Spring naar inhoud

Levensjaren (al of niet gezond) en AOW-leeftijd

30 december 2016

____________________________________________________

Bij de beoordeling van de verhoging van de AOW-leeftijd tot ca 71,5 jaar in 2060 zijn er drie kernvragen:

♦ welk deel van de (gezonde) levensjaren wordt op deze wijze toegeëigend?

♦ hoeveel mensen komen by design helemaal niet of nauwelijks meer aan een AOW-uitkering toe en hebben dus te veel AOW- en pensioenpremie betaald?

♦ hoe groot is de vloedgolf van ex-AOW’ers die aan het werk moet worden gehouden?

Van de werkgever (incl. overheid) hebben onze werknemers nauwelijks iets te verwachten, die kunnen de fitte werknemers nog niet eens aan een vaste baan helpen. De verbetering van de kwaliteit van het aantal levensjaren in goede gezondheid is van groot belang om er voor te zorgen dat van die resterende AOW-jaren (= pensioenjaren) nog een beetje kan worden genoten en natuurlijk ook om die ex-AOW’ers straks tot hun 71,5e aan het werk te houden.

Zoals bekend is de AOW in 1957 ingevoerd en onze kwaliteitsmedia gebruiken dat jaar veelal als referentiepunt, vergetend dat de AOW m.i.v. 1 april 1985 fundamenteel van karakter is veranderd. In dat jaar kregen vrouwen eindelijk AOW en werd het bodempensioen opgetrokken naar een sociaal minimum (€ 99,38 per maand voor een alleenstaande en € 142,02 voor een echtpaar). Van de welvaartsvastheid van de AOW is nooit veel terecht gekomen. [9] Als Elsevier recent schrijft dat de AOW ons jaarlijks € 36 mld. kost dan “vergeet” het blad erbij te vertellen dat de Staat zo’n kleine € 11 mld. terugkrijgt uit hoofde van directe en indirecte belastingen en premies. “Vergeet” staat dan ook om twee redenen tussen aanhalingstekens: om iets te vergeten moet je eerst iets weten en niet uit te sluiten valt dat opzet in het spel is. [12]

De verplichting tot werken is natuurlijk alleen van toepassing op de gezonde levensjaren, de ongezonde levensjaren mag u zelf houden. In welke mate toename van het aantal levensjaren tot een toename van het aantal als gezond ervaren levensjaren leidt, is uiteraard nog niet bekend.Toch zullen we voor het totaalbeeld een zeer grove schatting moeten maken. Deze schatting is in [11] opgenomen en komt arbitrair op 2 extra gezonde jaren voor de periode 2015-2060. Extra slaat niet op de kwaliteit van die jaren, die er natuurlijk aan het eind van de rij gezonde jaren bijkomen.

We kunnen de bevindingen het beste samenvatten in onderstaande grafiek, waarna een nadere beschrijving volgt:

256_020

(1) Ook voor de laagste inkomensgroep moet voor 2060 nog een forse korting op de gezonde levensjaren van 6 jaar worden ingeboekt (zie grafiek), zodat er voor die groep wel erg weinig overblijft tenzij het verschil in (gezonde) levensjaren als gevolg van inkomen/opleiding en lifestyle fors daalt. Het aantal (gezonde) levensjaren 2060 op 71,5-jarige leeftijd is optimistisch voor beide sexen op 10 gesteld.[11] De licht groene ∆ gezond is de toename van het aantal gezonde levensjaren in die periode (1981-2015 & 2015-2060).

2015

Het aantal levensjaren bedroeg eind 2015 18,8 (m) en 21,5 (v), een vooruitgang t.o.v. eind 1981 van respectievelijk 4,4 (m) en 2,7 (v) in 34 jaar. Het aantal gezonde levensjaren bedroeg eind 2015 11,7 (m) en 12,2 (v) een vooruitgang t.o.v. eind 1981 van respectievelijk 2,5 (m) en 1,4 (v). Dit zijn gemiddelden, zo ligt het aantal levensjaren voor de top 20% inkomens eind 2015 5,0 (m) en 4,6 (v) hoger en de gezonde levensjaren 6,3 (m) en 6,7 (v) hoger dan die van de onderste 20% inkomens.

Het aantal AOW-uitkeringsjaren voor een 65-jarige ligt eind 2015 op 18,3 (m) en 21,0 (v), hiervan zijn 11,2 (m) en 11,7 (v) jaren gezond. Nogmaals dit zijn gemiddelden met grote fluctuaties tussen bevolkingsgroepen.

2060

Het aantal levensjaren voor een 65-jarige zal eind 2060 ca 24,3 (m) en 26,5 (v) bedragen, een vooruitgang t.o.v. eind 2015 van respectievelijk ca 5,5 (m) en 4,5 (v) jaar in 45 jaar. Die verhoging van de AOW-leeftijd slokt in totaal 6,5 jaar van de gezondste pensioenjaren op, terwijl er vermoedelijk maar twee bijkomen. De 20% minstverdienenden hadden eind 2015 nog maar 8,3 gezonde levensjaren te gaan.(hoezo boos?)

In de periode 1981-2060 zal het aantal levensjaren dus met ca 9,9 (m) en 7,6 (v) jaar toenemen, de gezonde jaren nemen met globaal 3 ã 4 jaar toe.[11] Met deze getallen moet u dus de AOW-verhoging vergelijken. De 6,5 jaar AOW-leeftijdsverhoging zal een gat slaan in het aantal gezonde AOW-jaren van de millennials.

Het aantal AOW-uitkeringsjaren voor een 71,5-jarige zal eind 2060 liggen op rond de 18,5 (m) en 20,5 (v), hiervan zijn dan ≈ 10 jaar gezond. [11] Dan moet je natuurlijk die AOW-leeftijd wel halen. Ter vergelijking als de AOW in 2015 nog op 65-jarige leeftijd inging waren de cijfers 18,75 (m) en 21,25 (v), waarvan 11,7 jaar (m) en 12,2 jaar (v) gezond. Overigens geldt kortweg dat gezond (65) ≠ gezond (81,5). Dat krijg je als je maar vijf weken nadenkt om een nieuwe wet te maken en die denkkracht daarenboven niet al te sterk ontwikkeld is.[9]

Aanvullend pensioen

De pensioenleeftijd deint natuurlijk mee met de AOW-leeftijd. Het wordt dan ook hoog tijd dat u aan uw pensioenfonds eens vraagt om voor te rekenen wat de invloed van die forse verhoging van de AOW-leeftijd thans op uw pensioencontract (o.a. premie, opgebouwde rechten, uitkeringen, sterftewinst) en in het algemeen uw “eigen” pensioenpot, heeft. Grote kans dat u onder het mom van solidariteit weer eens een oor aangenaaid wordt. Wanneer gaat u dit op uw jaarlijkse pensioenverzicht zien?

Some animals are more equal then others

De groep laagopgeleiden en/of lage inkomens moet het bijna uitsluitend van de toename in gezonde levensjaren hebben. De laatste groep moest het eind 2015 met respectievelijk 3,4 (m) en 4,0 (v) gezonde levensjaren minder doen dan gemiddeld. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde pensioenuitkering. Zo krijgt het woord deplorables zijn geheel eigen betekenis. U begrijpt waarom onze (intellectuele) elite zo afgeeft op die populisten die, weliswaar nu nog zonder hooivork, klagen over de verhoging van de AOW-leeftijd? [10] Zoals een oud gezegde luidt: “de meeste mensen klagen over hun geheugen en niet over hun verstand.”

Om de cijfers onderling vergelijkbaar te houden wordt zo veel mogelijk systematisch met de levensjaren van een 65-jarige gerekend. [1a]

______________________________________________________

§1 Inleiding

In de memorie van toelichting bij de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is de volgende tot treurnis stemmende tekst opgenomen [2] :

“De toestand van de overheidsfinanciën is door de economische crisis echter verder verslechterd. Als gevolg van de economische teruggang en de vergrijzing groeien de sociale zekerheidsuitgaven momenteel harder dan het BBP en is sprake van aanhoudende overheidstekorten en een oplopende overheidsschuld.” [4]

De lezer van dit blog hoeft de bijdrage Overheidsschuld maar op te slaan om te zien dat Staatssecretaris Klijnsma, weer eens de grootst mogelijke onzin over de verslechtering van onze overheidsfinanciën uitkraamt. Zoals bekend, rotzooit ze met haar pensioendossier ook maar wat aan.

In deze bijdrage zullen we aantonen dat de verhoging van de AOW-leeftijd tot 2060 de gehele toename van het aantal levensjaren tot die datum van de aanstaande AOW’er inpikt. De politiek meent dit al tot 2060 te kunnen regelen, terwijl ze noch een flauw benul hebben van de ontwikkeling van de gezondheid van de (ex-)AOW’ers noch van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (zie rapport Bakker uit 2008 over de krimpende beroepsbevolking).[8]

CBS: “De periode-levensverwachting (“levensverwachting”) geeft aan hoelang iemand gemiddeld zou leven als de leeftijdsspecifieke sterfterisico’s van een bepaald jaar gedurende zijn of haar hele leven zouden gelden. Deze levensverwachting kan worden berekend tot het laatste prognosejaar (2060).”[1e]

Deze levensverwachting gebruiken we in deze bijdrage en wordt ook voor de AOW-leeftijdsbepaling gebruikt. De pensioenfondsen werken verplicht met de cohort-levensverwachting die hoger (marginaal ca 2 jaar) zou moeten uitvallen voor een boven 65-jarige omdat die ook de geprojecteerde levensverwachting ontwikkeling na het peiljaar meeneemt.[3;1a] Het Actuarieel Genootschap (AG) werkt met de cohort-levensverwachting.[4]

De CBS-cijfers en die van het AG kunnen als volgt worden vergeleken voor een 65-jarige in 2060/2062 [1i]:

256_000

Die lange termijn cijfers zijn natuurlijk met grote onzekerheid omgeven, we citeren de CBS-prognose uit 2010:

“Omdat de levensverwachting in de verre toekomst zich niet nauwkeurig laat voorspellen, zou de gerealiseerde AOW-leeftijd in 2060 ook enkele jaren hoger of lager kunnen uitkomen. Als de levensverwachting zich ontwikkelt zoals voorzien in de prognose van 2010, zal de AOW-leeftijd in 2060 op 69,5 jaar liggen.” [1g]

{Inmiddels ligt die leeftijd voor 2060 al op 71,5 jaar}

Samengevat is de ontwikkeling van het aantal levensjaren 1981-2060 voor een 65-jarige als volgt:

256_010

De CBS publicatie “Bevolkingsprognose: Langer leven Langer werken” [1g] , geeft precies aan wat er staat te gebeuren: die extra pensioenjaren kunt u wel op uw buik schrijven. In de periode 2016-2060 zal de AOW-leeftijd met 6,0 jaar toenemen. Het aantal levensjaren neemt in die periode met ca 5,5 (m) en 4,9 (v) levensjaren toe en dat zijn niet de gezondste jaren. Van het aantal gezonde levensjaren voor een 65-jarige, eind 2015 11,7 (m) en 12,2 (v) levensjaren, wordt dus door de AOW-verhoging de meest gezonde 6,5 jaar ingepikt. Hoeveel gezonde levensjaren er in de periode 2016 tot 2060 bijkomen blijft de vraag, als we uitgaan van 10 gezonde jaren bij start AOW-uitkering dan raak je dus 1,7-2,2 gezonde pensioenjaren kwijt. De kwaliteit van die gezonde en nog ongezondere jaren is op first in first out basis in elk geval stukken minder. Het aantal pensioenjaren schommelt door de gestage AOW-verhoging constant rond de 18 levensjaren.

§2 Historische ontwikkeling aantal levensjaren

De ontwikkeling van het aantal levensjaren al of niet in goede gezondheid kan voor de periode 1981-2015 voor de mannen als volgt worden weergegeven [1b;1c]:

256_200

(1) Gedurende de afgelopen 34 jaar (1982 – 2015) nam het aantal levensjaren voor mannen met 4,4 jaren toe, waarvan 2,5 jaar gezonde jaren. Het aantal levensjaren bedraagt eind 2015 83,8 jaar.

De ontwikkeling van het aantal levensjaren al of niet in goede gezondheid kan voor de periode 1981-2015 voor de vrouwen als volgt worden weergegegeven [1b;1c]:

256_205

(1) Gedurende de afgelopen 34 jaar (1982 – 2015) nam het aantal levensjaren voor vrouwen met 2,7 jaren toe , waarvan 1,4 jaar gezonde jaren. Het aantal levensjaren bedraagt eind 2015 86,5 jaar.

In verband met de ophoging van de AOW=leeftijd tot 71,5 jaar is het goed om de toename levensjaren voor een 65- en een 70-jarige in de periode 1982-2015 (34 jaar) even in het achterhoofd te houden:

256_210

(1) Een 70-jarige heeft er dus 3,5 (m) en 2,3 (v) jaren bijgekregen in de periode 1982-2015.

§3 Toename aantal levensjaren en AOW-leeftijd

Onlangs is de AOW-leeftijd per wet verder opgetrokken en deze laat zich thans becijferen op ca 71,5 jaar in 2060. De hoogte van de AOW-leeftijd is vastgelegd in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, die dat voor de zeer lange termijn regelt. Het voordeel van zo’n wet is dat je onder het motto après nous le déluge je gang kunt gaan zonder je zorgen te maken over het flankerend beleid dat nodig is om die AOW-leeftijdsverhoging in goede banen te leiden. Dat probleem is dan mooi voor je opvolger.

Alvorens ons te concentreren op de toename van het aantal levensjaren zullen we ons echter eerst bezig houden op met al die boven 65-jarigen die door de verhoging van de AOW-leeftijd flink gepakt worden door vroegtijdig en voor de niet-religieuzen onder ons voortijdig overlijden. Daarbij is onderstaande grafische voorstelling van de sterftetabel illustratief [1j keuze AG-tabel]:

256_305

(1) Als de AOW-richtleeftijd 71,5 jaar wordt, zal deze leeftijd door 8,7% (m) en 5,9% (v) van de 65-jarigen niet worden gehaald. Slechts 66% (m) en 76 % (v) van de 65-jarigen zullen meer dan tien jaar van hun AOW-uitkering genieten. Aangezien de pensioenleeftijd meebeweegt met de AOW-richtleeftijd, geldt dit ook voor de pensioenregelingen, die daarmee in strijd komen met artikel 1 EVRM (eigendomsbescherming). De sterftewinst stopt de staat, ongemerkt, in de AOW-pot om de AOW betaalbaar te houden.  Onder het oude AOW-regime genoot 84% (m) en 89% (v) van tien jaar of meer AOW. Toen onze parlementariërs de nieuwe AOW-wet aannamen hadden ze wel direct op 2 november de AOW Memorial Day kunnen instellen om al die zielen, waaronder die van buitengewoon veel deplorables, te herdenken die wel al die jaren AOW- en pensioenpremie betaalden, maar daar helaas niet of onvoldoende van konden genieten.

Naast deze sterfteproblematiek, geeft onderstaande grafiek, de kern van mijn bezwaren tegen de huidige wetgeving weer. Het verloop van de toename van het aantal levensjaren 1981-2060 en het effect van de leeftijdsverhoging AOW is als volgt [1a;1b;1c]:

256_310

(1) Lang leve 79 jaar vooruitgang zou ik zeggen. De startleeftijd in 1981 ligt op 79,3 (m) respectievelijk 83,9 (v). Hierbij moet men zich ook nog realiseren dat de AOW-leeftijd voor personen geboren na 1986 (65 jaar 2051 in grafiek) verder verhoogd zal worden, Die opgaande lijn in de grafiek is dus slechts schone schijn. Gaan we uit van een toename van 0,25 jaar per 3 jaar, dan is de AOW-leeftijd voor de jaarlaag geboren in 1995 voor 2060 ca 72,25 jaar.

(2) Het aantal pensioenlevensjaren stabiliseert zich op die basis, want de toename levensjaren wordt grotendeels afgeroomd [2c]. Dit is natuurlijk ook de natte droom van de pensioenfondsbesturen.

(3) De toename in levensjaren zijn relatief de ongezondste jaren, de jaren die u voor de AOW-uitkering kwijt raakt worden uit de gezondste levensjaren geplukt met deze nieuwe “pluk ze”- wetgeving.

(4) Een persoon die op 1/1/1988 is geboren wordt op 1/1/2053 65 jaar. Hij/zij moet dan nog tot 1 juli 2059 werken, waarna hij/zij op 71,5-jarige leeftijd met pensioen gaat. Hij zal dan nog ca 18,5 jaar (m) of ca 20,5 jaar (v) te leven hebben, volgens onderstaande tabel: [1a;1b]

256_330

Op 31/12/2052, 7,5 jaar daarvoor, was zijn levensverwachting nog maar 23,36 (m) of 25,52 (v) levensjaren, maar uit die jaarlaag hebben dan ook een aantal mensen hun AOW niet gehaald en een nog groter aantal zal er ook niet lang van genieten. [interactief 1j] Over de toestand van uw gezondheid bij pensionering in 2060 kunt u nader contact opnemen met uw politicus, die daar ongetwijfeld goed over heeft nagedacht, voordat hij/zij deze wet aannam.

Materieel wordt de volledige toename van het aantal levensjaren in de periode 2015 -2060 dus door de stijging van de AOW-leeftijd opgeslokt. Sommige politieke partijen noemen dit sociaal- en/of progressief-liberaal. Ga er ook maar vanuit dat dat met name in die kringen de roep om demotie alleen maar zal toenemen.

(2) Onder het motto eerlijk zullen we alles delen ontwikkelt de verdeling van het aantal levensjaren over de totale levensverwachting zich dan als volgt [1a;1b]:

256_320

(1) Bovenstaand staatje laat duidelijk zien waar de (dubieuze) meerwaarde van de toename van het aantal levensjaren feitelijk terecht komt, zo die werkgevers er al blij mee zijn. De overheid heeft recent als werkgever toch snel nog flink wat oudere werknemers geloosd met een soepele afvloeiingsregeling. De opbouwjaren voor de AOW blijft staan op 50 jaar en wordt met de ophoging van de AOW overeenkomstig aangepast. Immigranten met een AOW-tekort, bouwen dus op termijn meer AOW-rechten op.

§4 Aantal gezonde levensjaren

Het aantal volledige cijferreeksen inzake gezondheidsproblemen is beperkt beschikbaar zodat we voor drie categorieën het verloop van een 65-jarige in percentage van het aantal levensjaren van dat betreffende jaar weergeven [1c]:

256_410

(1) Bij de chronische ziekten kan het b.v. gaan om gewrichtsslijtage, suikerziekte, migraine of hartaandoeningen. Hier speelt de medische vooruitgang dus een grote rol.

(2) Het percentage gezonde levensjaren schommelt de laatste 10 jaar rond de 62% van het aantal levensjaren voor een 65-jarige. De media en politici citeren graag de cijfers voor de bruto toename van het aantal levensjaren. Dat daarvan in totaal gemiddeld 38% weglekt horen we nauwelijks.

(3) Deze collectieve gezondheidsoverwegingen maken geen onderdeel uit van de AOW-leeftijdsformule. [2c] De problemen die hieruit voortvloeien, inclusief de werkgelegenheidsaspecten van verhoging van de AOW-leeftijd, mogen de sociale partners zelf oplossen. De zzp’ers zijn helemaal op zichzelf aangewezen.

De ontwikkeling van de toename van de (gezonde) levensjaren valt voor de periode 1982-2015 als volgt weer te geven [1b]:

256_420

(1) Het grillige cumulatieve verloop van de gezonde jaren in de grafiek maakt duidelijk dat er nogal wat ruis in de data zit. Sinds 2000 is er een duidelijke stijging in de toename, of eerder inhaalslag, in het aantal gezonde levensjaren voor de mannen.

Tot slot kan de ontwikkeling van het aantal gezonde levensjaren nog als volgt grafisch worden weergegeven voor de periode 1982-2015 voor een 70-jarige:

256_405

(1) De fluctuaties in de toename gezonde levensjaren zijn dus relatief aanzienlijk, daarbij speelt, naast genen, opleiding en daarmee samenhangend arbeidsverleden, ook gedrag een belangrijke rol. Sinds 2005 gaat de ontwikkeling voor man en vrouw gelijk op. Zie [1c] voor een nadere toelichting.

(2) De AOW-verhoging zal 6,5 gezonde jaren inpikken, maar door het ouder worden komen er ook gezonde jaren bij, die worden namelijk “overgenomen” van diegenen die de AOW-leeftijd niet halen. Zo komt het aantal gezonde jaren op 71,5-jarige leeftijd op ca 10 jaar (m) & (v) in 2060 op een totaal aantal pensioenjaren van ca 18,6 (m) en 20,5 (v).

§5 Gezond ervaren levensjaren naar opleiding en inkomen

Allereerst concentreren we ons op het aantal (gezonde) levensjaren voor een 65-, 70- en 75-jarige , die natuurlijk cruciaal zijn om het effect van de AOW-leeftijdsverhoging na te gaan [1c]. Ook moeten we natuurlijk niet vergeten dat er in het traject 65-75 jaar onderweg de nodige personen uit de statistiek zijn verdwenen.

Gezonde levensjaren mannen voor een 65-, 70- en 75-jarige naar opleiding en gezondheidsgebreken.

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

256_550

(1) De paarse kolommen laten zien in welke mate de lagere opleidingsniveaus afwijken van het hoogste niveau.

Gezonde levensjaren vrouwen voor een 65-, 70- en 75-jarige naar opleiding en gezondheidsgebreken.

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

256_551

(1) De paarse kolommen laten zien in welke mate de lagere opleidingsniveaus afwijken van het hoogste niveau.

Als de AOW-leeftijd in 2060 tot 71,5 jaar stijgt dan zal de gezonde levensverwachting minimaal met een zelfde aantal jaren moeten toenemen, anders blijft er voor sommige opleidingscategorieën wel erg weinig over. Zo daar al is over nagedacht, dan vind ik daar in de memorie van toelichting niets van terug.[4]

Dat die verbetering van het pensioen uitsluitend valt te halen met een verbetering van de gezondheid in de periode 2016-2060 maken onderstaande grafieken voor mannen en vrouwen (71,5 jarig) nog eens pregnant duidelijk: [1d]:

256_500

256_520

Met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zal het aantal jaren AOW in goede gezondheid voor de slecht opgeleide groep AOW’ers snel afnemen.

Uiteraard bestaat er ook nog een relatie tussen inkomen, gezondheid en levensjaren, die natuurlijk hetzelfde beeld geeft als de opleiding [1h]:

256_530

(1) Het blijft verbazen dat er nauwelijks beleidsmaatregelen worden genomen om dit probleem serieus te adresseren. De deplorables hebben alleen met het vangnet van de leerplicht en sinds 2007 de kwalificatieplicht tot 18 jaar te maken. Een leven lang leren is voor hen niet weggelegd.

(2) Als een achttienjarige ongeschoolde/vmbo man begint te werken dan werkt hij 53,5 jaar bij een AOW-leeftijd van 71,5 jaar. Vervolgens geniet hij op 70-jarige leeftijd nog van bijna 7 gezonde jaren (2011-2014 cijfers, daar komt dus nog wat jaren bij). Van het Zwitserleven gevoel tijdens de AOW-jaren na zijn 71,5e jaar zal dus nauwelijks sprake zijn.

§6 Aantal ex-AOW’ers die aan het werk moeten worden gehouden

256_601

(1) In 2060 maken de ex-AOW’ers 26 % van het aantal boven 65-jarigen uit. Het aantal boven 65-jarigen is gestegen tot 4,7 mln. op een totale bevolking van 18,06 mln. (ook 26%)

256_605

(1) De potentieel werkzame bevolking (20 – AOW-leeftijd) bedraagt eind 2060 10,78 mln. een stijging van 0,68 mln. t.o.v. 2015. Eind 2060 is 12% ex-AOW’er en 88% jonger dan 65 jaar. De laatste groep nam van 2015 – 2060 af met 0,53 mln. personen (5%). De dynamiek op de werkvloer zal dat niet ten goede komen.

(2) Naast demotie ligt dan ook de invoering van een minimumbejaardenloon op de loer. Die oudjes kunnen toch niet vluchten.

Als we e.e.a. in samenhang met de ontwikkeling van de totale bevolking bekijken onstaat het volgende beeld [1f]:

256_607

Op basis van de bevolkingsprognose valt de volgende kleurige grafiek op te stellen [1f]:

256_600

(1) Uitgegaan is van 1 juli als peildatum in het vermelde jaar.

(2) Hoe al die ex-AOW’ers met de toenemende robotisering aan het werk blijven heeft de politiek nog niet aan zijn burgers uitgelegd.

(2) Het aantal werkelozen bedroeg eind oktober 2016:

256_610

(1) Het is uitermate onwaarschijnlijk dat de gestage toename van de beroepsbevolking door de AOW-leeftijdsverhoging geen invloed zal hebben op de toekomstige werkeloosheids- en uitkeringscijfers.


Laatst bijgewerkt 1 januari 2017

[1a] Rekenmodule SVB:

http://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

Bijvoorbeeld (om vanaf de 71,5 jaar AOW-leeftijd AOW te “krijgen”) :

256_10000

Het verloop laat zich dan ongeveer als volgt becijferen als u die hogere AOW-leeftijd ten minste mocht halen:

256_700

In deze bijdrage werken we systematisch met de oude AOW-leeftijd van 65 jaar om het aantal levensjaren uit te rekenen, tenzij anders aangegeven. Het effect van de toename levensjaren gedurende de periode van de AOW-leeftijdsverhoging rekenen we niet mee. Het is overigens maar de vraag of die hogere leeftijd inderdaad wordt bereikt.

[1b] CBS Statline, “Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2012-2060”, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81630NED&D1=3&D2=a&D3=65,70,75&D4=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T

[1c] CBS Statline, “Gezonde levensverwachting; vanaf 1981”, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71950NED&D1=0-6,8-9&D2=a&D3=13-14&D4=0&D5=a&HDR=G4,G3,T&STB=G1,G2&VW=T

[1d] CBS Statline, “Gezonde levensverwachting; opleidingsniveau”,

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71885NED&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&D5=a&D6=l&HD=100414-0926&HDR=G5,G4,T&STB=G1,G2,G3

[1e] CBS, “Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030 “, https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/9D3FDBF6-B162-4EA7-AAD6-121F8704B525/0/20140206b15artpdf.pdf

[1f] CBS Statline, “Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2017-2060”, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83597NED&D1=0&D2=a&D3=66-73&D4=8,23,l&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34083-3.html

[1g[ CBS, “Bevolkingsprognose 2012-2060: langer leven, langer werken”, https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DB34C87D-823D-49B4-AE3A-A3DE66CDCB1A/0/2012bevolkingprognoselangerlevenlangerwerken.pdf , blz 16.

[1h] CBS Statline, “Gezonde levensverwachting; inkomensklasse”,

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80298NED&D1=1-5&D2=a&D3=14&D4=a&D5=0&D6=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T

[1i] http://www.ag-ai.nl/download/25940-Prognosetafel_AG2012-2062.pdf

[1j] http://www.pensioenpad.nl/sterftetafel.html We gebruiken de AG: tabel 2013-2062

[2a] De cohort-levensverwachting maakt gebruik van de sterfterisico’s voor mensen die in een bepaald jaar zijn geboren. Als de sterfterisico’s doorlopend dalen, zoals de laatste decennia het geval was (en in de prognose ook voor de toekomst wordt verondersteld), ligt de cohort-levensverwachting hoger dan de periode-levensverwachting. Het nadeel van deze maat is dat minder ver in de toekomst kan worden gekeken. Zo kan de cohort-levensverwachting op 65-jarige leeftijd niet worden berekend voor jaren na 2026.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/50/werkelijke-levensduur-hoger-dan-levensverwachting

[2b] De gezonde levensverwachting, dat is de als goed ervaren gezondheid is het aantal ‘gezonde’ jaren bepaald op basis van de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?’. Mensen die deze vraag beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ worden gezond genoemd.

[2c] De formule voor berekening toename van de AOW-leeftijd is:

V= (L-18,26) -(p-65) waarbij:

V = periode waarmee de pensioengerechtigde leeftij wordt verhoogd;

L = geraamde macro gemiddelde resternde leeftijdsverachting op 65 jaar in het kalenderjaar van verhoging

P = pensioengerechtigde leeftij in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van de verhoging

indien V >= o,25 dan 3 maand verhoging AOW

indien V < 0,25 AOW-leeftijd blijft gelijk.

Het jaar van vaststelling AOW-leeftijd ligt vijf jaar voor het jaar van ingang van de AOW-verhoging. Zie ook [1a] voor rekenmodule.

[3] CBS,https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/iets-minder-dan-een-half-miljoen-werklozen

[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D42051

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2012/06/05/wetsvoorstel-wet-verhoging-aow-en-pensioenrichtleeftijd/wetsvoorstel-wet-verhoging-aow-en-pensioenrichtleeftijd.pdf

[5] CBS, “Kernprognose 2016–2060: 18 miljoen inwoners in 2034 voorzien”,

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/50/kernprognose%202016-2060.pdf

[6] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/51/aow-leeftijd-stijgt-vanaf-2022-verder-door-koppeling-aan-levensduur

[7] https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/26/bevolkingsprognose-2012-2060-model-en-veronderstellingen-betreffende-de-sterfte

[8] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2946400/2011/10/04/Vergrijzing-leidt-niet-tot-tekort-op-arbeidsmarkt.dhtml

[9]Historie AOW( bron SVB oudere grafiek)

soc verz bank

Inmiddels is die AOW-leeftijd in 2025 verder opgetrokken naar 67,75.

En onze slijpsteen van de geest:

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/10/versoberde-aow-werd-er-in-vijf-weken-doorheen-gejast-12340601-a1007882

Dat er doorheen jassen blijkt uit bovenstaande bijdrage, als een kip zonder kop.

[10] https://www.ted.com/talks/nick_hanauer_beware_fellow_plutocrats_the_pitchforks_are_coming

[11] In de periode 1982-2015 (34 jaar) ging het aantal gezonde jaren voor een zeventig jarige met 1,6 jaar (m) en 0,5 jaar (v) . Als je deze data extrapoleert voor de periode 2016-2060 kom je op 2,1 jaar (m) man en o,4 jaar (v). Omdat de man echter een inhaalslag gemaakt heeft, mag je zijn cijfers niet zonder meer extrapoleren. Een verbetering van 2 gezonde levensjaren in de periode 2016-2060 zal dus een hele opgave zijn, Een mooie uitdaging voor die sociaal-liberalen die zo’n voorstander waren van de AOW-verhoging.

256_1000

[12] Elsevier:

elsevier

Zie ook [9] Bismarck (van de pensioenen) was ook al zo’n vuile socialist die overigens wel raad wist met die “Reichsfeinden” van de SPD. Daar hebben we later dan ook nog veel plezier aan beleefd.

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: