Spring naar inhoud

Zorgpremie 2013

10 december 2012

 __________________________________________________________________________________________________________________

De ziektekosten 2013 bestaan naast de zorgpremie en het eigen risico uit de premie AWBZ, en de door de werkgever betaalde Zvw premie. Omdat de laatste premie loonkosten zijn en dus onderdeel uit maken van loonruimte moeten de kosten onder zorgkosten worden meegenomen. Zoals uit de grafiek blijkt is een belangrijk deel van de ziektekosten ook in 2013 inkomensafhankelijk.

Vanaf een bruto-inkomen van € 18.000 (kostwinner) betaalt men ruw weg 25% ziektekostenpremies als percentage van het bruto-inkomen plus IAB werkgeversbijdrage. Pas rond € 38.000 begint dit percentage langzaam te dalen tot 16,2% bij een bruto-inkomen van 67.000.

De maximale ziektekostenpremies in 2013  (vanaf een inkomen van € 50.064) bedragen  € 11.485 voor een gezin met twee kinderen. Inclusief eigen risico is dit een stijging van 7,2% t.o.v. 2012 (€ 10715).

Ruwweg vormen de zorgpremies 21% van het bruto-inkomen plus een vaste premie van € 1.870. [4] Tezamen met de pensioenkosten 20-25% bruto loon (incl. werkgeversdeel)  en de woonkosten (huurder 23% besteedbaar inkomen – eigen woningbezitter 16% besteedbaar inkomen), weet u dus waar een groot deel van uw geld heen gaat.

___________________________________________________________________________________________________________________

Ons model huishouden bestaat uit de ouders en twee kinderen onder de 18 jaar. Er is één kostwinner in loondienst. De zorgconsument heeft met de volgende premies/subsidies te maken:

(1) De nominale basispremie, volgens het CPB gemiddeld € 1.280 per persoon. [1] Het eigen risico 2013 bedraagt € 350 dus voor ons huishouden € 700. (2012: € 440), De laagste inkomens worden voor 2 x € 115 gecompenseerd in de zorgtoeslag. [2, blz 5] Wanbetaling van ca 300.000 Nederlanders die hun premie niet betalen is daarbij een probleem. aangezien daarmee volgens Bartjens een bedrag van minimaal 384 miljoen aan premie is gemoeid, los van de incassokosten.[5] De inkomensafhankelijke premievoorstellen van het huidige kabinet had dit probleem in een klap opgelost.

Feitelijk zou je ook de rijksbijdrage voor de financiering van de nominale premies van de kinderen nog moeten meetellen. Deze bedraagt ca 0,55% van de loonkosten. [6] Omdat financiering uit de algemene middelen plaatsvindt en allocatie naar inkomen arbitrair is. is daar van afgezien.

(2) De 12.65% (2012 12,15%) AWBZ-premie tot een inkomen van € 33.863.

(3) De zorgtoeslag tot een verzamelinkomen van € 42.438 en nieuw in 2013 met een vermogenstoets van  € 122.278. [2]

(4) De werkgever betaalt 7,75% premie IAB (inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet) over het inkomen met een maximum verzamelinkomen van € 50.853  (2012: 7,1%;€50.064). Daarbij is de premie loon voor de werkgever en dus onderdeel van de loonruimte van die werknemer. Niet-werknemers betalen in een aantal gevallen ook IAB-premie, om de ondernemers in de watten te leggen, is dat percentage ook lager. [3a, pg 5]

(5) In 2012 betaalde de werknemer loonheffing over de IAB-premie, in 2013 is deze belasting in de verhoogde percentages van de belastingschijf begrepen.

Grafisch kunnen de zorgkosten 2013 als volgt worden weergegeven:

Grafiek 1 Zorgkosten 2013

0113 Zorgkosten 2013

Toelichting:

(1) De zorgkosten zonder eigen risico worden door de stippellijn weergegeven. Voor ieder huishouden zal het opsouperen van het eigen risico anders uitpakken.

(2) De getoonde trendlijn is de trendlijn voor het hele inkomensgebied tot € 67.000. Een betere trendlijn is de lijn tot een inkomen 50.853 (grens IAB 2013). De zorgkosten inclusief eigen risico bedraagt dan Z:= 0,21 * inkomen + 1.797 (adjusted R square 95%). De zorgpremie is dus in zeer hoge mate inkomensafhankelijk.

(3) De hikken in de grafiek voor de totale zorgkosten komen overeen met de inkomensgrenzen van de verschillende regelingen: AWBZ (€ 33.863; 2012: idem), Zorgtoeslag (€ 42.438; 2012 € 51.691) en IAB (€ 50.853; 2012: € 50.064).

(4) Vanaf een verzamelinkomen van € 50.853 blijven de zorgkosten constant op € 11.485. In 2012 bedroeg de maximum zorgkosten € 10.715, een stijging van 7,2%, waarvan 2,4% voor rekening komt van de stijging van het eigen risico (zie tabel 2).

Als we de zorgkosten 2013 uitdrukken in % bruto-inkomen (inclusief IAB) ontstaat het volgende beeld:

Grafiek 2 Vergelijking zorgkosten inclusief eigen risico in % bruto-inkomen 2013 

0113 zorgkst perc brink incl iab

(1) Het bruto-inkomen 2012 is herrekend uit het bruto-inkomen 2013 incl. IAB 2013, rekening houdend met 7,1% IAB in 2012. Op dat herrekende bruto-inkomen zijn de 2012 regelingen toegepast om de zorgkosten 2012 te berekenen. Aldus zijn de getoonde percentages vergelijkbaar. Een voorbeeld, waarbij de premies in % van het loon incl. IAB worden uitgedrukt [4]:

Tabel 1 zorgkosten 2013-2012 voor bruto inkomen incl. IAB van € 43.100

0113 VOORBEELD

(2) Het effect van zorgtoeslagverlaging blijkt hier duidelijk. De percentuele stijging  zorgkosten  t.o.v. het inkomen is het grootst in het inkomenssegment € 37.000 –  €43.000.

(3) Als de werkgever kan rekenen levert de werknemer dus in 2013 € 260 (0,65% van € 40.000)  loonruimte in t.o.v. 2012 door de stijging van de IAB premie.

(4) Gelukkig heeft de staatssecretaris de motie Groot overgenomen zodat de werknemer in de jaaropgave 2013 kan genieten van inzicht in door de werkgever betaalde premies ( afdrachten voor WW, WAO en Zorgverzekeringswet), die ten koste gaan van zijn loonruimte, en dan niet langer aan zijn oog worden onttrokken. [3b, pg 4]

De invloed van de aanpassingen zorgtoeslag op de totale zorgkosten blijkt uit deze grafiek:

Grafiek 3 Kostenstijging zorgpremies naar inkomen incl. IAB  2013-2012

Delta zorgpremie 2013_2012

Toelichting:

(1) De zorgverzekeringpremies stijgen met € 260 eigen risico.

(2) De AWBZ-premie  stijgt met o,5% en de inkomensgrens blijft ongewijzigd.

(3) De IAB-premiestijgt met 0,65% met daarnaast een stijging van het maximum.

(4) De in tabel 1 (2) gesignaleerde stijging van de netto zorgpremie in het inkomenssegment € 37.000 – € 43.000 valt te verklaren door de wijzigingen in de zorgtoeslag.  [zie 3b]

[5] De zorgconsumenten die aanvullende verzekeringen hebben afgesloten omdat zij die kosten niet zelf kunnen dragen moeten die premie nog bijtellen. Of dat verstandig is, is zeer de vraag, maar verzekeringsmaatschappijen moeten natuurlijk ook geld verdienen.

{6] De kostenstijging voor de hoger inkomens is tot slot in het kader van de Regering Rutte-Ascher zijn leitmotiv denivelleren is dolle pret als volgt samen te vatten:

Tabel 2 maximale zorgpremies 2013-2012

0113 zorgpremie max

(1) Vergelijk deze stijging van €769 met de stijging voor een inkomen van rond de €40.000 in tabel 1.

_______________

Laatst bijgewerkt 12 januari 2013

[1] CPB, http://www.cpb.nl/persbericht/3212407/korte-verklaring-cpb-over-koopkrachtgevolgen-voorgenomen-beleid-regeerakkoord

[2] Evenhoudigheidshalve berekend met behulp van de rekenhulp en dit kan door maandafrondingen dus kleine afwijkingen geven.  http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ . De belastingdienst was weer eens niet op tijd klaar met zijn brochures. Voor de liefhebber http://www.st-ab.nl/wetwztorbpdtz.htm.

[3]  a) http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/04/brief-aan-de-eerste-en-tweede-kamer-i-v-m-vragen-over-koopkrachtcijfers.html

en

b) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/20/kamerbrief-over-inwerkingtreding-wet-uniformering-loonbegrip.html

[4] Dat is dus anders dan in werkelijkheid gebeurt als percentage van het brutoloon. Uiteraard zijn de premies wel op die basis berekend. De IAB-premie is te hoog om deze looncomponent zo maar te veronachtzamen. Hoewel de trendline voor het zelfde interval niet zo veel verschilt (Z:= 0,209* bruto-inkomen + 1.869; adjusted R square = 0,956).

[5] http://www.deurwaarderscollectiefnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:wanbetaling-zorgpremie-onveranderd-groot&catid=25:vaknieuws&Itemid=56

[6] CPB, “Achtergronddocument bij De prijs van gelijke zorg”, http://www.cpb.nl/publicatie/achtergronddocument-bij-cpb-policy-brief-de-prijs-van-gelijke-zorg ,blz 44.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: