Skip to content

Overheidsschuld

12 december 2016

_______________________________________________________________________

De kop van deze bijdrage is misleidend: we hadden/hebben namelijk alleen een overheidsschuld en een overheidstekort als je de forse belastingclaim op het pensioenvermogen niet in aanmerking neemt. Doe je dit wel dan hebben we eind 2016 een netto-actief van € € 147,8 mld. en eind 2021 geschat zo’n € 391,4 mld. Daarbij verdienen we jaarlijks ca € 24 mld. (2016), na aftrek van de rente op de overheidsschuld, op onze belastingclaim op het pensioenvermogen, die niet in de boeken verschijnt. De door de overheid opgevoerde EMU-overheidsschuld eind 2016 € 434 mld. en EMU-overheidsoverschot van € 2,9 mld. is dus maar de helft van het verhaal. Een halve leugen is afgerond een hele leugen van onze politici (o.a. miljoenennota’s), het CPB, het CBS [1e]. DNB [5] en niet in de laatste plaats “onze” media.

Aan de bijdrage Het houdbaarheidssaldo en pensioenen ontlenen we de volgende prognose: in 2040 zullen we geen overheidsschuld meer hebben. In 2060 bedraagt het pensioenvermogen naar schatting € 5.261 mld. en de corresponderende belastingclaim € 1.876 mld.  Dat we het geld van de belastingclaim nodig hebben om de hogere AOW en zorgkosten te dekken is dus een fabeltje: die belastingclaim eind 2021 groot € 774 mld. komt de pensioenpot nooit uit, tenzij we de omkeerregel pensioenen opdoeken. De contante waarde van die belastingclaim is dus nihil.

Materieel, als je corrigeert voor de mutaties financiële vaste activa, hebben we in de hele periode 2006-2016 geen overheidsschuld gehad. Maar Dijsselbloem blijft natuurlijk een uitstekende minister van financiën. 

Update MLT 16/8/2017 : Eind 2021 zal de offciële EMU overheidsschuld naar schatting 45% bbp_2021 en het EMU-saldo 1,6% bbp_2021 bedragen. Het pensioenvermogen eind 2021 is voor de burger een black box en waarom zou je daar als CPB ook enige aandacht aan besteden, het gaat tenslotte maar om de postzegelkas van eind 2016 ca € 1.700 mld.? 

____________________________________________________________________________

§1 De huidige stand van zaken

Om het geheel in perspectief te plaatsen geven we eerst het verloop van de EMU- en werkelijke overheidsschuld voor de periode 2006 – 2016 (blauw) en de nog zonniger toekomst voor de periode 2016-2021 (groen) op basis CEP 2017:

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) De overheidsschuld gegevens zijn ontleend aan het CBS [1b] en CPB [1d]. De pensioengegevens aan de bijdrage Pensioenen 2016.

(2) Vanaf 2014 is dus sprake van een actief i.p.v. een overheidsschuld. Dat actief zal oplopen tot € 391 mld. in 2021. Het pensioenvermogen bedraagt dan naar schatting ca € 2.200 mld. Corrigeer je voor de mutatie financiële vaste activa dan hebben we zelfs in de hele periode 2006-2016 geen overheidsschuld gehad (§4).

(3) Het pensioenvermogen van de pensioenfondsen bedraagt 2016 77% van het totale pensioenvermogen. In de periode 2006-2016 nam het pensioenvermogen van de pensioenfondsen toe met 6,7 % per jaar of met € 608,4 mld.

(4) Het verloop van de werkelijk overheidsschuld na 2016 is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van de belastingclaim op het pensioenvermogen en nauwelijks van het EMU-saldo (2017: + € 2,8 mld.). [1d] Dat verloop is dan weer grotendeels afhankelijk van het behaalde rendement (en niet de rekenrente), waarop de staat geen enkele invloed heeft, mede omdat een belangrijk deel van het pensioenvermogen in het buitenland is belegd (86%), waarvan 47% niet-euro gerelateerd.(DNB). [3]

We gaan vanaf 2017 uit van een jaarlijkse toename van het pensioenvermogen met 6%.

(5) Door de dalende rente valt de marktwaarde van de overheidsschuld eind 2016  € 62.7 mld. hoger uit. [1c] Dat cijfer is relevant als we die schuld uit de markt zouden willen halen.

(6) Een en ander kan voor de periode 1997-2021 als volgt grafisch worden weergegeven:

(a) Eigenlijk hebben we de gehele periode 2006 tot heden geen overheidsschuld gehad als je er rekening mee houdt dat € 85 mld. van de toename in 2008 veroorzaakt werd door de bankiers opgedrongen verwerving van financiële vaste activa ten gevolge van de bankencrisis in 2008. Zoals bekend werd deze crisis veroorzaakt door het ontoereikende toezicht van de overheid. Onze bankiers hadden hier volgens een VVD-studie part noch deel aan.

§2 Het overheidstekort 2016 – 2021

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ook ons zogenaamde EMU-overheidstekort een constructie van onze politieke economen is die voor Nederland niets met de economische realiteit van doen heeft. Jarenlang is het Nederlandse volk voor de gek gehouden zoals uit onderstaande tabel blijkt:

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) Als het CBS claimt dat we een “eerste begrotingsoverschot sinds 2008 ” hebben, dan is dat een leugenachtige voorstelling van zaken, zoals uit bovenstaande opstelling blijkt. [1e]

(2) Als we corrigeren voor de schulden aangegaan om financiële vaste activa te verwerven dan zal het overheidsactief van € 30,6 mld. eind 2006 alleen maar toenemen tot € 391,4 mld. eind 2021.  Het overheidstekort nam cumulatief in de periode 2007-2021 met € 119,2 mld. toe, maar daar staat een toename van de belastingclaim op het pensioenvermogen van € 484,2 mld. tegenover of € 415,4 mld. na eliminatie van de mutatie financiële vaste activa.

(3) De focus op het EMU-overheidstekort door onze politici, de media en het EMU-Stabiliteitspact is dus volstrekt misplaatst en getuigt van weinig boekhoudkundig en historisch inzicht (§4).

§3 De ondragelijke rentelast

We wezen al op de leugenachtige voorstelling van zaken, waarin o.a. onze premier habitueel in grossiert. Als je de overheidsschuld materieel in de pensioenpot belegt, kun je natuurlijk niet doen of die beleggingen geen opbrengsten opleveren maar wel de rente op diezelfde overheidsschuld jaarlijks als last opvoeren. Dat is in strijd met het matching principle en leidt daarmee tot een onjuiste intergenerationele verdeling van baten en lasten.

De overheid heeft eind 2016 de volgende niet in zijn boeken verantwoorde belegging:

De marktwaarde schuld is de contante waarde van de te betalen hogere rente op de overheidsschuld t.o.v. de marktrente. [1c]

Op de belegging in de pensioenlichamen wordt een jaarlijks rendement gemaakt door de pensioendeelnemers (niet in inkomensstatistieken) en de staat (ook niet in de statistieken). Uiteraard verantwoordt de staat zijn rentelasten wel als lasten, maar de staat (CBS vs MvF) heeft er moeite mee de juiste relevante interestlasten te verantwoorden, zoals we nog zullen zien.

Samengevat kan de netto rendementswinst van de staat als volgt worden benaderd:

(1) Uiteraard zijn deze cijfers een uiterst grove indicatie en arbitrair. Daarbij fluctueert het rendement van jaar tot jaar aanzienlijk.[1h]

(2) In de periode 2006 – 2016 wordt de burgers ca € 96,5 mld. (MvF) of € 110,6 mld. (CBS) aan rente in rekening gebracht via de belastingen en bouwt de staat zijn aandeel van ca € 244 mld. aan rendement in de pensioenpot op. We gaan uit van de rente volgens het CBS [1f], tevens is de rentelast volgens het MvF. gegeven [1g]

(3) We stellen het gemiddeld rendement op 5,8%  (tabel 11 aldaar) omdat het pensioenvermogen van de verzekeringsmaatschappijen en de 3e pensioenpijler, inclusief pensioenen in eigen beheer, ook tot het pensioenvermogen behoren.

(4) In 1995 bedroeg de rentelast op de overheidsschuld € 16,7 mld. (5,15 % bbp). Als we dit percentage voor 2017 zouden hanteren zou de rentelast € 37 mld. hebben bedragen i.p.v. € 6,4 mld. volgens de miljoenennota 2017. Jeremiëren over onze staatsschuld getuigt dus van weinig historisch besef, maar dat wisten we al uit de inleiding. Ook de parameters van het Stabiliteitspact (§4) moet je in dit licht zien.

(5) Op de Kamervraag (#123) “Kan ingegaan worden op het risico voor de staatskas van rentefluctuaties op de staatsschuld?” werd door de minister het navolgende plaatje voorgelegd bij de onvolledige beantwoording van Kamervragen [1g]:

237_80

Zonder een flinke rekenexercitie om na te gaan wat die 1% rentestijging voor effect heeft op de pensioenactiva die mede het pensioenvermogen bepalen, is een dergelijke opstelling natuurlijk volstrekt misleidend. Aan de passiva kant heeft zo’n rentewijziging van +1% geen effect op het totale pensioenvermogen, wel op de verdeling algemene reserve (+) en pensioenverplichtingen(-) en daarmee de dekkingsgraad (+ ca 12-15 %). Het risico van afstempeling van de pensioenrechten wordt wel minder waarschijnlijk en daarmee wordt de belastingclaim zekerder.

Het historisch verloop van de rentelast in % bbp en als percentage op de overheidsschuld kan als volgt worden weergegeven [cijfers 1a]:

354_8

(a) We zien hier dus wat sommige economen met This time is different bedoelen.

  §4 Het voor Nederland volstrekt onzinnige Stability and Growth Pact (SGP)

Het SGP is a set of rules designed to ensure that countries in the European Union pursue sound public finances and coordinate their fiscal policies.

Veel gezonder kunnen de public finances van Nederland echt niet worden, er is wel genoeg geld bij elkaar gehamsterd. Een van de voorwaarden is natuurlijk wel dat je als EU-bobo balans kunt lezen. Dat is en was helaas niet het geval zoals we hiervoor hebben kunnen aanschouwen. Naast het feit dat we noch een overheidsschuld noch een overheidstekort hebben, zijn ook onze ambtenarenpensioenen nog eens volledig afgefinancierd. Rekening houdend met de reeds verwerkte 35% belastingclaim op het pensioenvermogen van ABP en PFZW, mogen we nog eens 65% meenemen voor de vergelijking met onze EU-buren:

Het Agentschap van de Generale Thesaurie weet de financiële positie van Nederland aan potentiële buitenlandse investeerders in de Nederlandse staatsschuld wel uitstekend over het voetlicht te brengen. Ook onze over het algemeen toch uitstekende diplomaten zouden dat in Brussel natuurlijk moeiteloos kunnen doen. Het is aannemelijk dat zij daartoe vanuit Den Haag niet bepaald worden aangemoedigd. Een andere suggestie kan ik niet hard maken, maar ligt wel voor de hand.

De door onze politici aanbeden heilige graal van het Stabiliteits Pact verliest toch iets van zijn glans als we de 60%-norm in historisch perspectief plaatsen [1a;1b;1d]:

(1) Van de 202 jaar met een waarneming voldeed Nederland slechts 40 jaar aan deze 60%-norm, waarbij ook de nog te realiseren jaren 2018-2021 meetellen. Die norm was dus voor Nederland nogal uit de lucht gegrepen. Het CPB probeerde ons nog een tijdje met This time is different bang te maken. [5]

Voor de 3% norm van het overheidstekort geldt [1a;1b;1d]:

(1) Aan de 3% norm voldeed Nederland 163 jaar (81%).

(2) De 3% overheidstekort norm is natuurlijk alleen relevant bij een overheidsschuld van 60% en 5% groei van het bbp. Onder die omstandigheden blijft de schuldratio van 60% in de loop van de tijd constant.  Als de schuld boven de 60% komt zou een land volgens de SGP-logica eigenlijk een overheidsoverschot moeten hebben om de schuld z.s.m. terug te brengen. Dat de rentelast inmiddels fors gedaald is zagen we in §2.

5 Slotopmerkingen

5.1  Houdbaarheidssaldo

Een prognose in 2000 van het pensioenvermogen eind 2060 komt op 181% bbp.

Volgens het CEP 2017 bedraagt het houdbaarheidssaldo +0,5% bbp. In 2010 was dat nog een tekort van -4,5% . Gezien de zeer forse toename van de belastingclaim op het pensioenvermogen in de periode 2010 – 2016 van € 340 mld. (33% bbp_2017) mag de kleine mutatie van +5% bbp in het houdbaarheidssaldo verbazen.

Recent is door mij dan ook een prognose gemaakt of eerder berekend van het pensioenvermogen eind 2060 (€ 5.261 mld.) en de belastingclaim op dat vermogen groot € 1.876 mld. aan de hand van gegevens van het MvF die deze op zijn beurt weer ontleende aan de houdbaarheidsstudie van het CPB. Hierbij blijkt dus ook dat de belastingclaim op het pensioenvermogen blijft toenemen  en dat de belastingclaim eind 2021 groot € 774 mld. dus materieel nooit wordt geïnd.

Het zal duidelijk zijn dat het prognotiseren van het pensioenvermogen op de lange termijn een schier onmogelijk opgave is. Een prognose in 2000 van het pensioenvermogen komt voor eind  2020 op 172% bbp(nu 266% bbp) en eind 2060 op 181% bbp.(nu 162% bbp) [2]

5.2. Potverteren

Nu wordt als reactie op bovenstaande uiteenzetting mij veelal voor de voeten geworpen dat we de belastingclaim op het pensioenvermogen nodig hebben om de toekomstige AOW en zorgkosten te betalen. Daarbij zien de criticasters over het hoofd dat de potentiële belasting op de in b.v. 2040 gestorte pensioenpremie over het hogere inkomen dan zonder heffing tegen het dan geldende marginale belasting- en sociale premietarieven tarief de pensioenpot ingaat. Per saldo zal de belastingclaim dus in de pensioenpot blijven zitten. Dat geld is dus, zolang het pensioenvermogen niet afneemt, voor eeuwig aan de economie onttrokken en de contante waarde van dat uitgestelde belastinggeld is volgens de bedrijfseconomische principes nihil.

5.3. Overgangsregeling voor opdoeken omkeerregel pensioen.

In een eerdere bijdrage hielden we al een pleidooi om de omkeerregel pensioenen op te doeken.  Een probleem daarbij is dat het pensioenvermogen niet is geïndividualiseerd en dat je natuurlijk de belastingprogressie op de uitkering wil handhaven. Gemiddeld geeft de staat al 17% belasting en sociale premies weg op elke pensioen euro die de pensioenpot ingaat. [4]

Die belastingclaim kan eenvoudig per heden worden geïncasseerd door, naar analogie van de dividendbelasting, een voorheffing bij de pensioenlichamen in te voeren van b.v. 30% over het pensioenvermogen nu en daarna over de toekomstige mutaties in dat pensioenvermogen. Die 30% voorheffing wordt verrekend met de belasting bij uitkeringen en de huidige progressie blijft gehandhaafd. Netto ontvangt de pensioendeelnemer het zelfde pensioen. Met die ruwweg € 510 mld. (30% van € 1,7 biljoen) die thans vrijkomt kan de overheidsschuld geheel, gefaseerd worden ingekocht.

De rente op de overheidsschuld hoeft dan niet langer betaald te worden. Wel loopt de overheid de beleggingsopbrengst op de belastingclaim mis, maar die opbrengst stond toch al niet in de boeken.

Deze methodiek sluit beter aan bij het matching principle: de pensioenpremie 2016 is inkomen 2016 waarvoor in 2016 de (arbeids-)prestatie werd geleverd en waarvoor in 2016 de belasting moet worden geheven. Pensioenvorming is gewoon een vorm van sparen die door het huidige onzalige FTK wordt afgestraft maar daarnaast ook nog eens wordt vrijgesteld van belasting op kapitaalinkomen, waarvan de hoge inkomens bovenmatig profiteren. Als de belasting wordt teruggegeven is dat gunstig voor het besteedbaar inkomen. Nadat de pensioenvermogens zijn geïndividualiseerd kan de belastingheffing op de pensioenpremie gewoon in box 1 plaats vinden en wordt ook de 17% derving ongedaan gemaakt. Als dan ook nog belasting wordt geheven over het rendement van het pensioenvermogen, met een ruime vrijstelling, wordt de belastingheffing eindelijk fiscaal neutraal.

5.4 De lage groei door een hoge staatschuld

Het zal duidelijk zijn dat met de Nederlandse werkelijk staatsschuldcijfers de bomen tot de hemel zouden moeten groeien. Helaas is dat door Rutte I & II niet zo. Toch meende het CPB ons onder de bezielende leiding van Laura van Geest ons te moeten waarschuwen. [5] DNB, de Commisie begrotingsruimte en de media gingen daarin mee. Inmiddels weten we beter maar of dat al is doorgedrongen. [5;6]

5.5. Lopende garanties

De lopende garanties bedragen volgens de miljoenennota 2017:

(1) Hierbij zou voor Griekenland best een voorziening kunnen worden getroffen, al verkocht De Jager het Nederlands volk iets anders, niet waar meneer Omtzigt?

(2) De evaluatie van de risico’s met betrekking tot die garanties is in nevelen gehuld. Dat geldt ook voor de t.z.t. noodzakelijke afbouw van het speeltje van Draghi: het quantitative easing programma. Ook ons CPB weet eigenlijk niet goed hoe dit gaat aflopen en dat is best zorgwekkend. [7]

(3) De garantie DNB ad € 5.700 mln. is door de staat verstrekt om DNB in staat te stellen dividend uit te keren. DNB heeft in de balans per eind 2016 een Voorziening voor kredieten en renterisico’s van € 1.000 mln. opgenomen.  De omvang van deze risico’s is vastgesteld aan de hand van de expected-shortfall methode (ES99%) en scenario analyses. De zgn. monetaire blootstellingen bedroegen eind 2016 € 123 mld.

______________

Laatst bijgewerkt 15 augustus 2017

[1] Bronnen:

[1a] https://www.cpb.nl/cijfer/lange-tijdreeksen-overheidsfinancien

Het rente % laat zich uit deze tabellen berekenen: rente % = rente/ 0,5 * (schuld 1/1 + schuld 31/12)

[1b] Overheidsschuld : CBS Statline, Verloop van de EMU-overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565ned&D1=a&D2=0&D3=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88,l&HDR=G1,G2&STB=T&P=T&VW=T

[1c] Marktwaarde overheidsschuld: CBS Statline, Marktwaarde overheidsschuld, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82567ned&D1=0&D2=0&D3=a&D4=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-89,l&HDR=G3,G1&STB=T,G2&VW=T

[1d] http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2017

[1e] https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/13/kwartaalmonitor-overheidsfinancien-iv-2016

[1f] CBS StatLine – Overheid; inkomsten en uitgaven”,

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82563NED&D1=78&D2=2&D3=43,48,53,58,63,68,73,78,83,88,l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

[1g] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/30/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017/bijlage-1-antwoorden-kamervragen-miljoenennota-2017.pdf.

[1h] DNB, “T8-4 Baten- en lastenrekening”,  https://www.dnb.nl/binaries/t8.4ny_tcm46-330819.xls?2017042413

[2] Het CPB schatte in Pensioenvermogen vanuit macro-perspectief het pensioenvermogen als volgt in % bbp:

254_5

Met de kennis van nu is de uitkomst toch een tikkeltje anders. De meest recente schatting van het MvF is voor 2060 147,5% bbp (exclusief derde pensioenpijler)

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/04/13/bijlage-1-stabiliteitsprogramma-2017/bijlage-1-stabiliteitsprogramma-2017.pdf

[3] https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb295699.jsp

[4] https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/31/pensioenen-worden-gesubsidieerd-met-17-cent-per-gespaarde-euro/

[5] In de studie Minder zorg om vergrijzing van het CBP heette het:

“Het kan verstandig zijn om de staatsschuld niet te ver te laten oplopen om toekomstige negatieve schokken te kunnen opvangen (Lukkezen en Suyker, 2013a). Hoge schuldniveaus hangen samen met perioden van lage economische groei. Vanaf een niveau van 80% bbp lijkt het erop dat de staatsschuld de economische groei kan afremmen. Het is prudent om een marge aan te houden ten opzichte van dat niveau. In het pad zonder houdbaarheidsoverschot daalt de schuldquote tot 60% bbp in 2037, en daarna verder tot 40% bbp, ruim onder het niveau waarop effecten op de economische groei verwacht worden.”

https://www.cpb.nl/publicatie/minder-zorg-om-vergrijzing

Ongetwijfeld is dit CPB-leuterverhaal, gezien de werkelijke stand van Rijk’s financiën, mede ingegeven door:

Carmen M. Reinhart & Kenneth S. Rogoff , “This Time Is Different:
Eight Centuries of Financial Folly”.

En hoe zat het ook weer met die studie?:

https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/04/16/holy-coding-error-batman/?_r=0

DNB deed ook een duit in het zakje 😦

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb268919.jsp

Recent werden wij via twitter door Bas Jacobs attent gemaakt op:

http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1227&context=econ_workingpaper

Met name de conclusie is verhelderend: je moet vooral naar de werkelijke cijfers kijken inclusief de cijfers voorafgaand aan de hoge staatsschuld.

[6] Voorbeeld

Twitter is overigen vergeven van fake news over onze overheids-“schuld”.

[7] CPB Policybrief 07/2017, Adam Elbourne, Bert Smid, “Weg naar normalisering niet zonder hobbels,”

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-07-Onderweg-naar-normaal-monetair-beleid.pdf

“Nederland heeft een goede uitgangssituatie voor de afbouw van het onconventionele ECB-beleid. De Nederlandse overheidsfinanciën staan er goed voor, net als het bankwezen. Wanneer de overheidsrente toeneemt, zal dit het EMU-saldo beïnvloeden, zij het dat de hogere rente alleen betaald hoeft te worden op nieuw uit te geven obligaties. Het ongunstige effect op de economie is voor Nederland wellicht groter dan voor een gemiddeld euroland (zie figuur 3.1), maar de huidige economische groei lijkt robuust. Voor pensioenfondsen en verzekeraars zal een hogere rente per saldo voordelig uitpakken (CPB, 2017a). Voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden zal de renteverhoging nadelig zijn.”

Zoals je van het CPB mag verwachten wordt tittel noch jota aandacht besteed aan de gevolgen voor de forse belastingclaim op het pensioenvermogen. Waarom “Tot slot is het mogelijk dat centrale banken door koersverliezen op obligaties op enig moment minder dividenden gaan uitkeren”, wel voor centrale banken geldt maar niet voor pensioenfondsen, wordt door het CPB niet echt duidelijk gemaakt.

Advertenties

From → 0. Permanent

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  Waarom zijn de burgers boos? De regering liegt over 600 miljard verstopt vermogen.

  Nederlandse Staat is alleen al door de belastingclaim op uitgesteld pensioenvermogen ruim 500 miljard rijker. Daarbij komen nog de staatsbezittingen, infrastructuur, gebouwen, land, deelnemingen, grondstoffen. Als het ooit netjes opgeteld mag worden hebben we als land een overschot van circa 500 miljard. Geen schuld. We hebben ons rijk gespaard.

  Geld dat we netjes kunnen besteden aan infrastructuur, ouderenzorg en andere zaken die inmiddels wegbezuinigd zijn.

  De Emu-schuld is de enige schuld die de regering wenst te kennen, en die is rond de 400 miljard en dalende.

  Rutte kan beter voor de verkiezingen de draai maken. “We blijken onder mijn kabinetten 600 miljard rijker geworden dan ik eerst dacht.” Anders komt een oud staatssecretaris van financien en nummer 3 op de lijst van 50-plus met de feiten.

  Stemp VVD!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: