Spring naar inhoud

Erfbelasting

15 juli 2015

_____________________________________________________________

Een recent bezoek aan mijn notaris noopte mij om weer eens in het erfrecht de duiken. Eerder behandelden we al eens de voorstelllen van econoom Jacobs. Dit keer gaan we wat dieper op het onderwerp in het door de Pikety discussie nog steeds actuele onderwerp, hoewel Wiebes dat natuurlijk om opportuniteitsredenen blijft ontkennen.[7] Samsom gunt een ander ook graag “wat”, en zal het daarom van harte met hem eens.

We doen dat weer aan de hand van een casus. Dit keer eens niet van de Upper Middle Class maar voor de Upper Class, die ook door “onze” parlementariërs in de watten wordt gelegd. De casus laat zien dat er allerlei mogelijkhden zijn om het werkelijke tarief flink te drukken. “Onze” parlementariërs zijn medeplichtig aan deze praktijken en we moeten aannemen dat het hun intentie is om deze praktijken te laten voortbestaan anders hadden ze er inmiddels al lang iets aan gedaan. [zie o.a. 7]

_____________________________________________________________

§1 Inleiding

Indien de belastingheffing in Nederland behoorlijk was geregeld zou er geen enkele reden zijn om de vermogensoverdracht door overlijden nog eens te belasten. Alle inkomensbronnen en vermogenscomponenten zijn dan immers al ruimschoots aan belastingheffing onderhevig geweest en blijven dat ook. Nadrukkelijk is dat in Nederland niet het geval zoals herhaaldelijk op deze site betoogd is en dit maakt dat de erfbelasting kan worden beschouwd als een vrij grove correctie op de vele weeffouten in ons belastingstelsel. Vrij grof omdat b.v. ook vermogensbestanddelen die onevenredig door de vermogensrendementsheffing (VRH) worden getroffen zoals spaargelden, nogmaals in de belastingheffing worden betrokken. Voorwaarde is dan wel een belastingsysteem zonder loopholes en daarin excelleert Den Haag, al of niet bewust, niet echt. Bij een behoorlijk belastingstelsel zou de erfbelasting theoretisch zelfs contraproductief kunnen uitpakken voor de schatkist als de contante waarde van de toekomstige belastingopbrengst op een vermogenscomponent hoger uitvalt dan de erfbelasting zelf. Met het huidige belastingstelsel is dat risico vrij gering.

Ten behoeve van de commissie Van Weeghel zijn destijds een aantal belastingadviezen uitgebracht waarbij ook de erfbelasting aan bod kwam. [1] De opvattingen in de diverse adviezen zijn in noot [2] opgenomen. Als voordeel van de erfbelasting wordt veelal genoemd dat afwenteling i.t.t. veel andere belastingen niet mogelijk is en daarom “economisch minder verstorend is dan heffingen op inkomsten uit arbeid of winst”. [1,blz 84] De commissie pleit voor een evaluatie van de successiewet 2010 die kan leiden tot de noodzaak de wetgeving (opnieuw) aan te passen. Dan is er ook volgens de commissie reden de fundamentele discussies te voeren over het aangrijpingspunt van de heffing (erflater of erfgenaam) en over de relatie met de inkomstenbelasting (d.w.z.een erfenis opvatten als box I inkomen, tegen een bepaald tarief).

§1.1 Het 8e t/m 10e vermogensdeciel en huishoudens > 75 jaar

Het vermogen van het 8e t/m het 10e deciel kan als volgt worden weergegeven per eind 2012 (CBS “2013”):

(click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

161_1_9

(a) Als we het over vermogens erven hebben dat heeft dit bijna uitsluitend betrekking op vermogens in het 8e t/m 10e deciel. Ook blijkt uit de tabel het vermogen van de huishoudens met hoofdbewoner ouder dan 75 jaar dat 17,1% van het totale vermogen uitmaakt.

(b) Een substantieel deel van het groene gedeelte van de tabel valt onder de VRH. Voor de leemtes in de belasting op kapitaalinkomen zie deze bijdrage.

(c) Voor de vele makkes in de CBS vermogensstatistiek zie deze bijdrage.

(d) Het pensioenvermogen hoort volgens sommige dwaallichten niet tot het vermogen. Dat geldt in elk geval niet voor de FOR, de pensioenreserves in eigen beheer en de de lijfrentes op twee levens, De eerste twee vallen immers bij overlijden vrij en worden als winst belast. De omvang is niet bekend. Ook de kapitaalverzekeringen worden niet tot het vermogen gerekend omdat deze bij het CBS niet bekend zijn. Het bedrag eind 2013 is ca 87 mld. en loopt op tot ca € 135 mld in 2018.

(e) De eigen woning wordt in hoge mate gesubsidieerd door het rijk. Die subsidie bedraagt voor de 52% belastinggroep minimaal zo’n 25%, van de koopprijs zonder de waardestijging van de eigen woning mee te nemen. Met de erfbelasting wordt in elk geval een deel van die subsidie teruggehaald.

(f) De belastingheffing op ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang aandelen is blijkens de commissie Van Dijkhuizen II hard aan herziening toe. Daarbij kan ook de erfrecht behandeling meegenomen worden. Zie ook § 3. Het aanmerkelijk belang in het 10e deciel maakt 19,6% van het totale 10e deciel vermogen uit. Over de juiste waardering van dat belang kun je de nodige bomen opzetten, en voor de papers over dat onderwerp zijn al heel wat bomen omgezaagd. De toelichting op de waardering door het CBS is in geen velden of wegen te bekennen.

§1.2 De erfenissen

Aan de hand van CBS statline kunnen de volgende grafieken worden opgesteld. De erfenissen < 25.000 zijn hierbij weggelaten zodat ca 50% van de erfenissen begrepen is in de grafieken die ca 96% van de nagelaten bedragen representeren.

161_8a

(a) Het totaal aantal erfenissen in 2011 bedroeg 117.750 (2005 104.290), hiervan waren 60.240 erfenissen < € 25.000 (2005: 58.150).

161_8b

(a) De totale waarde van de erfenissen bedroeg in 2011 € 13.896 mln, waarvan € 5,252 mln aan 4.370 erfenissen groter dan € 500.000.

(b) De 60.240 erfenissen < € 25.000 hadden een waarde van € 502 mln.

161_8c

(a) De gemiddelde waarde van de erfenissen is in de periode 2005 – 2011 nauwelijks gestegen. Voor het topsegment van 2005: €1.152.000 naar 2011: € 1.202.000. Een belangrijke oorzaak is de daling van de huizenprijzen die voor het topsegment minder relevant is door het gewicht van de andere vermogenscomponenten.

(b) De gemiddelde waarde van de erfenissen < € 25.000 bedraagt € 8.000.

§1.3 De erfbelasting opbrengst

Blijkens de miljoennota 2015 brengt de schenk- en erfbelasting in 2015 slechts 1,6 mld. op, door een neerwaartse aanpassing op basis van de 2014 gegevens. De gegevens over de belastingopbrengst schenk- en erfbelasting zijn slechts uiterst moeizaam boven tafel te krijgen. Het CBS verbergt ze onder “vermogensheffingen” [16] en de miljoenennota’s van de opeenvolgende ministers geven er de voorkeur aan slechts één cijfer te noemen voor schenk- en erfbelasting gezamenlijk, van vergelijkende cijfers uit voorgaande jaren heeft het ministerie ook nooit gehoord, want het gaat tot slot binnen de hele belastingbegroting om de postzegelkas. Het onderwerp is sinds Pikety ook nog steeds niet actueel, behalve natuurlijk als lip service.

Een historisch verloop van de belastingopbrengst 1999 tot 2007 is als volgt [10]:

161_7 succ pecr bbp

(a) Waarom ik die kromme bbp-cijfers opneem zal zo dadelijk blijken. Van Gilst c.s. geven aan dat het aandeel van de erfbelasting ca 87% is en dat aandeel hebben we maar aangehouden, hoewel de wet in 2010 natuurlijk wel veranderd is.

Onze minister van Financiën hield de Eerste Kamer zeer recent nog voor dat

“De inkomsten uit de schenk- en erfbelasting als aandeel van het bbp bewegen zich over de tijd heen vrij stabiel rond de 0,2%. De verwachting is dat ook in 2016 dit aandeel uitkomt op 0,2%. In euro’s nemen de inkomsten uit de schenk- en erfbelasting in 2016 wel toe, min of meer gelijk met de toename van het bbp. ” [14]

Het percentage is vrij stabiel 0,2%, maar onze minister Dijsselbloem “vergat” er bij te vertellen dat dit percentage in de periode 1999 -2007 zeer stabiel 0,3% was conform de tabel boven, toch 50% hoger. Maar Dijsselbloem zal de Chambre de réflexion kamer niet voorgelogen hebben, anders waren er wel vragen gesteld.

De opbrengst schenk- en erfbelasting 2015 zal volgens de miljoenennota 2015 1,6 mld. bedragen. Omdat we de schenkbelasting niet weten , weten we de hoogte van de erfbelasting ook niet. Transparantie is in Den Haag economische gezien een zeer schaars goed en het zal toch niet zo zijn dat daarbij opzet in het spel is? Jacobs komt met grote stappen snel thuis, op 12% van de erfenissen voor het jaar 2011[15].

Laten we daarom toch maar een poging wagen met een vrij grove schatting:

161_7_schatting

(a) De groene velden zijn werkelijke cijfers. De oud roze cijfers schattingen.

(b) Uitgangspunt van de schattingen is 0,2% bbp_nieuw voor schenk- en erfbelasting, waarvan 87% erfbelasting. Uiteraard gooit de € 100.000 extra schenking roet in het eten.

(c) De CBS-belastingcijfers zijn “bijna altijd successierechten”, ik neem aan dat daarmee bedoeld werd schenk- en erfbelasting (dat heet al zo sinds 2010). Die cijfers zijn dus bijna altijd goed, behalve als ze fout zijn.

(d) De inschatting van de miljoenennota bij het MvF is ook opgenomen. Jammer dat het bbp niet erg stabiel meer is sinds 2008, de waarde van de vermogens in dat jaar nogal gedaald is en de waarde van het eigen huis zich uiterst langzaam herstelt.

(e) Het tarief schommelt nogal en verdiende een beter toezicht door onze parlementariërs met name op de belastinglekken.

(f) Jacob’s cijfer is dus 1.538/13.896 of 11%, inclusief schenkbelasting, en dus ca 13% te hoog. Dat neemt niet weg dat de NOS er helemaal een potje van maakte met hun 20%. [15]

De belasting op vermogen is in Nederland toch al notoir laag [11]:

(Click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

161 EC

§1.3 De pipeline

De volgende schermprint van CBS-Statline laat zien wat er in de pipeline zit en geeft het vermogen van huishoudens met een hoofdbewoner ouder dan 74 jaar weer:

cbs statline ouder 75

(a) Het gaat hierbij dus om € 181,2 mld., 17% van het totale vermogen huishoudens. Het gemiddeld vermogen van de 850 duizend huishoudens bedraagt € 213.000.

§2 De casus

Tijdens het inlezen stuitten we op onderstaand proza uit de CBS-paper over Miljonairs in cijfers: [3a]

“AGN International (2010)4 heeft voor 24 EU landen bepaald welke percentage aan erfbelasting betaald moet worden wanneer iemand overlijdt die een echtgenoot en twee kinderen nalaat, bezittingen heeft ter waarde van 2,6 miljoen en geen testament heeft. Deze vergelijking van EU-landen laat zien dat Nederland één van de hoogste percentages voor erfbelasting heeft, namelijk 15 procent”

Deze zin is een uiterst gebrekkige samenvatting van het rapport. In de eerste plaats is het percentage ca 13,7% in de studie als je niet scheel naar de grafiek kijkt i.p.v. 15% en had het percentage betrekking op 2009. [3b] Voor de nieuwe erfbelastingwet in 2010 is het percentage door mij ook op 13,7% berekend. [3b.1] In de tweede plaats ontbreekt Duitsland [met een hoger toptarief tot 30% – zie noot 12], Litouwen en Slovenië in de gegevens van de studie om onduidelijke redenen. In totaal werden 24 landen in de survey betrokken, waarvan slechts  van 11 landen de erfbelasting vermeld werd. Alleen België (22%) en Spanje (ca 14,3%) scoorden hoger dan Nederland. In België is het tarief van erfenissen boven de € 250.000 27%, ik kom zelf dus nog hoger uit. [4] Het CBS citeert dus uitermate onzorgvuldig. Opdrachtgever van de CBS-studie Van Lanschot zal met plezier zien dat het CBS dit onafhankelijk voor ze opschrijft. Het volgende citaat uit de studie is the last nail in the coffin: “Furthermore, due to the progression in the tax rates, it can also be expected that the effective tax rates are higher if the same comparison was performed for an inheritance of a higher total value.”

Niet geheel representatief zullen we dit tamelijk Upper Class voorbeeld toch nader uitwerken en voor onze casus gebruiken. Het totale vermogen is dus € 5.200.000. Man 75, vrouw 70, Kinderen 40 en 43. Het echtpaar is getrouwd op huwelijkse voorwaarden met gelijke verdeling vermogens bij overlijden. Man en vrouw hebben samen voldoende pensioen om van te leven. Het onbezwaarde eigen huis heeft een waarde van € 1.200.000 en het tweede huis van € 400.000. Uit het overig vermogen hebben zij ca na aftrek VRH ca 135.000 netto rendement te onvangen. Uit dat inkomen schenken ze jaarlijks de kinderen en kleinkinderen en goede doelen zodat zij € 60.000 sparen. Dat sparen is voor een ‘bedoelde nalatenschap” zodat je daar volgens die baarlijke nonsens van de optimale belastingtheorie eigenlijk geen successierechten over zou hoeven te betalen.

Na overlijden van de man heeft de vrouw die € 60.000 nodig in aanvulling op haar pensioen voor verzorging en wordt er dus niet meer gespaard. De berekening van de erfbelasting voeren we in §3.1 – geen testament en §3.2 – met testament uit. Alle berekeningen zijn tegen 2015 belastingtarieven en vrijstellingen.

§2.1 Geen testament

In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat zij geen testament hebben is de berekening van de erfbelasting bij overlijden van de echtgenoot na 10 jaar als volgt:

1e tranche

161_2a

De vrouw overlijdt tien jaar later en de tweede erfenis wordt als volgt verdeeld (tarieven en vrijstellingen 2015)

2e tranche

161_2b

(a) Effectief betaalden de kinderen dus 22,3% erfbelasting.

§2.2 Met testament

De gang naar de notaris levert het nodige geld op. Door de erfenis schuldig te blijven en daarvoor 6% samengestelde rente te rekenen wordt de tweede tranche van de erfenis afgeroomd. Tevens erft de vrouw slechts het deel van het vermogen dat is vrijgesteld en gaat de rest direct door naar haar kinderen.

1e tranche

161_3A

2e tranche

161_3b

(a) Materieel is alle de vrijstelling van de moeder (€ 20.047 en € 633.014) academisch en wordt bij de tweede tranche als nog door de fiscus geïncasseerd. De vrijstelling voor de kinderen (2x) is alleen effectief en deze is op zich zelf internationaal gezien vrij laag.

Het verschil

161_3c

(a) Zo zie je maar hoe nuttig het is op basis van officiële tabellen de erfbelasting tussen de landen onderling te vergelijken, zonder rekening te houden met couleur locale belastingtrucs.

(b) Veel begrip is voor dit soort constructies niet op te brengen, behalve door onze parlementariërs natuurlijk. Die zullen dan ook nooit vragen naar een consolideerd overzicht conform bovenstaande tabel: dan wordt te transparant wie zij bevoordelen.

§2.3 Overige opmerkingen

Het trucje met de (samengestelde) rente had het echtpaar ook al eens eerder kunnen uithalen door b.v. beide kinderen tien jaar geleden € 100.000 te schenken met enkelvoudige rente. De ouders blijven de schenking verschuldigd en de kinderen ontvangen 6% rente, die wel jaarlijks betaald moet worden en de erfenis verlaagt. Ons echtpaar kon dat geld makkelijk missen, maar de constructie is lang niet voor ierdereen gunstig.[13] Twintig jaar later is dan € 240.000 aan het vermogen onttrokken zodat daarover geen erfrecht hoeft te worden betaald, wel 10% schenkingsrecht over die € 100.000 bij de schenking. Daarnaast heeft het echtpaar natuurlijk € 100.000 geschonken conform de net afgeschafte speciale regeling, waarvan ook de kleinkinderen konden profiteren. Met het tweede huis kan de hele familie genieten van een wintersportvakantie en een zomervakantie zonder dat van een schenking sprake is: je hoeft alleen maar 1,2% VRH te betalen. “Onze” Kamerleden zorgen altijd goed voor “ons soort mensen”.

§3 Erven ondernemingen

Voor de regeling bij bedrijfsopvolging verwijs ik naar de bijlage [5] van de belastingdienst, die weer eens laat zien hoe ruimharttig de fiscus is t.o.v. ondernemers. In een recente afgeketste procedure is gepoogd om dezelfde vrijstelling ook voor gewone burgers te verkrijgen. [6] Some animals are more equal than others.

In de casus hebben we bewust geen ondernemingsvermogen opgenomen, terwijl dit samen met een aanmerkelijk belang in het 10e vermogensdeciel een belangrijke component is, zoals we in § 1.1 zagen. Er is echter geen enkele reden om dit vermogen anders te behandelen dan de rest van het vermogen. Maar als er belasting betaald moet worden tast dat ineens de ondernemingsgewijze productie aan, het familiebedrijf is immers de “ruggengraat van de Nederlandse economie”. [7] Waarom bedrijfsopvolging gefacilteerd moet worden door belasting weg te schenken is volstrekt onduidelijk.[8] Als de onderneming verkocht wordt kunnen Venture Capitalists de overname ook financieren door de onderneming diep in de schulden te steken. Ik zie niet in waarom dat bij bedrijfsopvolging ook niet zou kunnen, ten slotte laten die fiscale waarderingen ook nog ruime marges toe. Ook de fiscus zou een redelijke betalingstermijn (bv. 10 – 15 jaar) in acht kunnen nemen met een (gematigde) martktconforme rentevergoeding met zekerheidsstellingen. Dan hoeft de onderneming zich niet door banken te laten ringeloren. Die rente is dan weer aftrekbaar tegen het inmiddels helaas veel lager vennootschapsbelastingtarief. Dat krijg je met die race to the bottom. De huidige regeling waarbij ook 10 jaar uitstel van betaling wordt gefaciliteerd terwijl het leeuwendeel van de verschuldigde erfbelasting op vermogen wordt kwijtgescholden, samen met de MKB-faciliteiten lijkt mij, met Wiebes, een anamolie in onze huidige belastingwetgeving. [7; zie ook [17]]

§4 Het lek boven tafel

Zoals eerder vermeld kent de CBS vermogensstatistieken een groot aantal onvolkomenheden. Omdat bij de aangifte erfbelasting de activa en passiva op de waarde in het economische verkeer moeten worden aangegeven is dat een mooie gelegenheid om een vergelijking te maken met de gegevens in de vermogensstatistiek. Sinds 2011 stelt het CBS jaarlijks integrale vermogensstatistieken op, waarbij lang niet alle bezittingen en schulden worden meegenomen omdat te nauw aansluiting wordt gezocht bij de fiscale gegevens en waardering op basis van bestaande wetgeving. Het moment van overlijden is natuurlijk het momement om de twee vermogensopstellingen eens grondig te vergelijken en de verschillen, die buiten de boot vallen, te analyseren. Een mooie klus voor een AIO. Het CBS zou dan jaarlijks een overzicht kunnen opstellen van de verschillen tussen de twee uitkomsten en, waar mogelijk, eindelijk eens gaan werken aan het dichten van de gaten in de Ementhaler die het CBS vermogensstatistiek noemt. Ook zou dit inzicht geven in de omvang van het grijze circuit dat bij erfenissen regelmatig boven tafel komt.

______________

Laatst bijgewerkt 17 juli 2015

[1] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/04/07/studiecommissie-belastingheffing-kan-slimmer.html

[2] Adviezen in volgorde van opkomst:

Jacobs is van mening [1; blz 175 – 212] :

– De huidige opbrengst van de successieheffing van circa 1 mrd euro dient substantieel te worden verhoogd naar zo’n 3-4 mrd euro. De tarieven kunnen oplopen van 20 tot 50 procent (afhankelijk van politieke voorkeuren), terwijl zeer fors in de vrijstellingen voor de successieheffingen wordt gesneden. [1; blz 177]

– Vermogenswinsten als vermogens-inkomsten belasten in Box-3 [1-179] Echter, zo lang geen zuivere vermogenswinstbelasting wordt geheven in Box-3, dan dient de erfenisbelasting te fungeren als een correctie op het ontbreken van een vermogenswinstbelasting over de vermogens in nalatenschappen. De fiscus subsidieert namelijk het eigen huis en belast geen gerealiseerde vermogenswinsten op geërfde huizen. Vermogenswinsten op geërfde effecten blijven eveneens vrijwel onbelast via de frh.  [1; 201]

–  Onbedoelde nalatenschappen ontstaan 202 doordat individuen een voorzorgsmotief hebben gehad om te sparen of doordat ze hun vermogen niet volledig in een annuïteit hebben kunnen omzetten. Een confiscatoire heffing van 100 procent over onbedoelde nalatenschappen is optimaal. Optimaliteitsprincipes dicteren bovendien dat de overheid zoveel mogelijk aangeboren talenten en initiële bronnen van vermogen (endowments) wegbelast voor herverdelingsdoelstellingen. [ 1; 202]

– De soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt: ” Als we op basis van deze subjectieve oordelen de zeer conservatieve inschatting maken dat 20 procent van de erfenissen niet-intentioneel is, dan dient de gemiddelde druk van de successieheffing over de gehele grondslag ongeveer 20 procent te bedragen. Deze 20 procent komt dan overeen met een successieheffing van 100 procent over het veronderstelde onbedoelde deel van de nalatenschappen. Deze gemiddelde druk impliceert ongeveer een verdubbeling van de gemiddelde druk op erfenissen ten opzichte van het huidige systeem. De opbrengst van deze successieheffing kunnen andere belastingen worden verlaagd, die economisch schadelijker zijn.” [1; 202]

De Kam en Caminada vinden dat [1; blz 211-236 ] :

Een tariefverlaging van de erfbelasting ligt evenwel minder voor de hand. Veeleer bestaat aanleiding het tarief van erfbelasting en schenkingsbelasting te verhogen. Argumenten zijn:

– het gaat hier om een van de weinige instrumenten om de bestaande grote verschillen in vermogensbezit voor een stukje recht te trekken;

– bij een erfenis en schenking gaat het om draagkrachtvermeerdering waarvoor de ontvanger in de regel geen inspanning heeft verricht;

– de economische verstoringen zijn gering, omdat mensen doorgaans niet minder gaan sparen wanneer hun kinderen in de toekomst (wat) minder erven;

– de meeropbrengst is beschikbaar om de lasten op arbeid te verlichten.[1, blz 229]

Rijkers & Van Vijfeijken [1; blz 251- 259]

– verdient het aanbeveling schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen onder te brengen in een inkomensbelasting. [1; 256]. De nieuwe koopkracht die men verwerft door een gift of een nalatenschap, verschilt niet van die van andere inkomensvormen. Schenkingen en erfenissen horen principieel tot het inkomen. [1,blz 257]

-Het ligt wel voor de hand om de eventuele vrijstelling voor bijvoorbeeld partners en kinderen in de vorm van een lifetimevrijstelling te gieten. Deze vrijstelling kan dan zowel worden ingezet bij een verkrijging krachtens schenking
en bij een verkrijging krachtens erfrecht. Een lifetimevrijstelling voorkomt manipulatiemogelijkheden. Het is immers irrelevant wanneer het vermogen overgaat naar de partner of het kind, tijdens leven – al dan niet in jaarlijkse porties – of bij overlijden.
Alle andere schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen kunnen onder het gewone (vlakke) tarief van de inkomensbelasting worden gebracht. 

– Moet er een bijzonder tarief zijn voor erfrechtelijke verkrijgingen en giften of kan met vrijstellingen worden volstaan? Hoe hoog zou in dat verband een lifetimevrijstelling voor giften en erfrechtelijke verkrijgingen moeten zijn? 

– Vanwege de vele voordelen die eraan verbonden zijn, wordt ten slotte een vlak, proportioneel tarief aanbevolen. Daarbij moet het bestaansminimum geheel belastingvrij blijven. 

[3a]CBS, Martine de Mooij, Sander Dalm, Marleen Geerdinck en Mariëtte Goedhuys, “miljonairs in cijfers”,  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4CA1DE22-6E08-4C21-A0C3-D0CAEE45CAEE/0/Rapport2015.pdf

[3b] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf , blz 19

[3b.1] Berekening op basis 2010 cijfers, ik heb geen zin me in de oude regeling te verdiepen:

161_1

[4] http://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

{5} http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/erf_schenkbel_bedrijfsopvolgingsreg_2015_suc0351z52fd.pdf

en

https://www.tilburguniversity.edu/upload/6f2c13cd-68ec-4c91-ad94-7a3aecdda7bd_bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.pdf

de rechtsongelijkheid kan natuurlijk altijd nog een beetje worden verhoogd (his masters’ voice):

http://www.gt.nl/nl/nieuws/opinie-erf-en-schenkbelasting-definitief-afschaffen-/4592#.VajSb_mqpBc

[6] http://www.gt.nl/nl/nieuws/europese-hof-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-is-niet-discriminatoir-/4622#.Vaf8S_mqpBc

[7] http://www.z24.nl/ondernemen/plan-wiebes-voor-verhoging-erfbelasting-familiebedrijven-van-tafel-458048

[8] http://www.ftm.nl/exclusive/hoe-nederlandse-rijkaards-belastingbox-denken/

[9] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81086NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&D5=l&HDR=G4,G1,G2,T&STB=G3&VW=T

[10] J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, ‘De successiebelasting vanuit economisch perspectief’, Weekblad Fiscaal Recht, 18 december 2008, pp. 1423- 1430, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2008-07.pdf

[11] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/2014_eu_wealth_tax_project_finale_report.pdf

[12] We hebben dat dus maar even voor het CBS laten uitrekenen:

http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer-rechner/erbschaft-und-schenkung_aid_27819.html

161 de

Het tarief loopt zelfs op tot 30%!

[13] http://www.z24.nl/columnisten/paul-van-der-kwast-minder-erfbelasting-door-schenking-op-papier-lang-niet-altijd-538760

[14] https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150421/lijst_van_vragen_en_antwoorden

[15a] http://www.ftm.nl/column/belastingen-op-vermogen-vermogensinkomsten-en-erfenissen-zeer-laag/

€13,896 nalatenschap in 2011 en niet 2012 of ≈ 14 mld. en “erfenisbelasting” in 2013 van € 1,7 mld. geeft een percentage van 12,1% of ongeveer 12 procent.[15d]

De vermoedelijke uitkomst 2014 is € 1.606 mln. voor schenk– en erfbelasting. [15b[ De realisatie in 2012 was € 1.382 mln. [15c] Het eigen huis strooide natuurlijk aardig roet in het het eten.

[15b] http://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/miljoenennota,kst199383_3.html

[15c[ http://www.rijksbegroting.nl/2012/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst181515_27.html

[15d]

161 tweet

[16] CBS, http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=82569ned&D1=18-69&D2=0-1,4&D3=10-12,17,22,27,32,37,42,46-48&HDR=G1,G2&STB=T

Vermogensheffingen:

Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij bijna altijd om successierechten. De vermogensbelasting wordt niet tot de vermogensheffingen gerekend. Deze wordt namelijk periodiek geheven en wordt daarom gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen

Sinds 2010 kennen we de Schenk- en Erfbelasting maar het CBS is natuurlijk te belazerd om zijn statistieken aan te passen en laat de client zich een hoedje zoeken naar deze cijfers.

[17] Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf blz 29 e.v.

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: