Spring naar inhoud

De schaamte voorbij (belastingontwijking)

11 april 2015

_____________________________________________________________

Nederland moet zich schamen voor zijn aandeel in de belastingontwijking volgens een interview met Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA) in Trouw van 30 maart j.l.[1a] Dit interview deed bij mij de wenkbrauwen fronsen, want hoe is het in hemelnaam mogelijk dat parlementariërs anno april 2015 nog niet weten hoe de vork in de steel zit? Dacht de heer Tang bovendien dat we de inhoud van een artikel in VrijNederland van 6 augustus 2013 vergeten waren waarin de doopceel van PvdA bewindslieden maar weer eens werd gelicht? [1b] Zeker het CDA maar ook de PvdA, om van de VVD maar te zwijgen, kent toch een flink aantal partijleden die werkzaam zijn op dit terrein en precies weten hoe de vork in de steel zit en die leden prikken soms een aardig vorkje mee bij het adviseren van (buitenlandse) cliënten om (merendeels) buitenlandse belasting te ontgaan.

Ik denk dat Nederland zich helemaal niet hoeft te schamen en gewoon met de grote jongens moet blijven meespelen en het kaas niet van zijn brood moet laten eten. Daar waar Nederlandse belasting ontgaan wordt, dient met de grootst mogelijke spoed belastingwetten te worden aangepast. Het buitenland zoekt het zelf maar uit. Eventuele verwijten uit de UK of US kunnen eenvoudig worden afgedaan met de kinderrijmpje “alles wat je zegt, ben je zelf”, caught with your pants down zou ik daaraan willen toevoegen. Internationaal valt er politiek weinig te verwachten dat wordt zeker gesteld door het stelselmatig omkopen van politieke partijen. {zie [3b2] voor quote ; [3f] & [4i]}

Als we goede sier willen maken kunnen we ontwikkelingslanden verder helpen bij het opstellen c.q. aanpassen van hun belastingverdragen zodat die landen hun belastingopbrengst kunnen optimaliseren en hun frauderende top dogs aanpakken. Ook kunnen we desgewenst helpen bij het opzetten van hun belastingdienst. Dat is waarschijnlijk effectiever dan regulaire ontwikkelingshulp.

_____________________________________________________________

§1 Inleiding

To this war of every man against every man this also is consequent, that nothing can be unjust.The notions of right and wrong, justice and injustice, have there no place. Where there is no common power, there is no law; where no law, no injustice. Force and fraud are in war the two cardinal virtues. Justice and injustice are none of the faculties neither of the body nor mind. {Thomas Hobbes, Leviathan, 1651, Hfst 13}

Het is onder dergelijke omstandigheden dat multinational ondernemingen zonder internationale wetgeving op belastinggebied met elkaar concurreren. Als Tim Cook van Apple Inc moet concurreren met Samsung dan zal hij ook moeten concurreren met het belastingtarief van Samsung Electronics van 14% terwijl zijn US-tarief officieel 39% bedraagt. [4h, de cijfers zijn overigens onjuist zie] Hij zal dus zijn geluk wel buiten de US moeten zoeken met een formeel federaal US Vpb-tarief van 35%. Tax advisors die mensen als Mr Cook daarbij niet kunnen helpen zullen spoedig out of business zijn. Je kunt het multinational ondernemingen dus nauwelijks kwalijk nemen dat zij belasting ontgaan terwijl de landen onderling concurreren met een belastingsysteem dat die zelfde multinationals in de watten legt. Maar Cook moet natuurlijk de Bühne niet gaan voorliegen door te stellen dat Apple geen gebruik maakt van “tax gimmicks“, dat doet Apple wel en zelfs op zeer grote schaal.[4a3] Een flink aantal landen in de wereld (US, UK, Ierland, Luxemburg maar ook Nederland) kunnen zelf als een tax haven by design gekwalificeerd worden zoals we voor enkele landen nog zullen zien.

De parlementaire hearings door de Public Accounts Commission (PAC) onder voorzitterschap van Mevrouw Margaret Hodge (2012-2015) [3a; 3b] en de US senaat hearings onder voorzitterschap van Carl Levin.[4a] zijn dan ook uitsluitend voor de Bühne. De parlementaire hearings van de PAC mogen een bron van cabaretesk amusement zijn als de hoofdrolspelers worden gegrild, maar ook Chair Margaret Hodge (Labour  [3b2]) zal niet kunnen ontkennen dat de in de UK ontstane situatie onmiskenbaar terug te voeren is op de Labourregering onder Blair en Brown. Deze heren hebben immers de situatie laten voortduren en hebben als waterdragers de London City zelfs bevoordeeld met als resultaat dat dit Financial Center in 2008 bijna werd opgeblazen.

Bij het beoordelen van de vestigingsplaats is slechts een van de criteria de hoogte van het vennootschapsbelastingtarief, de kwaliteit van belastingverdragen en de mogelijkheid om belastbaar inkomen soepel weg te sluizen onder het welwillend toeziend oog van de belastingdienst, die door understaffing niet doet waar ze niet voor betaald wordt (HMRS & IRS). Voor het land zijn er naast de vennootschapsbelasting nog andere belastinginkomsten. Als de werknemers niet uitsluitend bestaan uit hoog opgeleide expats die veelal een aantrekkelijke belastingregeling hebben, brengt de inkomstenbelasting natuurlijk ook de nodige revenuen in het laatje. Daarnaast is er soms bij werkelijke activiteiten een spin-off naar andere bedrijven. Door de race to the bottom is het vennootschapsbelastingtarief in Europa flink gedaald, ook het Vpb-aandeel in de totale belastingen in de US vertoont een forse daling.[4g] Voor het relatieve afnemende belang in de tijd van het aandeel van de Nederlandse vennootschapsbelasting in de totale belastingheffing zie een eerdere bijdrage.

De EU gaat uit van een belastingderving door het ontgaan of verzwijgen van belastbaar inkomen van 1 biljoen euro.[1c] Dit hoopt men voor 2020 tot de helft te verminderen, maar in het bijzonder EU-papier is natuurlijk uiterst geduldig als het bedrijfsleven moet worden aangepakt.

De volgende grafiek geeft inzicht in de investeringen van de Fortune 500 in tax havens landen [4g]:

144 TAX HAVENS

Nederland staat er gekleurd op. Maar waar staat de UK, naast de tax havens in zijn dominions, anno 2015 eigenlijk zelf na de voorstellen van Osborne? En was de US, die al die buitenlandse investeringen in tax havens ruimhartig faciliteert, zelf om te beginnen eigenlijk niet het prototype van een tax haven? We zullen dit hieronder nader bezien.

§2 Nederland

Het Nederlandse tarief vennootschapsbelasting bedroeg in 1983 nog 48% en is in de periode tot 2011 stapsgewijs verlaagd naar de huidige 20-25%. [2e]

Het Nederlandse belastingsysteem wordt gekenmerkt door een al vele decennia bestaande deelnemingsvrijstelling en daarnaast een ruling systeem indien men zekerheid wil hebben over een bepaalde belastingbehandeling.[2a] Bij een ruling gaat het om de “winst die in internationaal concernverband wordt behaald met in Nederland verrichte activiteiten”. [2b] Nederland heeft een uitgebreid net van belastingverdragen, veelal met het doel om dubbele belasting te voorkomen (w.o. verlaagde bronbelasting op inkomend dividend, rente en royalty’s). Bronbelasting op uitgaande rente en royalty’s ontbreekt. [2a]. Nederlandse multinationals hebben er belang bij om t.o.v hun Angelsaksische concurrenten een gelijk speelveld te hebben op belastinggebied.

Uit een eerdere bijdrage blijkt dat 23 van de 25 AEX-ondernemingen in 2011 een gemiddeld belastingtarief van ca 23% betaalden. Zij genoten  ca € 1,4 mld. aan belastingfaciliteiten, waarvan, m.u.z. van die volstrekt belachelijke innovatiebox, het grootste deel van buitenlandse oorsprong.

Bij de “Nederlandse” investeringen in het buitenland spelen de ca 14.400 (2013) Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) een belangrijke, hoofdzakelijk fiscale, rol.[2e;2f]. Het moederconcern van de BFI’s laat zich voor 2013 als volgt weergeven [2g]:

BFI PER SHARHOLDING

Toelichting: bij het balanstotaal moet men in aanmerking nemen dat de boekwaardes van de rapporterende instellingen tegen historische kostprijs staan gewaardeerd.

De forse groei van 9,.5% per jaar laat zich voor de periode 2003 -2014 als volgt grafisch in € mld. weergeven [2h]:

ffi 2013 2014

Voor het eerst is er in 2014 een afname.

Nederland speelt ook een rol in de Starbucks, Google, Amazon UK tax hearing, waarbij gesteld werd dat de Nederlandse Starbucks ruling geheim was en het tarief contractueel niet mocht worden onthuld.[3a1] Tweede Kamerleden mochten de Starbucks ruling later vertrouwelijk inzien, onze hooggeleerde toch goed ingevoerde Leidse heren konden slechts gissen naar de opzet van de deal.[2c] Het mag toch opmerkelijk heten dat rulings die niets anders dan de wet dienen te volgen qua algemene opzet, zonder bedrijfsgeheimen te onthullen, geheim zouden moeten blijven. Onze Jordanese Tante Leen zou toch ook graag weten hoe ze haar klanten de koffie tegen een aantrekkelijk belastingtarief in de keel kan laten gieten? [2d] Nu heeft Tante Leen natuurlijk ongetwijfeld haar eigen private tax ruling die zelfs voor de belastingdienst geheim moet blijven, dat wordt nog wel eens vergeten door het MKB als ze over de belastingvoordelen van multinationals klagen.

§3 UK or Monaco-on-Thames [3f]

De UK, onder Cameron en Osborne, nam budget 2015 een aantal maatregelen die de UK -belastingbetaler £ 7,9 mld. aan Vpb gaan kosten. De belangrijkste waren een verlaging van het Vpb-tarief naar 20%, het laagste tarief binnen de G-20, de patent box en een diverted profits tax (DTP) om inkomsten uit activiteiten die eigenlijk de UK toekomen tegen 25% te belasten. (de zgn. Google tax).[3d] In 2009 ging de UK al over op het vrijstellen van buitenlands dividend. Het perfide Albion zou immers wat graag al die duizenden BFI’s van Nederland overnemen. Wetgeving en implementatie van de DTP zal flink wat tijd vergen en de inschatting van de belastingopbrengst is relatief laag. [3d] De UK is hiermee uiterst concurrerend met het Nederlandse belastingsysteem. Ook dreigen veel US hoofdkantoren naar de UK uit te wijken. [3c]. Zo rond 2018 zullen er mogelijk maatregelen uit de OECD BEPS studie komen die conflicteren met het UK belastingsysteem en met name de Patent box. [3d, blz 18]

“In terms of governance and presence, it requires actual substance if you want to set up in the Netherlands, whereas you can achieve a UK residence just by having board meetings in the UK,” is in elk geval na deze recente Nederlandse wijziging een goede reden om de UK boven Nederland te prefereren. [3e3] Nederland moest zo nodig de substance vereisten aanscherpen. De UK headquarter brochure geeft de voordelen nog eens samenvattend weer. [3e2]

De Hearings van de PAC [3a;3b] hebben althans wat betreft Starbucks nu al de nodige belastinginkomsten opgebracht ( £ 20 mln.) toen hun belastingontduiking door de LuxLeak naar buiten lekte en door Cameron in Davos nog eens onder de aandacht werd gebracht. [3a5]. De publieke opinie is daarbij effectiever dan HMRS of de wetgever. [3e] Een paar weekjes niet Googlen door de Europese burgers en de UK en andere landen zijn weer vele miljoenen ontdoken belastinggeld rijker als Google net als Starbucks boete moet gaan doen. Google mag dan 17.000 engineers in de US te werk stellen [3a1], zonder toegang tot de EU-markt met 511 mln. inwoners is hun product van nul en generlei waarde en kan Google in Europa de tent sluiten.

§4 US

De US belast wereldwijd inkomen tegen 35% (incl. lokaal 39%) waarbij buitenlands inkomen eerst wordt belast onder verrekening van in het buitenland betaalde belasting nadat dit  (offshore) inkomen naar de US gehaald wordt. Toch is het effectieve Vpb-tarief maar 15%. [4a3] Dit komt doordat de US-staat en de US-onderneming partner zijn om het inkomen buiten de US zo laag mogelijk te laten belasten. De Amerikanen hebben er immers zelf geen belang bij dit offshore inkomen hoger te laten belasten door het aanpakken van belastingparadijzen. Anders wordt het natuurlijk indien US-inkomen artificieel (Liven: widely abused transfer pricing) naar offshore locaties wordt gesluisd. Een en ander maakt dat de US multinationals veel cash in het buitenland aanhouden. Dat is goed voor het Militair industriële complex (MIC) en de CIA die zo een imperium te verdedigen hebben. Dat MIC helpt weer de defensie-uitgaven op te krikken zodat het Amerikaanse bedrijfsleven R&D-overheidsgeld ( inclusief ruimtevaartprogramma) krijgt als toegelaten staatssteun. De offshore oorlogskas van die multinationals stelt ze dan weer in staat om hun imperium – ook in homeland US met de hulp van de banken – uit te breiden. Die lage belasting is dus goed voor de P/E ratio en de waarde van de aandelen en het inkomen van de top van de multinationals (voor een belangrijk deel in aandelen). De Democratische en Republikeinse partij krijgen beide hun partijdonaties en zo blijft dat systeem in tact.

De US multinationals hebben inmiddels offshore gecumuleerde winst van $ 2,1 biljoen opgebouwd, een stijging van zo’n 400% in het laatste decennium. [4a3] De gegevens van een bedrijf laten zich redelijk eenvoudig aan de hand van de SEC-filing systeem Edgar opzoeken.[4f] Obama had een plannetje om die offshore winst tegen 14% te belasten en om in het vervolg 19% over buitenlands inkomen te belasten, uiteraard onder aftrek van in het buitenland betaalde belasting, maar dit plan is vast niet haalbaar in het congres. In 2004 kwam men onder een windfal regeling weg met een belastingpercentage van 5,25% voor offshore geld dat naar de US werd teruggehaald en dat geld is toen grotendeels weggelekt naar de US-aandeelhouders en aan managementbeloning. De conclusie van de toen ingestelde Levin commissie was dan ook dat “Repatriation is a Failed Tax Policy“. Uit een senaat hearing bleek dat een flink deel van die $ 2,1 biljoen veroorzaakt wordt doordat b.v. Apple Inc zijn US-inkomen naar het buitenland (o.a. Ierland) weegsluist. [4a3] In dat geval is het dus gewoon een kwestie van eigen schuld en falen van de IRS (Levin: “weak enforcement”) en door inadequate US-belastingwetgeving.

 §5 Conclusie

Net als de aanpak van de banken is het aanpakken van het ontgaan van vennootschapsbelasting door de politici eerder iets van lip service dan dat de problematiek doortastend wordt aangepakt. Lobbygroepen weten uitstekend hun weg te vinden naar de politiek. De partijkas {zie [3b2] voor quote ; [3f] & [4i]} wordt er in een aantal landen ook niet slechter van en daarmee wordt herverkiezing zeker gesteld. Het is een illusie dat een open en klein land als Nederland een zelfstandige belastingpolitiek voor multinationals kan voeren. Als je het belastingprobleem echt wil aanpakken heb je andere leiders in de grote landen nodig en daarmee ook andere kiezers. Dat zit er voorlopig niet in en daarom zullen we het met de G20 lip service moeten doen. Bovendien lopen de belangen van staten niet parallel (b.v. UK vs. Ierland en Luxemburg) en wordt de EU unfair competition richtlijn (b.v. Apple, MS en Amazon in Ierland en Luxemburg) uiterst lankmoedig gehandhaafd. [5a]

Als onze neo-liberale Nederlandse politici de overheid willen runnen als een commerciële organisatie kunnen ze beginnen met de belastingdienst. Die dienst kan dan zo veel personeel aannemen dat de laatste man./vrouw net haar marginale kosten goed maakt met de marginale extra belastingopbrengst die dat personeelslid genereert. Als de Nederlandse belastingdienst zich dan ook nog eens behoorlijk organiseert  scheelt dat ook een paar miljard euro. Met een jaarlijkse rapportage voor het parlement van de gederfde belasting door de internationale trukendoos, al was het maar voor Nederland, zou dat parlement zijn controlerende taak eindelijk serieus kunnen uitoefenen zo het dit overigens echt zou willen. Of Wiebes zijn belastingdienst de relevante informatie voor die ook door de Algemene rekenkamer aanbevolen rapportage kan opleveren is overigens zeer de vraag.[2e]

_______________________________

Laatste bijgewerkt 11 april 2015

Disclosure: zelf ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest in de internationale praktijk bij twee Big Four accountancy firms. Van internationale belasting heb ik gelukkig niet echt verstand.

§1 Inleiding

[1a] Trouw, Christoph Schmidt, “Belastingontwijking: Nederland moet zich schamen”, https://paultang.pvda.nl/belastingontwijking-nederland-moet-zich-schamen/, interview met Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA) over de instelling van een mede naar aanleiding van de LuxLeaks-publicaties.

[1b] Thomas Vanheste en Map Oberndorff, “Nederland belastingparadijs, met dank aan de PvdA”, http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Nederland-belastingparadijs-met-dank-aan-de-PvdA.htm

[1c] http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2013/05-21/0206/P7_TA(2013)0206_1_DE.pdf

(Duitse versie- punt 30 – de Nederlandse versie heeft het over een triljoen euro door een kennelijke vertaalfout uit het Engels)

§2 Nederland

[2a] Prof. mr. F.P.G. Pötgens , “Het sluiten van een advance tax ruling met de Nederlandse belastingdienst: ultieme rechtszekerheid?”, http://rechten.vu.nl/nl/Images/ZIFO%20-%20reeks%20deel%2013%20Rechtszekerheid_tcm22-428487.pdf ;

[2b] http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/02/informatieverstrekking-over-rulings/informatieverstrekking-over-rulings.pdf

[2c] Henk Vording, Jan Vleggeert, “How the Dutch help Starbucks avoid taxes”, http://leidenlawblog.nl/articles/how-the-dutch-help-starbucks-avoid-taxes

[2d] https://www.youtube.com/watch?v=ayj2p4vhDOc

[2e] “Belastingontwijking Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk”,

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/11/Belastingontwijking

Als je dit verhullende en ondermaatse rapport tussen de regels doorleest, blijkt hoe weinig men eigenlijk kwantitatief bijhoudt en weet. Bovendien wordt versluierd in hoe geringe mate de belastingdienst de compliance van de ca 3.000 tax (erratum AR toch maar 1.500) rulings eigenlijk controleert met een veel te kleine bezetting; om over de controle van de 10.000 jaarlijkse aangiftes (waarvan veel “grote ondernemingen”) maar helemaal te zwijgen. De afstemming van data tussen DNB en belastingdienst is uiterst gebrekkig onder het mom van geheimhouding. De net opgestarte compliance controle op de substance voor de jaren 2014-2016 is helemaal een witwas operatie: er is materieel  nauwelijks nog iets gecontroleerd (zie beantwoording van de Kamervragen bij de behandeling van het rapport) en die zogenaamde substance verdient die naam alleen op papier.

[2f] http://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/aanmeldingsfomulieren/bfi/ voor achtergrond.

[2g] DNB,”Groei BFI’s neemt af in 2013”, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2014/dnb316987.jsp

[2h] Balans Bijzondere Financiële Instellingen T15.1 Jaar (XLS)

§ 3 UK  or Monaco-on-Thames [3f]

[3a] Starbucks, Google en Amazon PAC hearing

[3a1]Starbucks, Google en Amazon PAC hearing, 13 november 2012, http://www.parliamentlive.tv/Event/Index/ab52a9cd-9d51-49a3-ba3d-e127a3af018c

korte versie https://www.youtube.com/watch?v=db4TlUY_1gI

[3a2] Versie 2.0 van The auditors in court: http://www.parliamentlive.tv/Event/Index/99471175-8843-4957-81be-1a40d99ca8f9

en notulen http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/870/870.pdf

Mevrouw Hodge beschuldigde PwC van het promoting corporate tax avoidance on an “industrial scale”. Zij doelde natuurlijk op de door de Luxemburge Juncker regering op een presenteerblaadje aangeboden belastingtemplate die door de belastingadviseurs tegen een flinke fee wordt verkocht als een taylor made tax solution, waarvan je mag hopen dat de tekstverwerker alle namen juist heeft vervangen.Verkopen hoef je zo’n advies nauwelijks, de cliënten komen elkaar wel tegen op de vele tax seminars en in de industriële clubs.

[3a3] http://www.internationaltaxreview.com/Article/3150215/PAC-hearing-shows-gulf-between-Big-4-and-public-opinion-COMMENT.html

[3a4]commentaar http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2015/03/26/this-public-accounts-committees-swan-song-tax-reports/

[3a5] htttp://www.starbucks.co.uk/blog/an-open-letter-from-kris-engskov ; http://www.theguardian.com/business/2013/jun/23/starbucks-pays-corporation-tax

[3b] Tax avoidance and evasion: HSBC

[3b1] http://www.parliamentlive.tv/Event/Index/a960faa6-db40-4b38-8fd4-707e4ed3d3a5

[3b2] Guardian, “The public accounts chair has been accused of being a bully, but she has rocked the tax world by asking difficult questions about how taxpayers’ money is spent”, http://www.theguardian.com/politics/2015/mar/13/more-to-margaret-hodge-grillings-than-dramatics

Quote: “And while Labour values the credibility she has given to the party’s campaign against tax avoidance, some senior colleagues have been frustrated by her criticism of accountancy firm PwC, given its role in providing the party with free advice.”

[3c] “Britain rules the world of tax havens, Queen is warned”,http://www.theguardian.com/business/2013/nov/07/britain-tax-havens-queen-secrecy-justice-network

[3d] Corporation Tax Changes and Challenges. IFS Briefing Note BN163 IFS election analysis: funded by the Nuffield Foundation”, “http://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN163.pdf

[3e1] http://taxjustice.blogspot.nl/2013/11/a-letter-to-her-majesty-queen-about.html :

“On 7th November the Tax Justice Network will publish the 2013 Financial Secrecy Index, a world ranking of jurisdictions offering financial secrecy.The index will show that Britain, taken together with its Overseas Territories and Crown Dependencies, is by far the most important part of the global offshore system of tax havens or secrecy jurisdictions.”

[3e2] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204004/UK_European_Headquarters_Brochure.pdf

[3e3] “Britain becomes haven for U.S. companies keen to cut tax bills”, http://uk.reuters.com/article/2014/06/09/uk-britain-usa-tax-insight-idUKKBN0EK0BA20140609

[3f] John Lanchester, “Episode Six: The Non-Dom Tax Tunnel”, http://www.lrb.co.uk/blog/2015/04/09/john-lanchester/episode-six-the-non-dom-tax-tunnel/

Quote: “A big role in this is thought to be played by donations from non-doms: Greek shipping magnates are said to have talked the Tory government out of fixing the hole in the 1980s, and it’s known that a number of prominent non-doms made multimillion pound donations to New Labour. ”

§4 US

[4a] US Senate hearings

[4a1] Panel one: http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/offshore-profit-shifting-and-the-us-tax-code

[4a2] Panel two:http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/offshore-profit-shifting-and-the-us-tax-code_-part-2

[4a3] – introductie Carl Levin bij panel two – zie [4a2].   CARL LEVIN D (MI) Download Statement (53.5 KB)

[4b] “The Apple Tax Diversion. Senators beat up a U.S. success for following the tax laws they wrote”, http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324102604578497263976945032

[4c] Fairness Coalition Slams Repatriation Tax Plan from Senators Boxer and Paul”

 //www.americansfortaxfairness.org/tax-fairness-coalition-slams-repatriation-tax-plan-from-senators-boxer-and-paul/

[4d] Citizins for Tax Justice, Offshore Shell Games 2014. The Use of Offshore Tax Havens by Fortune 500 Companies, http://ctj.org/ctjreports/2014/06/offshore_shell_games_2014.php#.VSAuY_msXhC

[4e http://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/Offshore_Shell_Games_USPIRG.pdf

[4f] actualisatie van de cijfers voor een US mulinational is vrij eenvoudig met behulp van het SEC Filings systeem Edgar:

(1) Zoek naar de company b.v. Google Inc. in link http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

(2) Laadt de meest recente 10k filing en kijk onder taxation. De note geeft veelal informatie over het “cumulative amount of earnings upon which U.S. income taxes have not been provided ” als de company er zich met een jantje-van-leiden afmaakt staat het belastingeffect er niet bij, andere maatschappijen zijn scheutiger met het verstrekken van die informatie.

(3) Ook is vaak te zien welke belastingzaken van enige importantie nog lopen, waarbij te hopen valt dat de auditor een lager risicopercentage van afwijzing van de belastingconstructie hanteert dan de tax advisor (50% UK hearing) om een voorziening te eisen.

[4g] www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/hist.pdf ,

 “Corporation income taxes accounted for a large part of this postwar decline in total income tax share, falling from over 30 percent of total Federal receipts in the early 1950s to 19 percent in 1968. During the same period, pretax corporate profits fell from about 12 percent of GDP in the early 1950s to 10 percent in 1968. By 1980 the corporation income tax share of total receipts had dropped to 12.5 percent. Pretax corporate profits also declined as a percent of GDP during the 1980s and, thus, the corporation income tax share of total receipts dropped to a low of 6.2 percent in 1983. By 1996, the share had climbed back to 11.8 percent. But, between 2001 and 2003, it averaged 7.7 percent, well below the 1980 share, before increasing to 14.7 percent by 2006. The December 2007 recession reduced the corporation income tax share of total receipts to just 6.6 percent in 2009. In 2010 the share rose to 8.9 percent before falling to 7.9 percent in 2011 and then rising to 9.9 percent in 2012.”

zie ook “Which Corporate Giants Pay The Most In Taxes?”, http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2013/04/23/which-corporations-pay-the-most-taxes/

[4h]  http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324102604578497263976945032

[4i] Five Biggest Recipients Of Corporate Tax Breaks Spent $8 Million In 2010 Elections (UPDATED), http://www.huffingtonpost.com/2011/05/03/recipients-corporate-tax-breaks-elections_n_856630.html

§5 Conclusie

[5a] http://somo.nl/news-en/hidden-profits

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: