel/pmt-gevaar-voor-verlaging-pensioen-nog-niet-geweken#.WttKX4huaHs

[1d] https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/herstel-pme-stagneert-dekkingsgraad-nog-net-boven-100

[1e]https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/nieuwsoverzicht/dekkingsgraad-stijgt-in-eerste-kwartaal-2018.aspx

[2] DNB, https://www.dnbpensioenfonds.nl/uitleg-dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt, is er sprake van een dekkingstekort. Het fonds heeft dan te weinig vermogen om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

[3a] ABP

https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/indexatie.aspx

Op basis van de eigen tekst had het ABP moeten vermelden gemiddelde stijging van de lonen voor de jaren 2008-2015 en inflatie voor de jaren 2016 en 2017. De indexatie ambitie is een volstrekt raadsel en kennelijk legt men de lat “gewoon” wat lager. De 13,46% laat zich dan ook niet narekenen op basis van de door ABP verstrekt informatie.

[3b] PFZW

https://www.pfzw.nl/over-ons/over-ons/indexering-van-het-pensioen/Paginas/default.aspx

[3c] PMT

Jaarverslag 2016:

[3d] PME

https://www.metalektropensioen.nl/ik-ontvang-een-uitkering/pensioen?sqr=indexatie#!step:3825d16137

[3e] bpfBouw

BpfBOUW verhoogt pensioenen

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) maakt bekend dat het de pensioenen gedeeltelijk verhoogt. Per 1 januari krijgen gepensioneerden en (gewezen) deelnemers er 0,59% bij.

Deze verhoging is mogelijk omdat de financiële gezondheid van bpfBOUW in 2017 verder is verbeterd. De dekkingsgraad, op basis waarvan het bestuur deze beslissing neemt, is 115,1%. Dat betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ruim 1,15 euro in kas zit. Dat is voldoende om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen. De maximaal wettelijk toegestane verhoging is 0,59%.

We streven naar volledige toeslagverlening van de pensioenen in de toekomst. Daarvoor is nog verder herstel van de financiële positie nodig. Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We zijn blij dat we de pensioenen van onze deelnemers per 1 januari kunnen verhogen. Ook in 2018 en daarna zullen wij blijven bouwen aan een goed en betaalbaar pensioen voor al onze deelnemers.”

Daarnaast voor indexatie achterstand:

https://www.bpfbouw.nl/images/factsheet-bpfbouw-q4.pdf

[4] Door de uitkeringen 2009-206 te indexeren voor inflatie, minus verleende indexatie, en het totaal bedrag te vergelijken met de werkelijke uitbetalingen kan je dit effect berekenen. Aangenomen is dat de uitkeringen 2017 := uitkeringen 2016.  Omdat de aanspraken ook worden geïndexeerd werkt de indexatie door voor de nieuwe pensionado’s. Voor 2017 alleen is het effect bruto ca € 2,2 mld. op € 17,2 mld. uitkeringen (12,8%). Dit effect is puur inflatie (schoon 13,8%) er wordt geen rekening gehouden met loonstijgingen.

[5] Beware fellow plutocrats, the pitchforks are coming

Advertenties

From → 0. Permanent

2 reacties
 1. Je zou ook kunnen zeggen dat als de jongeren in de politiek de pensioenparameters te conservatief bepalen en naar zich toerekenen:
  (a) rekenrente
  (b) langleven risico

  Dan kunnen de ouderen beter een deel van dat risico voor eigen rekening nemen en zo een hogere pensioenuitkering bedingen.

  Mijn ervaring uit het verleden met bij verzekeringsmaatschappijen ondergebrachte pensioenregelingen was altijd dat er na afrekening van de technische resultaten na 5 jaar er altijd een winst uitkwam. Laat dat chinees rekenen in het voordeel van de verzekeringsmaatschappij maar aan de actuaris over. Die dure gebouwen komen toch ergens vandaan? Met een goede eigen actuaris en een glijclousule kon je overigens flink wat terughalen.

 2. Dhr JC Kortekaas permalink

  DE dekkingsgraad bestaat niet.
  Nederland rekent via DNB met een bepaald model.
  We disconteren met de maandwaarde van de risicoloze swaprente.

  December 2010 werd een kamermotie Ulenbelt aangenomen om die termijn te middelen over 60 of 120 maanden.

  Dan komt er een veel hogere dekkingsgraad uit de bus.

  —-
  Mijn vraag aan de minister is of hij gezien de actuele omstandigheden
  bereid is om alsnog de methode van rekenrente aan te passen, niet om ons
  rijk te rekenen, maar we hoeven ons ook niet arm te rekenen. Als hij dat
  doet, is de maatregel waarover wij nu dit debat hebben, niet nodig. Ik
  vraag de minister eigenlijk niets anders dan om de Pensioenwet, zoals die
  geldt, toe te passen. Als hij regels wil veranderen tijdens het spel,
  vraag ik hem om regels te veranderen die geen gevolgen hebben voor de
  gepensioneerden op wat langere termijn, namelijk korten.

  De heer Omtzigt (CDA):
  Voorzitter. Ik verneem graag van de heer Ulenbelt hoe hij een
  rekenrenteverandering ziet. Naar welke rekenrente wil hij toe?

  De heer Ulenbelt (SP):
  Ik wil toe naar een van de voorstellen die wij twee jaar geleden hebben
  gedaan. Dat kwam gisteren in de hoorzitting ook uitvoerig aan de orde. Dat
  is de gemiddelde rekenrente van de afgelopen vijf jaar, dus de rente zoals
  deze nu wordt toegepast. Dat betekent dat je de trend blijft volgen, maar
  de idiotie van de dagkoersen er uithaalt.

  De heer Omtzigt (CDA):
  Op een gegeven moment gaat de rente weer omhoog en dan is de gemiddelde
  rente de afgelopen vijf jaar 3% geweest en de dagrente is 5%. Op basis van
  3% heb je dan een tekort en op basis van 5% mag je indexeren. Garandeert u
  mij dat de SP dan niet zegt dat we weer terug moeten naar het verleden,
  omdat dat beter is? U verzint een systeem waarvan u weet dat het in de
  politiek in de toekomst niet gaat werken.

  De heer Ulenbelt (SP):
  Het is nog maar drie of vier jaar geleden dat een systeem dat 40 jaar
  heeft bestaan, is veranderd. Toen werd gerekend met een vaste rekenrente
  van 4%. Onder de idiotie van het marktdenken moest dat de actuele
  marktrente worden. De heer Omtzigt heeft daar toen ook vragen over
  gesteld. Hij zei dat het een grote variatie in dekkingsgraden betekende.
  Ja, dat is inderdaad het gevolg, zei de minister toen. En wat was zijn
  reactie? Dan accepteren wij een grotere premievolatiliteit. Dat betekent
  dus: premies omhoog, premies omlaag. Maar dat gebeurt dus nu niet. De
  minister stabiliseert de premies. Er zijn dus gevolgen voor ouderen. Ik
  kan met de heer Omtzigt afspreken dat pensioenfondsen een anticyclisch
  beleid moeten voeren. Zij moeten dus in goede tijden sparen en in slechte
  tijden uitgeven. Als de heer Omtzigt mijn voorstel wil overnemen, ben ik
  zijn man om, op het moment dat werkgevers of wie dan ook de andere
  berekening willen, dat te voorkomen.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20102011-18-60.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3dUlenbelt%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20101101%26epd%3d20101201%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d5%26rpp%3d10%26_page%3d3%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=25&sorttype=1&sortorder=4

  https://www.sp.nl/nieuws/2010/12/kamp-lapt-kameruitspraak-aan-zijn-laars-pensioenen-worden-gekort

  De rode draad blijft dat de pensioenen in Nederland een omgekeerde piramide blijven.

  Een tweed punt is de DALENDE levensverwachting.
  Gebrekkige zorg en zelfmoordpoeder uit China.

  Levensverwachting afgelopen jaren minder toegenomen dan verwacht

  Vorig jaar en dit jaar zijn meer mensen overleden dan ingeschat. Als dat leidt tot aangepaste sterftetafels, winnen pensioenfondsen ongeveer 0,5%-punt dekkingsgraad, aldus Sprenkels & Verschuren.

  http://messagent.fdmediagroep.nl/optiext/optiextension.dll?ID=PbkPiI32aNvdL6chs9KL6rElJE9cnAEbJ9fqTd57TO99kLgzGAsUW_Y4wB4r7ruYc7wAAaPWEiltjQsV9cLOFFw909sjl

  En leven we echt wel langer?

  1995 135 675
  2000 140 527
  2005 136 402
  2010 136 058
  2011 135 741
  2012 140 813
  2013 141 245
  2014 139 223
  2015 147 134
  2016 148 997
  Bron: CBS

  2017 150.000
  2018 155.000 (mijn prognose door de vileine griepgolf 2017/2018

  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Monitoring_sterftecijfers_Nederland

  De prognoses over de langere levensverwachting kloppen niet sinds 2015. De levensverwachting daalt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: