Spring naar inhoud

Nederland blijft kwetsbaar

5 april 2017

______________________________________________________________

Van alle kanten bereiken ons berichten dat Nederland kwetsbaar blijft en dat de staat de hand op de knip moeten houden. [1b]

Nu was ik de aflopen tijd even bezig met het CEP 2017 en het besteedbaar inkomen en heb dus de grootst mogelijke moeite om deze berichten te plaatsen binnen het beeld dat mij gedurende die bezigheid voor ogen kwam. Die zogenaamde problemen zijn immers geheel van eigen makelij en wel van diezelfde bobo’s die menen het Nederlandse volk nu te moeten waarschuwen in een soort georkestreerde Cry Wolf operatie. [1]

Mijn stelling laat zich het beste illustreren aan de hand van een imaginaire belastingherziening die er natuurlijk met de op handen zijnde bodemplaat van VVD, CDA en D66 uiteraard niet van komt.

‘een overschot van 1 procent van het bruto binnenlands product in economisch goede tijden is nodig om voldoende marge te hebben ten aanzien van de Europese 3%-norm voor het begrotingstekort.’

Aldus Knot. Wel voor dat snertbedrag van 1% bbp doen wij het niet. Dat bedrag is al vele jaren ruimschoots beschikbaar (thans 15,7 % bbp_2021). Daarnaast kunnen we ook nog € 45,8 mld. belasting herverdelen en verschuiven. (92,6% belasting_2014)

______________________________________________________________

N.B. Alle gehanteerde getallen zijn slechts indicatief omdat betrouwbare cijfers naar de stand van 2017 niet beschikbaar zijn. Het gaat hier tenslotte slechts om een indicatie, die in voldoende mate laat zien dat enige vorm van bezorgdheid over de overheidsfinanciën uitsluitend wordt ingegeven door neoliberale politieke hobbypaardjes, die bewust buiten de discussie worden gehouden.

Gezien de constante druk op de HRA nemen we de afschaffing daarvan gelijk maar even mee. Gezien de lage stand van de interest is het nu het moment om die regeling versneld op te doeken. Doordat het belastingvoordeel wordt teruggegeven is het netto effect ook niet zo groot en profiteren de huurders die met grote prijsstijgingen te maken hebben gehad er ook nog even van mee.

De belastinghervorming aan de hand waarvan we de uiterst florissante stand van zaken zullen illustreren ziet er als volgt uit:

(click op de tabel of Ctrl+ om te vergroten)

Toelichting

(a) Begin stand

De overheidsschuld eind 2017 bedraagt ca € 421 mld. De belastingclaim tegen 35% op het pensioenvermogen bedraagt dan € 613.6 mld. Per eind 2016 is de marktwaarde van de overheidsschuld door agio op de staatsleningen ca € 63 mld. hoger dan de nominale waarde. Als we de staatsschuld uit de markt halen moet dat agio ook betaald worden. In 2014 werd ca 50 mld. belastingen betaald, je kunt overigens elk bedrag invullen, de einduitkomst verandert er niet door.

(b) afbouwen claim

We schaffen de omkeerregel pensioenen af. Om de progressie op de pensioenuitkeringen te handhaven belasten we een voorschot van 30% bij het pensioenlichaam voor alle mutaties in het pensioenvermogen. Bij uitkering wordt de voorheffing verrekend, zodat de progressie gehandhaafd blijft. De 30% claim op het pensioenvermogen wordt geleidelijk vereffend met de pensioenlichamen onder verrekening van interest. Per saldo blijft € 41,8 mld. over dat wordt gereserveerd als buffer.

Van de belastingclaim blijft op deze wijze 5% over te verrekenen bij uitkering.

Indien het CPB en CBS hun economische literatuur een beetje bijgehouden hadden {Luca Pacioli; 1494} en ordentelijk hadden geboekhoud, waren ze overigens tot een vergelijkbare uitkomst gekomen.

(c) rente staatsschuld

Door het ontbreken van een overheidsschuld is geen rente meer verschuldigd. In 2017 was die rente € 6,4 mld. volgens de miljoenennota 2017. Dit voordeeltje komt de burgers ten goede. zij hebben immers ten onrechte vele jaren extra belasting betaald om die rente {2006-2021 € 124 mld. rente} op te brengen, terwijl het rendement op die overheidsschuld in de pensioenpot verdween.

(d) Pensioenuitkering

Omdat bij uitkering slechts 5% wordt belast (gem. 35% -30% voorheffing) vervalt de belastingopbrengst van 30%. We nemen aan dat uitkeringen = gestorte premie. In totaal klopt dat thans inclusief 3e pensioenpijler ongeveer.

(e) Pensioenpremie

De premie is nu onderhevig aan een voorheffing van 30%.

(f) Rendement pensioenvermogen

Over alle mutaties in het pensioenvermogen wordt 30% voorheffing berekend. Per saldo betalen de pensioendeelnemers evenveel belasting. Van de VRH zijn ze dan nog steeds vrijgesteld.

De staat loopt een fors rendement op zijn aandeel in het pensioenvermogen mis. Maar aangezien de staat dat voordeel nooit in zijn boeken verantwoordde zal dat voordeel niet echt worden gemist.

(g) Bijtelling eigen woning

In dit geval rekenen we met een bijtelling die gelijk is aan HRA plus EWF. We hadden ook met 4,5% van de WOZ-waarde woning kunnen rekenen. Die WOZ-waarde zal overigens wel dalen.

(h;i) EWF

We elimineren het EWF van (belasting) € 2.9 mld. en de subsidie Wet Hillen.

(j t/m n) Inkomen vermogen

Deze gegevens zijn ontleend aan de bijdrage inkomen uit vermogen tegen 30% belasting.

(o) Storno

In totaal kan op deze wijze een bedrag van € 39,8 mld. meer belasting worden geheven die met het rentevoordeel (€ 6 mld.) aan de belastingplichtigen wordt teruggegeven.

Daarnaast houdt de staat een bedrag van € 129,2 in het potje of 15,7 % bbp_2021.[3] U begrijpt waarom ik niet zo onder de indruk ben van het voorstel van Knot om additioneel een armzalige 1% buffer aan te houden? [1d]

(p) Aanpassing heffingsvrij vermogen

Het zal duidelijk zijn dat met een meer inclusieve vermogensgrondslag de vrijstelling vermogensbelasting flink omhoog moet. Daardoor valt er overigens minder belastingrestitutie te verdelen.

Nu zult u misschien tegenwerpen dat we die belasting op de toekomstige pensioenuitkering nodig hebben om in de toekomst de AOW en de hogere zorgkosten (overigens maar ca 15% door vergrijzing) te kunnen betalen. Die eerder genoemde financiële bobo’s gebruiken dat ook altijd graag als argument, waarbij ze niet verder kijken dan hun neus lang is. Ze vergeten er immers bij te vertellen dat de toekomstige pensioenpremie op basis van een hogere pensioengrondslag onder de omkeerregel pensioenen dan weer onbelast de pensioenpot ingaat, zodat het belastinggeld onnodig verdwijnt in het zwarte gat waar het per saldo materieel nooit uitkomt zolang het pensioenvermogen blijft oplopen. (2021 belastingclaim ca € 774 mld.) Belastinggeld dat de staat nooit in handen krijgt, heeft een contante waarde van nihil en leidt dus eigenlijk gewoon tot kapitaalvernietiging.

Die stand van die belastingclaim door het bovenmatige fiscaal faciliteren van het pensioensparen is, met ter vergelijking de stand van de overheidsschuld, als volgt:

(a) Al die tijd zijn we dus o.a. door de financiële bobo’s, media, politici en CPB in het ooitje genomen met die oplopende overheidsschuld van eigen makelij.

(b) Sinds de bankencrisis in 2008 zal er dus ondanks de crisis tot 2021 € 502 mld. aan belastingclaim bijkomen. Al die uitgestelde belasting over inkomen waarvoor de prestatie geleverd is, moet wel op andere wijze door de huidige belastingbetalers worden opgebracht. Mijn theewater zegt mij dat de belasting op arbeid daar een onevenredig groot aandeel aan bijdraagt.

(c) Er schijnt een positieve correlatie te bestaan tussen het faciliteren door de overheid van de pensioenvermogensvorming en de “vermogens”-vorming door het eigen woning-“bezit” en een zogenaamd liberale politieke overtuiging die dat aanmoedigt en krampachtig verdedigt.

(d) In de periode 1997-2015 werd alleen al in de pensioenfondsen een bedrag van € 425 mld. aan pensioenpremie gestort. Doordat de staat 17% belasting van elke euro pensioenpremie derft door het tariefsverschil tussen de inkomensvrijstelling bij storting en de belasting bij pensioenuitkering, bedroeg de belastingderving in die periode € 72 mld. [4] Daar mag u dan nog zo’n 30% bijtellen voor de overige pensioenregelingen (w.o. 3e pijler), zodat de totale derving op ruwweg € 94 mld. uitkomt. Voorwaar een uiterst dure hobby. Dat belastinggeld zien we immers nooit meer terug en moest, of je nu wel of niet aan een pensioenregeling meedeed, door elke belastingbetaler ter compensatie worden opgebracht.

Er valt natuurlijk nog wel meer te hervormen aan ons krakkemikkige belastingstelsel dat het besteedbaar inkomen fors onder druk zet. Voor suggesties zie [2]

De logica van de stand van het huidige houdbaarheidsoverschot van € 4 mld.(0,5% bbp) en de toename t.o,.v. 2010 (€ -29 mld, -4,5 %bbp) ) is een breinbreker als je de stand van de belastingclaim op het pensioenvermogen van € 774 mld. eind 2021 (94 % bbp_2021), een toename van € 434 mld. (53 % bbp_2021) t.o.v. 2010 in aanmerking neemt. Eind 2060 zal de belastingclaim stijgen tot 57% bbp_2060, zonder overheidsschuld, eind 2010 bedroeg de claim 49% met een overheidsschuld van 59 % bbp.  Een antwoord op deze vraag geeft de bijdrage Houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën – pensioenen.

________________

Laatst bijgewerkt 30 april 2017

[1a]DNB, “Persbericht: Inleiding president persconferentie Jaarverslag 2016”,

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2017/dnb356025.jsp

[1b] NRC, “Begrotingsoverschot. Nieuw kabinet moet de weelde weerstaan”

[1c] http://www.volkskrant.nl/economie/nederland-nog-steeds-kwetsbaar-voor-crisis-we-sparen-en-lenen-te-veel~a4394354/

[1d] http://nos.nl/artikel/2165707-kabinet-hou-de-hand-op-de-knip-vindt-dnb.html

[1e] http://www.volkskrant.nl/economie/een-formatie-van-vier-jaar-levert-11-miljard-euro-op~a4478507/

[1f] Hoezo verdiend?: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/gooi-het-zuurverdiende-budgettaire-herstel-niet-weg

[1f] of aanmerkelijk konsekwenter vanuit het liberale gedachtengoed: https://fd.nl/opinie/1195587/geef-dat-geld-terug

[1g] en met een natte vinger: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/06/de-recessie-van-het-kabinet-rutte-iii-7955133-a1553380

[2]Koen Caminada, “De tragiek van gefaalde ambities en gemiste kansen rond belastinghervorming”,http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

en het hoofdstuk privileges in:

Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf , blz 29-35.

[3] Aansluiting met CEP 2017

[4] https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

[5] https://www.cpb.nl/publicatie/tekortreducerende-maatregelen-2011-2017-mev2017-versie

[6] https://www.cpb.nl/publicatie/vergrijzing-verdeeld-toekomst-van-de-nederlandse-overheidsfinanci%C3%ABn, blz. 48.

From → 1. Actueel

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  “De staat loopt een fors rendement op zijn aandeel in het pensioenvermogen mis. Maar aangezien de staat dat voordeel niet in zijn boeken verantwoordde zal die niet echt worden gemist.”

  Tja, ook gij Brutus!

  De Calvinisrtische kip legt gouden eieren. Jaar op jaar.
  Niet verder vertellen in Europa.
  1700 miljard in de pensioenpakhuizen in Duckstad.

  De website van Cor Mol wordt stiekem bekeken door politici edoch nooit geciteerd.
  Wat je niet vermeldt, bestaat niet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: