Spring naar inhoud

Gebrek aan toezicht Humanitas DMH

15 september 2013

___________________________________________________________________________________________

Regelmatig worden we in de media geconfronteerd met het  niet adequaat optreden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij non-profit instellingen.

De recente opschudding bij de Stichting Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Handicap (Humanitas DMB) is hiervan weer een voorbeeld.  Het probleem wordt door de media echter onjuist benaderd. Het probleem is niet zo zeer de vergoeding van de interim-manager maar het functioneren van de Raad van Toezicht zelf. Deze laatste instantie laat zich echter gegeven de coöptatie systematiek moeilijk de laan uit sturen, mogelijk is het wel. [4]

(1) Wetgeving waarbij de minister gehoord alle partijen inclusief de ondernemingsraad de raad van toezicht naar huis kan sturen ligt voor de hand gezien de omvang van het overheidsgeld dat in dit soort instellingen omgaat. (2) De RvT kan zelf voor het bestuur zorgen.  (3) Staat de minister op goede gronden het bestuur niet aan?, en doet de RvT niets?, dan is (1) van toepassing. Volgens mij is dat ten onrechte niet wettelijk geregeld en dit zou één van de standaard subsidievoorwaarden moeten zijn. Domweg de subsidie stop zetten is geen optie omdat dan de cliënten en hun mentoren in de dan optredende chaos de dupe zijn. Het voordeel van een dergelijke regeling is dat aan de ministeriële verantwoordelijkheid weer inhoud wordt gegeven en dat de minister niet kan duiken voor die verantwoordelijkheid. Blok en Schippers kunnen aan de bak, een andere beeldspraak zou onwelvoeglijk zijn.

P.S. Na de publicatie in de Volkskrant van afgelopen zaterdag hebben zowel Nicodem als zijn gezin ernstige bedreigingen ontvangen. De heer Nicodem en zijn gezin zijn dus slachtoffer geworden van de gebrekkige journalistiek van de Volkskrant en de stront die o.a. door het Geen stijl- riool is gespoeld. De RvT heeft gelukkig consequenties getrokken uit het wanbeleid waaraan hij leiding gaf.[5]  De krantenredacties lijken veel op vroeg-middeleeuwse monniken: ze schrijven alleen persberichten, vaak met fouten, over zonder na te denken.

___________________________________________________________________________________________

In  de Volkskrant van afgelopen zaterdag hebben we dankzij de nieuwe klokkenluiders site Publeaks kennis kunnen nemen van de zogenaamde  bovenmatige beloning van de heer Nicodem.  Deze beloning bedroeg € 52.375 voor 209,5 uur werk @ € 250. Daarnaast nam de heer Nicodem een assistent mee waarvoor € 26. 228 in rekening werd gebracht.  Over deze beloning is nogal wat ophef ontstaan door dat artikel. 

Nu is het natuurlijk zo dat sites als Publeaks uitermate nuttig zijn als de verkregen informatie wordt verwerkt door ter zake kundige journalisten. Dit was helaas in dit geval niet zo met de “onderzoek”-journaliste Anneke Stoffelen, die wel de klok had horen luiden, maar kennelijk niet wist waar de klepel hing. De declaratie laat zich als volgt samenvatten:

8400 FEE

Volgens de Volkskrant declareerde heer Nicodem 1,1 miljoen per jaar, het bedrag inclusief assistent en inclusief BTW.  Volgens mij ligt de heer Nicodem zijn persoonlijke fee tussen de € 300.000 en € 350.000 exclusief BTW per jaar, een misschien hoog maar niet ongebruikelijk tarief voor een tijdelijk interim-manager voor een organisatie met 54,5 mln. bedrijfsopbrengst en 1.350 medewerkers en vrijwilligers. Bovendien stond de organisatie plotsklaps (?) het water aan de lippen doordat “het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen”. Het zal duidelijk zijn dat dit voor een instelling die bijna 600 cliënten zzp verzorgd. daarnaast 1.600 extramurale cliënten heeft en 733 fte aan het werk houdt, buiten de vrijwilligers, volstrekt onacceptabel is.  De aandacht van de media gaat echter uit naar de onjuist berekende “sexy” beloning.

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp gaf, kennelijk voor de vuist weg, als commentaar: “Een bedrag dat neerkomt op drie ton per jaar zou dan misschien verdedigbaar zijn. Maar 95 duizend euro per maand is wel heel dol, en zeker niet in de geest van de wet”. [1a] Het valt te hopen dat prof. mr. Evert Verhulp van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UvA de scripties van zijn studenten zorgvuldiger nakijkt en in elk geval geen promovendi begeleidt.

De Reactie Humanitas DMH op berichtgeving media over beloning interim bestuurder luidde als volgt:

De Raad van Toezicht heeft interim bestuurder, de heer R. Nicodem ingehuurd om de continuïteit van Humanitas DMH te verzekeren. De Raad van Toezicht is dan ook opdrachtgever in deze.Na het vertrek van de vorige Raad van Bestuur bleek dat Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie had, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen. Het inhuren van een bekwame en op dit gebied zeer ervaren interim bestuurder was dan ook dringend nodig. De Raad van Toezicht staat daarom unaniem achter zijn besluit de heer Nicodem aan te stellen. De Raad van Toezicht benadrukt dat dit een tijdelijke situatie is om de stabiliteit en continuïteit van de organisatie te kunnen borgen. Binnen afzienbare tijd zal een structurele oplossing worden uitgewerkt in de vorm van het werven van een nieuwe bestuurder. De Raad van Toezicht betreurt dat Humanitas DMH op deze wijze in de media is gekomen.

In het licht van de bovenstaande opstelling is de reactie van de Raad van Toezicht verbazingwekkend en duidt op een vergaande incompetentie. Het is echter wel begrijpelijk dat de RvT zo reageert omdat zij het ontbreken van adequaat toezicht, waar de Volkskrant geen aandacht aan besteed, kan verhullen door de aandacht af te leiden. Wat is immers het geval? Zoals de RvT zelf aangaf had Humanitas DMH een dusdanig zwakke organisatie, dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar dreigde te komen. Het is dus relevanter om even na te gaan hoe het onder deze Raad van Toezicht zover heeft kunnen komen. Maar daar komt de onderzoekjournalistiek niet aan toe.

Humanitas DMH  (“HDMH”) is een landelijk werkende organisatie en bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Bij HDMH werken zo’n 1100 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2400 cliënten. HDMH heeft zo’n 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.

Laten we eerst eens Who is who nagaan, zodat de verantwoordelijkheden duidelijk kunnen worden gesteld in dit drama:

(a) Raad van bestuur DMH.

(1) De raad van bestuur bestaat volgens het jaarverslag 2012 uit

8400 RAAD VAN BESTUUR DMH

(1) De beloning bestuurders zou blijkens het jaarverslag 2012 binnen de WOTP-norm vallen. De beloning van de twee directieleden bedroeg voor 2012 voor Schiphorst € 161.232 en Van Rijen € 159.620 + auto. Beide zijn in elk geval al vanaf 1 januari 2009 in dienst, mogelijk langer. Van Rijen is in 2012 toegetreden tot de RvB maar was al niet-statutair directeur.

(2) Gezien het defungeren (schrijven aan personeel 17 juli) in 2013 besteden we aan deze RvB verder geen aandacht. Onze VK-onderzoekjournaliste had natuurlijk nog wel even kunnen uitzoeken hoeveel geld met de afvloeiingsregeling gemoeid is.

(b) Raad van Toezicht Humanitas DMH

De raad van toezicht bestaat volgens het jaarverslag 2012 uit:

8400 raad van toezicht dmh

(1) De beloning van de RvT bedroeg voor 2012 € 52.422 (2011: € 49.616)

(2) De antecedenten van de voorzitter van de RvT, de heer Luchtmeijer, zijn in het Volkskrant artikel genoegzaam uit de doeken gedaan. [1a] Zo de bevindingen juist zijn is het onbegrijpelijk dat dit heerschap ooit deze functie heeft mogen bekleden.

(2) Het Jaarverslag 2012 Humanitas DMH is vastgesteld door de Raad van bestuur op 22 mei 2013 en goedgekeurd door de Raad van toezicht op 23 mei 2013. Volgens dat jaarverslag is 

“Humanitas DMH een financieel gezonde organisatie. In 2012 is vanwege boekhoudkundige transacties een negatief resultaat van € 647.373 gerealiseerd. De reserve aanvaardbare kosten bedraagt 16,72% van de totale inkomsten.” [2b, blz 4]

En wij maar raden wat die boekhoudkundige transacties zijn. In elk geval had de financiële gezondheid er niet onder geleden.  Ruim een maand later kwam “het voortbestaan van de organisatie wel in gevaar”. Wat die Raad van Toezicht op 23 mei 2013 gerookt heeft, toen ze het jaarverslag 2012, inclusief gebeurtenissen na balansdatum, goedkeurde, vertelt het verhaal niet. Wel wordt verder in het jaarverslag [2b; blz. 47]  gesteld dat het genormaliseerde resultaat + € 950.000 bedraagt.  Naar de normalisatieposten zelf, toch € 1,6 miljoen, mogen we gissen. 

Nu zijn de jaarrekeningen van non-profit instellingen over het algemeen volstrekt nietszeggend door het creëren van allerlei fantasierijke bestemmingsreserves zodat het inzicht in het behaalde resultaat en het echte vrije eigen vermogen vaak ontbreekt. Bij Humanitas NMB is dat niet anders. Zo is in 2012 een voorziening voor Ruimte voor Krachtig Samenspel gevormd van € 819.304 die we ongetwijfeld in de normalisatie mogen meenemen.  Die € 304 mocht natuurlijk niet ontbreken om de schijn van exactheid op te houden. Als de interim-manager na enkele wittebroodsweken al een miljoen euro weet te besparen zal dat ongetwijfeld bij het bepalen van die voorziening meegenomen zijn. [1a] Als er sinds de komst van de heer Nicodem al “een miljoen euro aan overbodige kosten” kon worden weggesneden, vraag je je overigens af wat die RvT al die tijd heeft uitgespookt. [1a]

(3) De jaarrekening is op basis van continuïteit opgesteld. Daar zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn. Maar een zwakke organisatie is wel een bedreiging van die continuïteit, zoals de Raad van Toezicht op 14/9/2013 meldde, maar op 23 mei 2013 kennelijk nog niet door had.  De RvB waren goede bekenden van de RvT  en al gedurende zeer ruime tijd in dienst. Ook de interne bevordering van Van Rijen in de RvB  in 2012 was kennelijk een miskleun van de RvT.  De RvT zit lang genoeg om mede verantwoordelijk te zijn voor de situatie per juli 2013 toen de hele RvB vervangen moest worden.

(4) Volgens Ben Huesmann, verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid, binnen de Raad van Toezicht van Humanitas DMH is de beloning van Nicodem een ‘privé-aangelegenheid’. ‘Daarover hoeven wij in de krant geen verantwoording af te leggen.’  [1a] Dit lijkt mij een uitermate gevaarlijke uitspraak aangezien we hier te maken hebben met een organisatie die voor 100% uit gemeenschapsgeld  (ca € 53,7 mln.) wordt betaald. Helaas is dit niet het enige dat de heer Huesmann is ontgaan.

De Stichting Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Handicap is een zelfstandige stichting met een eigen RvB en RvT.  De Stichting Humanitas [3] heeft dus formeel niets met deze stichting van doen. Toch wordt de naam Humanitas bezoedeld door het optreden van deze RvT van Humanitas DMH.

De cliënten, personeel, vrijwilligers, ouders en verzorgers hadden een betere Raad van Toezicht verdiend.

___________________________________

Bijgewerkt 16 september 2013

[1] [a] Volkskrant. “Zorgconsultant Humanitas kreeg ton voor maand werk”. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3509649/2013/09/14/Zorgconsultant-Humanitas-kreeg-ton-voor-maand-werk.dhtml

[b] Volkskrant, “Raad van toezicht Humanitas unaniem achter keuze zorgconsulent”, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3509916/2013/09/15/Raad-van-toezicht-Humanitas-unaniem-achter-keuze-zorgconsulent.dhtml

[2] [a] De complete jaarrekening 2012 is een zoekplaatje en uiteindelijk op de site http://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx gevonden. (gepubliceerd 30 mei 2013)

[b] Het Jaarverslag 2012 is ook hier te raadplegen: http://www.humanitas-dmh.nl/organisatie/overzicht_publicaties_humanitas-dmh/publicaties_organisatie

[3] [a] http://www.stichtinghumanitas.nl/site/index.php/organisatie/raad-van-commissarissen/

[b] http://www.stichtinghumanitas.nl/site/wp-content/uploads/2012/11/Raad_van_Commissarissen_samenvatting_evaluatie.pdf

[4]  Zie b.v.

[a] Accountant adviseur, Michel T. Schroots, “Aanstelling en ontslag van bestuurders van stichtingen: hoe zat het ook alweer?!”, http://www.accountant.nl/readfile.aspx?ContentID=65385&ObjectID=738394&Type=1&File=0000031960_Aanstelling_ontslag_bestuurders.pdf

[b] http://www.ggznieuws.nl/home/?p=20307

[5] Site Humanitas DMH: http://www.humanitas-dmh.nl/organisatie/meer_nieuws

Om de tekst vast te houdend hieronder het bericht:

Waarnemend bestuurder van Humanitas DMH legt functie neer

De stichting gaat momenteel door een heel moeilijke periode heen. De Raad van Toezicht spreekt vertrouwen uit in de organisatie. Alles wat nu gebeurt, is gericht op de continuïteit van de organisatie. De zorg voor onze cliënten en medewerkers staat voorop. De RvT benadrukt dat hij de door R. Nicodem ingezette koers onverminderd steunt. De Raad van Toezicht distantieert zich met klem van de suggestieve en onjuiste berichtgeving in de pers die Humanitas DMH, haar cliënten en medewerkers, evenals R. Nicodem ten deel is gevallen.

In dat kader maakt de Raad van Toezicht bekend, dat waarnemend bestuurder R. Nicodem op eigen verzoek per 16 september 2013 zijn functie heeft neergelegd. Na de publicatie in de Volkskrant van afgelopen zaterdag hebben zowel hij als zijn gezin ernstige bedreigingen ontvangen. Tevens is gebleken dat het draagvlak voor R. Nicodem in de organisatie is weggevallen. De Raad van Toezicht van Humanitas DMH betreurt zijn vertrek, maar respecteert zijn besluit, mede gezien de algemene veiligheid die voor zijn gezin in het geding is.

De Raad van Toezicht heeft met ingang van 16 september 2013 Jos Baardemans benoemd als waarnemend bestuurder. Jos Baardemans is om die reden per direct afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

Jos Baardemans zal in nauw overleg met het management team de ingezette koers vasthouden en verder uitwerken.

Intussen beraadt de Raad van Toezicht zich op zijn eigen positie. Tevens zal de Raad van Toezicht zich tot de Governance Commissie wenden.

Op korte termijn wordt een vacature gesteld voor een vaste bestuurder. Onafhankelijk van de uitkomst van deze uitspraak zal de Raad van Toezicht gefaseerd zijn taken overdragen aan nieuw aan te zoeken leden. De Raad van Toezicht streeft ernaar het hele proces binnen een half jaar te hebben afgerond.

From → 2. Archief

2 reacties
  1. U heeft volstrekt gelijk, maar ik schreef dan ook:
    “De Stichting Humanitas [3] heeft dus formeel niets met deze stichting van doen. Toch wordt de naam Humanitas bezoedeld door het optreden van deze RvT van Humanitas DMH.”

  2. C.J. Blonk permalink

    Mooi knip en plakwerkje en ja veel journalisten zouden zich moeten schamen voor de onjuistheid of de tendenties in hun berichten. Helaas werpt ook dit stuk de vraag niet op naar de reden voor het vertrek van de bestuurders. De oplettende lezer had kunnen weten dat de zgn vertrouwensbreuk met opvolgende schorsing niet anders dan georkestreerd kan zijn door de raad van toezicht die tot kort daarvoor nog vierkant achter het beleid van hun bestuurders stond zoals door Cormol terecht opgemerkt. Het onbevoegd aanstellen door de raad van een interim per 1 juli en de opvolgende schorsing van het bestuur op 17 juli maken zo’n orkestratie immers aannemelijk. De schorsing werd een feit nadat de bestuurders hun OR informeerden over de IM benoeming ingevolge hun wettelijke plicht om dat te doen. De raad van toezicht noemde vertrouwensbreuk en zwakke organisatie als redenen voor de schorsing. Maar hoe zwak kan een sedert 2011 reorganiserende organisatie (met instemming van de raad van toezicht) zijn als er in 2012 nog een substantiele reserve op de jaarrekening prijkt. Wie het WMO-perspectief van organisaties in de gehandicaptenzorg kent weet dat er vooral in de ondersteunende functies bezuinigd moet worden, respectievelijk waar mogelijk langlopende verplichtingen moeten worden afgebouwd. Het gaat daarbij om functies die vooral tijdens een reorganisatie extra nodig zijn. Tijdelijk interimmers aan het werk zetten met instemming van de raad van toezicht dus en laat dit nou als reden worden aangegrepen om de bestuurders definitief de maat te nemen. Waarom een dure bestuurscrisis als de voorzitter bestuur zowiezo zou vertrekken per 1 januari en er geen dringende redenen zijn voor acuut ingrijpen. Die nieuwe voorzitter zou al ruim voor die tijd geruisloos geworven kunnen zijn. Waarom toch die interim bestuurder aanstellen zonder bestuurservaring of werkervaring in de gehandicaptenzorg? Van de door de raad hoog opgegeven deskundigheid is weinig in het CV van de heer Nicodem terug te vinden. De beloning a raison van E250 per uur is in deze tijd hoog te noemen maar niet ongebruikelijk voor een interim bestuurder. Meer dan 200 uren declareren in 1 maand is dat wel en de vraag is of die exceptionele inspanning geindiceerd was. Dit temeer omdat er ook nog een assistent in het kielzog werd aangesteld hetgeen zeer ongebruikelijk is bij interim bestuur. De raad van toezicht heeft zichzelf ook in het openbaar herhaaldelijk een brevet van onvermogen uitgereikt. Zoveel is helder. Maar die hoge declaratie van Nicodem is niet waarover de staatssecretaris zich zorgen zou moeten maken. Het wordt tijd om de kapitaalvernietiging verbonden aan onnodige bestuurswisselingen een halt toe te roepen. Misplaatste powerplay is mijn voorlopig oordeel over de raad van toezicht bij Humanitas DMH. Hetgeen in de openbaarheid kwam is al met al voldoende aanleiding om diepgaand na te gaan hoe zulke praktijken uit het zorglandschap te verbannen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: