Spring naar inhoud

De-nivelleren is ook dolle pret!

15 november 2012

__________________________________________________________________________________________________________________________

Als een beetje nivelleren nu een feest is, dan moet het denivelleren van de afgelopen jaren dolle pret zijn geweest. “De hypotheekrenteaftrek is tussen 1995 en 2007 met 300% toegenomen. Dit terwijl de gecumuleerde nominale BBP-groei vanaf 1995 in 2007 95% bedroeg.” [3] De verhoging pensioenpremie leidt tot verdere “ uitholling” waarbij het spaarelement de hogere inkomens bevoordeeld [3, 325].  Bij een beetje nivellering staan de meer dan twee keer modale inkomens op hun achterste benen. De site Nivelleren is een feest ! probeert met enkele suggestieve voorbeelden aan te tonen dat met verder doornivelleren niets te bereiken valt. Het gezinnetje met een bruto-inkomen van €70.000 komt er helaas wel erg slecht uit in hun berekening met een netto-inkomen van slechts € 3.696 per maand. Dit gezinnetje wordt dan ook nog, geheel tegen hun zin, gedwongen om een huis te kopen. Laten we eens aan de hand van hun voorbeelden met uiteraard enkele aanvullingen, proberen te becijferen wat de werkelijke situatie is.

We kunnen de uitkomst al vast verklappen: een gezin met een bruto inkomen van € 70.000 houdt niet netto 1,75 x (bruto 3,7x) zoveel over als een gezin met een minimuminkomen, zoals de geciteerde site stelde, maar 5 x zoveel. Een gezin met 5 x modaal inkomen houdt zelfs netto 11,4 x (bruto 8,8x) zoveel over als een gezin met een minimumloon. Dit gezin heeft een netto hypotheeklast van 0,8% voor een woning van € 930.000. Denivelleren is inderdaad dolle pret! maar alleen voor de hogere middenklasse.

Update: Het Netto-Bruto traject 2013 inclusief toeslagen is hier te volgen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

De recente website “Nivelleren is een feest !” heeft de aandacht getrokken. [1]  De site werpt de vraag op of “meer nivelleren in Nederland een goed idee en een feest is” en komt daarbij met een drietal selectief gekozen rekenvoorbeelden: een huishouden met bijstand en huishoudens met een bruto-inkomen van respectievelijk € 30.000 en € 70.000.  De partner van de hoofdbewoner houdt in alle drie de huishoudens zijn/haar handen in de zakken en is kennelijk arbeidsschuw. Voor de bijstand is de situatie toegespitst op de stad Utrecht, hetgeen gezien het feit dat de initiatiefnemers en de heer Spekman uit Utrecht komen niet zal verbazen. [2]  Als voorbeeld wordt genomen 2 samenwonende volwassen met 2 kinderen van 7 en 9 jaar. Zij wonen in een huurhuis met een totale huur van € 650 per maand. Deze huur is zo gekozen dat het huis voor ons soort mensen met een inkomen van € 70.000 eigenlijk nauwelijks bewoonbaar is.

Ons huidige belastingstelsel kent de volgende belangrijke denivellerende faciliteiten die voor de hogere inkomens de belastinggrondslag substantieel verlagen [3] :

(1) Aftrek pensioenpremie. De premie wordt tegen 52% afgetrokken en over het rendement wordt geen vermogensrendementsheffing betaald. De uitkering is echter belast tegen het vermoedelijk eveneens hoge tarief. De (afnemende) vrijstelling AOW-premie bij uitkering is voor deze categorie nauwelijks relevant.

“De commissie {studiecommissie belastingstelsel} meent echter wel dat er op dit moment sprake is van een bovenmatige pensioenopbouw die zou moeten worden afgetopt. De pensioenopbouw is in voorkomende gevallen zodanig groot dat deze niet meer als hoofddoel het bieden van een oudedagsvoorziening heeft, maar er veel meer sprake is van vermogensopbouw.” [3, 79]

(2) De Hypotheekrenteaftrek (HRA) tegen 52%, met een uiterst lage eigenwoningforfait bijtelling, ver onder de vermogensrendementsheffing die voor ander vermogenscomponenten geldt.

(3) Ondernemersfaciliteiten waarvan vooral de drie hoge en lage inkomensdecielen  buitensporig profiteren. [3, 281; 4]

Hogere inkomens die deze faciliteiten niet maximaal (kunnen) uitbuiten betalen dus aanzienlijk te veel belasting.  Daartoe behoren voor de HRA in elk geval alle huurders en eigenwoningbezitters zonder (ca 500.000 huishoudens) of met een kleine hypotheek. Deze laatsten worden echter wel gematst door het toppunt van cliëntelisme: de wet Hillen met (gedeeltelijke) vrijstelling bijtelling eigenwoningforfait bij geen of geringe hypotheekschuld. Voor al deze effecten per inkomensdeciel zie een afzonderlijke bijdrage.

Nu zijn de drie casussen niet geheel willekeurig gekozen. Bij een inkomen van € 30.000 houdt de huursubsidie net op en deze is natuurlijk hoger bij een forse huur  bij een laag inkomen. De grens van 70.000 inkomen is na het zorgpremie debacle een magische grens , waarbij men kennelijk nog net niet voor graaier wordt uitgemaakt en door de nivellering (52% belastingen vanaf € 56.491) extra zielig is. De echte ” zielige” gevallen zijn natuurlijk de gezinnen die net te veel verdienen om van de toeslagen gebruik te kunnen maken, maar te weinig om de HRA en pensioenpremie-aftrek te maximaliseren: de echte middenklasse. Politici beweren meestal  juist voor deze middenklasse op te komen. maar beleidsmatig is daarvan weinig te merken. Zij hechten meer belang aan het handhaven van de (eigen) privileges van de Upper Middle Class, de echte middenklasse betaalt de rekening door te hoge belastingen. Laten we daarom het bruto-netto traject voor een groter aantal gevallen nader bekijken en in elk geval de HRA meenemen.

Tabel 1 Bruto-netto traject inclusief bij- en toeslagen voor diverse inkomens. (euro)

(click op tabel om te vergroten – printen: use sytem dialog, effects 95%; landscape of print naar PDF) 

Voor een toelichting op de berekeningen zie [8]. 

(1)  De kolom Nivelleren is een feest!? is ontleend aan de site van de zelfde naam. [1]. Voor zover de bedragen in de aanvulling hierop afwijken is dat onder berekeningen toegelicht [8].  De aanrechtsubsidie wordt wel gememoreerd in een voetnoot n.a.v. commentaar op de site, maar is nog steeds niet in de cijfers daar verwerkt.[8j]

(2) Toegevoegd zijn minimuminkomen, 120% minimuminkomen, modaal-, 1,5 x modaal- en 2 x modaal-inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen van de bedragen per 1 januari en 1 juli 2012. Indien de overheid de uitkeringen slechts één keer per jaar zou aanpassen zou dat natuurlijk te weinig werk voor ambtenaren opleveren. Een te rechtvaardigen aanpassing van de uitkering/toelage zou ook in de jaarmutatie kunnen worden meegenomen, waarbij de cumulatieve loon- en inflatie-ontwikkeling gevolgd kan worden.

(3) De categorie eigen woningbezitters die aan het HRA-infuus hangen is toegevoegd. De rente bedraagt 5,25% voor een aflossingsvrije hypotheek ter grootte van de koopprijs van de woning. Deze woning is dus in het huidige tijdsgewricht niet bovenmatig gefinancierd. De hypotheekkosten zijn berekend na bijtelling van het belastingeffect eigenwoningforfait. [8g]

(4) Huur

Het gekozen huurniveau van € 650  per maand is aan de hoge kant,  zoals uit onderstaande tabel blijkt [1b; 5]:

(click op tabel om te vergroten)

(1) Een huur van €650 per maand inclusief servicekosten is in de stad zeker niet ongebruikelijk, maar daarom nog niet representatief. Het gemiddelde huurniveau in 2011 is € 441 per maand. (3,4% WOZ-waarde) Een zgn. marktconforme huur zou 4,5% van de WOZ-waarde of gemiddeld 579 ,55 per maand zijn een gat van € 137,55 per maand . De gemiddelde WOZ-waarde is € 150.731.[12, 7]

De volgende grafiek maakt duidelijk hoe het huurniveau de huurtoeslag beïnvloedt voor geselecteerde inkomens.

Grafiek 1 Relatie huur, huurtoeslag en inkomen

(a) De opwaartse knik aan het eind van de grafieklijnen is een anomalie in Excel. De lijnen horen van het horizontale maximum loodrecht naar beneden te lopen. De cijfers zijn berekend met de toeslagenmodule van de belastingdienst.

(b)  Het verschil in huurtoelage tussen een bijstandsgerechtigde en een huishouden met een inkomen van 120% van het minimumloon bedraagt bijna constant € 1000 per jaar en deze toelage zou dus ook in de uitkering kunnen worden verwerkt. Het verschil in subsidie tussen een bijstandgerechtigd huishouden en een huishouden met een minimumloon bedraagt bijna constant ca 120 p.j. en zou dus …. idem.

(c) Indien de huur van € 650 per maand de kale huur zou zijn die marktconform was, zou dit corresponderen met een een huis van ca € 173.000 (4,5%). De hypotheekrente bij koop was dan € 9.100 en er zou dan € 3.385 belastingaftrek (42%) zijn genoten, rekening houdend met het eigenwoningforfait. Uit grafiek 1 kunnen we herleiden dat de huurtoeslag € 3.336 bedraagt voor een bijstandstrekker, een 120% minimumloner moet het met € 2.448 subsidie doen. Maximaal mag dit gezin overigens maar € 147.000 lenen voor een hypotheek en moet het dus wel huren. De eigen woning bezitter met een hoger inkomen krijgt dus meer subsidie dan de huurder. Het enige verschil is dat je de subsidie aan de eigen woning bezitter niet zo mag noemen. Het HRA-infuus is immers een correctie op de veel te hoge belasting in box I. De huurder is kennelijk vrijgesteld van die belasting.

(4) Om een beeld te krijgen van de armoedeval is het inkomen  van de bijstandregeling, het theoretische minimumloon en 120% van het minimumloon naast elkaar gezet.  Als het bijstandsniveau te laag is, en het bestaan van de langdurigheidstoeslag suggereert dat, dan is het minimumloon ook te laag. De hoogte van de benodigde toeslagen geeft dit ook aan. In feite worden werkgevers van minimumloners dus door de overheid fors gesubsidieerd om deze werknemers aan het werk te houden. De staat als geluksmachine zou Uhri Rosenthal zeggen en Rutte zegt dat het hem, zeker in verkiezingstijd, na.

[5] Het verschil tussen bijstand en het minimumloon is marginaal, als rekening gehouden wordt met de langdurigheidstoeslag en de kwijtscheldingen. Voor een analyse zie [7]

[6] Het woongenot van een koopwoning zal groter zijn, voor een villa veel groter. Dit komt in de tabellen en indices niet tot uitdrukking.

Het aantal bijstandtrekkers bedroeg eind augustus 2012 361.000, waarvan 272.000 langer dan een jaar. Eind 2007 bedroeg dit aantal 304.000, waarvan 254.000 langer dan een jaar. [5] Het beleid om dit aantal flink terug te dringen is ondanks de decentralisatie dus jammerlijk mislukt.

Is daarmee het plaatje compleet? Geenszins, we denken daarbij aan de veelal gedeeltelijk door de werkgever betaalde pensioenpremie, de leasebak, de onbelaste onkostenvergoedingen, de bijdrage ziektekostenverzekering, de opleidingsfaciliteiten, etc, kortom al die regelingen die het werken voor de hogere middenklasse zo aantrekkelijk maakt. En dan vergeet ik nog het Kerstpakket: de voedselbank voor hardwerkend Nederland.

Maar laten we toch proberen het inkomensplaatje enigszins te completeren.  We voegen daartoe dan ook maar even  de casus 5 x modaal inkomen toe.

Tabel 2 Netto “besteedbaar” inkomen

Toelichting

(1) Er wordt voortborduurd op tabel 1. “Besteedbaar” staat hier tussen haakjes omdat gepoogd is de toelagen (huur, HRA, subsidie kinderen) te matchen met de daarbij behorende uitgaven, wat overblijft is dus minder dan het besteedbaar inkomen zoals dat door het CBS gedefinieerd wordt.. Voor de berekeningen zie noot 9.

(2) Toegevoegd is een 5 x modaal inkomen om het inkomensplaatje te completeren. De zorgpremie is de doorsneepremie volgens het CPB die na de zorgpremie-oproer weer zo hoog is dar er volgens Canoy en het CPB door de marktwerking voor de consumenten nog een flinke korting in het verschiet ligt.[zie bijdrage]

[3] Tevens zijn twee in het oog lopende besparingen in kaart gebracht die niet uit het besteedbaar inkomen worden gevoed. Deze vloeien voort uit de arbeidsovereenkomst voor wat betreft pensioenen of uit het bezit van een eigen huis.

Voor de pensioencijfers zijn de gegevens van het ABP gebruikt. Over deze pensioenbesparingen wordt geen vermogensrendementsheffing betaald Het ABP maakte de afgelopen tien jaar een rendement van 5,2%. [10]  Het deel van de pensioenpremie, die door de werkgever wordt betaald, is hier opgenomen onder aftrek van de daarop nog rustende belasting bij uitkering. De overheid spaart mee als stille vennoot en heeft zo inmiddels al een belastingclaim van zo’350 miljard opgebouwd.

Voor het spaarelement van het eigen huis verwijzen we naar de bijdrage over het rapport 4.0 wonen. De waardestijging van de woning is hier overeenkomstig dat rapport afgerond op 2% gesteld, gelijk aan de geprognotiseerde inflatie. Bij het bepalen van dit percentage is er rekening mee gehouden dat de HRA in 30 jaar volledig zou worden afgebouwd, en dat moet ik gezien het cliëntelisme in de politiek nog zien gebeuren. Als men vraagtekens zet bij deze cijfers moet men eerst maar eens in de historie duiken van de huizenmarktcrisis in de jaren tachtig of het rapport “De woningmarkteffecten van het plan voor een integrale hervorming van de woningmarkt Wonen 4.0” lezen.[12] Door de HRA kan de eigen woning-“bezitter” met een 5 x modaal inkomen een mooie leverage op zijn hypotheek halen zodat hij netto, inclusief eigenwoningforfait en waardestijging maar 8 promille netto-netto aan rente betaalt. Inclusief onderhoud (0,9%) en vaste lasten is hij jaarlijks zo’n € 18.000 (1,9%) aan zijn woning. kwijt. Dit is 2,3 x zoveel of 10,9% bruto inkomen als de nettohuur na huurtoeslag van de minimumloner (24% bruto-inkomen),  maar wel met een aanzienlijk hoger wooncomfort.

(3)  Een van de conclusies op de Nivelleren is een feest!? site was:

“Dit laatste gezin (huishouden 3) houdt dus netto € 1.587,- per maand meer over in vergelijking tot een huishouden dat een bijstandsuitkering krijgt. Dit is uiteraard een hoop geld.  Maar het brutosalaris scheelt een factor 4 (18.500 –> 70.000) terwijl het verschil in netto-inkomsten nog maar een factor 1,75 scheelt (2.109,- –> 3.696,-).” Aan de hand van tabel 2 en tabel 3 kunt u deze statement nu zelf aan de indices toetsen. Hierbij is als basiscijfer het minimumloon aangehouden.

We zullen er dus niet veel woorden meer aan vuil maken, de conclusie staat al in de inleiding, en volstaan met onderstaande aanvullende tabel. Voor die lezers voor wie de nivellering zover is doorgeschoten dat zij zich geen leesbril meer kunnen permitteren en daarom een landelijk ochtendblad lezen dat uitsluitend met chocoladeletters werkt, vermeld ik nog even dat, zoals altijd, geldt click op de tabel om te vergroten.

Tabel 3 Samenvatting bruto-netto traject minimumloon  1x, 2x  70k en 5 x modaal

Toelichting:

(1) De cijfers zijn ontleend aan de tabellen 1 en 2. Voor een goed begrip dient eerst de toelichting op die tabellen te worden gelezen.

(2) En hoe zit het nu met ons 70k-gezinnetje, waarvan we even aannemen dat de kostwinner thans 35 jaar is?

(a) Het begon met 3,7 x het bruto minimuminkomen en eindigt na de bruto-netto exercitie en het spaareffect met 5 x het netto minimuminkomen. Of om een eerlijkere vergelijking te maken zij begonnen met bruto 4 x het minimumloon (inclusief pensioenen).

(b) In het jaar 2048 kunnen de ouders van een voor inflatie geïndexeerd pensioen van bruto ca. € 96.000 per jaar genieten van het werkgeversdeel pensioenen. Inclusief eigen premiebijdrage wordt dat dan € 136.000 (beide tegen 4,8% rendement). Onze minimumloner moet het met een pensioentje van 13.000 p.j.  doen, inclusief eigen premiebijdrage  € 18.000 p.j. En Joost mag weten wat de Staat en de jongere generatie die het dan ongetwijfeld nog veel slechter heeft, bedenken om van de minimumloner het een en ander af te pakken. De door de Staat gederfde vermogensrendementsheffing op de pensioenreserve bedraagt voor het 70k-gezin cumulatief nominaal € 472.000 of tegen contante waarde € 134.000. Voor een minimumloner is de derving rekening houdend met de vrijstelling nominaal € 33.000. Een fraai staaltje denivellering waar via een gewone spaarrekening niet tegenop te sparen valt. En dan genieten de minimumloner  gemiddeld ook nog eens 5-7 jaar korter van zijn pensioen, terwijl hij toch ook 7,23% pensioenpremie betaalt.[11]

(c) In het jaar 2048 is de waarde van het eigen huis dan ca.  € 738.000, een belastingvrije waardestijging van € 369.000. Dat echtpaar zal dat geld hard nodig hebben omdat de sociale voorzieningen dan inmiddels op het niveau van de 19e eeuw zijn teruggebracht. De minimumloner betaalt dan € 1.300 per maand huur met 2% huurstijging. Hopelijk stijgt de AOW voldoende mee zodat hij nog een tijdje in zijn huurhuis kan blijven wonen. Als de AOW-uitkering de inflatie volgt, is deze ook verdubbeld in 2048, net als de huur en het pensioen.. Volgt de uitkering de welvaart, zoals het CPB graag prognotiseert,  dan zal  de AOW-uitkering 2,8 keer zo hoog zijn geworden.

(d) Inderdaad zijn de posten (b) en (c) al in (a) begrepen. Toch is het illustratief om te zien hoe die besparingen cumulatief uitwerken. Over de waardestijging huis en de pensioenopbouw wordt immers geen vermogensrendementsheffing betaald en het eigenwoningforfait is een schijntje.

(3) Zullen we nog even vaststellen dat netto 532 netto per maand voor een minimumloner nu echt geen vetpot is als daar nog een fors aantal kosten waaronder gas, water en elektra (Nibud € 172 per maand) van moet worden bestreden. Het is dan ook een wonder dat de rijen bij de voedselbank niet veel groter zijn   Dat zal dan ook wel ten koste van de kinderen gaan, hoewel mijn echtgenote mij nogmaals verzekerde dat een bedrag per kind van €4.200 per jaar aan de lage kant is voor muziekles, paardrijden en hockeyen. Daar gaan de auteurs van Nivelleren is een feest!? volgens hun site dus wat aan doen, we wachten af, noblesse oblige.

Het zal duidelijk zijn dat het individuele bedrag aan subsidies per huishouden voor de hogere inkomens de subsidies van de lagere inkomens verre overtreffen. Daarom schreeuwt die groep ook altijd zo hard als zij eindelijk  eens een beetje wordt aangepakt. Het veel gehoorde argument dat de hoogste inkomens al zoveel belasting betalen houdt alleen stand als zij die belasting  ook daadwerkelijk zouden betalen. Dat is veelal niet het geval zoals op deze site herhaaldelijk is aangetoond.

Overigens zijn wij van mening dat het tijd wordt voor een grondige analyse van het hele bruto – netto traject waarin alle aspecten worden meegenomen door een breed samengestelde commissie die zijn werk nu eindelijk eens mag afmaken en met uitgewerkte voorstellen komt die zo in wetgeving kunnen worden omgezet. Voor de goede orde : dat is dus niet de commissie Van Dijkhuizen, die zijn karwei nog moet afmaken, maar ten opzichte van de studiecommissie belastingstelsel, mede door de te beperkte taakopdracht van Weekers, broddelwerk heeft moeten leveren.

_______________________

Laatst bijgewerkt 19 november 2012.

Zoals een ieder de afgelopen tijd heeft kunnen zien zijn er net zo veel inkomensplaatjes als scribenten. Een fout in zo’n opstelling is dankzij de onoverzichtelijke en inefficiënte wetgeving zo gemaakt. Ik houd mij dan ook aanbevolen voor het signaleren van mogelijk substantiële fouten en voor verbeteringen.

[1] a) Site ,”Nivelleren is een feest!?”, http://www.nivelleren-is-een-feest.nl/; b) Sargasso, “Eigen portemonnee eerst is asociaal”, http://sargasso.nl/zorgpremie-eigen-portemonnee-eerst/#more-177553 (o.a. commentaar van  Flip van Dyke)

[2] Partij Vrij Utrecht, “Nivelleren is een feest!?”, http://www.pvu.nu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5

[3] Rapport studiecommissie belastingstelsel,  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html , blz. 325 en  aangezien ik geen Tibetaanse gebedsmolen ben diverse bijdragen op deze site.

[4] C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, “Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek”, blz 223, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html

[5] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7409wbo&D1=5-8&D2=0&D3=24-31&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T . Met dank aan Flip van Dyke [1b, #41] voor een opbouw per leeftijd zie http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80724NED&D1=4-5&D2=0&D3=a&D4=0&D5=l&VW=T

[6] CBS, statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80724NED&D1=0,4-5&D2=0&D3=0&D4=0&D5=107,119,131,143,155,167,l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

[7] Elsevier fiscaal, ‘De Krom:, ‘Bijstand niet hoger dan minimumloon'”, http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/1776/de-krom-bijstand-niet-hoger-dan-minimumloon

[8] Toelichting berekeningen:

( de letters verwijzen naar tabel 1, alle bedragen in euro’s)

[a] Bruto-inkomen

1. Bijstand:  januari – juni 6* 1.336,42 + juli -december 6 * 1.336,87 = 16.039,47 ~ 16.040 (incl. vakantiegeld). Bruto = netto. Voor de ratios is dit nettobedrag gebruteerd conform RAET loonberekening (zie c ). Hierbij is de bijtelling volgens de witte tabel gehanteerd en niet de brutering conform het “Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstands -uitkeringen 2012”. Voor berekening van de toeslagen is het netto-inkomen van € 16.040 aangehouden conform de berekeningswijze van het NIBUD [http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Koopkracht/Nibud_koopkracht_2012-2017.pdf] blz 14] Op deze berekeningswijze ben ik, met dank,  gewezen door de penvoerders van de Nivelleren is een feest! site.

2. Minimumloon:  januari – juni 6*1.444,60 + juli -december 6 *1.456,20  = 18.797,18 ~ 18.797 . http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/22/uitkeringen-sociale-verzekeringen-1-juli-2012.html

[b] Voor het bepalen van het belastbaar brutoloon (toetsingsinkomen voor deze casus) wordt de door de werkgever vergoede 7,1% Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) bij het bruto-inkomen geteld met als maximumpremie van  3.555. (bij een inkomen van 50.065). De premie wordt door de werkgever als een inkomensafhankelijke premie afgedragen en maakt dus onderdeel uit van de loonruimte. Een aantal verschillen met de nivelleren is een feest site zijn hiermee verklaard.

[c] Loonheffing zoals berekend door het RAET loonprogramma  (witte tabel; jaarloon; algemeen). De algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke arbeidskorting zijn in de tabel begrepen. [http://www.raet.nl/proformalite/proforma-lite.aspx] De “aanrechtsubsidie” (zie 8j) is niet in de tabel begrepen.

[d] Voor de huur is aangehouden 650 per maand.  De servicekosten e.d. zijn inbegrepen.

[e] Maximale hypotheek conform site de hypotheker: http://www.hypotheker.nl/hypotheken/ik+wil+een+woning+kopen/hoeveel+kan+ik+lenen/bereken+maximale+leenbedrag/

[f] Voor de marktconforme huur is het magische getal van 4,5% van de WOZ-waarde aangehouden. Deze waarde is uitsluitend ter info voor vergelijking met de netto hypotheeklast. Deze 4,5% norm is een geheel eigen leven gaan leiden en is kennelijk geen hond (uiteraard met uitzondering van de heer Conijn) , die zich er van bewust is dat deze norm tot stand kwam op basis van een groot aantal componenten die nogal aan verandering onderhevig zijn.

[g; h; o] De hypotheekrente, netto-last en subsidie is als volgt berekend (5,25% rente):

De gegevens van 5 x modaal zijn in tabel 2 opgenomen.

[i] Netto-inkomen zoals berekend na aftrek [c].

[j] Algemene heffingskorting partner, de zogenaamde aanrechtsubsidie, na aftrek van 13,33% in verband met afbouw. Deze subsidie moet natuurlijk in samenhang met de kinderopvangtoeslag worden bezien Die toeslag is niet meegenomen omdat mij daartoe de puf om deze kennis te vergaren ontbreekt. Die partner mag trouwens ook wel eens de handen uit de mouwen steken als hij/zij toch niet werkt en dan is die toeslag niet nodig.

[k] Kinderbijslag:  (januari – juni 2*228,98 + juli -december 2 *232,71)*2  =  1846,76  ≈ 1.847.

[l] Langdurigheidstoeslag: De stad Utrecht trekt hier 528 voor uit.  Deze toeslag kan per gemeente wisselen ( Amsterdam 535; Den Haag 600). Veelal is het een zoekplaatje om dat voor de eigen gemeente vast te stellen.

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1942&extSystem=SDU

http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/hoe-hoog-is-de-langdurigheidstoeslag/?caseid={1E34D6E3-4543-490E-AD8E-8167610D19D6}&parentproductid={F0EB6101-1858-4D93-99B2-1CA9097121D9}

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/141797/141797_1.html

[m]  Zorgtoeslag. De formule voor een `aanvrager met toeslagpartner´ :=  2 * 1.426 – { 5,53% * 20.079 + 5,435% *( gezamenlijk toetsingsinkomen -20.079)}, waarbij de derde term alleen meetelt als die term >0 is.  Het toetsingsinkomen is het fiscale begrip verzamelinkomen: het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Dit betekent dat het inkomstenbegrip ruimer is dan alleen het brutoloon en en dat de bijtelling inkomensafhankelijke bijdragen {IAB)  daar in elk geval onder valt.

[n] Huurtoeslag – zoals berekend met behulp van de toeslagmodule  http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ op basis van het  toetsingsinkomen . De liefhebber kan zich ook uitleven op http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/berekening_huurtoeslag_tg0831z21fd.pdf  Vraag: hoeveel ambtenaren zouden we kunnen ontslaan als de regeling wat eenvoudiger en toch rechtvaardig was?

[o] Hypotheekrenteaftrek zie [g]

[p] Kindgebondenbudget voor twee kinderen < 12 jaar := 1. 478 – (7,6%*(toetsingsinkomen – 28.897)), waarbij tweede term 0 is als het toetsingsinkomen <= 28.897. Voor de liefhebber: http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/berekening_kindgebonden_budget_2012_tg0811z21fd.pdf

[q] Kwijtscheldingen en andere bijstandsregelingen:  Verschillen per gemeente. De cijfers van Utrecht conform Nivelleren is een feest!? aangehouden aangezien de site van de stad Utrecht een puinhoop is.  Dat geldt overigens voor bijna alle sites die ik over dit onderwerp geraadpleegd heb. Een gevolg van de ver doorgevoerde decentralisatie. Elke gemeente gaat opnieuw het wiel wil uitvinden zodat informatie nooit, maar dan ook nooit, systematisch bij elkaar staat. Maar als je het te gemakkelijk maakt hebben de van overheidswege gesubsidieerde hulpinstanties en de helpdesks natuurlijk geen werk meer. P.S.  Gelukkig toch nog gevonden op: http://www.woz-waarde.net/ozb-utrecht/ , derhalve 269,88 afvalstoffen en 220,22 rioolrecht.

[9] Toelichting berekeningen netto bestedingen. tabel 2

[i] Het totaal aan toeslagen en subsidies van tabel 1, aangevulde met de casus 5 x modaal inkomen.

[ii] Als [i], voor de hypotheekrente voor casus 5 x modaal ( zie [7g]), die daar al is toegevoegd.

[iii] De vaste lasten zijn inclusief opstalverzekering (eigenwoning) , watersysteemheffing (ingezeten en bebouwd), reinigingsrechten, afvalzuivering etc.

http://belastingen.hdsr.nl/3639/tarieven-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden.aspx

http://www.woz-waarde.net/ozb-utrecht/

[iv] Zorgkostenpremie conform CPB gebruikt bij hun notitie  CPB, http://www.cpb.nl/persbericht/3212407/korte-verklaring-cpb-over-koopkrachtgevolgen-voorgenomen-beleid-regeerakkoord zie ook

[v] De kosten van de twee kinderen ad €8.413 zijn ontleend aan:  http://www.aegon.nl/particulier/financiele-situatie/kinderen/kosten-van-uw-kind/kosten-kind-rekenmodule . met een netto-inkomen van € 2.023. Deze site geeft de mogelijk om bij een bepaald inkomen de kosten van kinderen af te lezen. Voor de hogere inkomens loopt het bedrag uiteraard op. Maar Burberry kleren voor de kinderen kunnen tenslotte ook bij de 1€-winkel  worden aangeschaft, iets wat in ons dorp zeer frequent gebeurt. Het bedrag is dan ook voor alle inkomens gelijk gesteld omdat luxe maar uit het netto besteedbaar inkomen dat overblijft moet worden bestreden. Met een inkomen van €2.750 zijn de kosten overigens €10.935, voor € 4.000 netto zijn die kosten € 15.868. Je spaart dus veel geld uit door niet zo veel te verdienen.

[vi]  Voor berekening van de werkgeversbijdrage pensioenen is gebruik gemaakt van de ABP-regeling: http://www.abp.nl/images/24.0006.12.1-premietabel-01.04.12_tcm160-143811.pdf . De door de werkgever betaalde pensioenpremie onder aftrek van de daar op nog rustende belastingen tegen het huidige tarief is hier als besparing opgenomen.  De werkgeverspremie bedraagt 16,87% over brutoloon minus de franchise van  10.850. De imaginaire belastingaftrek is berekend nadat de HRA is genoten.

De indices zijn berekend met het minimumloon (100)  als basis.  Een afwijking in de inkomsten en kosten van het minimumloon werkt dus flink door in deze indices.

[10] ABP, http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/rendementen/overzicht-beleggingsrendement.asp

[11] De berekeningen zijn gemaakt zonder rekening te houden met de sterftekansen en zullen dus als de actuaris niet met een vork schrijft mogelijk hoger uitvallen door het saldo van sterftewinsten en -verliezen (weduwe risico). Er wordt vanuit gegaan dat na pensionering op 70 jarige leeftijd nog 16 jaar pensioen wordt genoten. Inflatieaanpassing 2% voor de AOW-franchise, salaris, pensioenuitkering en vrijstelling vermogensrendementsheffing voor de minimumloner.  De vermogensrendementsheffingsvrijsteling van het 70-k gezin is al opgebruikt. Rendement 4,8% conform onderzoek Nederlandse Bank zie link.. De vrijstelling vermogensrendementsheffing is tegen 4% contant gemaakt en deze vrijstelling wordt genoten tijdens de opbouw als wel tijdens de uitkeringsperiode die tot 2064 loopt.

[12] Johan Conijn & Wolter Achterveld, Verhuurderheffing en corporaties, Een financiële analyse, Ortec Finance, 7 november 2012,

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/financien/20121112-verhuurdersheffing-en-corporaties-financi.pdf , blz 7.

Het rapport richt zich met name op de korte termijn problematiek van de daling van de WOZ-waarde van in 2012 van 8%, 2013 – 1,33%, 2014 e.v. weer gewoon 2% stijging. Uiteraard heeft dit op korte termijn effecten voor de verhuurdersheffing.  Als woningcorporatie reserves niet verjubeld waren had een eenmalige afrekening meer voor de hand gelegen, conform de verzelfstandiging van deze corporaties destijds.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: