Spring naar inhoud

Algemene Heffingskorting en arbeidskorting

22 september 2013

__________________________________________________________________________________________________

Na de rel over de zorgpremie, hebben we nu de Algemene Heffingskorting en arbeidskorting rel.  Ook hier is de communicatie van de overheid weer allerbelabberdst. Ik zou zeggen dat deze aanpassing een goed begin is in het op zeer bescheiden schaal ongedaan maken van de ongewenste effecten van de hypotheekrenteaftrek.  Samsom zal wel weer laten piepelen door de Telegraaf en Elsevier en ik moet nog zien dat dit wetsvoorstel ongewijzigd door de Kamer komt.

Als men overigens 70% belasting over de de laatst genoten € 100 moet gaan betalen, zoals sommige partijen claimen, komt dat misschien wel omdat men over de vorige € 100.000 euro te weinig belasting heeft betaald? Om precies te zijn maar 33,6% belasting, of 11,8% (€ 11.800) te weinig t.o.v. het schijventarief (45,4%) , zoals we nog zullen zien.

Update: Deze bijdrage is en wordt niet geactualiseerd voor het Nixakkoord van 11 oktober 2013 en is daarmee gedateerd.

De nieuwe regeling kunt u hier vinden: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2014/wijzigingen-algemene-heffingskorting-en-arbeidskorting

Aangezien Postbus 51 bemand/bevrouwd wordt door allemaal Alpha’s met een InHolland diploma kon er geen eenvoudig overzichtelijk staatje af.  

Materieel komt het erop neer dat :

“De in het oorspronkelijke wetsvoorstel voorziene afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf van de inkomstenbelasting in de jaren 2015 en later, wordt teruggedraaid (de vierde schijf begint bij een inkomen van € 56.531, cijfers 2014).”

Samsom heeft zich dus inderdaad, zoals voorspeld, weer laten piepelen. 

De snelste manier om uw eigen situatie voor 2014 na te gaan is dit loonprogramma: http://www.raet.nl/nl-nl/mediatheek/salaris-berekenen/

 

________________________________________________________________________________________________

Er is weer een hoop herrie over de aanpassing van de algemene heffingskorting en arbeidskorting gedurende de periode 2014-2017 in het belastingplan 2014. [1]  Er wordt gedaan alsof half Nederland 52% belasting betaalt over de top van zijn inkomen. In werkelijkheid is dat zo’n 8%. [2] Er wordt ook gedaan of de HRA al is afgeschaft. Kanttekeningen, in een veel geciteerde berekening, dat het “effect van de eigen woning niet meegenomen” is worden door de media stelselmatig genegeerd. [3] De HRA maakt dat het toptarief niet bij € 55.991 ingaat maar dat je daar de betaalde hypotheekrente nog wel even bij moet tellen.

In het belastingplan 2014 is een tabel van de algemene heffingskorting en arbeidskorting 2013 -2017 opgenomen die we enigszins hebben uitgebreid en als volgt kan worden weergegeven:

Click op tabel om te vergroten

Tabel 1. Algemene loonheffing en arbeidskorting 2013-2017 ( niet meer actueel- zie link boven)

8600 Heffingskorting en arbeidkorting

(1) De geel gemarkeerde regels zijn ontleend aan de tabel van het belastingplan 2014 [1, blz 8-9]  Volledigheidshalve is de toelichting daarop in noot 4 en 5 opgenomen.  De overige regels zijn berekend, waarbij de inflatieaanpassingen zijn afgeleid  van de gele regels om bij de berekening aan te sluiten. Daarnaast zijn geringe afwijkingen van die van het ministerie aangepast hoewel die uitkomsten afwijken van de te hanteren formules. De tekst op pagina 8 en 9 moet wel van de hand van onze staatssecretaris zijn en hij schrijft zoals hij denkt.

(2) De progressie neemt dus door de voorstellen enigszins toe. Daar was met de uit de hand gelopen HRA dan ook alle reden toe.

De media doen alsof het inkomen voor arbeidskorting het daadwerkelijke belastbaar inkomen is. Dat is natuurlijk niet zo want daar gaat de hypotheekrenteaftrek nog vanaf en die is vanaf het 5e deciel niet onaanzienlijk zoals uit onderstaande tabel blijkt:

Tabel 2 Huishoudens met en zonder HRA 2011

8610 HRA deciel

Bovenstaande hypotheekrentes zijn gemiddelden en dus inclusief ouderen. De jeugd heeft de toekomst en die zijn over het algemeen iets agressiever bij het opteren van HRA.  We baseren ons derhalve op het maximum hypotheekbedrag dat men volgens de bekende site De Hypotheker kan lenen.  Om de aftrek niet helemaal te maximeren nemen we de rentelast van een 30-jarige 5% annuïteitenlening  voor de 15e termijn dus halfweg de looptijd van de hypotheek. De HRA kan dan als volgt worden berekend:

Tabel 3  Leencapaciteit en HRA per jaar

8611 HRA 2013 2017

(1) Per € 20.000 inkomensstijging wordt gehopt naar een duurder huis.

(2) De schijfgrens is (arbitrair) jaarlijks opgehoogd conform 2014-2013. Het tarief van belastingaftrek daalt met een 0,5% per jaar.

(3) Van een inkomen van € 100.000 wordt in 2013 pas vanaf 73.944 inkomen euro 52% belasting betaald door een HRA over bruto € 21.150. De HRA is 11% van het inkomen en dit percentage  daalt in 2017 naar 10,6%, een ander gering progressie-effect.

We kunnen het verloop van de belastingdruk nu in kaart brengen door uit te gaan van een éénverdiener met twee kinderen van 3 en 6 jaar voor twee categorieën huishoudens:
(a) Tot een inkomen van € 40.000 wordt gehuurd met een maandhuur van € 550. Het echtpaar komt in aanmerking van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden toeslag.
(b) Vanaf een inkomen van € 40.000 wordt in een eigen huis gewoond met HRA in de in tabel 3 genoemde prijsklasse. Ook hier wordt rekening gehouden met zorgtoeslag en kindgebonden toeslag.

Het effect van de toeslagen neemt snel af {€ 20.000: €  545; € 25.000: € 404 en € 30.000 nog maar € 197}. Over het marginale tarief  van de lagere inkomens maken de media zich aanmerkelijk minder druk.

De belastingdruk (box I – toeslagen – HRA) wordt dan als volgt [6]:

Grafiek 1 Belastingdruk in % inkomen voor arbeidskorting 2013 en 2017 naar inkomen

8610 belasting 2013 2017

(a) De media maken zich druk over de rode lijn in de grafiek en in het bijzonder de belastingplichtigen met een toptarief van 52%. Door de HRA is dat een volstrekt academische casus. Zoals we in tabel 2 zagen heeft 92% van de huishoudens in het 10e deciel een hypotheek.  De gemiddelde belastingdruk bij een komen van € 100.000 is dus 31,9% (2017: 33,6%) door de HRA, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Tabel 4 Effect maatregelen op € 100.000 inkomen – incl. HRA-infuus

8620 een ton inkomen 2013 2017

(1) Van de € 100.000 inkomen wordt in 2003 dus € 17.953 (18%)  belast tegen 52%. {€44.009 – € 26.056}. De media willen ons altijd graag doen geloven dat dit voor €44.009 het geval is. Ik zou zeggen nog 11% te gaan tot de hele HRA opgedoekt is, pas dan kunnen we eens over de belastingtarieven gaan praten.

______________

Laatst bijgewerkt 26 september 2013

[1] Min Fin, “Wijziging van enkele belastingwetten en enige overige wetten (belastingplan 2014”,http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2014/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/17/belastingplan-2014.html

[2] K. Caminada (2011), Ovan enkele belastingwetten en enige andere wteen (belastingplan 2014), verleven we een verhoging van het toptarief?, Almanak 2011 Pecunia Non Olet, Leiden: PNO pp.13-15, http://media.leidenuniv.nl/legacy/kc-2011-06.pdf blz 2.

[3] http://content1d.omroep.nl/urishieldv2/l27m1587427222f70f6100523cb53f000000.844e7f9a53863eb3b752ebd7207c25b3/nos/docs/200913_doorrekening.pdf Deze berkening bevat (kleine) afwijkingen van de berekening in de miljoenennota 2014. In de spreadsheet is wel opgenomen “effect eigen woning niet meegenomen.” . Het zal duidelijk zijn dat dit effect heeft op het marginale tarief, dat echter op geen enkele wijze is gekwantificeerd., al was het maar bij het dramatische voorbeeld van € 84.000.

[4] Algemene Heffingskorting

De aanpassing van de algemene heffingskorting in dit wetsvoorstel krijgt in de eerste plaats vorm door het maximum van de algemene heffingskorting in een periode van vier jaar per saldo te verhogen met in totaal € 196 (in prijzen 2013). Dit gebeurt door het maximum van de algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 2014 te verhogen met € 138, met ingang van 1 januari 2015 met € 83, met ingang van 1 januari 2016 met € 14 en met ingang van 1 januari 2017 te verlagen met € 39. Deze mutaties vloeien voort uit het regeerakkoord en voorts uit het aanvullend pakket en uit de reguliere koopkrachtbesluitvorming. Hierbij speelt een rol dat het Belastingplan 2012 reeds een verlaging bevat van de algemene heffingskorting met € 39 met ingang van 1 januari 2014. Per saldo wordt het maximum van de algemene heffingskorting op 1 januari 2014 dus verhoogd naar € 2100. Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (in 2013 en 2014 is dat € 19.645) afgebouwd. In 2014 loopt deze afbouw tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf (in 2013 ligt die grens bij € 55.991, in 2014 – rekening houdend met het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 – ligt die grens bij € 56.531). Op grond van het aanvullend pakket wordt de algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 2015 tot nihil afgebouwd. Verder is op grond van de koopkrachtbesluitvorming en het aanvullend pakket het tempo van de afbouw gewijzigd ten opzichte van het regeerakkoord. De resultante van deze beleidswijzigingen is dat in 2014 een afbouw geldt van 2% van het inkomen uit werk en woning die loopt tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf, in 2015 een afbouw van 2,1% die doorloopt tot nihil en vanaf 2016 een afbouw van 3,05% die eveneens doorloopt tot nihil. Dit alles resulteert erin dat de algemene heffingskorting in 2014 voor inkomens vanaf het begin van de vierde tariefschijf € 1363 bedraagt. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van circa € 120.000 nihil en vanaf 2016 vanaf een inkomen van circa € 90.000. De verhoging en de afbouw van de algemene heffingskorting hebben in de jaren 2014 tot en met 2017 en structureel het volgende budgettaire beslag.Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie in de komende jaren loopt het maximum van de algemene heffingskorting op van € 2001 in 2013 naar circa € 2.265 in 2017.

[5] Arbeidskorting

De aanpassingen in de arbeidskorting vloeien deels voort uit de in het regeerakkoord voorziene stapsgewijze verhoging van de arbeidskorting. Daarnaast wordt de arbeidskorting ingevolge de motie Zijlstra/Samsom verder verhoogd. Voorts is in het aanvullend pakket erin voorzien dat de arbeidskorting in 2014 sneller stijgt dan in het regeerakkoord (aangevuld met de motie Zijlstra/Samsom) was voorzien. Door de forse verhoging van de arbeidskorting wordt werken lonender. In totaal stijgt het maximum van arbeidskorting als gevolg van deze maatregelen in een periode van vier jaar met in totaal € 836 (in prijzen 2013). Dit gebeurt door het maximum van de arbeidskorting met ingang van 1 januari 2014 te verhogen met € 374 van € 1723 tot € 2097. Vervolgens wordt het maximum van de arbeidskorting met ingang van 1 januari 2015 verder verhoogd met € 103, met ingang van 1 januari 2016 met € 229 en met ingang van 1 januari 2017 met nog eens € 130. Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. Daardoor zal in 2017 vanaf een inkomen van circa € 110.000 geen recht op arbeidskorting meer bestaan.

[6] geraadpleegde data

[a] http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

[b] http://old.raet.nl/mediatheek/proformalite/proforma-lite.aspx

[c] http://www.hypotheker.nl/Hypotheken/Ik+wil+een+woning+kopen/Hoeveel+kan+ik+lenen/Bereken+maximale+leenbedrag/default.htm

[d]http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/loonheffingen_berekenen/heffingskortingen/arbeidskorting

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: