Spring naar inhoud

Wajong en AWBZ

2 februari 2013

_______________________________________________________________________________________________________________

Krommer dan Krom.

In deze bijdrage zullen de Wajong-regeling in een AWBZ-instelling behandelen aan de hand van een uit het leven gegrepen voorbeeld. De regeling is onnodig gecompliceerd en nodig aan herziening toe.  Door de complexiteit van de regeling wordt de consequenties van de diverse maatregelen volstrekt ondoorzichtig. Door het twee jaar achterlopen van de bijdrageregeling t.o.v. het uitkeringsjaar is er een mismatch tussen de maatregelen en de uiteindelijke uitkering. Het wordt dan ook hoog tijd dat deze regeling volledig op de schop gaat. Alleen al op de administratieve kosten valt aanzienlijk te bezuinigen.

In 2012 ging het netto-besteedbaar inkomen t.o.v. 2011 met €475 achteruit. Het netto besteedbaar inkomen 2013 is totaal € 663  lager dan in 2011 en daarmee wordt ca 10% ingeleverd.  Als daarbij de 8% vermogensbijtelling wordt meegenomen komt hier nog eens netto € 343 voor onze casus bij. In 2013 ging door de 4% belastingverhoging van de 1e schijf, waarvan de compensatie door de aanpassing van de eigen bijdrage tot 2015 wordt uitgesteld  een bedrag van € 219 extra belasting van het besteedbaar inkomen af. De stupide opzet van de bijdrageregeling is hiermee overtuigend aangetoond.

_______________________________________________________________________________________________________________

Van zeer nabij wordt ik jaarlijks geconfronteerd met het uitkeringscircus rond een Wajong-uitkering voor iemand die in een AWBZ-instelling vertoeft en zijn hele leven wel in zo’n instelling zal moeten verblijven. Om de privacy te beschermen is het getallenvoorbeeld voor het vermogen enigszins aangepast. De bescherming van de privacy door de overheid mag overigens voorbeeldig genoemd worden, je bent toch wel een tijdje bezig om de bedragen bij elkaar te harken en de opeenstapeling van regelingen te doorgronden.

Iemand die in een AWBZ-instelling verblijft, is een eigen bijdrage verschuldigd. De berekening van die eigen bijdrage wordt gebaseerd op de gegevens van twee jaar eerder: voor 2013 dus op basis van 2011. In die tussentijd kan er natuurlijk van alles veranderd zijn. Dat geldt zowel aan de uitkeringskant als aan de ontvangende kant van de regeling. De Wajonger kan bij een wijziging in zijn situatie in bepaalde gevallen om een aanpassing verzoeken.  Nu zal elke Wajonger zijn belastingaangifte 2012 al lang op orde hebben wanneer het CAK de bijdrage, meestal uiterst laat, vaststelt. De bijdrage voor 2013 werd b.v. op 18-1-2013 vastgesteld.  Het is dus volstrekt onduidelijk waarom het jaar 2012 niet als uitgangspunt kan worden genomen, onder toepassing van de regelingen zoals die in 2013 daadwerkelijk van toepassing zullen zijn.

We zullen de regeling aan de hand van het voorbeeld toelichten . Naast de Wajong-uitkering wordt een vermogen van € 5.000 boven de vrijstelling aangehouden. De door het CAK vastgestelde beschikking eigen bijdrage Zorg met verblijf 2013 kan als volgt worden weergegeven, waarbij de in 2013 ingevoerde extra vermogensheffing boven de gebruikelijke vrijstelling box III daarnaast in een afzonderlijke kolom wordt weergegeven om het effect daarvan direct duidelijk te doen uitkomen.

Tabel 1 bepaling eigen bijdrage 2013

Wajong CAK bijdrage

(1) Omdat de overheid niet kan organiseren houden drie instanties zich met de Wajong-regeling bezig, zoals in de tabel met kleurtjes is aangegeven.

(2) Over de historische wijze waarop deze regeling vorm heeft gekregen zal ik u niet lastig vallen, het is voldoende te weten dat alle wajongers in een AWBZ-instelling met deze bureaucratie worden geconfronteerd en jaarlijks de opstelling goed moeten nakijken omdat het CAK kennelijk nogal wat fouten maakt. [2] Raadpleging van het internet leert dat de cliënten in het doolhof van regelingen de weg dan ook vaak kwijt zijn.

(3) De Wajong-uitkering bedraagt sinds 1 juli 2007 75% van het wettelijk minimumloon (eerder 70%). Omdat dit percentage nog te laag is, wordt indien geen additioneel inkomen wordt genoten een toelage toegekend zodat een minimumuitkering wordt verkregen, De uitkering en dus ook de toelage wordt twee keer per jaar aangepast. Goed voor de broodnodige werkverschaffing bij de uitkeringsinstanties (UWV en CAK). Waarom de uitkering niet eens per jaar kan worden vastgesteld, zal wel hist(o)(e)risch te verklaren zijn, in elk geval gaat de coördinatie bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkverschaffing zover dat voor alle uitkeringen een zelfde gedragslijn wordt gevolgd. Het CAK bepaalt de eigen bijdrage die aanvankelijk als voorschot wordt geheven. De bijstellingen en correspondentie daarover zijn altijd goed voor een ordner per jaar.

(4) Bovenstaande opstelling laat zien op welke wijze een vermogen van € 5.000 boven de vrijstelling doorwerkt in de hoogte van de eigen bijdrage. De bijdrageplicht over het extra eigen vermogen is dus € 343 (4001,020,84) of 228% van het werkelijk netto rendement € 150 (4,2% minus vermogensrendementsheffing dus 3% per jaar). Op het vermogen, in niet onbelangrijke mate ontstaan door schenkingen van de grootouders (wet gelijke behandeling voor alle kleinkinderen), wordt vanaf 2013 dus jaarlijks ingeteerd. Opa zal zich ongetwijfeld in zijn graf omdraaien, zeker als het percentage bijtelling in 2014 naar 12% gaat.

De heffing is overigens te ontgaan door in groencertificaten te gaan beleggen, zodat dat vermogen wordt vrijgesteld.  Voor onze casus levert dat direct € 588 voordeel op (€ 463 eigen bijdrage  + € 65 rente en heffingskorting + € 60 vermogensrendementsheffing)  Aangezien de overheid notoir onbetrouwbaar is, is dat overigens geen garantie zoals oudere groencertificaathouders kunnen bevestigen die eerder ineens met een plotselinge vermindering van de heffingskorting maatschappelijke beleggingen werden geconfronteerd.

Daarnaast is het natuurlijk zinvol om als ouder eens na te gaan of er niets geregeld moet worden voor uw gehandicapte kind door het testament aan te passen in overleg met de notaris, waarbij natuurlijk bepaalde afspraken kunnen worden gemaakt over de verzorging. In het huidige klimaat  waarin de mond vol is van normen en waarden, maar de praktische uitvoering van overheidswege nog al wat te wensen overlaat, kan het geen kwaad om e.e.a.zelf  zorgvuldig te gaan regelen zonder daarbij de staat onnodig te spekken.

(5) De regeling zou aanzienlijk eenvoudiger worden als één instelling zich met de uitkering  aan deze groep zou bemoeien. De berekening kan men dan achter de klapdeuren houden, een fatsoenlijke zak-en kleedgeld regeling volstaat. Waar van toepassing gecorrigeerd voor additioneel verzamelinkomen (inclusief box III)

Als we vervolgens kijken naar de werkelijke situatie in 2013 en de situatie verder bekijken voor de casus zonder vermogen dan werkt de regeling als volgt:

Tabel 2 Wajonguitkering in AWBZ-inrichting 2011-2013

(click op tabel om te vergroten)

WAJONG 2011_2013

(1) Zoals we al in de inleiding zagen was 2012 een aanzienlijk slechter jaar dan 2013, waarover nu zo veel te doen is, als we even van de 8% vermogensbijtelling en de belastingverhoging van 4% afzien. De ontwikkeling van de indices inkomen, bijdrage en besteedbaar inkomen spreekt boekdelen.

(2) In 2013 is het belastingtarief met 4% gestegen. Dit heeft tot gevolg dat na aftrek toename heffingskorting t.o.v. van de normberekening 2011 € 579 meer belasting moet worden betaald. De verhoging van 4% is een gevolg van de wetswijziging waardoor de premie Zvw niet langer bij het belastbaar inkomen wordt geteld, hiermee was in 2012 een belastingbedrag van € 360 gemoeid, zodat netto echter € 219 wordt ingeleverd. U zult misschien tegenwerpen dat 87 % hiervan wordt gecompenseerd door verlaging van de eigen bijdrage. Deze verlaging van de bijdrage treedt echter pas in 2015 op als het norminkomen van 2013 worden gehanteerd voor de vaststelling van de eigen bijdrage 2015. Ik heb altijd groot respect voor instituten die de koopkrachtplaatjes tot 2 cijfers achter de komma uitrekenen. Ik ben benieuwd hoe deze belastingverhoging in deze plaatjes is verwerkt.

Het aantal intramurale AWBZ’ers dat te maken heeft met de eigen bijdrage regeling is aanzienlijk (355.880 – 31/10/2012) omdat ook de ouderenzorg in een AWBZ-instelling onder deze regeling valt. [4] Een stroomlijning van de regeling voor specifieke doelgroepen zal een aanmerkelijke besparing opleveren.  Hoewel ik mij daar niet in verdiept heb, zal het zelfde waarschijnlijk ook gelden voor de extramurale AWBZ zorg (432.175).

Eerste en Tweede Kamerleden die als mede wetgever een dergelijke bezopen regeling tot totstandbrengen lijden mijn inziens aan het regelneef-syndroom. Dit valt alleen te behandelen door opname in een AWBZ-instelling. De adviescommissie van het college voor zorgverzekeraars o.a. bestaande uit een bouwkundige, een IT-consultant en een verdwaalde theoloog mogen voor hun specifieke geval  adviseren over de hoogte van de eigen bijdrage. [1]  Omdat de opname waarschijnlijk langer dan één jaar zal duren, moet dit wel consequenties hebben voor de duur van hun eigen bijdrage. Ik zou hierbij natuurlijk een gunstige uitzondering kunnen maken voor de SP-Kamerleden, maar dan moet ik die ook maken voor de PVV-kamerleden, die overigens om demagogische redenen en kiezersaantallen alleen voor de ouderen opkomen. Dat stuit mij echter tegen de borst, aangezien hun voorman de heer Wilders in een vorig leven ten minste 8 jaar medeplichtig was aan dergelijke regelingen.[5]

_______________

Laatst bijgewerkt 2 februari 2012

[1] http://www.cvz.nl/hetcvz/organisatie/raad+van+bestuur/raad+van+bestuur.html

http://content50c2a.omroep.nl/80d4d08d399cf12db29d93500f3d841c/510d7708/s02/nos/docs/220113_advies_ggz.pdf

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127527/knmg-kraakt-ggzadvies-cvz-houdt-vol.htm

[2] Naar mij is verzekerd door een administratiekantoor dat het beheer voert van een aantal van dergelijke gevallen moet je de opgave altijd goed nakijken en binnen zes weken reclameren omdat anders bezwaar niet meer mogelijk is. Het aantal, door de overheid vaak mede gesubsidieerde internet sites die nadere informatie verstrekken, schiet dan ook als paddenstoelen uit de grond.  Van enige coördinatie is echter geen sprake. De verstrekte informatie wordt tergend langzaam of in het geheel niet geactualiseerd. Dit houdt natuurlijk wel een aantal (semi-)ambtenaren aan het werk.

[3] http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/geldzaken/20120918_Koopkracht_2013_Nibud.pdf

[4]  Aanspraak op AWBZ-zorg. CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerdefuncties, ZZP’s en zorgomvang,, http://ciz.databank.nl/quickstep/QsReportAdvanced.aspx?report=awbz_zorg&selcode=awbz_zorg0.5873488707002252&geolevel=nederland&geoitem=1

[5] “beleidsmedewerker sociale zaken en sociaal-economisch beleid en speechschrijver, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1990 tot augustus 1998 ”

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vg09llkg6xvb

[6] Nuttige sites

CG-raad, “Belastingvoordeel, regel het zelf!”, http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=1523

http://www.autisme.nl/pub/artikel%20belastingvoordeel%20over%202012.pdf

http://www.meerkosten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=32

https://www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank/Informatie/TegemoetkomingChronischZiekenEnGehandicaptenWTCG

http://www.uwv.nl/wajong/fasevragen/mijn_inkomen_tijdens_wajong/rekenhulp_wajong.aspx

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-tegemoetkomingen-en-compensaties.html

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-7-algemene-tegemoetkoming-wtcg.html

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-4-8-bereken-uw-eigen-bijdrage-zorg-met-verblijf.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/vraag-en-antwoord/welke-voorwaarden-gelden-voor-de-tegemoetkoming-wtcg.html

http://www.uwv.nl/Particulieren/bedragen/index.aspx#item3

http://www.rabobank.nl/privatebanking/producten/sparen/voor_uzelf/rabo_groensparen/#tab4

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/hoeveel_zorgtoeslag_kan_ik_krijgen

http://www.autisme-nva.nl/

http://www.balansdigitaal.nl/

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: