Skip to content

Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2017

17 februari 2017

______________________________________________________

De doorrekening van het CPB zou bij de partijkeuze een zeer bescheiden plaats moeten innemen. Veel belangrijker is het stemgedrag van de politieke partijen in de afgelopen regeerperiode. In het verleden werd er nogal eens gesjoemelt bij het inleveren van de data. Economische informatie die relevant is voor je politieke keuze en die niet in dat spreadsheetje voorkomt, valt buiten de boot en krijgt ook in de media lang niet die aandacht die zij zou moeten verdienen. Het voordeel van de CPB-aanpak is in elk geval dat de wollige verkiezingsprogramma’s worden omgezet in concrete maatregelen en de CPB-spreadsheets geven heel wat meer (financiële) informatie dan de kieswijzer of de verkiezingsprogramma’s.

We zullen slechts terloops op enkele zaken uit de doorrekening ingaan in de op 16 februari 2017 gepubliceerde doorrekeningen. De kwaliteit van de verstrekte informatie is dusdanig dat het geen zin heeft om de data hier nog eens te herkauwen. [1] Na de keuze voor een partij te hebben gemaakt kan in de CPB spreadsheets gericht worden gezocht om te zien wat de kieswijzer zoal liet liggen of wat in de programma’s opzettelijk niet al te concreet was.

Het model dat het CPB bij de doorrekening hanteert is met wat tierelantijnen van een verrassende neoliberale eenvoud lonen en lasten ↓ werkgelegenheid ↑. Daar kun je, met het CPB als bondgenoot, dus je politieke voordeel meedoen, te meer daar vergaande onrealistische voorstellen toch in het politieke compromis sneuvelen. [2] De politieke keuze is daarmee eerder een kansberekening.

______________________________________________________

1 “De overheidsschuld, het overheidstekort en de rentelast op onze overheidsschuld”

De PvdA verdedigt het gevoerde beleid met “tegelijkertijd dringen we het begrotingstekort terug waardoor extra bezuinigingen niet nodig zijn.” [3] De vraag die zich onmiddellijk opdringt is: “welk begrotingstekort en welke overheidsschuld eigenlijk”. Deze vraag kunnen we  met één tabel afdoen:

17_011_100

De regel overheidsschuld geeft de door de overheid en bijna alle politieke partijen gepretendeerde virtuele werkelijkheid weer, met het CBS en CPB als slippendragers. De netto-overheidsschuld en (toe) / afname schuld geven de zo goed mogelijk benaderde werkelijkheid weer, waar we eigenlijk het CPB en CBS voor zouden moeten hebben.

Er was/is dus noch sprake van een schuld, noch van een begrotingstekort en ook rentelast op de overheidsschuld blijkt bij nader inzien een bate te moeten zijn. [link] We zijn dus al die jaren door Balkenende IV, Rutte I & II, CPB, CBS, DNB en de media systematisch voorgelogen. Wat die bezuinigingen en lastenverzwaringen, het verschil is veelal semantisch, ons aan bbp en belastingopbrengst gekost heeft rekende Jacobs ons al eens globaal voor. (“5,8 – 5,9 % minder bbp voor de periode 2011-2017”) [4]

De houdbaarheidssommetjes van het CPB sla ik met bovenstaande cijfers in het achterhoofd altijd over: bezigheidstherapie voor ambtenaren op het CPB die niets beters te doen hebben en voor journalisten die dit klakkeloos overschrijven.

Als de Volkskrant schijft “Staatsschuld aflossen? Dat doen de partijen nauwelijks” , dan is dat nepnieuws, waarom zou je het overheidsactief nog verder opkrikken? Bovendien was die schuld ook in de mltv van het CPB in 2040 al niet bestaand op basis van de officiële cijfers.

2.  Asscher: “Het kabinet ziet op dit moment dan ook geen indicaties om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”[5]

Zelfs op basis van de zeer gebrekkige vermogensstatistiek van het CBS, waarop Asscher zich baseert en waaraan hij medeplichtig is, valt dit als volgt te weerleggen:

239_1000nw

De waarde van het aanmerkelijk belang vermogen en het ondernemingsvermogen wordt fiscaal bepaald exclusief niet gewaardeerde goodwil en stille reserves en geeft daarmee geen juist beeld van het vermogen en het inkomen. Het 10e vermogensdeciel neemt eind 2014 68% van het vermogen, 85% van het ondernemingsvermogen en 95 % van het aanmerkelijk belang vermogen voor zijn rekening.

Het pensioenvermogen bedraagt eind 2016K3 € 1.664 mld., hiervan is € 1.081 netto van de burgers en € 583 mld. van de staat, meer dan de overheidsschuld. Inzicht in de verdeling van het pensioenvermogen is er nauwelijks. Wel weten dat tot voor kort (1/1/2015) 41% van de gestorte pensioenpremies door ca 7% van de bevolking tegen 52% belasting werd afgetrokken. Dat pensioenvermogen is fiscaal vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. De vermogensbelasting op het eigen huis is per saldo sterk negatief.

De gebreken die aan de vermogensstatistiek kleven vinden natuurlijk ook hun neerslag in de inkomensstatistieken en daarbij zou ik willen toevoegen de koopkrachtplaatjes met 1 cijfer achter de komma.

De forfaitaire rendementen op het vermogen zijn met Wiebes’ wetgeving nog steeds weinig realistisch en gebaseerd op cherry picking door de ambtenaren op Financiën om een onrealistisch “norm”-rendement vast te stellen op een virtuele beleggingsmix bij een oplopende inflatie (01/2017 1,7%). Deze expropriatie zit niet in de koopkrachtplaatjes van het CPB en treft met name ook de ouderen. De spaarders met een gering vermogen (zeker de helft van de bevolking), dat meestal op de bank wordt aangehouden, zijn de afgelopen jaren systematisch door de overheid bestolen.

Eerder heb ik al eens aangegeven dat mijn voorkeur voor de belastingheffing van de vermogensaanwas zou uitgaan naar een systeem waarbij die aanwas gecorrigeerd voor inflatie wordt belast in box 1, inclusief de daarop van toepassing zijnde sociale volksverzekeringen. Het reële inkomen uit vermogen wordt daarbij gelijk gesteld aan inkomen uit arbeid. Het kleurenpallet van de geselecteerde voorstellen is als volgt:

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten:)

17_012_103

(a) De gele regel van de VVD ontbreekt in de CPB-opstelling.

In de bijdrage VRH op basis werkelijk rendement? behandelen we de voorstellen voor de vermogenrendementsheffing nader.

3 Verhoging AOW-leeftijd: “Maar daarvoor moeten ze langer blijven werken” [6]

De AOW, zoals wij die kennen, dateert eigenlijk van 1 april 1985. De AOW speelt ook nog een rol bij de pensioenpremie die gebaseerd is op het inkomen, na aftrek van de AOW-franchise. Mocht u zich willen verdiepen in de historie van de AOW-uitkering dan helpt deze publicatie daarbij [13[.

De volgende grafiek brengt het probleem van de verhoging van de AOW-leeftijd in kaart:

256_600

Dat langer blijven werken van de boven 65-jarigen die nog geen AOW  krijgen is een probleem dat we natuurlijk graag naar de toekomst doorschuiven. In 2025 moeten 545.000 65-68 jarigen aan het werk gehouden worden in 2060 loopt dat aantal op tot 1.240.000. Op basis van de 2017 AOW komt dat overigens voor die 1.240.000 ex-AOW’ ers overeen met bruto € 12,6 mld. uitgespaarde AOW-uitkering (zonder CPB – op zijn Jan Boerenfluitjes). De overheid hoeft daarvan echter door (indirecte) belastingen en sociale premies grofweg € 5,1 mld. niet uit keren (idem).

Een wet aannemen om de AOW-leeftijd te verhogen is een koud kunstje, beleid ontwikkelen en uitvoeren om die ex-AOW’ers ook aan het werk te houden is een stuk moeilijker. Voorstellen om dit probleem structureel aan te pakken, heb ik echter nog niet gezien. Het AOW-gat van de allochtone bevolking is ook een probleem dat men voorlopig gaarne onder de pet houdt en dat overigens door verhoging van de AOW-leeftijd kleiner wordt om dat de opbouwperiode gelijk blijft.

De maatregelen voor AOW’ ers geven geen blijk van de urgentie:

17_011_120

Voor diegene die wat kort van memorie zijn halen we nog even de doorrekening van het CPB bij introductie van de AOW-richtleeftijd verhoging uit de kast (2009) zodat deze cijfers vergeleken kunnen worden met de huidige positie van het CPB. [12]:

17_011_800

0,7% bbp in 2009 was overigens € 4.323 mln. Relevant is de netto last voor de overheid van een AOW-uitkering, dat is de bruto-uitkering na aftrek van belastingen (tegen het marginale tarief van die AOW’er), indirecte belastingen op zijn bestedingen en sociale lasten, die de overheid allemaal terugontvangt. Door het bestaan van de AOW hoeft de overheid ook minder bijstand te betalen, hoewel die weglek ontbreekt in bovenstaande opstelling. Zo te zien heeft het CPB met de effecten rekening gehouden in in bovenstaande berekening.

Aan de hand van de SP doorrekening denkt het CPB er thans, bij terugdraaiing van die leeftijd naar 65 jaar, er als volgt over:

17_011_801

Het gaat daarbij om een inschatting van de structurele effecten (- €12,9 mld.), die zoals we hierboven aangaven zonder structurele maatregelen om de ex-AOW’ers aan het werk te houden op drijfzand is gebaseerd.  Die kosten heeft het CPB niet meegenomen. Zo had het CPB ook de effecten van demotie (op inkomen en pensioenopbouw – na de verkiezingen en bewust niet in de verkiezingsprogramma’s van ons progressief liberale volksdeel) moeten meenemen. Ook de pensioenpremie zal dan weer ophoog moeten of het pensioen omlaag. Ook de verhoogde box 3 opbrengst uit 2009 blijft intrigeren. Details van de aannames in de CPB-berekening 2009 of 2017 ontbreken.

4 ”hoognodig iets aan de hypotheekrente veranderen” [7]

Materieel veranderde er aan de hypotheekrenteaftrek voor de normale eigenaar  nauwelijks iets buiten de verplichte aflossing in 30 jaar. Dat komt omdat de aanpassing van de belastingaftrek gefaseerd plaatst vindt,  deels simultaan met de vrijstelling EW-forfait in de wet Hillen.

De overheid legt nog steeds 26.3 % respectievelijk 36,4 % van de koopprijs bij een eigen woning van € 240.000 toe in de vorm van subsidies. De huurder heeft te maken met forse huurverhogingen en mag geen stuiver rente aftrekken voor de rentecomponent in zijn huurprijs. De woningeigenaren die met een belastingtarief van 52% te maken hebben, gaan er door de wetswijziging van de vermogensrendementsheffing per saldo qua subsidie zelfs op vooruit.

De verkoop van huurwoningen in de sociale sector aan de bewoners maakt dat die nieuwe eigen woning bezitters nog schever gaan wonen. Het CPB vergeet consistent om dat substantiële effect door te rekenen bij de VVD-verkiezingsprogramma’s zo ook in 2017:

De VVD verhoogt de verhuurderheffing met 2,7 mld euro en verlaagt de liberalisatiegrens naar 600 euro. De VVD handhaaft de huursombenadering zodat corporaties de heffing niet door huurverhogingen kunnen financieren maar genoodzaakt zijn jaarlijks een deel van hun bezit te verkopen. [1b]

Het daarmee stijgende HRA-infuus bestaande uit HRA. derving vermogensrendementsheffing en EW-forfait bij de verkoop van dit bezit vormt dan ook een niet onaanzienlijke free lunch van het CPB. Omdat het aantal woningen niet hoeft te worden opgegeven van het CPB, kunnen wij die doorrekening niet zelf maken. Per woning van zeg € 150.000 is dat toch ca 26% subsidie of een delging van € 39.000 tegen contante waarde voor de schatkist.

Met een hoge hypotheekschuld waarmee je aan het HRA-infuus hangt, ben je politiek gezien natuurlijk niet langer onafhankelijk en is je politieke keuze de facto gemaakt. Deze gedwongen winkelnering maakt dat de middenpartijen ook zo’n grote voorstander zijn van het zo lang mogelijk rekken van de HRA in het kader van hun Customer relationship management, terwijl een belastingverlaging veel doelmatiger en rechtvaardiger zou zijn. Das gesellschaftliches Sein, das ihrBewußtsein bestimmt maakt dat de ministers en de kamerleden met meestal een forse hypotheek, er zelf ook niet veel voor voelen de HRA fors aan te pakken. Deze stelling laat zich aan de hand van de voorstellen adstrueren:

17_011_115

5 Commissie Van Dijkhuizen II: “Het tarief in de hoogste schijf wordt verlaagd tot 49%”. In een later stadium zelfs tot 46%.

Het CPB heeft in een studie aangegeven dat het optimale belastingtarief in box 1 ca 49% is. Als je de CBS studie goed leest komt het CPB in de studie zelf tot de conclusie dat het huidige tarief wel eens opbrengstmaximaliserend zijn bij een elasticiteit van e = 0,22. [8a]

Als je gelooft in je eigen model, boek je natuurlijk als CPB in het kader van een objectieve doorrekening die verliezen wel in. Maar kennelijk heeft het CPB daar net niet de ballen voor. Hetgeen weer te denken geeft hoe het met andere teksten van het CPB gaat.

Caminada heeft erop gewezen dat ca 8% (Van Dijkhuizen 7%) van de belastingplichtigen met het 52%-tarief wordt geconfronteerd. Onder die toppers vallen echter ook:

“de senioren die genieten van hun pensioen en dat zijn hoger ingeschaalde ambtenaren die (C.M: eventueel) geconfronteerd worden met (een verhoging van) het 52%- tarief. Kortom: zij zijn tamelijk ongevoelig voor verhoging van het toptarief, en zij zijn ook niet in de positie om via fiscaal trapezewerk dergelijk inkomen om te zetten naar lager belast (kapitaal)inkomen.”[8b]

Het is dus zaak bij het lezen van de komende CPB-doorrekening een flinke zoutpot  te hanteren en het onderliggende materiaal, voor zover het CPB in de keuken laat kijken, zelf eerst uitermate kritisch te beschouwen. Aan de media, kan je dat, net als bij deze elasticiteitsstudie, kennelijk niet overlaten. Mevrouw Laura van Geest, eerder bekend van haar vele wetenschappelijke economie publicaties, kan immers zonder tegenwerping in een lezing de grootst mogelijke onzin debiteren.

De top-inkomens worden als volgt behandeld (exclusief vennootschapsbelasting):

17_011_125

6 Van Praag en Hemmers: Rekenrente FTK pensioen terug naar 4%? [9]

Door de pensioenvermogens per deelnemer te verbijzonderen kunnen die deelnemers afkomen van het FTK en binnen een zekere bandbreedte zelf besluiten nemen over hun pensioenregeling. Als die pensioenvermogens worden gealloceerd op basis inleg plus rendement in het verleden plus of minus eventuele overschotten en tekorten hebben ze niets meer te maken met het FTK. De pensioendeelnemer hoeft dan geen rekening meer te houden met de de rentetermijnstructuur hobby horse van regering en DNB uit 2006, toen die ellende begon. Met een lange termijn rendement van zo’n 4% en een dekkingsgraad van zo’n 130-135% kunnen de pensionado en de actieve pensioendeelnemer beter zelf het toekomstige renterisico dragen en kan zelfs gedacht worden aan na-indexatie.[9]

7 Toch niet bepaald het beste jongetje van de klas

Het kabinet Rutte klopt zich nogal op zijn borst over het gezond maken van de Nederlandse economie. Ook ING kreeg ervan langs toen de bank twijfels uitte over het economisch beleid. De Eurostat/OECD-cijfers vertellen echter een niet zo rooskleurig verhaal [10]:

239_6

(1) De niet-euro cijfers zijn gebaseerd op de originele valuta uit de OECD database.

(2) Of als we Nederland met onze belangrijkste handelspartner Duitsland vergelijken en met enkele scenario’s:

242_3

Hoeveel geld we in de loop van 2007-2017 zullen kwijt raken wordt behandeld in de bijdrage bbp 1950-2017 §1. Gaan we uit van zo’n € 57 mld. bbp, dan loopt de staat zo’n € 22 mld. aan belastingen mis. Na aftrek van het tekort in 2017 had dan  € 22 mld. aan belastingen aan de burger kunnen worden teruggegeven. Die € 22 mld.. had met een multiplier van 1,5 de economie weer een aardige impuls gegeven.

8 Hervormingen en bezuinigingen

Omdat onze politici nogal wollig doen over de gerealiseerde hervormingen, met dank aan de Kunduz-coalitie,  laten we dit door de Dutch State Treasury Agency (van Minister Dijsselbloem) nog eens pakkend samenvatten. Het neoliberale karakter van de maatregelen wordt niet onder stoelen of banken geschoven, hetgeen natuurlijk goed valt bij de investeerders in onze staatsschuld, waaronder de pensioenfondsen van de werknemers [11]:

dsta

9 Defensie

Bijna alle partijen willen de defensieuitgaven verhogen. De NAVO heeft als norm 2% bbp, waarom is niet geheel duidelijk want de Europese NATO-leden geven gezamenlijk al 3,8 keer zoveel geld uit aan defensie ($ 250) als de Russen ($ 67 mld.) en die moeten ook nog de Chinezen ($ 215 mld.) van het lijf houden. Dat de VS hun military industrial complex in stand willen houden zodat de twee grote politieke partijen daar hun verkiezingskas kunnen blijven spekken is voor Europa geen reden om de VS daarin (totaal $ 596) te volgen.De Nederlandse bestedingen aan ontwikkelingshulp bedragen overigen wel 17% van de uitgaven door de VS, die slechts $ 33 mld. bedragen.

De voorgestelde verhoging in de regeerperiode is als volgt [1b]:

17_011_105

______________

Laatst bijgewerkt 22 februari 2017 (wordt in de loop van de tijd nog aangevuld)

[1a] https://www.cpb.nl/webpub/keuzes-in-kaart-2018-2021/

Met de spreadsheets

Alle tabellen

[1b] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Alle-tabellen-Keuzes-in-Kaart-2018-2021.xls

en

Bijlagen (Maatregelen ) per partij

[1c] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Bijlagen-per-partij-Keuzes-in-Kaart-2018-2021.xls

[2] Een typisch voorbeeld is Rutte, toen nog in de oppositie, die in 2010 voorstelde om met zijn programma 400.000 banen te creëren, en dat aantal werd uiteraard, vreemd genoeg, geaccordeerd door het CPB.

“De werkgelegenheid groeit volgens het CPB met 6 procent, de arbeidsproductiviteit met 3 procent, aldus Rutte.”

NRC, “CPB: berekent 400.000 banen in programma “, http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2547110.ece/VVD_CPB_berekent_400.000_ba

De “slijpsteen van de geest” vroeg natuurlijk niet door en kwam er dus ook niet achter dat dit aantal pas in 2040 bereikt zou worden.

Het waren er zelfs 500.000, immers “De economie kan wel wat VVD gebruiken”:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1105546/2010/05/19/VVD-voorspelt-een-half-miljoen-nieuwe-banen.dhtml

Ook hier kon “De verdieping” geen soelaas bieden.

Bij het CPB kunt u nalezen, hoe je dat voor de CPB-doorrekening moet engineeren:

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/bijz85h6vvd.pdf, blz 113.

[2b] aanvullend:

VK, “Als het CPB niet bestond, zou het moeten worden opgericht”, 16 april 2016, interview met Laura van Geest, directeur CPB met Robert Giebels, die kennelijk zijn huiswerk niet gedaan heeft.

Betaalmuur:

http://www.volkskrant.nl/economie/-als-het-cpb-niet-bestond-zou-het-moeten-worden-opgericht~a4283372/

zie ook:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/achtergrond/achtergrond/schijnzekerheid-van-het-cpb.165948.lynkx

Dat het CPB de 2008 bankencrisis niet zag aankomen en initieel als een schoothondje achter Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff aanliep mag hier natuurlijk niet onvermeld blijven. De misinformatie van mevrouw Laura van Geest (CPB) over de ontwikkeling van de  overheidsschuld en het overheidstekort ook niet.

Neoliberaal – deze wat lange boekbespreking in de vorm van een video door de altijd lezenswaardige John Lanchester van het London Review of Books zet dat begrip nog eens haarscherp neer:

http://www.lrb.co.uk/2016/08/18/john-lanchester/video-john-lanchester-talks-to-george-monbiot

[3] ] http://resultaten.pvda.nl/sterkere-economie-stijgende-koopkracht/

[4] https://basjacobs.wordpress.com/2015/11/26/overheid-heeft-met-falend-begrotingsbeleid-een-derde-van-de-grote-recessie-veroorzaakt-kosten-tientallen-miljarden-euros-per-jaar-en-honderdduizenden-banen/

“We kunnen concluderen dat ruwweg een derde van de gemiste groei in Nederland tussen 2011-2017 van ongeveer 15 procent bbp op het gevoerde begrotingsbeleid is terug te voeren “

“Aan de overheid valt ongeveer 37 procent van het bbp toe via de belastingen”

“Het Nederlandse begrotingsbeleid werd alle jaren geschraagd door een diep gewortelde consensus onder alle ‘verantwoordelijke’ politieke partijen: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP. Deze partijen hebben mesjogge begrotingsbeleid gevoerd dat een derde van de Grote Recessie in Nederland heeft veroorzaakt.”

Dit soort ex-post berekeningen zijn daarmee veelal interessanter dan de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

[5] Minister Asscher in: http://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/kamervragen-naar-aanleiding-mj-stuk.pdf, blz. 3 of 7.

[6] ] http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2015-1/PvdA_Samsom_Congrestoespraak%20Diederik%20Samsom%202015.pdf

[7] http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265190/2009/10/22/PvdA-worstelt-met-leden-over-AOW-leeftijd.dhtml

[8a] http://www.cpb.nl/persbericht/3213502/geen-extra-belastinginkomsten-door-hoger-toptarief

[8b] K. Caminada (2011), Overleven we een verhoging van het toptarief?, Almanak 2011 Pecunia Non Olet, Leiden: PNO pp.13-15, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2011-06.pdf blz 2.

[9] Bernard van Praag, Henk Hemmers, “Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad”, Me Judice, 8 september 2016,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-pensioentoezichthouder-is-te-voorzichtig-in-berekening-dekkingsgraad

of uitgebreider:

https://www.mejudice.nl/docs/default-source/bronmaterialen/rapport-rentetermijnstuctuur.pdf

Met wel erg grote stappen snel thuis is het effect:

“Gegeven de huidige door DNB voorgeschreven rekenrente van 1% tot 1,3% zou dit leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. (4%-1,3)* 12 procentpunten. Bij een huidige dekkingsgraad van ca. 100% zou dit leiden tot een verhoging met ca. 30% tot 35% procentpunten.”

[10] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en

[11] Dutch State Treasury Agency 5-year DDA Investor presentation,https://english.dsta.nl/documents/publication/2016/06/03/dda-presentation-5-year-dsl—june-2016

[12] https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/houdbaarheidseffect-voorstel-verhoging-aow-leeftijd.pdf

[13] https://www.svb.nl/Images/Ontwikkeling%20AOW.pdf

Met deze gegevens kunt u ook de pure misleiding door twee CPB-economen (1957 =100!) te lijf:

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/een-welvaartsvaste-aow-droom-of-werkelijkheid

zelfs Bas Jacobs trapte er recent nog in:

17_011_802

0,1% per jaar netto in 31 jaar moet bewijzen dat het CPB gelijk heeft?

17_011_803

Rood toegevoegd aan grafiek Me Judice’s droomwereld.

Advertenties

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: