Spring naar inhoud

Bruto-Netto 2013 incl. toeslagen

30 april 2013

________________________________________________________________________________________________________

In deze bijdrage geven we voornamelijk in de vorm van grafieken het bruto-netto traject 2013 weer.  De toeslagen spelen hierbij een belangrijke rol. We geven de informatie voor een alleenverdiener en voor een tweeverdiener  waarbij de minst werkende partner 70% werkt tegen 70% van het loon van de meest werkende partner.

Zoals we nog zullen zien levert die  28 uur extra werken,  bij een totaal bruto gezinsinkomen van € 39.174, netto  € 7.384 per jaar of € 5,05 per uur op.

Uit de opstelling wordt volstrekt duidelijk dat alleenstaanden, tweeverdieners zonder kinderen, echtparen die uit de kinderen zijn en natuurlijk de babyboomers zonder forse hypotheek in feite de schatkist vullen. Ook blijkt dat de HRA naast de aantasting van de bijdrage volksverzekeringen ook maakt dat de toeslagen onnodig hoog uitvallen. Dit soort effecten worden nooit meegenomen als de kosten van de uitbundige HRA-regeling worden opgevoerd.

Als 6 miljoen mensen een zorgtoeslag nodig hebben is er overigens fundamenteel iets mis met ons zorgstelsel.

_____________________________________________________________________________________________

1. Inleiding

In deze bijdrage worden inkomstenbelasting en volksverzekeringpremies minus toeslagen,conform hun karakter, gezamenlijk als belasting aangeduid.

In Nederlands is men gek op omwegproduktie en  het is derhalve te doen gebruikelijk om eerst belasting te heffen om vervolgens het te veel geheven bedrag soms zelfs ruimschoots terug te geven. Het voordeel hiervan is dat dit flink wat ambtenaren aan het werk houdt. Het pregnante voorbeeld is natuurlijk het toeslagen carrousel, maar ook het HRA-infuus is zo’n typisch geval.

De volgende bedragen waren in 2011 gemoeid met de toeslagen [1]:

Tabel 1 Toeslagen 2011-2010 in € mln. [10]

toesl;agen 201_2010

(1) De eigen woning bezitter wordt daarnaast nog voor ca 10, 8 miljard (2013) in de watten gelegd en we kunnen dit best als eigenwoningtoeslag meenemen (Van Dijkhuizen, blz.73). Daarnaast bestaat er nog een derving vermogensrendements-heffing eigen woning in 2008 van 7,7 mld. (4.wonen, blz 35) die de hogere inkomens overeenkomstig bevoordelen. Eerlijkheidshalve moeten we dan ook de impliciete huursubsidie van 7.7 mld. in 2008 meenemen die bovenop de huurtoeslag komt (4.wonen, blz 29). Aan woningsubsidies wordt zo nog eens 26,2 mld. subsidies rondgepompt, een cijfer dat we uit een eerdere bijdrage herkennen. Totaal komen we dus met de toeslagen op ruim € 38 mld. aan subsidies. Tellen we daar de netto derving vermogensrendementsheffing pensioenen nog eens bij dan komen we op  ruim € 45 mld.

Om de omvang van al dit strooigoed (“Sinterklaas bestaat”) in perspectief te plaatsen geven we nog even een tabel uit het rapport van de commissie Van Dijkhuizen voor 2009:

INTERIM COMMISSIE

In totaal kwamen we hierboven op strooigoed ter grootte van grofweg € 38 mld. aan subsidies in relatie tot € 80,1 mld. (2009) aan opbrengst inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Als we dit strooigoed beperken tot de groepen die het echt nodig hebben en daarbij een negatieve inkomstenbelasting invoeren voor de zeer lage inkomens, kunnen de belastingtarieven aanzienlijk omlaag met een vergaande verlaging van de uitvoeringskosten ( 9 miljoen uitkeringen) en het frauderisico.

(2) Doordat de toeslagen eerst worden uitbetaald aan de burger wordt ook nog een fors incassoprobleem gecreëerd. Zo betalen bijna 300.000 verzekerden hun zorgpremie niet.[2] Als men daarnaast nog eens zorgtoeslag ontvangt, wordt de regeling wel zeer lucratief. De oplossing van dit probleem is kinderlijk eenvoudig, maar de politieke wil ontbreekt.[8f;11].

(3) De kinderopvangtoeslag is natuurlijk veel eenvoudiger te regelen door de minstverdienende partner met kinderen een forse (zelfs negatieve) arbeidskorting te geven en dat echtpaar de kinderopvang zelf verder te laten regelen. De kans op fraude is dan stukken kleiner en de bureaucratische rompslomp ook.

(4) De huurtoeslag zou direct aan de woningbouwvereniging kunnen worden uitbetaald, die dan een lagere huur rekent.

(5) Als de kinderbijslag direct goed zou worden vastgesteld kan ook het kindgebonden budget vervallen. Dit kan prima via de belastingdienst.

2. Basis uitgangspunten

uitgangspunten

(1) De huur is gebaseerd op het gemiddelde huurniveau 2011 (€ 441 p. mnd) inclusief 2,3% verhoging 2012. De huurverhoging 2013 hebben we hier maar even buiten gelaten. De WOZ-waarde 2011 van gemiddeld €154.279 is verlaagd met 7% in 2012. De marktconforme huur is 4,5% van de aangepaste WOZ-waarde. [3]

De berekeningen zijn mede ontleend aan Raet – proforma lite en de rekenhulp toeslagen van de belastingdienst [4]

3. Alleenverdiener (zie uitgangspunten)

De toeslagen voor een alleenverdiener kunnen als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1 Cumulatief bedrag aan toeslagen naar bruto inkomen.

Toeslagen

(1) Huursubsidie tot € 28.550 inkomen. De gemiddelde toeslag 2013 bedraagt € 2.121.

(2) Zorgtoeslag tot € 42.438 inkomen.De gemiddelde toeslag 2013 bedraagt € 1.023.

(3) Kindgebonden budget vanaf € 29.914 inkomen afnemend met 6,5% boven dat bedrag. De gemiddelde toeslag 2013 bedraagt € 874.

Grafiek 2 Belasting en volksverzekeringen voor en na aftrek toeslagen naar inkomen

bruto netto bedragen

(1) De trendlijn geeft aan waar er door verschillende toeslaggrenzen knikken optreden in de nettolijn.

Grafiek 3 Belasting en volksverzekeringen voor en na aftrek toeslagen in percentage bruto-inkomen

bruto netto percentages

(1) Vanaf een inkomen van ca. € 23.000 wordt er netto belasting en premies betaald.

Grafiek 4 huursubsidie (toeslag + impliciet) en HRA-subsidie naar inkomen

huursubsidie en HRA

(1) Men krijgt huursubsidie tot een inkomen van  €28.850. Impliciete subsidie is gebonden aan de woning doordat slechts een deel (2011: 76%) van de marktconforme huur in rekening wordt gebracht. In ons voorbeeld is deze impliciete subsidie € 1.035 per jaar.

(2) Vanaf ca €34.000 kan men het huis waarin men woont kopen volgens De Hypotheker. De 5% annuïteit bedraagt dan € 9.888. We nemen voor de hypotheeklast de rente voor de 8e termijn groot € 6.669 na bijtelling eigenwoningforfait is er dan een belastingvoordeel van € 2.418 (42% belasting). Aflossingsvrij is de HRA netto € 2.809, maar dan wel constant voor de hele looptijd. Met de derving vermogensrendementsheffing (aflossen = sparen)  houden we dit keer geen rekening. Omdat de HRA het verzamelinkomen verlaagt, valt ook de zorgtoeslag en de kindgebondentoeslag weer hoger uit. Voor € 34.043 bruto-inkomen leidt dat tot een hogere toeslag van € 84 zodat het netto HRA-voordeel op € 2.502 komt.

(3) De progressie in de afbouw toeslagen leidt tot fluctuaties in de hoogte van de netto HRA-subsidie.

(4) De grafiek laat duidelijk zien wie er het meest scheef woont. Een marktconforme jaarhuur bedraagt € 6.435.

(5) De inkomenscategorie € 28.850- € 34.000, Jan Modaal (€ 33.000) in de wandelgangen, komt, zoals gewoonlijk, van een koude kermis thuis. Het modale inkomen van Jan Modaal is de laatste jaren nauwelijks gestegen (modaal inkomen 2008-2020 € 32.500 en 2011-2013 : € 33.000). De inflatie 2008-2012 bedroeg echter wel 10%. En dan verwonderd zijn als de bestedingen dalen.

(6) Voor meer statistische informatie over de huursubsidie naar inkomensdeciel zie [7]

4. Tweeverdiener (zie uitgangspunten)

De partner van de eenverdiener gaat nu werken voor 70% van het loon van de meest verdienende partner. De kinderen worden ondergebracht in buitenschoolse opvang volgens het volgende schema [5]:

opvangtoeslag

Grafiek 5 Cumulatief bedrag aan toeslagen naar bruto inkomen – tweeverdieners

toeslagen tweeverdiener

(1) De kinderopvangtoeslag neemt nu de belangrijkste plaats in. De gemiddelde toeslag 2013 bedraagt € 4.884.

(2) Het echtpaar heeft geen recht meer op huurtoeslag. maar geniet nog wel van de impliciete huursubsidie van € 1.035 die we niet in de grafiek meenemen. Als de partner echter een hoger inkomen heeft dan kan men een groter huis kopen en loopt binnen op de hogere HRA. (zie tabel 2 casus B)

Grafiek 6 Belasting en volksverzekeringen voor en na aftrek toeslagen naar inkomen – tweeverdieners

Twee verdiener heffing en netto bedragen

Grafiek 7 Belasting en volksverzekeringen voor en na aftrek toeslagen in percentage bruto-inkomen – tweeverdieners

Twee verdiener heffing en netto PERCENTAGES

(1) Eerst rond de € 42.000 gaat het echtpaar netto betalen.

Grafiek 8 Waar slaat het voordeel van de verdiensten tweeverdiener neer naar inkomen tweeverdiener?

Waar slaat het voordeel tweeverdiener neer

(1) Het voordeel huishouden is het extra netto-inkomen inclusief toeslagen onder aftrek van de  kinderopvangkosten (€ 10.574) van twee kinderen.

(2) Voor het indirect belastingeffect is uitgegaan van 8% van het extra netto-inkomen, dit is een grove benadering. [6]

(3) Het effect van allerlei regelingen wordt volstrekt ondoorzichtig en daarom lichten we twee voorbeelden uit de grafiek  8 (€ 23.043 zie cursor) om de samenloop van de regelingen te laten zien. Het effect op het netto gezinsinkomen voor een tweeverdiener blijkt uit onderstaande tabel waarbij de hoofdkostwinner € 23.043 respectievelijk € 46.043 verdient:

Tabel 2 Additioneel netto inkomen tweeverdiener en na- (voor-)deel voor staat in euro’s

Inzichtelijk maken effect toeslagen op tweeverdiener

Noot: In de tabel is i.t.t. tot de grafieken wel het effect van de impliciete huursubsidie en HRA meegenomen.

A Gezinsinkomen € 39.174

(a) Samengevat levert het gezin € 3.900 aan toeslagen in en gaat daarnaast netto € 2.426 voor zijn kinderopvang betalen. Dit minder inkomen van € 6.326 plus het extra nettoloon van € 13.710 levert dus netto € 7.384 of € 5,05 per gewerkt uur op. Ik zou lekker gaan tennissen, maar heb makkelijk praten, het is toch ruim 24% van hun netto gezinsinkomen.

(b) Ook de overheid levert € 1.828 in door de hoge kinderopvangtoeslag, inclusief impliciete huursubsidie draagt de fiscus € 2.644 bij.

B Gezinsinkomen € 78.224

(a) Het gezin levert € 36 aan toeslagen in en betaalt netto  € 4.670 aan kinderopvang zodat het er netto €18,.695 op vooruit gaat. (12,94 per uur)

(b) Ons gezin besluit eindelijk een huis te kopen van € 362.000 (maximale hypotheek volgens De Hypotheker).  De HRA levert in het achtste jaar netto € 5.758 op (aflossingsvrij € 6.690)  Netto kost dit de schatkist € 4.753 extra t.o.v. huur omdat het gezin nu past echt scheef gaat wonen.

(c) De staat begint eindelijk ook wat (€ 2.961) additionele directe belastingen te ontvangen. Maar dat mag ook wel bij een verzamelinkomen van € 78.274, het effectieve belastingtarief is. mede dankzij de hypotheek, toch nog maar 15,6% na al die toeslagen en HRA. Indien geen huis was gekocht, had ons gezin 21,6% belasting betaald.

(d) Overigens leidt ook hier de HRA tot een aanpassing van het verzamelinkomen en dus de zorgtoeslagen. Hiermee is in de Tabel 2  geen rekening gehouden om aansluiting te houden met de grafieken. In tegenstelling tot onze parlementariërs ben ik niet van de werkverschaffing. Per saldo zal de kinderopvangtoeslag met € 828 toenemen, zodat het totale HRA voordeel op € 6.568 komt. De logica hiervan is ver te zoeken of het moet weer het bekende cliëntelisme van de politici voor de Upper Middle Class zijn.

Grafiek 9 Door de dalende kinderopvangtoeslag nemen de kosten toe – naar huishoudinkomen.

meerkosten opvang twee kinderen

5. “De staat als geluksmachine” [9]

We zullen ook nog even nagaan hoe de topinkomens in de watten gelegd worden. Zelfs met een verzaminkomen boven de € 200.000 komt men nog in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.  Maar het wordt natuurlijk pas echt genieten als de HRA optimaal kan worden benut. Het verschil in belastingpercentage geeft het voordeel aan.

Tabel 3 Belastinglast naar inkomen bij een maximale hypotheek voor een eenverdiener.

Topinkomens alleen

(1) De rentelast, onder bijtelling eigenwoningforfait, wordt voor het 8e jaar van de 5% annuïteitenhypotheek berekend.  (€ 336.000: € 12.725; € 536.000: € 34.502 en € 703.500: € 41.941) Het corresponderende belastingvoordeel bedraagt respectievelijk euro 5.865 – 6.617, 10.556 en 18.835.

(2) De maximale hypotheek is weer ontleend aan de hypotheker.

Tabel 4 Belastinglast naar inkomen bij een maximale hypotheek voor een tweeverdiener.

topverdieners twee

(1)  De belastinglast is onder aftrek van kinderopvangtoeslag. Ook bij dit inkomen wordt nog uitgebreid van de kinderopvangtoeslag genoten. De HRA  verlaagt het verzamelinkomen waardoor deze toeslag ook nog hoger uitvalt. Bij een bruto-inkomen van € 112.200 en een hypotheek van € 671.000 wordt de kinderopvangtoeslag € 5.724 i.p.v. € 4.920 per jaar.

(2)  De rentelast, onder bijtelling eigenwoningforfait, wordt voor het 8e jaar van de 5% annuïteitenhypotheek berekend.  (€ 671.000: €  23.367; € 911.000: € 34.502 ; € 1.130.000: €  41.941) Het corresponderende belastingvoordeel bedraagt respectievelijk euro 10.815 – 12.151, 17.944 en 21.809. De kinderopvangtoeslag bedraagt respectievelijk euro 4.920 – 3.574, 5.724 – 3.574 en 3.574, een typisch voorbeeld van uilen naar Athene dragen.

En ik mij altijd maar afvragen wat voor inkomen die mensen genieten die altijd over het toptarief van 52% lopen te klagen.

6. Fraude toeslagen

Een tot slot een beetje o/t maar daarom gezien de met de toeslagen gemoeide bedragen daarom nog niet onbelangrijk gaan we in op de fraude met toeslagen.  Bij het ontwerpen van toeslagenregelingen kan men kiezen voor twee benaderingen:

(a) alvorens de regeling te implementeren voert men een grondige analyse uit op de het risico van fraude en misbruik van de regelingen en ontwerpt een doelmatig systeem dat dit tegengaat;

(b) Men gooit de regeling over de schutting onder het motto: we zien wel wat er van komt en dweilen daarna wel met de kraan open.

Veelal wordt door de overheid en het parlement voor de laatste benadering gekozen en ook niet geleerd van vorige ervaringen. Ambtenaren op de werkvloer die meer met het bijltje gehakt hebben worden al helemaal niet geraadpleegd. Rechtvaardigheid gaat tot drie cijfers achter de komma, doelmatigheid is daarbij nauwelijks een criterium en bij voorkeur stapelt men regeling op regeling.

Het voert hier te ver om deze stellingen nader uit te werken, laat staan te onderbouwen. Er is voldoende literatuur voor handen om deze stellingen te bewijzen.[8] In een andere bijdrage is dat al eens voor de belastingdienst gedaan.

___________________________

Laatst bijgewerkt 11 mei 2013

[1] CBS, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81243NED&LA=NL , De cijfers waren verouderd en aanpast op basis brief Weekers zie [10]

[2] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/08/honderdduizenden-nederlanders-betalen-de-verplichte-zorgpremie-niet/

[3] Johan Conijn & Wolter Achterveld, Verhuurderheffing en corporaties, Een financiële analyse, Ortec Finance, 7 november 2012,http://www.aedes.nl/binaries/downloads/financien/20121112-verhuurdersheffing-en-corporaties-financi.pdf , blz 4.

[4] Raet proforma, http://www.raet.nl/proformalite/proforma-lite.aspx ; http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

[5] http://www.kinderopvanghuizen.nl/images/stories/Pdf_2013/kostenoverzicht_bso_2013.pdf

[6]  Leon Bettendorf, Sijbren Cnossen, Casper van Ewijk, “BTW-verhoging treft hoge en lage inkomens even sterk”, Me Judice, 25 april 2012., http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk , hier wordt een percentage van 8% gehanteerd op de bestedingen. Overigens zijn er natuurlijk nog andere effecten voor de staat, zoals de loonbelasting en premies op al die kinderoppassers die aan het werk gehouden worden.

[7]  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/167133B8-5FB9-47BE-A1DC-F775A497EF4B/0/2012k1v4pub.pdf

[8] Raadpleging van de volgende literatuur onderbouwt de stellingen:

[a] Abvakabo, http://www.abvakabofnv.nl/platformA/2013/Klokkenluider/

[b] Abvakabo, http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/201584/belastingdienst-rapport-ii.pdf

[c] Vooral het stevig aangezet van Weekers komt overtuigend over:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/kamerbrief-over-fraudebestendigheid-toeslagen.html

[d] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/25/aanbiedingsbrief-evaluatie-van-de-wet-kinderopvang.html

[e] Het blijft tenslotte maar fraude ( de witteboordencriminaliteit van ons soort mensen) en dat is natuurlijk niet zo erg als een flesje Maggi jatten bij de grutter: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/forse-verhoging-boetes-bij-misbruik-toeslagen.104247.lynkx

[f] http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/systeem-zelf-mede-oorzaak-toeslagfraude

[g] http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/toeslagfraude-bestrijden-met-risicoprofielen.9014445.lynkx?pageStart9=11

[h]http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-paarse-krokodil.htm

[i] Als bewijs wat een goede procedure vooraf had kunnen regelen: http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/1791/aanpak-fraude-bij-toeslagen

[j] Één ambtenaar hoeft het internet maar af te struinen en verdient zijn salaris terug: http://www.50plusser.nl/?page=ontmoet&p=forum&src=viewtopic.php%3Ft%3D14337  (Overigens was dit binnen de organisatie al bekend, alleen Weekers wist het nog niet) Mocht de link niet werken zoek op: “50plus Misbruik zorgtoeslag  Van een goede kennis die werkt op het min. van financiën hoorde ik het volgende: Sommige mensen bestaan het zorgtoeslag aan te vragen”

[9] Stephan Sander, “De staat als geluksmachine”, http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/De-staat-als-geluksmachine.htm

[10] Brief Weekers beantwoording kamervragen,

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/10/reactie-van-kabinet-op-vragen-van-kamerleden.html

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: