Spring naar inhoud

Overheidsbestedingen I 1995-2012

28 augustus 2013

_______________________________________________________________________________________________________________________

De overheidsbestedingen maakten in 2012  28,5% van het bbp uit (1995: 23,8% bbp). Deze extra stijging t.o.v. het aandeel bbp_1995 bedraagt bijna € 28 mld.  De overheidsbestedingen stegen de afgelopen zeventien jaar met 5,5% per jaar gemiddeld (reëel 2,5% p.j.) Een belangrijke post in deze stijging is de Volksgezondheid die bijna € 22 mld. van de € 28 mld stijging voor zijn rekening neemt. Zoals we in tabel 1.0 zullen zien bedraagt de stijging van de intramurale zorg met 8,8% per jaar en die zorg neemt daarmee 57% van de stijging voor zijn rekening.

Over twee bijdragen verdeeld behandelen we deze overheidsbestedingen. In de deze bijdragen behandelen we de totale overheidsbijdragen en de vijf grootste  functies 1) Volksgezondheid, 2) Sociale bescherming, 3) Onderwijs, 4) Economische aangelegenheden en 5) Algemeen overheidsbestuur. In een vervolgbijdrage zullen we ingaan op 6) Openbare orde en veiligheid, 7) Landsverdediging, 8) Recreatie, cultuur en religie, 9) Milieubescherming en 10) Huisvesting en gemeenschapsvoorziening.

Bij de beoordeling van de bestedingsontwikkeling is het goed zich te realiseren dat het uitgavenpatroon van de overheid aanzienlijk omvangrijker is. Te denken valt daarbij aan het in de watten leggen van de vermogensbezitters (eigen huis en pensioen) maar b.v. ook de uitruil van overheidssubsidies tegen verlaging van de vennootschapsbelasting en een deel van de toeslagen. Met het door de overheid met subsidies verzieken van de woningmarkt is immers het luttele bedrag van ca. € 29 mld. gemoeid. De functie Huisvesting en gemeenschapsvoorziening komt hiermee met € 31,4 mld. en dus voor Sociale bescherming en Onderwijs op de tweede plaats van de overheidsbestedingen, een volkomen absurde situatie. Aan de andere kant is de functie Sociale bescherming door toeslagen via de belastingdienst en andere regelingen weer veel hoger dan hier wordt getoond.

_______________________________________________________________________________________________________________________

0.0 Overheidsbestedingen naar functie 1995-2012 in € mln.

8100

(1) De overheidsbestedingen maakten in 2012  28,5% van het bbp uit (1995: 23,8% bbp). Deze extra stijging t.o.v. het aandeel bbp_1995 bedraagt € 27,9 mld, waarvan Volksgezondheid 78% voor haar rekening neemt.

De laatste klom is bepaald door het percentage bestedingen_1995 in relatie tot het bbp_1995 te bepalen en toe te passen op het bbp_2012 en het verschil te bepalen.

(2) Dankzij het einde van de koude oorlog besteden we 4,6 mld. minder aan Defensie en deze afname is bijna gelijk aan de toename van de kosten van Sociale Bescherming.

(3) Waarom openbare orde en veiligheid onevenredig toeneemt bij een toenemende vergrijzing zal wel een raadsel blijven. Ongetwijfeld is ons krankzinnige drugsbeleid daaraan mede debet.

0.1 Overheidsbestedingen naar functie 1995-2012 in € mln.

8101

0.2 Procentueel aandeel functie in overheidsbestedingen  1995-2012

8102

0.3a Mutatie procentueel aandeel functie overheidsbestedingen (basis 1995)

8103a

0.3b Mutatie procentueel aandeel functie overheidsbestedingen (basis 1995)

8103B

0.4 Cumulatieve groei Overheidsbestedingen naar functie 1995-2012 

 8104\

1.0 Bestedingen Volksgezondheid per categorie 1995-2012 in € mln.

8110

(1)  Extramurale medische zorg : medische behandeling zonder opname van de patiënt. Voorbeelden zijn huisartsenhulp, poliklinische behandeling door specialisten, tandheelkundige zorg en paramedische diensten. De extramurale zorg steeg met 6,5 % per jaar in de periode 1996-2012 en maakt in 2012  29% van de kosten uit (1995: 33%).

(2) Intramurale medische zorg: medische behandeling met opname van de patiënt. Hiertoe behoren ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, medische centra, kraamklinieken en bejaardeninrichtingen waar de medische zorg een essentieel deel van de verzorging uitmaakt. De intramurale zorg steeg met 8,8% per jaar in de periode 1996-2012 en maakt in 2012 57 % van de kosten uit (1995: 44%).

1.1 Bestedingen Volksgezondheid per categorie 1995-2012 in € mln.

8111

1.2 Procentueel aandeel categorie in Volksgezondheid bestedingen 1995-2012

8112

1.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Volksgezondheid bestedingen (basis 1995)

8113a

1.4 Cumulatieve groei Volksgezondheid bestedingen per categorie 1995-2012 

8114

2.0 Bestedingen Sociale bescherming per categorie 1995-2012 in € mln.

8120

(1) De relatieve toename met € 5 mld is voornamelijk te te schrijven aan Ziekte en arbeidsongeschiktheid (€ 2,7 mld.) en Kind en Gezin (€ 2,3 mld.).

(2) Ziekte en arbeidsongeschiktheid: Ondersteuning van personen die niet kunnen werken en/of moeilijkheden hebben met hun huishoudelijke taken. Hieronder vallen thuishulp,transportfaciliteiten, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, invaliditeitspensioenen, toelagen aan mindervaliden die aangepast werk uitvoeren, sociaal verblijf voor mindervaliden, thuishulp en transportfaciliteiten.

(3) Ouderdom: “Omvat Voorzieningen ter bescherming tegen de risico’s die horen bij ouderdom(verlies van inkomsten, afhankelijkheid bij dagelijkse taken, verminderde sociale participatie). Voorbeelden zijn ouderdomspensioenen,deeltijdpensioenen, uitgaven voor verblijf en maaltijden aan bejaarden in gespecialiseerde instellingen. Ook de uitvoering van betreffende regelingen.”

(4) Gezin en kinderen:  “Uitkeringen in geld aan gezinnen met kinderen, zoals kinderbijslag,toelage voor ouderschapsverlof, bevallings- en geboortetoelagen,kinderopvang en verblijf voor kinderen en gezinnen (weeshuizen,adoptiegezinnen).Omvat ook de uitvoering van betreffende regelingen.”

(4) Huisvestingskosten omvat uitkeringen om huisvestingskosten te dragen, zoals huurtoeslag. Omvat ook de uitvoering van betreffende regelingen. Eigenlijk zou deze post dus onder 10.0 Huisvesting en Gemeenschapsvorming behoren te vallen. In 2011 werd volgens het CBS € 2,3 mld. aan huurtoeslag verstrekt.

(5) Sociale uitsluiting overig: “betalingen in geld of natura aan personen die sociaal uitgesloten zijn of daar risico op lopen. Hiertoe behoren uitgaven voor verblijf en voeding voor kwetsbare personen, maatschappelijke hulp voor ex-gedetineerden, alcohol- en drugverslaafden, inburgeringstrajecten en -cursussen, opvang van vluchtelingen, zorgtoeslag, psychologische hulp voor slachtoffers van crimineel geweld en bestrijding van allerlei soorten discriminatie. ”

2.1 Bestedingen Sociale bescherming per categorie 1995-2012 in € mln.

8121

2.2 Procentueel aandeel categorie in Sociale bescherming bestedingen 1995-2012

8122

2.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Sociale bescherming bestedingen (basis 1995)

8123

2.4a  Cumulatieve groei  Sociale bescherming bestedingen per categorie 1995-2012 

8124

2.4b  Cumulatieve groei  Sociale bescherming bestedingen per categorie 1995-2012  (exclusief  gezin en kinderen)

8125

3.0 Bestedingen Onderwijs per categorie 1995-2012 in € mln.

8130

(1) Uit bovenstaande opstelling wordt direct duidelijk waarom de kwaliteit van onze Tweede Kamerleden zo hardhollend achteruitgaan is sinds de Jaren Zestig.

3.1 Bestedingen Onderwijs per categorie 1995-2012 in € mln.

8131

3.2 Procentueel aandeel per categorie in Onderwijs bestedingen 1995-2012

8132

3.3 Mutatie procentueel aandeel  per categorie in Onderwijs bestedingen (basis 1995)

8133

3.4 Cumulatieve groei  Onderwijs bestedingen per categorie 1995-2012 

8134

4.0 Bestedingen Economische aangelegenheden per categorie 1995-2012 in € mln.

8140

(1) “Algemene economische aangelegenheden: Betreft algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden. Algemene economische en handelsaangelegenheden omvatten onder meer de regulering en ondersteuning van de import en export, de algemene bevordering van de handel, goederen- en aandelenmarkten, de algemene regelgeving op het gebied van monopolies en het toezicht op het bankwezen. Algemene arbeidsaangelegenheden betreffen onder meer de formulering en de toepassing van het arbeidsmarktbeleid, het toezicht op en de regelgeving inzake arbeidsvoorwaarden, de relaties tussen de overheid en alle soorten industriële en beroeps-, sociale of vakbondsorganisaties.”

(2) Vervoer: ” Betreft de werking, het gebruik, de aanleg en het onderhoud van wegennetwerken (straten, bruggen, tunnels, parkings, busstations),waterwegen (havens, dokken, kanalen bruggen, dijken, pieren), spoorwegen (spoorbeddingen, stations, spoordijken, doorsteken, tunnels), luchtvaart (luchthavens, vertrek- en landingsbanen, loodsen), pijpleidingen en diverse transportsystemen (zetelliften, kabelbanen, kabelsporen). Betreft onder meer beleid, supervisie, regulering van weggebruik en subsidieverstrekking.”

4.1 Bestedingen Economische aangelegenheden per categorie 1995-2012 in € mln.

8141

4.2 Procentueel aandeel categorie in Economische aangelegenheden  bestedingen 1995-2012

8142

4.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Economische aangelegenheden bestedingen (basis 1995)

8143

4.4 Cumulatieve groei  Economische aangelegenheden bestedingen per categorie 1995-2012 

8144

5.0 Bestedingen Algemeen Overheidsbestuur categorie 1995-2012 in € mln.

8150

(1) Uitvoerende en wetgevende organen: “Uitvoerende en wetgevende overheidsorganen omvatten onder meer het staatshoofd, het koninklijk huis, de minister president, de ministerraad, het parlement, medewerkers van kabinetten, gemeentebesturen en colleges van burgemeesters en wethouders.Financiële en fiscale zaken betreffen onder meer de diensten van de overheidsboekhouding, de belastingdienst, het kadaster en de douane. Tot de buitenlandse betrekkingen worden onder meer gerekend het ministerie van buitenlandse zaken en de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland of in internationale organisaties.”

(2) Fundamenteel onderzoek: “Onderzoek met als doelstelling het verwerven van nieuwe kennis zonder een directe toepassing in de praktijk na te streven. Hieronder vallen ook subsidies en overdrachten voor dergelijk onderzoek.”

(3) Verrichtingen overheidsschuld : “Aangelegenheden rond garantstelling en het emitteren van overheidsleningen. Hieronder vallen ook de rentebetalingen.” Waarschijnlijk wordt bedoeld het verrichten van de rentebetalingen en niet de betalingen zelf (ca 10 mld.)

5.1 Bestedingen Algemeen Overheidsbestuur categorie 1995-2012 in € mln.

8151

5.2 Procentueel aandeel categorie in Algemeen Overheidsbestuur bestedingen 1995-2012

8152

5.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Algemeen overheidsbestuur bestedingen (basis 1995)

8153

5.4 Cumulatieve groei Algemeen overheidsbestuur bestedingen per categorie 1995-2012

8154

______________________________________

Laatst bijgewerkt 28 augustus 2013

[1] Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81197NED&D1=0&D2=0&D3=a&D4=a&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T

Als u de spreadsheet download treft u onder het tabblad omschrijving een uitgebreide omschrijving van de functies en categorieën aan.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: