Skip to content

Overheidsschuld

12 december 2016

_______________________________________________

“De Staatsschuld moet door toekomstige generaties nog helemaal worden afgelost” w.g. Marc Rutte, 25 november 2016 [VK]

“Schuldquote daalde voornamelijk door afname schuld” [CBS 23/12/2016]

Een beetje historicus zou toch moeten weten dat een staat nooit zijn staatsschuld ‘helemaal’ aflost. Die staat zou wel gek zijn. Een staat laat gewoon de inflatie en groei van het bbp zijn werk doen en anders is er altijd nog een staatsbankroet. Na afscheid te hebben genomen van die verfoeide VOC-mentaliteit in 1780 en de Amsterdamse Wisselbank moesten de Fransen in 1810 daartoe zelfs p.p. toe overgaan en ook in 1844 wist Nederland, na het België debacle, nauwelijks aan zo’n bankroet te ontkomen. En als het CBS schrijft dat de schuld “afneemt”, dan moet het zijn eigen cijfers nog maar eens lezen, als dat vermogen althans daar aanwezig is. En tot slot kun je natuurlijk, net als minister Zalm destijds, het tafelzilver verkwanselen om goede sier te maken.

We zullen in deze bijdrage aantonen dat het Nederlandse volk door onze politici, CBS, CPB, DNB en niet te vergeten onze media jarenlang volstrekt onnodig zijn lastig gevallen en bang gemaakt over de hoogte van onze snel oplopende EMU-overheidsschuld. De rentelast op die schuld was hoog en zou bij een oplopende rente ondragelijk worden, zoals Koning Willem Alexander in de troonrede 2013 op gezag van de regering debiteerde. [2] Het Groei- en Stabiliteitspact plaatste Nederland in het beklaagdenbankje en er dreigde zelfs straf.

In werkelijkheid hebben onze overheidsfinanciën er nog nooit zo goed voorgestaan als momenteel het geval is. De overheidsschuld bedraagt eind september 2016 ca € 436 mld. Hier staat echter een belastingclaim tegenover van ca € 581 mld. op het pensioenvermogen van € 1.660 mld., zodat onze netto overheidsschuld in feite een actief is van ca € 145 mld. eind september 2016. Ook de rentelast 2016 van € 7,1 mld. op onze schuld is in feite een bate van € 29,7 mld. omdat de staat jaarlijks een aanzienlijk rendement maakt op de overheidsschuld, die in de vorm van een belastingclaim op het pensioenvermogen is belegd.

De regering neemt bewust een loopje met de waarheid omdat anders pijnlijke bezuiniging- en ombuigingsmaatregelen moeilijk te verdedigen en uit te leggen vallen. Dit is overigens geheel in lijn met het motto van deze site.

Over het houdbaarheidssaldo (discontovoet 5%!) zullen we er hier maar helemaal het zwijgen toe doen. De huidige stand is een overschot van 0,4 % bbp. (basispad) In 2010 was dat nog een tekort van -4,5% bbp., een verbetering van 4,9% bbp.  In 2010 bedroeg de werkelijke overheidsschuld 5,5 % bbp, eind 2016K3 was dat overheidsactief 20,8 % bbp, toch een verbetering van wel 26,3% bbp. Ergens in het CPB-houdbaarheidssaldo traject moet dus een lek zitten. De CPB-toelichting bij de bepaling van het houdbaarheidssaldo laat mij, met mijn gebrekkige kennis van de overheidsfinanciën, niet toe om het forse verschil boven tafel te krijgen. [8]

_______________________________________________

§1 De huidige stand van zaken

De huidige stand van zaken kan op basis van de decemberraming 2016 [1f] in de volgende tabel worden weergegeven:

254_1

§2 Historie en lange termijn ontwikkeling

Om het geheel in perspectief te plaatsen geven we eerst het verloop van de EMU- en werkelijke overheidsschuld voor de periode 2006 – 2017 (blauw december 2016 raming) en de zonnige toekomst voor de periode 2016-2021 (groen op basis oudere CPB mltv [1a; 1d]):

254_2

(1) De overheidsschuld gegevens zijn ontleend aan het CPB. [1a; 1f]. De pensioengegevens aan de bijdrage Pensioenen 2016 en [3]. Met de december 2016 raming valt de EMU-overheidsschuld eind 2017 € 9,5 mld. lager uit dan de mltv-raming tot 2021.

(2) Vanaf 2014 is dus sprake van een actief i.p.v. een overheidsschuld. Dat actief zal oplopen tot € 289 mld. in 2021. Het pensioenvermogen bedraagt dan naar schatting € 2.020 mld. [3]

(3) Eigenlijk hebben we de gehele periode 2006 tot heden geen overheidsschuld gehad als je er rekening meehoudt dat € 85 mld. van de toename in 2008 veroorzaakt werd door de bankiers opgedrongen verwerving van financiële vaste activa ten gevolge van de bankencrisis in 2008. Zoals bekend werd dit veroorzaakt door het ontoereikende toezicht van de overheid. Onze bankiers hadden hier volgens een VVD-studie part noch deel aan.

(4) Het pensioenvermogen van de pensioenfondsen bedraagt 2016K3 78% van het totale pensioenvermogen. In de periode 2006-2015 nam het pensioenvermogen van de pensioenfondsen toe met 6,6% per jaar of € 554 mld. (inclusief de opsoupering van de algemene reserves 2007 in 2008 met € 228 mld.) Het rendement van de pensioenfondsen bedroeg € 509 mld. In diezelfde periode overtroffen de pensioenpremies (€ 292 mld.) de uitkeringen (€ 241 mld.) van de pensioenfondsen in totaal met € 51 mld.

(5) Het verloop van de werkelijk overheidsschuld na 2016 is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van de belastingclaim op het pensioenvermogen en nauwelijks van het EMU-overheidstekort (2017: nihil). [3] Dat verloop is dan weer grotendeels afhankelijk van het behaalde rendement (en niet de rekenrente), waarop de staat geen enkele invloed heeft, mede omdat het pensioenvermogen voor ca 86% in het buitenland is belegd, waarvan 55% niet-euro gerelateerd (2016K3).

Uiterst conservatief gaan we vanaf 2017 uit van een jaarlijkse toename van het pensioenvermogen met 4%. [3]

(6) In de middellange termijnverkenning (mltv) werd er al door het CPB op gewezen dat de EMU-overheidsschuld eind 2040 € -5 mld. zal bedragen en einde 2060 zelfs € – 31 mld. [1e, blz. 45] Ook dan zullen we echter een pensioenvermogen kennen, waarvan de omvang zich niet laat raden omdat het CPB de actuele cijfers, die het wel nodig heeft om het houdbaarheidstekort te berekenen, ongetwijfeld niet zonder reden, onder de pet houdt.{oude cijfers zie [4]}

(6) Door de dalende rente valt de marktwaarde van de overheidsschuld 2016K3 € 70.7 mld. hoger uit. [1c] Dat cijfer is relevant als we die schuld uit de markt zouden willen halen.

Een en ander kan als volgt grafisch worden weergegeven:

254_4

§3 De ondragelijke rentelast

We wezen al op de leugenachtige voorstelling van zaken, waarin onze premier Rutte habitueel in grossiert.[2] Als je de overheidsschuld materieel in de pensioenpot belegt, kun je natuurlijk niet doen of die beleggingen geen opbrengsten oplevereren maar wel de rente op diezelfde overheidsschuld jaarlijks als last opvoeren. Dat is in strijd met het matching principle en leidt daarmee tot een onjuiste intergenerationele verdeling van baten en lasten.

De bruto-interestlasten en de gecalculeerde rendementen [3] voor de periode 2006 – 2021, onder aftrek van die interestkosten laten zich als volgt grafisch worden weergegeven:

254_7

(1) Uiteraard zijn deze cijfers een uiterst grove indicatie. Daarbij fluctueert het rendement van jaar tot jaar aanzienlijk. Zo was het rendement voor pensioenfondsen volgens DNB in 2005 15,1% en in 2008 -18,5% om vervolgens in 2009 weer op 16,4% te komen. Door over de periode 2006-2016 met een gemiddeld rendement van 6,22% te werken worden deze verschillen geëgaliseerd.[3]

(2) In de periode 2006 – 2016 wordt de burgers ca € 97 mld. aan rente in rekening gebracht en laat de staat zijn aandeel van ca € 281 mld. rendement in de pensioenpot zitten. Het effect van de lagere overheidsschuld ( € 9,5 mld.) op de interestlast volgens de decemberraming 2016 is niet meegenomen.

(3) We gaan uit van de rente volgens het MvF. [1e] De rentebedragen wijken licht af maar convergeren naar de rente volgens het CPB. [1a]

(4) In 1995 bedroeg de rentelast op de overheidsschuld € 16,7 mld. (5,15 % bbp). Als we dit percentage voor 2017 zouden hanteren zou de rentelast € 36,5 mld. hebben bedragen i.p.v. € 6,4 mld. volgens de miljoenennota. Jeremiëren over onze staatsschuld getuigt dus van weinig historisch besef, maar dat wisten we al uit de inleiding. Ook de parameters van het Stabiliteitspact moet je in dit licht zien.

(5) Op de kamervraag (#123) “Kan ingegaan worden op het risico voor de staatskas van rentefluctuaties op de staatsschuld?” werd door de minister het navolgende plaatje voorgelegd bij de onvolledige beantwoording van Kamervragen [1d]:

237_80

Zonder een flinke rekenexcercitie om na te gaan wat die 1% rentestijging voor effect heeft op de pensioenactiva die mede het pensioenvermogen bepalen, is een dergelijke opstelling natuurlijk volstrekt misleidend. Aan de passiva kant heeft zo’n rentewijziging van +1% geen effect op het totale pensioenvermogen, wel op de verdeling algemene reserve (+) en pensioenverplichtingen(-) en daarmee de dekkingsgraad (+ ca 12-15 %). Het risico van afstempeling van de pensioenrechten wordt wel minder waarschijnlijk en daarmee wordt de belastingclaim zekerder.

Het historisch verloop van de rentelast in % bbp en als percentage op de overheidsschuld kan als volgt worden weergegeven [1a]:

354_8

(a) We zien hier dus wat sommige economen met This time is different bedoelen.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ons zogenaamde EMU-overheidstekort een constructie van onze politieke economen is die voor Nederland niets met de economische realiteit van doen heeft:

254_6

(1) CPB: “Volgend jaar (2017) is de begroting na jaren van tekorten in evenwicht.”[1f] En “onze” media, die claimen onze geest te scherpen, kauwden dit natuurlijk weer klakkeloos na. Dat is echter alleen het geval als je, zoals het CPB en CBS, Chinees boekhoudt, waarmee ik overigens geen bepaalde bevolkingsgroep wil beledigen: de VOC was daar ook al heel goed in en hielp o.a. de Oranjes om de opbrengst uit de heroinehandel buiten de boeken te houden.

 §4 Stability and Growth Pact (SGP)

Het SGP is a set of rules designed to ensure that countries in the European Union pursue sound public finances and coordinate their fiscal policies.

Veel gezonder kunnen de public finances van Nederland echt niet worden. Een van de voorwaarden is natuurlijk wel dat je als EU-bobo (een bonobo is slimmer) balans kunt lezen. Dat is en was helaas niet het geval (b.v. Rehn) zoals we hiervoor hebben kunnen aanschouwen. Naast het feit dat we noch een overheidsschuld noch een overheidstekort hebben, zijn ook onze ambtenarenpensioenen nog eens volledig afgefinancierd. Rekening houdend met de reeds verwerkte 35% belastingclaim op het pensioenvermogen van ABP en PFZW, mogen we nog eens 65% meenemen voor de vergelijking met onze EU-buren:

240_9

Het Agentschap van de Generale Thesaurie weet de financiële positie van Nederland aan potentiële buitenlandse investeerders in de Nederlandse staatsschuld wel uitstekend over het voetlicht te brengen. Onze over het algemeen toch uitstekende diplomaten zouden dat in Brussel natuurlijk ook moeiteloos kunnen doen. Het is aannemelijk dat zij daartoe vanuit Den Haag niet bepaald worden aangemoedigd. Een andere suggestie kan ik niet hard maken, maar ligt wel voor de hand.

De door onze politici aanbeden heilige graal van het Stabiliteits Pact verliest toch iets van zijn glans als we de 60%-norm in historisch perspectief plaatsen:

254_10

(1) Van de 202 jaar met een waarneming voldeed Nederland slechts 40 jaar aan deze 60%-norm, waarbij ook de nog te realiseren jaren 2018-2021 meetellen. Die norm was dus nergens op gebaseerd.

254_11

(1) De 3% overheidstekort norm is natuurlijk alleen relevant bij een overheidsschuld van 60% en 5% groei van het bbp. Onder die omstandigheden blijft de schuldratio van 60% in de loop van de tijd constant.  Als de schuld boven de 60% komt zou volgens de SGP-logica eigenlijk een overheidsoverschot moeten bestaan om de schuld z.s.m. terug te brengen.

§5 Potverteren

Nu wordt als reactie op bovenstaande uiteenzetting mij veelal voor de voeten geworpen dat we de belastingclaim op het pensioenvermogen nodig hebben om de toekomstige AOW en zorgkosten te betalen. Daarbij wordt veelal over het hoofd gezien dat de belastingopbrengst bij de pensioenuitkering in b.v. 2040 linea directa weer de pensioenpot ingaat door de pensioenpremie over de hopelijke hogere inkomens die in 2040 onbelast in de pensioenpot worden afgestort. Die pensioenpot is dus eigenlijk een soort zwartgat waar het belastinggeld alleen uitkomt als het pensioenvermogen daalt of het belastingregime wijzigt. Dat uitgestelde belastinggeld is onder de huidige wetgeving dus economisch gezien dood geld dat aan de Nederlandse economie wordt onttrokken en waarvan de contante waarde bedrijfseconomisch nihil is. De tegeltjeswijsheid van uitstel komt afstel is hier van toepassing. Alleen als de belastingopbrengst op de uitkering, belast tegen gemiddeld 35%, hoger is dan de belastingaftrek (belasting en premies 52%) kan hieruit een deel van de hogere AOW en zorgkosten worden betaald.[6]

Een simulatie om te zien wat er op lange termijn met de hoogte van het pensioenvermogen zal gebeuren gaat mijn capaciteiten te boven. Gelukkig sta ik daarin niet alleen.[4] Toch gaat het CPB er kennelijk vanuit dat het pensioenvermogen tot 2040 blijft stijgen en daarmee natuurlijk ook de belastingclaim {Q.E.D}.[4]

Die belastingclaim kan eenvoudig per heden worden geïncasseerd door naar analogie van de dividendbelasting een voorheffing bij de pensioenlichamen in te voeren van b.v. 30% over het pensioenvermogen nu en daarna over de toekomstige mutaties in dat pensioenvermogen. Die 30% voorheffing wordt verrekend met de belasting bij uitkeringen en de huidige progressie blijft gehandhaafd. Netto ontvangt de pensioendeelnemer het zelfde pensioen. Met die ca € 510 mld. (30% van € 1,7 biljoen) die thans vrijkomt kan de overheidsschuld geheel, gefaseerd worden ingekocht. We betalen dan geen rente meer. We blijvan dan wel met het kennelijk politiek gewilde belastingverlies van 17% op de jaarlijkse pensioenpremie van ca € 45 mld. zitten. [6] Hiermee wordt een aardige bestedingsimpuls gegeven, de omkeerregel pensioenen heeft immers in de afgelopen jaren het besteedbaar inkomen onnodig gedrukt. De gederfde belasting en premies en rente op de overheidsschuld moesten immers wel worden opgebracht. En, oh ja, in 2040 wordt ook gewoon 30% belasting betaald over de dan gestorte pensioenpremie. De staat mist natuurlijk wel het rendement op de belastingclaim, maar die stond toch al niet in de boeken. Ook valt 30% belasting op de toekomstige pensioenuitkeringen weg, maar hier komen we weer terug op het matching principle: de pensioenpremie 2016 is inkomen 2016 waarvoor in 2016 de (arbeids-)prestatie werd geleverd en waarvoor in 2016 de belasting moet worden geheven. Pensioenpremie storten is gewoon een vorm van sparen die door het huidige onzalige FTK wordt afgestraft maar daarnaast ook nog eens wordt vrijgesteld van belasting op kapitaalinkomen ,waarvan de hoge inkomens bovenmatig profiteren. [7]

______________

Laatst bijgewerkt 3 maart 2017

[1] Bronnen:

[1a] https://www.cpb.nl/cijfer/lange-tijdreeksen-overheidsfinancien

Het rente % laat zich uit deze tabellen berekenen: rente % = rente/ 0,5 * (schuld 1/1 + schuld 31/12)

[1b] Overheidsschuld : CBS Statline, Verloop van de EMU-overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565ned&D1=a&D2=0&D3=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-90&HDR=G1,G2&STB=T&P=T&VW=T

[1c] Marktwaarde overheidsschuld: CBS Statline, Marktwaarde overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82567ned&D1=0&D2=0&D3=a&D4=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-89&HDR=G3,G1&STB=T,G2&VW=T

[1d] https://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021

[1e] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/30/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017.pdf.

[1f] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-15-Decemberraming-2016.pdf

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013

Troonrede 2013:

“Cruciaal is en blijft ‘een prudent niveau van overheidsschuld’, zoals het Centraal Planbureau dat eerder dit jaar noemde. Momenteel betalen alle Nederlanders samen – zelfs bij de huidige lage rentestand – 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld. Als de schuld groeit en de rente stijgt, gaat die rentelast steeds zwaarder drukken op economische groei, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de inkomens van mensen.”

{Als ZHK, als voorzitter van de Raad van State, zijn huiswerk gedaan had en niet op Rutte’s grijze ogen was afgegaan, had hij kunnen weten dat de staatsschuld eind 2013 niet € 428 mld. zou bedragen, maar in feite slechts € 8 mld. bedroeg. De interestlast 2013 bedroeg € 9,1 mld., maar daar stonden dan wel weer € 28,7 mld. aan berekende (6,22%) beleggingsopbrengst op de belastingclaim tegenover. In de jaren 2012-2014 rezen de verantwoorde directe en indirecte beleggingsopbrengsten pensioenfondsen de pan uit met 2012: € 109,6 mld; 2013: 29,9 mld. en 2014: € 175,4 mld. }

[3] Voor periode 2006 – 2015 is het door mij berekende gemiddelde verantwoorde rendement 6,22% voor pensioenfondsen. Op deze wijze komen we op het totale rendement voor de periode 2006-2015 van € 508,8 mld. uit. zoals die in de DNB statistieken voor pensioenfondsen T8.1.3 wordt verantwoord. Voor 2016 hanteren we ook 6,22 % en bedraagt het berekende rendement op de belastingclaim € 36,8 mld. De belastingclaim nam in 2016 tot 2016K3 al met € 55,1 mld. toe.  We gebruiken 4% voor de overige pensioenvermogens verzekeringsmaatschappijen en 3e pensioenpijler).

Als we ervan uitgaan dat de premies en uitkeringen elkaar in evenwicht houden en met een rendement van 4% komen we voor de periode 2017 – 2021 op een toename van het pensioenvermogen met 4% per jaar. Gezien de zeer langdurige prestaties in het verleden van het ABP (7%) en PFZW (8,2%) is dat conservatief, zelfs als je in aanmerking neemt dat een voorschot op het rendement van de vastrentende waarden in deze rendementscijfers is begrepen.

(zie ook Praag, B.M.S. van, en H. Hemmers, 2016, Is de rentetermijnstructuur wel een goede basis voor onze pensioenberekeningen?, working paper, Amsterdam.)

Voor 2016 hebben we, als een gebeurtenis na balansdatum, de belastingclaim op het pensioenvermogen verlaagd met € 4,0 mld. in verband met de afkoop van de pensioenen in eigen beheer in de jaren 2017-2019.[1e] Dat bedrag werd verjubeld in de miljoenennota 2017. Telkens als de overheid de belastingtarieven aanpast heeft dat zijn uitwerking op de belastingclaim op het pensioenvermogen. Zo zie ik dat effect ook nooit terug bij voorstellen om tot een vlaktaks over te gaan.

De aannames zijn dus samengevat:

Rendement t/m 2016 6,22% van het pensioenvermogen pensioenfondsen, het berekende gemiddeld rendement 2006-2015. Voor het overig pensioenvermogen gaan we uit van 4% rendement. Vanaf 2017 4% over het hele pensioenvermogen. Het pensioenvermogen stijgt vanaf 2017 met 4% per jaar. Er is rekening gehouden met de afbouw van pensioenen in eigen beheer voor een bedrag van € 4 mld.

[4] Het CPB schatte in Pensioenvermogen vanuit macro-perspectief het pensioenvermogen als volgt in % bbp:

254_5

Ex post is de uitkomst toch een tikkeltje anders:

Het zal het op basis van deze tabel duidelijk zijn dat ik mij met 239 % bbp in 2016 en minimaal 253 % bbp in 2021 als vermoedelijke werkelijke uitkomst niet aan een lange termijn voorspelling waag. Wel kunnen we opmerken dat het pensioenvermogen tot 2040 volgens het CPB blijft stijgen en pas daarna relatief gering gaat afnemen We hebben hiermee een indicatief antwoord op de verwachte ontwikkeling van het pensioenvermogen. Ook het ABP is van mening dat de pensioenpotten gevuld blijven: http://pensioenblog.blogspot.nl/2012/12/de-pensioenpotten-blijven-gevuld.html

[5] https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb295699.jsp

[6] https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

[7] Tot voor kort (tot 2015) werd 41% van pensioenpremie afgetrokken tegen 52% belasting door ca 7-8% van de bevolking. Het nieuwe percentage ken ik niet.

[8]Houdbaarheidssaldo

[8a] CPB, “Overheidsfinanciën houdbaar op lange termijn”,

https://www.cpb.nl/persbericht/3215006/overheidsfinancien-houdbaar-op-lange-termijn

[8b] https://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2017, blz 67 voor het restant.

Het verloop van het primair saldo (= EMU saldo – gecorrigeerd voor rentebetalingen) in vergelijking eerdere studies (CPB [8a] blz. 50) :

17_001_100

De forse ontwikkeling (oploop) van de pensioenpot heeft dus kennelijk nauwelijks effect op de ontwikkeling van het houdbaarheidssaldo en was dus kennelijk al geheel voorzien door het CPB in 2010 (indirecte en directe belasting en premies op pensioenuitkeringen en verhoging uitkeringen door hoger dan verwacht rendement op belastingclaim pensioenpot). Door de gebrekkige toelichting van het CPB kan ik hier verder geen chocola van maken.

Voor de volledigheid [8b, blz 67]:

17_001_101

Advertisements

From → 0. Permanent

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  Waarom zijn de burgers boos? De regering liegt over 600 miljard verstopt vermogen.

  Nederlandse Staat is alleen al door de belastingclaim op uitgesteld pensioenvermogen ruim 500 miljard rijker. Daarbij komen nog de staatsbezittingen, infrastructuur, gebouwen, land, deelnemingen, grondstoffen. Als het ooit netjes opgeteld mag worden hebben we als land een overschot van circa 500 miljard. Geen schuld. We hebben ons rijk gespaard.

  Geld dat we netjes kunnen besteden aan infrastructuur, ouderenzorg en andere zaken die inmiddels wegbezuinigd zijn.

  De Emu-schuld is de enige schuld die de regering wenst te kennen, en die is rond de 400 miljard en dalende.

  Rutte kan beter voor de verkiezingen de draai maken. “We blijken onder mijn kabinetten 600 miljard rijker geworden dan ik eerst dacht.” Anders komt een oud staatssecretaris van financien en nummer 3 op de lijst van 50-plus met de feiten.

  Stemp VVD!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: